Вісник №129(3)

Зміст

 1. Адирхаєв С.Г. [Підвищення рухової активності молоді з вадами слуху під впливом дозованих фізичних навантажень]{The increase of physical activity of youth with hearing impairments under the influence of the dosed physical loads}3-9

  Стаття окремо (.PDF) (531.6 KiB)

 2. Алтухов В.А. [Педагогічний досвід та сучасні підходи до проблеми формування здорового способу життя в системі освіти]{The pedagogical experience and modern approaches to the problem of the healthy lifestyle formation in the system of education}10-14

  Стаття окремо (.PDF) (446.5 KiB)

 3. Арзютов Г.М., Гаврилюк В.О., Лукиянчук В.Л. [Вольова пластика]{The volitional plastic}15-19

  Стаття окремо (.PDF) (446.0 KiB)

 4. Атаманюк С.І., Кириченко О.В. [Оцінка фізичних можливостей студентів у процесі фізичного виховання спеціального медичного відділення ВНЗ]{Evaluation of physical capabilities of students in physical education special medical department of University}20-22

  Стаття окремо (.PDF) (471.7 KiB)

 5. Базилевич Н.О. [Оптимізація легкоатлетичних вправ, як засобів самостійної фізкультурно-оздоровчої роботи студентів]{Optimization of athletics exercises as a means of independent sports and recreation activities of students}23-26

  Стаття окремо (.PDF) (434.2 KiB)

 6. Благій О.Л., Ячнюк М.Ю. [Аналіз показників фізичного стану студентської молоді]{Analysis of student’s physical condition indicators}27-31

  Стаття окремо (.PDF) (530.7 KiB)

 7. Брухно Е.Л., Сметанін С.В. [Використанням засобів спортивного орієнтування у фізичній підготовці студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості]{Use of orienteering in physical training of students with low level of physical fitness}32-35

  Стаття окремо (.PDF) (437.0 KiB)

 8. Бутенко Г.А. [Средства оздоровительного туризма и ориентирования как основа рекреационно-оздоровительной технологии для детей младшего школьного возраста]{The ways of the health tourism and orienteering as the basis for recreation and wellness technology for children of primary school age}36-41

  Стаття окремо (.PDF) (507.7 KiB)

 9. Буток О.В., Малишев О.В. [Проблеми формування здорового способу життя у курсантів правоохороних органів та шляхи їх вирішення]{Problems of formation of a healthy way of life at cadets of law enforcement agencies and their solutions}42-45

  Стаття окремо (.PDF) (479.3 KiB)

 10. Васкан І.Г., Дикий О.Ю., Розтока А.В. [Розвиток рухової активності школярів у позаурочній діяльності]{Development of adolescents’ physical activity during extracurricular activities}46-51

  Стаття окремо (.PDF) (556.6 KiB)

 11. Вітченко О.М., Лисенко Л.Л., Воєділова О.М. [Педагогічна технологія формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку на основі взаємодії їх фізичного і інтелектуального розвитку]{Pedagogical technology of correct posture forming of primary school-aged children based on the cooperation of their physical and intellectual development}52-56

  Стаття окремо (.PDF) (442.1 KiB)

 12. Воробйова А.В. [Складно-коордиднаційні вправи в комплексі психофізичного тренування школярів]{Difficult-coordination exercises in a complex psychophysical training for schoolchildren}57-61

  Стаття окремо (.PDF) (450.7 KiB)

 13. Гаркуша В.В. [Методичні аспекти організації самостійних занять фізичними вправами студентів]{Methodical aspects of organization student’s independent exercise}62-67

  Стаття окремо (.PDF) (540.6 KiB)

 14. Глущенко Н.В. [Нозологічний розподіл студентів спеціальних медичних груп першого курсу навчання Національного університету імені Івана Франка]{Nosology distribution of students special medical group on first course National university Ivan Franko}68-70

  Стаття окремо (.PDF) (480.8 KiB)

 15. Глущенко Н.В. [Особливості розподілу студентів спеціальних медичних груп за ступенем ожиріння з першого по третій курс навчання у вищому навчальному закладі]{Features special medical students distribution group by degree of obsity first through third course in universities}71-74

  Стаття окремо (.PDF) (478.1 KiB)

 16. Головченко О.І., Востоцька І. Ф. [Напрями оптимізації фізичного виховання жінок у вищих навчальних закладах]{Directions of optimization physical education women in higher education}75-78

  Стаття окремо (.PDF) (480.2 KiB)

 17. Гончаренко М.С. [Философско-мировоззренческое представление о развитии человека и формировании его здоровья]{The philosophical and ideological under standing of human development and the formation of his health}79-83

  Стаття окремо (.PDF) (624.7 KiB)

 18. Гончаренко М.С., Камнева Т.П., Дождева Е.А., Седина С.И. [Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе]{Application the healthkeeping technologies in educational process}84-87

  Стаття окремо (.PDF) (539.0 KiB)

 19. Гончаренко М.С., Камнєва Т.П., Корженко І.О., Удовенко М.А. [Розробка методів формування здорового способу життя у педагогічному процесі]{Develoment of methods for formation healthy lifestyles in the pedagogical process}88-90

  Стаття окремо (.PDF) (429.6 KiB)

 20. Гончаренко М.С., Мельникова АВ., Беззубова А.А., Миргород И.М. [Исследование влияния оздоровительного комплекса физических упражнений “анжелетика” на функциональное состояние организма человека]{Influence of health complex of physical exercises “angeletyka” on the functional state of the human body}91-93

  Стаття окремо (.PDF) (494.7 KiB)

 21. Горобей М.П. [Особливості впливу харчування на стан здоров’я і поведінку студентів]{The influence of nutrition on the health and behavior of students}94-96

  Стаття окремо (.PDF) (432.5 KiB)

 22. Гуреева А.М., Черненко Е.Е., Черненко А.Е. [Изменение уровня физического здоровья студенток 1 курсов под влиянием занятий физическим воспитанием]{Changes in the level of physical health of 1 course students under the effect of physical education classes}97-100

  Стаття окремо (.PDF) (527.1 KiB)

 23. Дарійчук С.В. [Здоров’язберігаюча тематика періодичних друкованих видань Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.)]{The theme of health preservation in the periodicals of Bukovyna (the second half of the XIX – early XX century)}101-103

  Стаття окремо (.PDF) (433.0 KiB)

 24. Дейкун М.П. [Форми організації позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання як дієва складова запровадження здорового способу життя]{Forms of work extra-curricula for physical education as an effective component introduction healthy lifestyle}104-108

  Стаття окремо (.PDF) (442.7 KiB)

 25. Дейнеко С.М., Браташ С.В., Могильний Ф.В. [Соціалізуючий вплив фізичної культури на учнів середньої та старшої школи]{Socializing influence of physical education on students in secondary and high school}109-112

  Стаття окремо (.PDF) (441.0 KiB)

 26. Довгич О.О., Хрипко І.В. [Формування здорового способу життя майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту]{Formation of healthy lifestyle in future experts of physical education and sports}113-117

  Стаття окремо (.PDF) (441.4 KiB)

 27. Донченко В.І. [Індивідуальна та самостійна робота студентів-медиків як важливий етап навчання здоров’язбережувальним технологіям]{Individual and independent work of medical students as an important stage of learning health savings technologies}118-121

  Стаття окремо (.PDF) (474.9 KiB)

 28. Єдинак Г.А. [Стан вирішення завдання з поліпшення психофізичного стану учнів початкової школи на сучасному етапі]{State of the task of improving the psychophysical state elementary school students today}122-127

  Стаття окремо (.PDF) (462.0 KiB)

 29. Єракова Л.А., Томіліна Ю.І. [Обґрунтування підходів до побудови оздоровчих програм з пілатесу для жіночого контингенту]{Justification of the approaches to the construction of health promoting pilates exercise programs for women}128-131

  Стаття окремо (.PDF) (504.0 KiB)

 30. Жáра Г.І. [Соціальні аспекти формування індивідуального здоров’язбереження вчителя у сучасному освітньому вимірі]{Social aspects of teacher’s individual health preservation in modern educational measurement}132-135

  Стаття окремо (.PDF) (489.2 KiB)

 31. Жерновникова Я.В. [Определение возрастных изменений антропометрических показателей у школьников 5-7 классов с использованием компьютерной программы “здоровье школьника”]{Determination of the age-related changes of anthropometric indexes for schoolchildren 5-7 classes with the use of the computer program “School health”}136-140

  Стаття окремо (.PDF) (615.9 KiB)

 32. Загородній В.В. [Сучасні проблеми здоров’я дитячого населення шкільного віку та шляхи їх вирішення]{Modern health problems of school age children and their solutions}141-144

  Стаття окремо (.PDF) (437.5 KiB)

 33. Іванчикова С.М. [Загальні положення методики формування культури здоров’я студентів засобами фітнесу]{General method оf forming the culture health fitness means students}145-149

  Стаття окремо (.PDF) (445.9 KiB)

 34. Кашуба В.А., Маслова Е.В. [К вопросу о причинах и распространенности нарушений слуха среди современных подростков]{The issue of the causes and prevalence of hearing impairment among contemporary adolescents}150-152

  Стаття окремо (.PDF) (428.4 KiB)

 35. Кладікова І.І., Жиденко А.О. [Ступінь розуміння студентами цінності здоров’я]{The level of student’s understanding of the value of health}153-157

  Стаття окремо (.PDF) (683.2 KiB)

 36. Клименко А.В., Коваль Б.С., Ильин В.Н., Филиппов М.М. [Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию со студентками основного учебного отделения]{Health orientation of employments on physical education with women-students of basic educational separation}158-162

  Стаття окремо (.PDF) (535.1 KiB)

 37. Клинова И.В., Таргонский Н.Н. [Теоретические основы формирования культуры досуга учащихся старших классов]{Theoretical bases of formation of culture of leisure of pupils of the senior classes}163-166

  Стаття окремо (.PDF) (439.3 KiB)

 38. Кокарева С.М., Овдєєнко А.О., Сокол Л.Г., Корнієнко Д.С. [Вплив споживчих властивостей фізкультурно-оздоровчих послуг на мотивацію тих, хто займається регулярним оздоровчим тренуванням]{Determination of model characteristics of regional center fitness club in view of people’s motivation who are engage in health training}167-170

  Стаття окремо (.PDF) (479.5 KiB)

 39. Корж Н.Л. [Аналіз сформованості мотивації до самостійних занять фізичною культурою у студентів перших курсів технічних спеціальностей]{Analysis of the formation motivation to self-study physical training among first year students of technical specialty}171-174

  Стаття окремо (.PDF) (432.5 KiB)

 40. Короп М.Ю. [Фактори, що здійснюють несприятливий вплив на здоров’я учнів як проблема здорового способу життя в педагогічній освіті]{Analysis of the formation motivation to self-study physical training among first year students of technical specialty}175-178

  Стаття окремо (.PDF) (439.6 KiB)

 41. Криворучко Н.В., Масляк І.П. [Динаміка показників фізичної працездатності студенток ВНЗ І-ІІ рівня акредитації під впливом чирлідингу]{The dynamics of indicators of physical efficiency of students of higher education Institutions of the і – іі level of accreditation under the influence of cheerleading}179-182

  Стаття окремо (.PDF) (481.8 KiB)

 42. Круцевич Т.Ю., Трачук С.В., Нападій А.П. [Експертна оцінка періодизації фізичної підготовки учнів середніх класів протягом навчального року]{Expert assessment of the periodization of physical preparation of middle school children during the school year}183-186

  Стаття окремо (.PDF) (488.0 KiB)

 43. Кузнецова Т.Г., Резнік А.В. [Підвищення працездатності студентів засобами використання спеціальних фізичних вправ]{Improving students’ ability to work by means of using special special physical exercises}187-190

  Стаття окремо (.PDF) (455.3 KiB)

 44. Куртова Г.Ю., Ляпин В.П., Бабарика Ю.Р., Гришко Л.Г. [Моніторинг стану здоров’я школярів 14-15 років в умовах навчально-педагогічного процесу]{Monitoring of the state of health of students is 14-15 in the conditions of educational-pedagogical process}191-194

  Стаття окремо (.PDF) (480.0 KiB)

 45. Латенко С.Б., Копочинська Ю.В. [Студентський спорт як засіб формування життєвих цінностей молоді і розвитку здорової особистості]{Student sport as means of forming of vital values of young people and development of healthy personality}195-198

  Стаття окремо (.PDF) (435.0 KiB)

 46. Левандовська Л.Ю.[Підвищення рівня фізичної підготовленості підлітків у процесі індивідуалізації фізичного виховання]{Increasing the level of physical fitness of adolescents in the individualization of physical education}199-202

  Стаття окремо (.PDF) (478.3 KiB)

 47. Ливацький О.В. [Виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки як педагогічна проблема]{Pupils’ physical qualities training of the basic school in the conditions of pre-profile preparation as a pedagogical problem}203-205

  Стаття окремо (.PDF) (428.8 KiB)

 48. Луценко Л. С., Бодренкова І. О., Шепеленко Т.В., Лучко О.Р. [Характеристика впливу спеціалізацій на динаміку розвитку функціональних і рухових здібностей студенток]{Feature specializations influence on the dynamics of functional and motor abilities of female students}206-209

  Стаття окремо (.PDF) (553.2 KiB)

 49. Маєвський М.І. [Експериментальна модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей]{The experimental model of value orientations to physical training of pedagogical specialties students}210-213

  Стаття окремо (.PDF) (465.3 KiB)

 50. Мандюк А.Б. [Особливості позакласної фізкультурно-спортивної роботи у середніх загальноосвітніх школах міської та сільської місцевості]{Peculiarities of extracurricular physical education in secondary schools of urban and rural areas}214-217

  Стаття окремо (.PDF) (619.8 KiB)

 51. Михальчук А.Д. [Валеософія як світоглядно-методологічна основа у фізкультурно-оздоровчих технологіях]{Valeosofphy as a worldview methodological ideologycal basis in sports and health imporoving technologics}218-221

  Стаття окремо (.PDF) (443.5 KiB)

 52. Мисів В.М. [Сформованість мотивації студентів випускного курсу факультету фізичної культури на ведення здорового способу життя]{Motivation formation of graduate students faculty of physical culture on healthy way of life}222-224

  Стаття окремо (.PDF) (431.0 KiB)

 53. Міхеєнко О.І., Котелевський В.І. [Культура здоров’я особистості та її складові]{Health culture of the person and its components}225-229

  Стаття окремо (.PDF) (586.4 KiB)

 54. Мунтян В.С. [Питання ставлення студентів до здорового способу життя і фізичного виховання та визначення пріоритетів фізичних якостей]{The attitude of students to healthy lifestyle and physical education and prioritizing physical qualities}230-233

  Стаття окремо (.PDF) (482.3 KiB)

 55. Нагорна О.Б., Чернієнко О.А. [Основні аспекти реабілітаційного супроводу дітей з особливими потребами дошкільного та молодшого шкільного віку]{Key aspects of support rehabilitation of children with special needs of preschool and primary school age}234-236

  Стаття окремо (.PDF) (430.7 KiB)

 56. Оксьом П.М., Азаренков В.М., Бережна Л.I., Сидоренко О.Р. [Характеристика загальної рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу]{Characteristics of overall physical activity of students at the higher educational institution}237-239

  Стаття окремо (.PDF) (430.9 KiB)

 57. Павленко І.О. [Діагностика рівня сформованості валеологічного мислення студентів – майбутніх учителів природничих спеціальностей]{The technique of determination of level of formation of valeological thinking of the students – intending teachers of natural department}240-244

  Стаття окремо (.PDF) (490.5 KiB)

 58. Павлова Ю.О., Виноградський Б.А., Шеремета С.Р. [Вплив способу проведення вільного часу на якість життя людини]{The impact of leisure time on human’s life quality}245-249

  Стаття окремо (.PDF) (495.0 KiB)

 59. Пашкевич С.А., Кривенцова І.В. [Визначення стану здоров’я та скарг, пов’язаних з патологією хребта у студенток ліцею]{Defining the health state and complaints related to the pathology of the spine of lyceum female students}250-254

  Стаття окремо (.PDF) (507.9 KiB)

 60. Півненко Ю.В. [“Абетка харчування” – засіб формування основ здорового харчування учнів молодшого шкільного віку]{“The alphabet of nutrition” is a method to form the basis of the healthy nutrition of young school children}255-258

  Стаття окремо (.PDF) (499.3 KiB)

 61. Поболь В.З. [К вопросу использования подвижных игр для развития пространственной ориентировки у детей с нарушениями зрения]{Revising the application of active games for the development of orientation and mobility with vision-impaired children}259-262

  Стаття окремо (.PDF) (432.4 KiB)

 62. Подригало Л.В., Фурман Ю.В., Волкова О.А., Сокол К.М. [Реализация принципов мониторинга здоровья при контроле двигательной активности]{Implementation of the principles of health monitoring in the control of motor activity}263-266

  Стаття окремо (.PDF) (555.6 KiB)

 63. Присяжнюк С.І. [Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів телекомунікаційних технологій]{Problem activity analysis of students of state university of telecommunications}267-270

  Стаття окремо (.PDF) (446.0 KiB)

 64. Редько Т.М. [Здоров’ярозвивальні технології в процесі фізичного виховання студентів педагогічних університетів]{Health developing technologies in the course of physical training of students of pedagogical universities}271-274

  Стаття окремо (.PDF) (397.6 KiB)

 65. Рибницький А.В., Нестеров О.С., Артеменко В.В., Мілаєв О.І., Козерук К.В. [Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури]{Using the method of circular training on physical cultural lessons}275-277

  Стаття окремо (.PDF) (430.5 KiB)

 66. Руденко А.М., Звіряка О.М. [Спосіб діагностики дисплазії кульшових суглобів за допомогою симптома Дюшена-Тренделенбурга у дітей дошкільного віку]{Diagnostics modeof hip dysplasia in children of preschool age by implementing Duchenne-Trendelenburg symptom}278-281

  Стаття окремо (.PDF) (516.0 KiB)

 67. Рядова Л.О. [Зміна показників функціонального стану слухового аналізатора дітей середнього шкільного віку з вадами зору під впливом спеціально спрямованих вправ і рухливих ігор]{The changes of the indicators of the functional state of the auricular analyzer of the children of the secondary school age with the visual impairments under the influence of the specially directed the exercises and the moving games}282-286

  Стаття окремо (.PDF) (540.7 KiB)

 68. Синиця С.В. [Характеристика пріоритетів студенток вищих навчальних закладів стосовно різних видів оздоровчої аеробіки]{The description of priorities students of higher educational institutions concerning different types of health aerobics}287-291

  Стаття окремо (.PDF) (497.4 KiB)

 69. Сичова І. А., Гаркуша В.В., Дейкун М.П., Краснов В.П., Вертель О.В. [Позанавчальна здоров’язбережувальна діяльність з фізичного виховання в освітніх закладах]{Extracurricular health saving activity of physical education in educational establishments}292-295

  Стаття окремо (.PDF) (435.0 KiB)

 70. Старченко А.Ю. [Инновационная технология оптимизации физкультурного образования детей 5-6 лет на основе использования средств детского фитнеса]{Innovative technology of optimization physical culture educationof 5-6 years old children based on use means of children fitness}296-299

  Стаття окремо (.PDF) (554.1 KiB)

 71. Супруненко М.В. [Профілактика і корекція порушень постави опорно-рухового апарату у студентської молоді]300-303

  Стаття окремо (.PDF) (472.9 KiB)

 72. Терещенко В.І., Гулай В.С., Шарапа В.Г. [Рейтинг фізичної підготовки студентів Національного університету Державної податкової служби України]{Rating of physical fitnessin the national state tax service university of Ukraine}304-308

  Стаття окремо (.PDF) (497.5 KiB)

 73. Томенко О.А., Босько В.М. [Сучасний стан проблеми навчання плаванню дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу]{The current state of training problems of children with cerebral palsy in swimming}309-312

  Стаття окремо (.PDF) (442.3 KiB)

 74. Троценко В.В., Троценко Т.Ю. [Ефективність впливу фізичних вправ на підвищення емоційної стійкості дітей старшого дошкільного віку]{The effect of physical exercises on improving of emotional stability of preschoolers}313-316

  Стаття окремо (.PDF) (433.4 KiB)

 75. Ушкаленко О.А. [Мотиваційні основи фізичного виховання студентів]{Motivational bases of students’ physical education}317-321

  Стаття окремо (.PDF) (490.4 KiB)

 76. Фоменко Е.В., Фоменко В.Х. [Занятия “фитнес микс” в физическом воспитании студенток высших учебных заведений]{Fitness classes mix in physical education students of higher educational institutions}322-324

  Стаття окремо (.PDF) (407.5 KiB)

 77. Chodinow W. [Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży miasta radomia]{Physical fitness of children and young people of the city of radom}325-328

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 78. Цьось А.В., Касарда О.З., Шевчук А.Б., Самчук О.М., Хомич А.В. [Особливості фізичної активності студенток вищих навальних закладів]{Peculiar features of the physical activity of female students of higher educational institutions}329-334

  Стаття окремо (.PDF) (576.0 KiB)

 79. Чернявська О.А. [Аналіз рівня фізичного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів]{The analysis of the physical fitness with the students of vocational secondary technical schools}335-338

  Стаття окремо (.PDF) (537.4 KiB)

 80. Шейко Л.В. [Влияние музыки на работоспособность и психоэмоциональное состояние людей 40-60 лет в процессе занятий оздоровительным плаванием]{Influence of music on working capacity and psychoemotional state of adults aged 40-60, in the course of recreational swimming}339-344

  Стаття окремо (.PDF) (491.1 KiB)

 81. Шишкіна О.М., Бейгул І.О., Муллагільдіна А.Я. [Позитивні зміни у психоемоційному стані жінок при застосуванні фітнес-аеробіки]{Positive changes in women’s psycho-emotional state when applying the fitness aerobics}345-348

  Стаття окремо (.PDF) (483.7 KiB)

 82. Шишова І.О. [Підготовка студентів педагогічного університету до психокорекційної діяльності в умовах інклюзивної освіти]{Preparation of students of pedagogical university to psycho-activities work in the conditions of inclusive education}349-351

  Стаття окремо (.PDF) (440.5 KiB)

 83. Shkola H.N., Pyatnitskaya D.V. [Extracurricular classes in cheer-dance show as an effective form to motivate students of non-core universities to engage in physical exercises]{Позааудиторні заняття з чер-данс шоу як ефективність форма мотивації студенток непрофільних ВУЗів до занять фізичними вправами}352-355

  Стаття окремо (.PDF) (349.3 KiB)

 84. Шмалєй С.В., Щербина Т.І. [Валеологічні аспекти корекції та реабілітації слабозорих дітей засобами фізичного виховання]{The valeology aspects of correction and rehabilitation of children with poor eyesight by means of physical education}356-359

  Стаття окремо (.PDF) (437.7 KiB)

 85. Шуба Л.В. [Здоров’язберегаюча технологія для дітей початкової школи]{The new way by keeping health for primary school children}360-363

  Стаття окремо (.PDF) (432.3 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

five + 17 =