Вісник №119

Зміст

 1. Alpatova S. D. [Motivating and teaching students in intercultural discourse]{Мотивація та навчання студентів в умовах міжкультурного спілкування} 3-5

  Стаття окремо (.PDF) (416.7 KiB)

 2. Андронік Н. П. [Потенціал автентичних поетичних творів для організації англомовної дискусії]{The potential of authentic poetry for the english-language discussion} 6-9

  Стаття окремо (.PDF) (512.2 KiB)

 3. Беженар І. В. [Особливості організації самоконтролю в процесі навчання студентів-філологів англійського писемного мовлення]{Peculiarities of organizing self-assessment procedures in the process of teaching english writing to the students of philology} 10-14

  Стаття окремо (.PDF) (481.7 KiB)

 4. Биконя О. П. [Модель організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови засобами електронного посібника]{Model of self-study work organization on acquisition of business english by means of electronic textbook} 15-17

  Стаття окремо (.PDF) (421.8 KiB)

 5. Бирюк О. В. [Контроль рівня сформованості соціокультурної компетентності майбутніх учителів у навчанні читання англомовних газетно-журнальних статей]{Assessment of prospective teachers’ socio-cultural competence while reading english newspaper and magazine articles} 18-21

  Стаття окремо (.PDF) (401.5 KiB)

 6. Bobyr S. L. [Team teaching as a tool of master students’ professional competence formation]{Tеаm teaching как инструмент формирования профессионально-методической компетентности магистрантов} 22-26

  Стаття окремо (.PDF) (490.0 KiB)

 7. Борисов О. О., Васильєва О. Г. [Екстралінгвальні параметри діалогічної взаємодії]{Extra-lingual parameters of dialogic interaction} 27-29

  Стаття окремо (.PDF) (470.4 KiB)

 8. Британ Ю. В. [Методичні рекомендації щодо організації процесу формування професійно орієнтованої читацької компетентності засобами інтернет-ресурсів]{Teacher training guidelines as to the process of professionally oriented reading competence formation by means of the internet resources} 30-31

  Стаття окремо (.PDF) (465.5 KiB)

 9. Vovk O. I. [Modern conception of teaching english as a foreign language]{Современная концепция обучения английскому языку как иностранному} 32-34

  Стаття окремо (.PDF) (391.7 KiB)

 10. Гавриленко Т. Л. [Реформування змісту початкової освіти в українській РСР у 60-х – на початку 70-х років ХХ ст.: причини, хід, наслідки]{Reformation of the primary education content in Ukrainian SSR in the 60s – beginning of the 70s of the 20th century: reasons, the process of realization, results} 35-39

  Стаття окремо (.PDF) (413.4 KiB)

 11. Гайдай Н. М. [Шляхи подолання труднощів засвоєння дієприслівників англійської мови студентами мовного вишу]{Ways of overcoming the difficulties with learning the participle by linguistic university students} 40-42

  Стаття окремо (.PDF) (396.5 KiB)

 12. Гергуль С. М. [Принципи самоосвітньої діяльності вчителя у педагогіці В. О. Сухомлинського]{The principles of teacher’s self-education in the pedagogy by V.O. Sukhomlinsky} 43-46

  Стаття окремо (.PDF) (402.3 KiB)

 13. Дацків О. П. [Комплекс вправ для вдосконалення граматичних навичок говоріння майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації]{Complex of exercises for developing future english teachers’ grammar skills in speaking by means of dramatization} 47-50

  Стаття окремо (.PDF) (573.0 KiB)

 14. Дзіман Г. М. [Жанрово-стилістичні аспекти формування англомовної компетентності студентів-магістрантів у письмі]{Genre and stylistic aspects of forming the english language competence in writing} 51-54

  Стаття окремо (.PDF) (511.7 KiB)

 15. Дідух О. О. [Загальна характеристика дебатів у контексті розробки методики навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів]{The general characteristics of debate within the development of methodology of teaching debate to english teacher trainees} 55-58

  Стаття окремо (.PDF) (487.8 KiB)

 16. Дудоладова А. В. [Інтерференція в міжкультурній комунікації як проблема методики викладання іноземних мов]{Interference within intercultural communication as a problem of efl teaching} 59-61

  Стаття окремо (.PDF) (394.5 KiB)

 17. Ерыкина М. А. [Развитие социокультурной компетенции студентов-нефилологов на основе песенного материала]{Songs as a means for developing fl students’ sociocultural competence} 62-66

  Стаття окремо (.PDF) (521.2 KiB)

 18. Zhavoronkova А. R. [The role of vocabulary in foreign language acquisition and vocabulary learning strategies]{Роль словарного запаса в изучении иностранного языка и стратегии обучения лексике} 67-70

  Стаття окремо (.PDF) (507.0 KiB)

 19. Заболотна М. І. [Експериментальна перевірка ефективності методики навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання]{Experimental verification of the effectiveness of teaching listening comprehension of reports to senior pupils in schools specializing in foreign languages} 71-76

  Стаття окремо (.PDF) (528.5 KiB)

 20. Занина Е. Л. [Национальная специфика тактик интерпретации результатов исследования (на материале англоязычных статей по теории менеджмента и маркетинга)]{National specificity of discussion tactics (in english-language and russian-language articles on theory of management and marketing)} 77-81

  Стаття окремо (.PDF) (429.7 KiB)

 21. Зінов’єва Ю. П. [Роль ділової гри у навчанні англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх психологів]{The role of business game in teaching professionally oriented interaction in english to future psychologists} 82-86

  Стаття окремо (.PDF) (578.3 KiB)

 22. Извольская И. В., Муравьева Е. О. [Тема-рематический аспект в работе с научным текстом: теория и практика]{Working on a scientific text in terms of functional sentence perspective: theory and practice} 87-91

  Стаття окремо (.PDF) (418.6 KiB)

 23. Исакова С. С. [Когнитивная функция термина в структуре научного текста]{Cognitive function of the term in the structure of а scientific text} 92-94

  Стаття окремо (.PDF) (401.3 KiB)

 24. Кміть О. В. [Зміст професійної компетентності вчителя англійської мови дошкільного навчального закладу]{Pre-school teacher’s of english professional competence content} 59-97

  Стаття окремо (.PDF) (390.5 KiB)

 25. Knodel’ L. V. [Foreign philology in tourism and environment education]{Иностранная филология в туризме и охране окружающей среды} 98-101

  Стаття окремо (.PDF) (430.0 KiB)

 26. Kornieva Z. M. [Practical classroom techniques of sociolinguistic competence development in teaching esp to students majoring in technology]{Прийоми аудиторної роботи із формування професійно орієнтованої англомовної соціолінгвістичної компетентності студентів технічних ВНЗ} 102-105

  Стаття окремо (.PDF) (400.0 KiB)

 27. Кудіна І. С. [Курс “інформаційні технології у навчанні іноземних мов” в системі підготовки майбутнього вчителя іноземних мов]{Course “Information technologies in foreign language teaching” in the education system of future fl teachers} 106-108

  Стаття окремо (.PDF) (504.2 KiB)

 28. Кузнецова М. Н. [Кейс-стади метод для обучения межкультурной коммуникации студентов неязыковых ВУЗов]{Case study for developing intercultural communication comptence in non-linguistic university students} 109-116

  Стаття окремо (.PDF) (543.7 KiB)

 29. Kuzmenkova J. B., Shilankova M. P. [On writing academic projects]{Про написання академічного проекту англійською мовою} 117-121

  Стаття окремо (.PDF) (444.7 KiB)

 30. Куліш О. В. [Відмінності тайванського гоюй та континентального путунхуа: лексико-фонетичний аспект]{Differences between taiwanese guoyu and mainland mandarin: lexical and phonetic aspects} 122-125

  Стаття окремо (.PDF) (692.7 KiB)

 31. Kurmanova B. Zh. [Anthropological problems of teaching kazakh as a second language]{Антропологічні проблеми навчання казахської як другої мови у вишах} 126-129

  Стаття окремо (.PDF) (402.1 KiB)

 32. Латышев О. Ю. [Роль литературно-краеведческого медиаобразования в социальной когниции воспитанников интернатных учреждений эпохи синергетической картины мира]{The role of literary and local history media education in social cognition of boarding school pupils of the synergetic picture of the world era} 130-133

  Стаття окремо (.PDF) (431.2 KiB)

 33. Лисенко О. В. [Діалог мистецтв: трагічна доля героїнь Б. Грінченка та образ Ісуса Христа з картини “Розп’яття” М. Ге]{Dialogue of arts: the tragic fates of b. Grinchenko’s characters and jesus christ’s image in the picture “Crusifixion” by M. Ge} 134-137

  Стаття окремо (.PDF) (404.2 KiB)

 34. Lytvyn S. V. [Requirements for the exercises to develop writing skills in distance learning process]{Вимоги до вправ для розвитку вмінь писемного спілкування у процесі дистанційного навчання} 138-140

  Стаття окремо (.PDF) (395.6 KiB)

 35. Маслов Ю. В., Андреасян И. М. [Каким быть УМК по иностранному языку для средней школы?]{What kind of methodological complex in a foreign language do we need in secondary school?} 141-143

  Стаття окремо (.PDF) (398.1 KiB)

 36. Мацнєва О. А. [Оцінювання рівня сформованості в майбутніх учителів компетенції в аудіюванні англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови]{Assessing of future teachers’ competence in listening comprehension of english national and regional accents} 144-146

  Стаття окремо (.PDF) (501.6 KiB)

 37. Михайлова О. С. [Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи у процесі навчання письма]{Forming sociocultural competence in the process of teaching writing to young learners} 147-152

  Стаття окремо (.PDF) (773.0 KiB)

 38. Miasoid G. I. [Grammatical peculiarities of an authentic english research paper abstract]{Граматичні особливості анотації автентичної англомовної наукової статті} 153-157

  Стаття окремо (.PDF) (451.0 KiB)

 39. Мірошник І. В. [Евристична бесіда як прийом ознайомлення молодших школярів з новим англомовним граматичним матеріалом]{Heuristic conversation as a method of introducing new grammar material in english to young learners} 158-162

  Стаття окремо (.PDF) (568.8 KiB)

 40. Мосьпан Н. В. [Майбутнє професії вчителя в умовах комерціалізації вищої освіти в ЄС]{The future of a teaching profession in higher education commercialization circumstances in the EU} 163-166

  Стаття окремо (.PDF) (404.7 KiB)

 41. Назаренко А. Л. [Смешанное обучение: попытка научного анализа]{Blended learning: an attempted research approach} 167-172

  Стаття окремо (.PDF) (527.5 KiB)

 42. Назаренко І. М. [Особливості навчання англійської мови майбутніх програмістів]{Peculiarities of teaching english to future programmers} 173-177

  Стаття окремо (.PDF) (409.3 KiB)

 43. Олійник Т. І. [Реалізація соціокультурного підходу в шкільних підручниках англійської мови]{Realization of sociocultural approach in school textbooks of english} 178-180

  Стаття окремо (.PDF) (426.2 KiB)

 44. Осадча Н. В. [Формування толерантного світосприйняття як компоненту готовності до міжкультурної комунікації у майбутніх вчителів іноземних мов]{Formation of tolerant attitude as a component of readiness for cross-cultural communication of prospective foreign language teachers} 181-183

  Стаття окремо (.PDF) (398.3 KiB)

 45. Павленко А. Е. [Статус идиома в свете социолингвистических типологий (на материале регионального языка равнинной шотландии)]{Status of a lesser-used language in the light of sociolinguistic typologies (the case of lowland Scots)} 184-188

  Стаття окремо (.PDF) (454.1 KiB)

 46. Павловська Ю. В. [Відбір навчальних текстів для методики індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення]{Text selection for teaching professionally oriented written english under differentiated instruction} 189-192

  Стаття окремо (.PDF) (481.9 KiB)

 47. Панзига О. М. [Навчальний текст як матеріальна основа формування мовних компетентностей майбутніх учителів у рецепивних видах мовленнєвої діяльності]{Educational text as a material basis for future teachers’ linguistic competence formation in receptive speech activities} 193-197

  Стаття окремо (.PDF) (601.3 KiB)

 48. Першукова О. О. [Міжкультурність та багатомовність як напрями модернізації змісту мовної освіти школярів у Європі]{Interculturality and multilingualism as directions of modernisation of european schoolchildren language education} 198-202

  Стаття окремо (.PDF) (413.0 KiB)

 49. Пікун Л. В. [Використання конспекту лекцій для інтенсифіції та контролю роботи студентів]{Using lecture-notes for intensification and contol of the students’ work} 203-205

  Стаття окремо (.PDF) (405.5 KiB)

 50. Поморцева Н. П., Морозова Т. В. [Роль региональных программ подготовки педагогов к работе с одаренными учащимися (опыт США)]{The role of regional gifted education teacher-training programs (the U.S.A. best practices)} 206-209

  Стаття окремо (.PDF) (406.4 KiB)

 51. Починок Т. В. [Учет этнопсихологической особенности позитивное восприятие в речевом поведении]{Regarding ethnopsychological peculiarity positive thinking in verbal behavior} 210-213

  Стаття окремо (.PDF) (478.8 KiB)

 52. Рацул О. А. [Внутрішні передумови системного розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців у межах феномену інформатизації суспільства]{Internal prerequisites of the systemic development of future specialists’ information culture within the phenomenon of informatization of society} 214-216

  Стаття окремо (.PDF) (469.1 KiB)

 53. Сабирова Д. Р., Латыпов Н. Р. [Формирование устойчивых мотивов у студентов языковых специальностей в процессе учебной деятельности]{Development of sustainable motives in language students during their learning activity} 217-220

  Стаття окремо (.PDF) (399.0 KiB)

 54. Самойленко Н. Б. [Формування знань і вмінь міжкультурного спілкування майбутнього фахівця гуманітарного профілю в процесі його професійної підготовки]{Developing knowledge and abilities of а future specialist’s of humanities intercultural competence in the process of professional training} 221-225

  Стаття окремо (.PDF) (503.3 KiB)

 55. Сліпченко Л. Б. [Методичні рекомендації щодо формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх фахівців з міжнародної економіки]{Methodological recommendations as to forming professionally oriented competence of prospective specialists in international economics to interact in english} 226-229

  Стаття окремо (.PDF) (516.7 KiB)

 56. Соколовська Ю. С. [Експресивно-виражальна рецепція кольору в прозовому дискурсі ірен роздобудько]{Expressive reception of color in prose of Irene Rozdobudko} 230-232

  Стаття окремо (.PDF) (404.3 KiB)

 57. Стрілецька С. В. [Лінгвістична характеристика лексико-семантичної когезії]{The linguistic description of lexico- semantic cohesion} 233-236

  Стаття окремо (.PDF) (406.2 KiB)

 58. Тарнопольский О. Б., Сліпченко Л. Б. [Система вправ для навчання англомовної ділової телефонії майбутніх економістів]{The system of learning activities for teaching business telephoning in english to future economists} 237-240

  Стаття окремо (.PDF) (513.7 KiB)

 59. Ушакова Л. І. [Лінгвокультурологічна компетентність майбутніх учителів іноземних мов]{Linguoculturological competence of foreign language teachers} 241-244

  Стаття окремо (.PDF) (407.9 KiB)

 60. Фоминых Н. Ю. [Организация всепроникающего обучения как общепедагогическое условие эффективной иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов]{Ubiquitous learning as a general pedagogical term of effective future specialists’ foreign language professional training} 245-249

  Стаття окремо (.PDF) (445.1 KiB)

 61. Chislova A. S., Pshegusova G. S., Donchenko H. N. [Literacy in history: language and meaning]{Розвиток мовної компетенції у студентів історичного факультету} 250-255

  Стаття окремо (.PDF) (497.3 KiB)

 62. Sharonova A.V. [The influence of the biographical facts on the peculiarities of creative work of siegfried lenz]{Влияние биографических фактов на своеобразие творчества Зигфрида Ленца} 256-258

  Стаття окремо (.PDF) (395.4 KiB)

 63. Sharonova O. V. [To the problem of semantics and functions of set nominal-verbal complexes in the german language]{К проблеме семантики и функций устойчивых номино-вербальных комплексов в немецком языке} 259-261

  Стаття окремо (.PDF) (393.1 KiB)

 64. Шастова І. В. [Сучасні підходи до визначення провідних принципів орфографічної системи англійської мови]{New approaches to definition of the leading principles of the english spelling system} 262-264

  Стаття окремо (.PDF) (506.8 KiB)

 65. Шевкопляс Л. В. [Зміст формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи]{The content of future efl teachers’ listening comprehension competence formation in individual work} 265-273

  Стаття окремо (.PDF) (548.8 KiB)

 66. Ярославова Е. Н. [Формирование компетенции саморазвития обучающихся в иноязычном образовании]{Formation of student’s self- development competency in foreign language education} 274-277

  Стаття окремо (.PDF) (499.8 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

seventeen − thirteen =