Вісник №121(1)

Зміст

 1. Скок М. А. [Психолого-педагогическому факультету 10 лет] 3-4

  Стаття окремо (.PDF) (242.7 KiB)

 2. Александровская В. Н. [Субъект-объектная парадигма в методологии исследования когнитивно-поведенческой структуры личности]{Subject and object paradigm in methodological study of personality’s cognitive and behavioral structure} 5-11

  Стаття окремо (.PDF) (469.8 KiB)

 3. Алєксєєва Ю. А. [Теоретичний аналіз психологічної сутності віри у філософських наукових працях]{Theoretical analysis of psychological nature of faith in philosophical and scientific papers} 12-16

  Стаття окремо (.PDF) (432.3 KiB)

 4. Артеменко А. І., Варіна Г.Б. [Особливості дослідження стресостійкості майбутнього практичного психолога в період навчання у ВНЗ]{The research peculiarities of the future applied psychologist’s stress resistance during studying at university} 17-19

  Стаття окремо (.PDF) (448.5 KiB)

 5. Байдарова О. О. [Проблеми професійного самовизначення та включення у професійну практику студентів спеціальності “Соціальна робота”]{Problems of professional self-determination and inclusion into the professional practice of the students majoring in “Social work”} 20-24

  Стаття окремо (.PDF) (434.0 KiB)

 6. Бантишева О. О. [Взаємозв’язок емоційного інтелекту зі схильністю осіб юнацького віку до віктимної поведінки]{Emotional intelligence as a factor of juvenile propensity towards victim behaviour} 25-29

  Стаття окремо (.PDF) (431.8 KiB)

 7. Білоус Р. М., Лялюк В. С. [Психологічні особливості самотності у юнацькому віці]{Psychological peculiarities of loneliness in adolescence} 30-32

  Стаття окремо (.PDF) (404.3 KiB)

 8. Білоусова Н. М. [Психологічний супровід дітей дошкільного віку в умовах суспільної нестабільності]{Psychological support for preschool children in conditions of social instability} 33-37

  Стаття окремо (.PDF) (457.0 KiB)

 9. Бондарчук О. І. [Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін: гуманістично-ціннісний підхід]{Humanistic value-based approach to the psychological training of heads of the educational organizationsin activities in terms of changes} 38-43

  Стаття окремо (.PDF) (449.0 KiB)

 10. Борець Ю. В. [Порівняльний аналіз психологічних механізмів соціальної перцепції українських та російських майбутніх психологів і юристів]{Comparative analysis of psychological mechanisms of ukrainian and russian future psychologists’ and lawyers’ social perception} 44-49

  Стаття окремо (.PDF) (469.2 KiB)

 11. Буковська О. О. [Психологічні особливості формування відповідальності у дітей з особливими потребами]{Psychological characteristics of formation of the responsibility of children with special needs} 50-54

  Стаття окремо (.PDF) (424.7 KiB)

 12. Васютинський В. О. [Колективізм носіїв бідності як стилю життя в контексті спільної діяльності]{Collectivism of the people in poverty as a lifestyle in a context of a joint activity} 55-59

  Стаття окремо (.PDF) (425.9 KiB)

 13. Власова-Чмерук о. М. [Психологічні особливості прояву конкурентної поведінки серед студентів ВНЗ]{Psychological peculiarities of competitive behavior among the university students} 60-63

  Стаття окремо (.PDF) (443.3 KiB)

 14. Вознюк А. В. [Стан розробки проблеми формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти]{The formation of psychological readiness of the heads of educational institutions to teaching staff management in the post-graduate pedagogical education} 64-68

  Стаття окремо (.PDF) (437.8 KiB)

 15. Волченко Л. П. [Соціально-нормативна поведінка старших школярів та соціально-психологічні впливи]{Socio-legal and behavior older students social and psychological impact} 69-72

  Стаття окремо (.PDF) (424.3 KiB)

 16. Гавриленко В. Ю. [Соціально-психологічні та морально-етичні аспекти проблеми бездітності]{Social and psychological and moral and ethical aspects of childlessness} 73-77

  Стаття окремо (.PDF) (432.5 KiB)

 17. Гарькавець С. О. [Формування деструктивних ціннісних орієнтацій українських громадян під впливом трансформаційних змін]{Formation of destructive value orientations ukrainian citizens under impact transformations} 78-80

  Стаття окремо (.PDF) (412.0 KiB)

 18. Гончарова Л. А. [Концептуальна модель творчої активності особистості людей похилого віку]{Content psychological creative activity olders} 81-85

  Стаття окремо (.PDF) (452.8 KiB)

 19. Гріньова О. М. [Теоретичні засади дослідження життєвого шляху особистості]{The theoretical bases of life way’s of personality research} 86-89

  Стаття окремо (.PDF) (413.5 KiB)

 20. Грубі Т. В. [Особливості відданості персоналу організації в державних службовців]{The peculiarities of staff commitment to the organization of civil servants} 90-94

  Стаття окремо (.PDF) (447.4 KiB)

 21. Губко А. А. [Статусно-рольові позиції учасників булінгу]{Status and role positions of bulling participants} 95-98

  Стаття окремо (.PDF) (418.0 KiB)

 22. Гуріна З. В. [Психологічні особливості становлення особистості дитини раннього віку]{Psychological features of infant’s personality formation} 99-102

  Стаття окремо (.PDF) (424.5 KiB)

 23. Данильченко Т. В. [Соціальне порівняння як фактор суб’єктивного благополуччя]{Social comparison as the factor of subjective well-being} 103-109

  Стаття окремо (.PDF) (452.2 KiB)

 24. Дерев’янко С. П. [Характеристики маніпуляції осіб з різним рівнем емоційного інтелекту]{Manipulation characteristics of individuals with different levels of emotional intelligence} 110-113

  Стаття окремо (.PDF) (414.7 KiB)

 25. Дроздов О. Ю. [Концептуальні засади психології масової геополітичної свідомості: нарис політико-психологічної концепції феномена]{The conceptual principles of psychology of the mass geopolitical consciousness: essay of political and psychological conception of phenomenon} 114-127

  Стаття окремо (.PDF) (540.2 KiB)

 26. Дроздова М. А. [Психосемантичні особливості соціальних уявлень студентів про літературу]{The psychosemantic peculiarities of students’ social representations on literature} 128-131

  Стаття окремо (.PDF) (429.3 KiB)

 27. Жебєлєва П. В. [Аналіз сучасних психологічних підходів до розуміння феномену “наратив”]{The analysis of modern psychological approaches to the understanding of narrative phenomen} 132-136

  Стаття окремо (.PDF) (443.4 KiB)

 28. Іщук О. В. [Психологічні особливості сприйняття студентами організаційної культури вищого навчального закладу]{The psychological characteristics student’s perception of organizational culture of institution of higher education} 137-142

  Стаття окремо (.PDF) (508.1 KiB)

 29. Кальницька К. О. [Соціально-психологічні технології роботи з жінками-жертвами насильства в сім’ї та чоловіками-кривдниками]{Social psychological technologies of work with battered women and intervention work with perpetrators of domestic violence} 143-148

  Стаття окремо (.PDF) (448.9 KiB)

 30. Камінська О. В. [Апробація програми корекції залежності від соціальних мереж]{Testing program correction addiction on the social networks} 149-153

  Стаття окремо (.PDF) (452.7 KiB)

 31. Каткова Т. А., Кривицька І. С. [Дослідження психологічних особливостей поведінки підлітків у конфліктній ситуації]{The study of the psychological features of the adolescents’ behavior in conflict situations} 154-156

  Стаття окремо (.PDF) (407.0 KiB)

 32. Каткова Т. А., Яненко М. С. [Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутніх вчителів]{The formation of professional and psychological orientation of the future teachers’ personality} 157-159

  Стаття окремо (.PDF) (406.7 KiB)

 33. Клименко І. В. [Психологічні особливості сприймання міфологічних просторово-часових конструктів телевізійної реклами]{Psychological characteristics of perception of the space-time mythological constructs of television advertising} 160-163

  Стаття окремо (.PDF) (420.1 KiB)

 34. Ковальчук З. Я. [Вплив формувального експерименту на комунікативну толерантність та рефлексійність особистості у педагогічній взаємодії]{The effect of the formative experiment on the personality’s communicative tolerance and reflexion in pedagogical interaction} 164-168

  Стаття окремо (.PDF) (424.4 KiB)

 35. Колісник Л. О. [Особливості прояву емоційного інтелекту у старшому юнацькому віці]{Emotional intelligence peculiarities in older adolescence} 169-174

  Стаття окремо (.PDF) (459.0 KiB)

 36. Кононенко О. І. [Вплив перфекціонізму на емоційну сферу особистості]{The influence of perfectionism on the emotional sphere of personality} 175-178

  Стаття окремо (.PDF) (415.3 KiB)

 37. Коськіна Д. О. [Реляційна складова я-концепції]{Relational component of the self-concept} 179-181

  Стаття окремо (.PDF) (408.7 KiB)

 38. Кузнєцова Л. М. [Життєстійкість як фактор успішної самореалізації сучасної студентської молоді]{Hardiness as a factor of successful self-realization of the today’s students} 182-187

  Стаття окремо (.PDF) (473.7 KiB)

 39. Кузьменко Є. М. [Психологічна сутність первісних танців]{The psychological essence of the primitive dances} 188-193

  Стаття окремо (.PDF) (439.5 KiB)

 40. Кузьо Л. І. [Часова перспектива особистості як важливий чинник її учбової мотивації]{Temporal perspective of personality as an important factor of its educational motivation} 194-197

  Стаття окремо (.PDF) (419.9 KiB)

 41. Лазорко О. В. [Професійно-екологічний простір: ознаки особистісної безпеки та соціальної зрілості]{Professional and ecological space: signs of personal safety and social maturity} 198-202

  Стаття окремо (.PDF) (455.6 KiB)

 42. Лимар Л. В. [Ефективність проведення тренінгових вправ з розвитку готовності студентів-медиків до попередження конфліктів на заняттях з іноземної мови]{The effectiveness of conducting training exercises dedicated to the development of readiness for “doctor-patient” conflict prevention on professional english language classes} 203-207

  Стаття окремо (.PDF) (732.2 KiB)

 43. Лісневська А. О. [Індивідуально-психологічні чинники еміграційних настроїв студентської молоді]{Individual and psychological factors of students’ emigration sentiments} 208-212

  Стаття окремо (.PDF) (450.9 KiB)

 44. Лісова А. С. [Вплив сенсомоторного розвитку на інтелектуальний розвиток дошкільника]{Influence of sensorimotor development on intellectual development of preschooler} 213-216

  Стаття окремо (.PDF) (671.4 KiB)

 45. Ляховець Л. О. [Уявлення про професію психолога: основні тенденції досліджень]{Representations of the psychologist profession: basic research trends} 217-221

  Стаття окремо (.PDF) (430.2 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

four × 1 =