Вісник №111

Зміст

 1. Алпатова С. Д. [Языковая личность, прагматика и межкультурное общение] 3-4

  Стаття окремо (.PDF) (446.0 KiB)

 2. Андронік Н. П. [Методичні передумови навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів] 5-9

  Стаття окремо (.PDF) (755.8 KiB)

 3. Антонюк Г. Д. [Раціоналістичне обґрунтування соціально-правових ідей у вітчизняному освітньому просторі XVII – XVIII ст.] 10-15

  Стаття окремо (.PDF) (479.5 KiB)

 4. Баньоі В. Ф. [Лінгвокраїнознавчий потенціал української мікротопонімії (на прикладі назв географічних об’єктів басейну річки Ужа)] 16-19

  Стаття окремо (.PDF) (447.1 KiB)

 5. Беженар І. В. [Зміст мовного портфеля для навчання англійського писемного мовлення студентів-філологів] 20-25

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 6. Биконя О. П. [Тестовий контроль рівня володіння англомовними продуктивними компетентностями з використанням електронного посібника] 26-29

  Стаття окремо (.PDF) (444.1 KiB)

 7. Бичек О. А. [Особливості організації літературних вечорів для майбутніх учителів-філологів] 30-33

  Стаття окремо (.PDF) (426.6 KiB)

 8. Bobyr S. L. [Cross-Cultural communication AWARENESS AS A MUST OF contemporary foreign language teachers] 34-37

  Стаття окремо (.PDF) (549.6 KiB)

 9. Богатикова Л. И. [Использование психотехнических игр для обучения групповому общению] 38-40

  Стаття окремо (.PDF) (380.2 KiB)

 10. Bohushevych N. V. [Using strips with lexical items to promote foreing language teacher-trainees’ vocabulary learning] 41-43

  Стаття окремо (.PDF) (442.8 KiB)

 11. Британ Ю. В. [Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетенції засобами інтернет-ресурсів] 44-47

  Стаття окремо (.PDF) (754.7 KiB)

 12. Вовк О. І. [Формування комунікативно-когнітивної компетентності: організація й опрацювання навчального матеріалу] 48-52

  Стаття окремо (.PDF) (614.9 KiB)

 13. Wood-Gaiger V. [Living in Global Village] 53-55

  Стаття окремо (.PDF) (432.4 KiB)

 14. Гаценко І. О. [Особливості формування мовної особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі] 56-59

  Стаття окремо (.PDF) (533.7 KiB)

 15. Гергуль С. М. [Самоосвітня діяльність учителя-філолога в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського] 60-64

  Стаття окремо (.PDF) (403.7 KiB)

 16. Горобченко Н. В. [Формування дискурсивної компетенції майбутніх учителів німецької мови] 65-67

  Стаття окремо (.PDF) (440.5 KiB)

 17. Городнича Л. В. [Підготовка майбутніх учителів до використання лінгвістичної казки на уроках англійської мови в початковій школі] 68-72

  Стаття окремо (.PDF) (572.6 KiB)

 18. Гриценко Г. В. [Засоби емоційного впливу на студентів-філологів під час проведення лекційного заняття] 73-75

  Стаття окремо (.PDF) (471.9 KiB)

 19. Грищенко С. В. [Професори та студенти університетів Росії у другій половині XIX – початку XX століття] 76-79

  Стаття окремо (.PDF) (472.9 KiB)

 20. Дідух О. О. [Лінгвістичні особливості англомовних дебатів] 80-85

  Стаття окремо (.PDF) (469.4 KiB)

 21. Yedomakha I. P. [Intonation pedagogy for non-native efl teacher-trainees: needs and problems] 86-88

  Стаття окремо (.PDF) (519.6 KiB)

 22. Ерыкина М. А. [Роль музыкально-поэтических материалов в обучении иностранному языку] 89-93

  Стаття окремо (.PDF) (405.3 KiB)

 23. Жаворонкова А. Р. [Концепт ‘revolution’: расширение значения в исторической и культурологической перспективах на примере языка СМИ] 94-98

  Стаття окремо (.PDF) (433.9 KiB)

 24. Zhukova T. V. [Implementation of academic writing teaching techniques at english classes] 99-102

  Стаття окремо (.PDF) (430.8 KiB)

 25. Заваринська І. Ф. [Етнолінгвокультурологічне зіставлення мотиваційної основи фразеологізмів з топонімним компонентом неблизькоспоріднених мов] 103-107

  Стаття окремо (.PDF) (548.5 KiB)

 26. Зайцева Н. Г. [Форми та методи організації двомовного навчання в середніх школах США] 108-112

  Стаття окремо (.PDF) (461.0 KiB)

 27. Занина Е. Л. [К вопросу об обучении коммуникативной стратегии самохарактеризации в англоязычном письменном научном дискурсе] 113-117

  Стаття окремо (.PDF) (399.8 KiB)

 28. Извольская И. В. [Актуальное членение предложений научного стиля: проблемы лингводидактики] 118-121

  Стаття окремо (.PDF) (386.9 KiB)

 29. Іванишина В. П. [Психологічні передумови формування соціокультурної компетенції під час читання на уроках німецької мови у старшій школі спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов] 122-124

  Стаття окремо (.PDF) (381.0 KiB)

 30. Калініна Л. В. [Формування іншомовної компетенції майбутніх філологів в аспекті лінгводидактики] 125-128

  Стаття окремо (.PDF) (600.7 KiB)

 31. Караєва Т. В. [Оцінювання навчального продукту за ознакою складності при навчанні іноземної мови] 129-132

  Стаття окремо (.PDF) (674.9 KiB)

 32. Карпенко Н. М. [Концептуальні підходи до формування іншомовної граматичної компетенції студентів І курсу факультету іноземних мов] 133-136

  Стаття окремо (.PDF) (396.6 KiB)

 33. Кміть О. В. [Зміст філологічної компетенції вчителя англійської мови початкової школи] 137-138

  Стаття окремо (.PDF) (366.9 KiB)

 34. Ковалинська І. В. [Проблеми підготовки перекладача в контексті глобалізації] 139-141

  Стаття окремо (.PDF) (377.9 KiB)

 35. Колодько Т. М. [Формування особистості майбутнього вчителя іншомовної культури у світлі особистісно орієнтованого підходу] 142-145

  Стаття окремо (.PDF) (391.8 KiB)

 36. Корогод Т. О. [До проблеми організації самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних вишів під час навчання іншомовного професійного спілкування] 146-150

  Стаття окремо (.PDF) (565.0 KiB)

 37. Костенко А. А. [Розвивальне навчання в молодшій школі] 151-154

  Стаття окремо (.PDF) (385.4 KiB)

 38. Крупченко А. К., Прилипко Е. В. [Оценивание при компетентностном подходе: компонентный состав оценочной компетенции преподавателя иностранного языка неязыкового ВУЗа] 155-159

  Стаття окремо (.PDF) (447.4 KiB)

 39. Крупченко А. К. [Аксиологический подход к построению модели повышения квалификации преподавателей / учителей иностранного языка] 160-163

  Стаття окремо (.PDF) (447.2 KiB)

 40. Кузнецов А. Н. [Реализация социоцентрической парадигмы при иноязычной подготовке сотрудников ВУЗов в целях интернационализации] 164-167

  Стаття окремо (.PDF) (817.2 KiB)

 41. Кузьменкова Е. А. [Компетентностный подход: игровые приемы в методике преподавания французского языка] 168-172

  Стаття окремо (.PDF) (634.5 KiB)

 42. Кузьменкова Ю. Б., Шиланкова М. П. [Проектная работа в рамках курса “Английский язык для МКО”] 173-178

  Стаття окремо (.PDF) (484.1 KiB)

 43. Левицкий А. Э. [Аспекты взаимодействия языков в контексте межкультурной коммуникации] 179-183

  Стаття окремо (.PDF) (447.5 KiB)

 44. Литвин С. В. [Навчання написання мотиваційних листів студентів немовних вищих навчальних закладів] 184-187

  Стаття окремо (.PDF) (473.1 KiB)

 45. Ловгач Г. В., Гуд В. Г. [Аудирование как неотъемлемый вид речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку] 188-190

  Стаття окремо (.PDF) (381.2 KiB)

 46. Марчук В. В. [Ціннісні орієнтації в структурі педагогічної свідомості] 191-193

  Стаття окремо (.PDF) (375.3 KiB)

 47. Маслов Ю. В. [Креативность и компетентность в иноязычной подготовке в военном ВУЗе: на пути к мирному сосуществованию] 194-197

  Стаття окремо (.PDF) (387.1 KiB)

 48. Мацнєва О. А. [Спецкурс “фонетика національних варіантів вимови англійської мови”: цілі та зміст] 198-200

  Стаття окремо (.PDF) (381.4 KiB)

 49. Мірошник І. В. [Особливості укладання підсистеми вправ та реалізації моделі навчання учнів початкової загальноосвітньої школи англомовного граматичного матеріалу] 201-206

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 50. Мороз Л. М. [Психологічні особливості студентів-полілінгвів у контексті формування їхньоЇ креативності] 207-211

  Стаття окремо (.PDF) (396.0 KiB)

 51. Назаренко А. Л. [Модель лекционного курса по страноведению в формате смешанного обучения] 212-215

  Стаття окремо (.PDF) (464.6 KiB)

 52. Олійник Т. І., Афанасьєва В. Ю. [Інтернет-технології у навчанні старшокласників англійської мови] 216-220

  Стаття окремо (.PDF) (701.8 KiB)

 53. Павленко А. Е. [Гибридизация как механизм формирования территориального языкового варианта (на материале диалекта Шетландских островов)] 221-224

  Стаття окремо (.PDF) (633.0 KiB)

 54. Палієнко А. М. [Семіотичний аналіз медіатексту: теоретичні основи] 225-228

  Стаття окремо (.PDF) (586.3 KiB)

 55. Панзига О. М. [Цілі та зміст самостійної роботи з оволодіння майбутніми учителями німецькою мовою після англійської] 229-233

  Стаття окремо (.PDF) (580.0 KiB)

 56. Першукова О. О. [Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи як атрибут епохи постмодерну] 234-238

  Стаття окремо (.PDF) (571.1 KiB)

 57. Петрова Г. А. [Инновационно-профильное обучение английскому языку при использовании различных видов речевой деятельности] 239-240

  Стаття окремо (.PDF) (517.7 KiB)

 58. Петрусевич Ю. А. [Комплекс завдань для інтерактивного навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів] 241-246

  Стаття окремо (.PDF) (649.2 KiB)

 59. Починок Т. В. [Развитие у студентов языкового ВУЗа социокультурной наблюдательности в процессе обучения межкультурному общению] 247-249

  Стаття окремо (.PDF) (525.8 KiB)

 60. Прокопчук М. М. [Характеристика навчальних матеріалів для формування мовних компетенцій у другій іноземній мові в учнів 5-го класу (англійська мова після німецької )] 250-256

  Стаття окремо (.PDF) (643.4 KiB)

 61. Ріхтер О. Є. [Використання інноваційних технологій у викладанні іноземної мови в немовному ВНЗ] 257-259

  Стаття окремо (.PDF) (527.1 KiB)

 62. Роскопіна Ю. О. [Формування культурологічної компетентності майбутніх правників у процесі навчання іншомовного професійного спілкування на прикладі США] 260-262

  Стаття окремо (.PDF) (466.8 KiB)

 63. Сабирова Д. Р. [Аксиологические ориентиры западной и восточной культур (на примере США, России, Татарстана и Узбекистана)] 263-265

  Стаття окремо (.PDF) (581.9 KiB)

 64. Саєнко Н. В. [Про деякі чинники ефективності оволодіння іноземною мовою] 266-269

  Стаття окремо (.PDF) (392.5 KiB)

 65. Самойленко Н. Б. [Застосування тренінгового навчання у процесі формування міжкультурної компетентності в системі неперервної педагогічної освіти] 270-274

  Стаття окремо (.PDF) (552.5 KiB)

 66. Семенова М. Г. [Екзистенційний інтелект студентів-психологів в аспекті теорії множинного інтелекту] 275-278

  Стаття окремо (.PDF) (626.3 KiB)

 67. Семенчук Ю. О. [Вправи для навчання студентів-економістів термінологічної лексики в процесі аудіювання фахових текстів] 279-282

  Стаття окремо (.PDF) (612.7 KiB)

 68. Скакунова В. А. [Использование дидактических свойств интернет-сервиса SurveyMonkey для контроля речевых умений на занятиях по иностранному языку] 283-285

  Стаття окремо (.PDF) (522.7 KiB)

 69. Смелянська В. В. [Розвиток умінь англомовного аудіювання в самостійній роботі студентів] 286-289

  Стаття окремо (.PDF) (605.3 KiB)

 70. Смолина С. В. [Невербалика в процессе формирования межкультурной компетентности] 290-293

  Стаття окремо (.PDF) (536.9 KiB)

 71. Соломко З. К. [Експериментальна перевірка ефективності методики формування та удосконалення рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у самостійній роботі з використанням електронного посібника] 294-302

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 72. Стеченко Т. О. [Сучасні підходи щодо визначення поняття “інформаційна культура” майбутніх учителів іноземної мови] 303-305

  Стаття окремо (.PDF) (576.1 KiB)

 73. Стрельцова Е. Ю. [Особенности преподавания курса “Литература Испании” (на примере драматического творчества П. Де Кальдерона)] 306-316

  Стаття окремо (.PDF) (770.5 KiB)

 74. Стрілець С. І. [Оновлення підготовки майбутніх учителів початкових класів: актуальні тенденції та перспективи] 317-321

  Стаття окремо (.PDF) (894.2 KiB)

 75. Стрілецька С. В. [Професійна підготовка перекладача в галузі сільського господарства: проблеми і перспективи] 322-327

  Стаття окремо (.PDF) (850.8 KiB)

 76. Строганова О. А. [Эволюция морфологии причастия і и герундия в скотс] 328-332

  Стаття окремо (.PDF) (798.9 KiB)

 77. Тарнопольский О. Б., Корнева З. М. [Общеупотребительный деловой английский язык как основа профессионализации обучения английскому языку студентов первых курсов экономических и технических ВУЗов] 333-336

  Стаття окремо (.PDF) (515.4 KiB)

 78. Тітова О. А. [Проблеми та перспективи навчання іноземної мови майбутніх інженерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій] 337-341

  Стаття окремо (.PDF) (828.0 KiB)

 79. Тонконог Л. М. [Сучасний стан педагогічної підготовки до раннього іншомовного навчання в Україні] 342-345

  Стаття окремо (.PDF) (602.3 KiB)

 80. Трикашна Ю. І. [Проектна методика формування соціокультурної компетентності майбутніх філологів за допомогою автентичного художнього фільму] 346-348

  Стаття окремо (.PDF) (531.9 KiB)

 81. Труфкіна М. В. [Провідні аспекти формування дослідницької культури майбутніх філологів] 349-352

  Стаття окремо (.PDF) (812.6 KiB)

 82. Тютюнник О. М. [Питання духовного становлення особистості у філософсько-педагогічній спадщині П. Юркевича] 353-356

  Стаття окремо (.PDF) (617.2 KiB)

 83. Тяллева И. А. [Обучение академическому письму как составляющая профессиональной иноязычной подготовки студентов-филологов] 358-359

  Стаття окремо (.PDF) (532.7 KiB)

 84. Умінська А. П. [Професійна підготовка рефлексивного вчителя іноземної мови в умовах нової мовної політики] 360-362

  Стаття окремо (.PDF) (766.6 KiB)

 85. Федоренко О. М. [До питання про модель професійно-спрямованої іншомовної підготовки студентів юридичних спеціальностей] 363-367

  Стаття окремо (.PDF) (657.2 KiB)

 86. Фоміних Н. Ю. [Computing: навчальний посібник з англійської мови для студентів немовних спеціальностей (концептуальні засади проектування)] 368-372

  Стаття окремо (.PDF) (610.3 KiB)

 87. Циган Л. В. [Принципи навчання майбутніх філологів усного перекладу] 373-375

  Стаття окремо (.PDF) (531.8 KiB)

 88. Шаронова А. В. [Зигфрид Ленц и самоидентификация в контексте группы 47] 376-379

  Стаття окремо (.PDF) (557.0 KiB)

 89. Шастова І. В. [Підсистема вправ для навчання техніки читання учнів перших класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови] 380-386

  Стаття окремо (.PDF) (927.7 KiB)

 90. Шмідт Т. М. [Врахування особливостей турецької мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності] 387-390

  Стаття окремо (.PDF) (491.9 KiB)

 91. Ярошенко О. В. [Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні майбутніх викладачів засобом кейс-методу] 391-393

  Стаття окремо (.PDF) (831.4 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

nineteen − eight =