Вісник №129(2)

Зміст

 1. Гаркуша С.В. [Практика застосування біомеханічних методів контролю в підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання]{Practice of using biomechanical control metods in the training of future specialists in physical education}3-10

  Стаття окремо (.PDF) (603.4 KiB)

 2. Екимов В.Ю., Волков Ю.О., Пономаренко В.К. [Стандартизация маркировки наблюдаемых точек тела в прикладной биомеханике физических упражнений]{Standardization of marking observed points on athlete’s body in applied biomechanics of physical exercises}11-17

  Стаття окремо (.PDF) (676.8 KiB)

 3. Бегун П.И., Кривохижина О.В., Лебедева Е.А., Толкачёв П.И., Сергеев Т.В., Щепилина О.В. [Исследование состояния органов и структур человеческого организма при реабилитации и реконструкции]{The research of the condition of bodies and structures of the human body at rehabilitation and reconstruction}18-25

  Стаття окремо (.PDF) (797.0 KiB)

 4. Блавт О.З. [Конверсія технології тестового контролю витривалості з використанням електронної системи моніторингу]{The using of electronic systems in the technologies conversion test control of endurance}26-29

  Стаття окремо (.PDF) (566.0 KiB)

 5. Вовканич Л.С., Соколовський В.М., Кулітка Е.Ф. [Використання програмно-апаратного комплексу на базі ергографа моссо для характеристики функціональних особливостей нервово-м’язового апарату спортсменів]{The use of mechanical-computer complex, based on the mosso ergograph, for the description of functional features of neuro-muscular system of sportsmen}30-34

  Стаття окремо (.PDF) (891.2 KiB)

 6. Дудко М. [Образовательный веб портал, инновационный вектор повышения теоретических знаний студентов в процессе физического воспитания]{Educational web portal,innovative vector of improvement of theoretical knowledge of students in the process physical education}35-39

  Стаття окремо (.PDF) (810.0 KiB)

 7. Носко Ю.М. [Методика застосування приладів контролю термінової інформації про стан розвитку рухових якостей школярів початкової школи]{Methods of application control devices urgent information on the development of motor skills of primary school pupils}40-44

  Стаття окремо (.PDF) (711.1 KiB)

 8. Саламаха О.Є. [Аналіз впливу інверсійних вправ та актуальність їхнього використання на заняттях з фізичного виховання у студентів вищих навчальних закладів]{Analysis of inversion exercises influence and actuality of their use by university students at physical training classes}45-48

  Стаття окремо (.PDF) (526.4 KiB)

 9. Самойленко В.Л. [Використання мультимедійних навчальних засобів на уроках фізичної культури в старшій школі]{The use of multimedia educational means at the lessons of physical culture in high school}49-51

  Стаття окремо (.PDF) (449.8 KiB)

 10. Середа Н.В. [Значення маркетингових комунікацій при роботи зі споживачем дитячо-юнацьких спортивних шкіл]{The value of marketing communications when you are working with the consumer children’s youth sports schools}52-55

  Стаття окремо (.PDF) (534.0 KiB)

 11. Сотский Н.Б. [Силовой узел фрикционных тренажеров со многими степенями свободы (эволюция конструкции)]{Power node of the friction exercisers with many degrees of freedom (design evolution)}56-62

  Стаття окремо (.PDF) (564.3 KiB)

 12. Сотский Н.Б. [Фрикционные тренажеры со многими степенями свободы: кинематика и динамика (теоретический аспект)]{Frictional exercisers with many degrees of freedom: kinematics and dynamics (theoretical aspect)}63-67

  Стаття окремо (.PDF) (508.2 KiB)

 13. Усиченко В.В. [До питання використання комп’ютерних технологій у процесі занять оздоровчим фітнесом]{On the question of the use of computer technology in the process of training health and fitness}68-72

  Стаття окремо (.PDF) (544.8 KiB)

 14. Юхно Ю.О. [Cучасні інформаційні технології у фізичному вихованні студентської молоді]{Nowaday information technology in physical education of young students}73-77

  Стаття окремо (.PDF) (1.1 MiB)

 15. Аксьонова О.П., Півненко Ю.В. [Сучасні підходи до планування роботи методичних об’єднань фахівців освітньої галузі “Здоров’я та фізична культура”]{Modern approaches to the planning of work of methodical associations of professionals in the educational field “health and physical education”}78-83

  Стаття окремо (.PDF) (673.2 KiB)

 16. Аксюта В.Г. [Формування інформаційної компетенції студентів вузів спортивного профілю, як ключовий момент реформування освіти]{Formation of information competence as a key point of reforming education}84-89

  Стаття окремо (.PDF) (527.0 KiB)

 17. Байрачний О.В. [Особливості спортивної діяльності футболіста, як один з детермінуючих факторів успішної тренерської діяльності]{Features sports activities player as one of the determining factors of successful coaching}90-93
 18. Балушка Л.М. [Авторська програма фізичної підготовки учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою з використання засобів спортивної боротьби]{Programs of physical education students in high schools with the use of wrestling}94-100

  Стаття окремо (.PDF) (643.8 KiB)

 19. Берест О.О. [Підготовка майбутніх фітнес-тренерів до рекреаційно-оздоровчої діяльності]{Training future fitness trainers to recreational activities}101-104

  Стаття окремо (.PDF) (453.2 KiB)

 20. Борщов С.М., Пономарьов В.А., Гусаченко Л.М., Садовий А.С. [Теоретико-методична характеристика та аналіз педагогічного спілкування учителя фізичної культури зі школярами]{Theoretical and methodological characteristics and analysis of pedagogical communication of physical training teacher with pupils}105-109

  Стаття окремо (.PDF) (493.5 KiB)

 21. Вацеба О.М., Герцик М.С., Ільків О.С., Керецман Т.М. [Особливості використання засобів олімпійської освіти на уроках англійської мови у початковій школі]{The peculiarities of using olympic education at english lessons in primary school}110-113

  Стаття окремо (.PDF) (453.4 KiB)

 22. Вихляєв Ю.М. [Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання]{Competence approach to training future experts in physical training}114-117

  Стаття окремо (.PDF) (452.6 KiB)

 23. Гавроник В.И. [Совершенствование методики военно-прикладной физической подготовки военнослужащих боевых подразделений сухопутных войск]{Improvement of methods of military-applied physical training of military combat units of land forces}118-120

  Стаття окремо (.PDF) (449.8 KiB)

 24. Гальченко Л.В. [Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності]{Model of preparation of future teachers of physical education to the use of mobile and national games in professional activities}121-125

  Стаття окремо (.PDF) (477.7 KiB)

 25. Голованова Н.Л. [Характеристика профессионально-значимых качеств специалистов швейного производства на основе профессиограмм]{Identification professionally significant qualities, specialists clothing, based professionogram}126-128

  Стаття окремо (.PDF) (568.5 KiB)

 26. Давидюк І.В. [Перспективи удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи до оздоровчо-спортивної роботи з учнями]{Prospects of improvement of professional training of future specialists of primary school to recreational and sports activities with students}129-132

  Стаття окремо (.PDF) (452.8 KiB)

 27. Данилевич М.В. [Окремі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності]{Some aspects of professional training of future specialists in physical education and sport to recreational and health activities}133-137

  Стаття окремо (.PDF) (655.1 KiB)

 28. Долгова Н.О. [Хореографічна підготовка студентів в академіях фізичного виховання Польщі]{Choreography students training in physical education academies of Poland}138-141

  Стаття окремо (.PDF) (489.4 KiB)

 29. Долинний Ю.О. [Організаційні аспекти реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями]{Organizational aspects of rehabilitation work with children with the limited physical possibilities}142-145

  Стаття окремо (.PDF) (453.8 KiB)

 30. Драпов О.А. [Вдосконалення спеціальноі витривалості в процесі бойової підготовки військовослужбовців спецпідрозділів]{Improving special endurance in combat training military special forces}146-150

  Стаття окремо (.PDF) (460.6 KiB)

 31. Ермаков С.С. [Индексы цитирования как составляющая оценки научной деятельности преподавателя]{Cited indexes as a component of evaluation of scientific activity of a lecture}151-156

  Стаття окремо (.PDF) (482.6 KiB)

 32. Закорко И.П. [Специальные комплексные многоборья в системе боевой подготовки сотрудников государственных вооруженных формирований]{Special multipurpose all-rounds integrated in the system of combat training of the state militia}157-159

  Стаття окремо (.PDF) (449.5 KiB)

 33. Зубченко Л.В. [Формування педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання через організацію науково-дослідної роботи]{Formation of pedagogical creativity of future teachers of physical education through organization of research work}160-163

  Стаття окремо (.PDF) (455.9 KiB)

 34. Іванова Л.І. [Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я]{Conceptual bases of professional preparation of the future teachers of physical culture to work with schoolchildren with disabilities in the state of health}164-167

  Стаття окремо (.PDF) (450.6 KiB)

 35. Клинов В.В. [Теоретические основы профессионально-педагогической культуры будущих спортивных педагогов]{Theoretical bases of is professional-pedagogical culture of the future sports teachers}168-172

  Стаття окремо (.PDF) (460.0 KiB)

 36. Корносенко О.К. [Специфіка й функції професійної діяльності фітнес-тренера]{The specificity and function of professional fitness-trainer}173-177

  Стаття окремо (.PDF) (460.6 KiB)

 37. Короленко К.В., Смірнова Н.І. [Процес і система навчання основам професійної діяльності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту]{Process and system based professional training of experts physical culture and sports}178-180

  Стаття окремо (.PDF) (525.8 KiB)

 38. Кошман Д.М. [Образовательные возможности акмеологического подхода в профессиональной подготовке будущего специалиста по физическому воспитанию и спорту]{Educational opportunities of acmeological approach in the training of future specialist in physical education and sport}181-184

  Стаття окремо (.PDF) (482.4 KiB)

 39. Кузьменко Ю.В. [Теорія і практика формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки (50-роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)]{Theory and practice of forming of educational component of specialists of labor training (the 50-th years of the century – the beginning of the XXI-st century)}185-188

  Стаття окремо (.PDF) (464.3 KiB)

 40. Левицька-Сосімович І.О. [Аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів до якісного виконання своїх фахових обов’язків]{Aspects of future teachers’ professional training to quality performing of their professional duties}189-192

  Стаття окремо (.PDF) (453.9 KiB)

 41. Лисенко Л.Л. [Педагогічні умови ефективності формування здатності до креативно-інноваційної діяльності у майбутніх учителів фізичної культури в процесі педагогічної практики]{Pedagogical conditions of efficiency formation ability for creative and innovative activity of future teachers of physical training in the pedagogical practice}193-196

  Стаття окремо (.PDF) (457.0 KiB)

 42. Літвінова-Головань О.П. [Дослідження професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму]{The research professional competence of future tourism’s specialists}197-199

  Стаття окремо (.PDF) (477.1 KiB)

 43. Лянной Ю.О. [Основи професійної підготовки бакалаврів та магістрів з фізичної терапії (фізичної реабілітації) у Тартуському університеті (Естонія)]{Fundamentals of proffesional training of bachelors and master in physical therapy (physical rehabilitation) in the university of Tartu (Estonia)}200-204

  Стаття окремо (.PDF) (500.5 KiB)

 44. Мартиросова Т.А. [Содержание формирования готовности к трудовой деятельности бакалавра в образовательном процессе вуза: физический аспект]{The content of formation of readiness for work of the bachelor in educational process of higher education institution: physical aspect}205-207

  Стаття окремо (.PDF) (446.9 KiB)

 45. Матвійчук Т.Ф. [Модель формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки]{Model formation pedagogical mastery of future teachers of physical education in the process of professional training}208-212

  Стаття окремо (.PDF) (512.9 KiB)

 46. Міненок А.О. [Психологічна складова саморозвитку особистості як умова розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя]{Psychological component of self-development of personality as a condition of development of pedagogical skills of future teacher}213-216

  Стаття окремо (.PDF) (451.0 KiB)

 47. Мулик К.В., Носко М.О. [Диференційований підхід до підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму для роботи з дітьми, підлітками та студентською молоддю]{Differentiated approach in preparation of specialists from sports and health improving tourism for the work with children, teenagers and student young people}217-222

  Стаття окремо (.PDF) (754.6 KiB)

 48. Настрадін В.П., Багаліка Т.М. [Педагогічна модель системи безперервної професійної підготовки фахівців у сфері державної охорони]{Pedagogical model of system of continual professional training of specialists in the field of state guard}223-226

  Стаття окремо (.PDF) (452.7 KiB)

 49. Павленко Е.А. [Воздействие методической культуры на результативность здоровьесберегающей деятельности учителя]{Methodical culture’s influence on fecundity of teacher’s health-saving activity}227-231

  Стаття окремо (.PDF) (464.3 KiB)

 50. Пліско В.І., Радзієвський Р.М. [Навчання майбутніх правоохоронців в умінні упереджувати розвиток конфліктної ситуації за суб’єктивними ознаками]{Training future law enforcement officers in their ability to prevent the development of conflict situations in subjective signs}232-237

  Стаття окремо (.PDF) (499.8 KiB)

 51. Полетай О.М. [Підготовка майбутнього вчителя до взаємодії з обдарованими дітьми]{Future teacher’s training to interacting with gifted children}238-241

  Стаття окремо (.PDF) (459.3 KiB)

 52. Проніков О.К. [Актуальні проблеми підготовки учителя фізичної культури]{Preparation of teachers of physical culture. Experience and perspective}242-246

  Стаття окремо (.PDF) (463.9 KiB)

 53. Сероштан В.М., Маслов В.М., Дікалова О.О., Щербач В.М. [Шляхи оптимізації процесу професійної підготовки вчителів фізичної культури]{Ways of optimization process professional preparation teachers of physical culture}247-250

  Стаття окремо (.PDF) (452.8 KiB)

 54. Сікура А.О. [Науково-дослідницька робота як складова професійної підготовки майбутніх фахівців-біологів]{Research work as part of professional training of future specialists-biologists}251-254

  Стаття окремо (.PDF) (472.4 KiB)

 55. Степанченко Н.І. [Структурні аспекти проблеми професійної компетентності особистості вчителя фізичного виховання]{Structural aspects of pe teachers’ personality professional competence problem}255-259

  Стаття окремо (.PDF) (466.9 KiB)

 56. Стражнікова І.В. [Еволюція теоретичних основ змісту середньої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.]{The evolution of the theoretical foundations of the secondary education in studies of the western region of Ukraine in the second half of XX – beginning of XXI century}260-263

  Стаття окремо (.PDF) (463.3 KiB)

 57. Хазим Тони, Паевский В.В. [Взаимосвязи между личностными характеристиками студентов и полнотой представлений о предстоящей профессиональной деятельности тренера]{Relationship between students ‘ personal characteristics and completeness of about upcoming professional activities coach}264-269

  Стаття окремо (.PDF) (511.6 KiB)

 58. Хоменко П.В. [Етапи формування природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури]{Stages of the development of natural science training of future specialists of physical culture}270-274

  Стаття окремо (.PDF) (508.5 KiB)

 59. Чепелюк А.В., Кондрацька Г.Д., Веселовський А.П. [Особливості професійної підготовки вчителя фізичної культури]{Feature of professional preparation of teacher of physical culture}275-278

  Стаття окремо (.PDF) (475.7 KiB)

 60. Чернігівська С.А. [Методологічні та теоретичні основи навчання студентів інженерних спеціальностей у ході формування компетентностей з фізичного виховання]{The methodological and theoretical bases oftraining of engineering profession students during the formation of competence in physical education}279-283

  Стаття окремо (.PDF) (466.5 KiB)

 61. Чуста А.Ю., Власенко С.О. [Зміни біомеханічних показників стійкості тіла студентів факультету фізичного виховання при вивченні стійок в баскетболі]{Biomechanical changes performance of body stability for future students of the physical culture faculty studied stable at basketball}284-287

  Стаття окремо (.PDF) (516.3 KiB)

 62. Шемчук В.М. [Особливості формування витривалості майбутніх офіцерів військово-морських сил в сучасних умовах]{Future naval officers endurance formation features under present-day conditions}288-292

  Стаття окремо (.PDF) (462.8 KiB)

 63. Щербак І.М. [Підготовка майбутніх учителів до створення еколого-орієнтованого освітнього середовища як основи здров’язбереження учнів: структура і функції]{Training of future teachers to creation of eco-oriented educational environment as the basis of health saving of pupils: structure and function}293-295

  Стаття окремо (.PDF) (449.7 KiB)

 64. Ястребов О.О. [Підбір та розподіл засобів фізичної підготовки військовослужбовців у навчальних періодах]{Selection and redistribution of physical training means for military personnel}296-303

  Стаття окремо (.PDF) (528.3 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

10 − 7 =