Вісник № 112(1)

Зміст

 1. Адирхаєв С. Г. [Динаміка показників фізичного розвитку, фізичного здоров’я, фізичної роботоздатності і фізичної підготовленості студентів з наслідками ДЦП] {Dynamics of indices of physical development, physical health, physical health and physical fitness of the students with the effects of cerebral palsy} 9-13

  Стаття окремо (.PDF) (738.9 KiB)

 2. Аксенова А. В. [Характеристика научных публикаций в “European journal of sport science”] {Characteristics of scientific publications in “European journal of sport science”} 14-16

  Стаття окремо (.PDF) (495.3 KiB)

 3. Антонов О. В. [Інноваційні технології ігрової спрямованості із застосуванням засобів пішохідного туризму для розвитку психомоторних здібностей школярів старших класів] {Innovative technologies gaming orientation with the application of hiking for the development of psychomotor skills high school students} 17-25

  Стаття окремо (.PDF) (825.8 KiB)

 4. Арефьєв В. Г. [Фізичні можливості учнів загальноосвітньої школи різного рівня фізичного розвитку]{Physical capabilities of secondary schools students with different levels of physical development} 26-28

  Стаття окремо (.PDF) (458.5 KiB)

 5. Архипов О. А., Кротов Г. В., Мішаровській Р. М. [Вплив занять футболом на формування психофізіологічних показників молодших школярів] {The influence of football lessons upon the formation of physiological parameters of younger students} 29-32

  Стаття окремо (.PDF) (514.3 KiB)

 6. Бабенко В. Г. [Індивідуальне управління в системі фізичного виховання і спорту органів внутрішніх справ України] {Individual control of the system of physical education and sport of internal affairs of Ukraine} 33-36

  Стаття окремо (.PDF) (453.8 KiB)

 7. Багінська О. В. [Значення біологічних детермінант у розвитку рухової функції школярів в процесі їх навчання фізичної культури] {Meaning of the biological determinants in the development of schoolchildren motor function during the process of teaching of physical culture} 37-39

  Стаття окремо (.PDF) (451.9 KiB)

 8. Баранцев С. А. [Закономерности формирования кинематической структуры циклических локомоций школьников 6–13 лет] {Kinematic structure formation regularities of 6–13 aged pupils’ cyclic locomotion} 40-44

  Стаття окремо (.PDF) (464.3 KiB)

 9. Барков В. А. [Особенности развития двигательной манипуляционной способности у слепых детей] {Features of motor manipulative abilitydevelopment among blind children} 45-48

  Стаття окремо (.PDF) (458.7 KiB)

 10. Бобровник В. И., Козлова Е. К. [Актуальные проблемы современных научных исследований в легкой атлетике] {Actual problems of contemporary scientific studies in track-and-field athletics} 49-54

  Стаття окремо (.PDF) (697.0 KiB)

 11. Богдановська Н. В., Караулова С. І., Кальонова І. В. [Особливості динаміки функціонального стану системи зовнішнього дихання спортсменів у процесі адаптації до фізичних навантажень] {Peculiarities of dynamics functional condition of respiratory system of sportsmen in process of adaptation to physical loads} 55-58

  Стаття окремо (.PDF) (518.9 KiB)

 12. Бойчук Р. І., Бублик С. А. [Особливості прояву здібностей до оцінки просторово-часових і динамічних параметрів рухів у школярів в процесі навчання технічних елементів спортивних ігор] {Peculiarities of abilities demonstrated by the school children in evaluation of spati-temporal and dynamic parameters of motion in the process of teaching of sport games’ technical elements} 59-62

  Стаття окремо (.PDF) (487.4 KiB)

 13. Бурлака І. В., Смовженко А. М. [Вплив розвитку координації на якість ігрової діяльності студентів у спортивних іграх] {Influence of coordination’s development on quality of students’ playing activity in sport games} 63-65

  Стаття окремо (.PDF) (447.2 KiB)

 14. Вихляєв Ю. М. [Управління і коригування напрямку руху у сліпих та учнів зі збереженим зором] {Control and correction of the direction of movement in the blind and pupils with preserved vision} 66-70

  Стаття окремо (.PDF) (656.2 KiB)

 15. Воронов М. П., Шадріна В. В., Курячий С. В. [Вплив занять туризмом на рівень фізичної підготовленості студентів] {The influence of the tourism class on the motor activity of students} 71-74

  Стаття окремо (.PDF) (494.4 KiB)

 16. Высочина Н. Л. [Оптимизация системы целеполагания у спортсменов методом коучинга] {Optimization of the system of goal-setting in athletes by method of coaching} 75-78

  Стаття окремо (.PDF) (457.3 KiB)

 17. Гавриленко І. В. [Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами педагогічних спеціальностей] {Organizationally methodical aspects athletic-health-improvement work with students of pedagogical specialities} 79-82

  Стаття окремо (.PDF) (585.2 KiB)

 18. Галай М. Д. [Обґрунтування доцільності врахування особливостей тілобудови учнів на уроках фізичної культури в молодшій школі] {Justification of the need to accounting features of a constitution of body of pupils in the lessons of physical culture in elementary school} 83-86

  Стаття окремо (.PDF) (587.4 KiB)

 19. Гацоева Л. С. [Дослідження показників сенсомоторної функції дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом та її зміни під впливом експериментальної методики] {Research of indexes of sensomotors function partially deaf children of junior school children of and its change is under act of experimental method} 87-90

  Стаття окремо (.PDF) (580.9 KiB)

 20. Глоба Г. В. [Система фізичного виховання в школах КНР: аналіз державного регулювання та case study на прикладі нормативів для початкових класів]{System of physical education at schools in prc: analysis of the state regulation and case study on the example of norms for primary school} 91-94

  Стаття окремо (.PDF) (458.1 KiB)

 21. Головченко О. І. [Психологічні аспекти формування особистої фізичної культури учнів 11-15 років] {Psychological aspects of forming of the personal physical culture of students 11-15 years} 95-99

  Стаття окремо (.PDF) (465.3 KiB)

 22. Грибан Г. П. [Концепція методичної системи фізичного виховання студентів-аграріїв] {Methodical system concept of physical education of agricultural students} 100-105

  Стаття окремо (.PDF) (471.8 KiB)

 23. Грибан Г.П. [Динаміка фізичної підготовленості студентів в історичному аспекті] {Dynamics of physical fitness of students in historical perspective} 106-111

  Стаття окремо (.PDF) (556.2 KiB)

 24. Дичко О. А., Дичко В. В., Бобирєв В. Є., Курильченко І. Ю. [Рухові якості дітей з особливими потребами з урахуванням індивідуальних особливостей] {Motor characteristics of children with special needs considering individual features} 112-115

  Стаття окремо (.PDF) (498.9 KiB)

 25. Дорошенко В. В. [Вплив комплексних відновних заходів на функціональний стан та функціональну підготовленість борців греко-римського стилю а етапі передзмагальної підготовки] {An influence of the multipurpose rehabilitation activities upon both functional state & functional efficiency of the greco-roman style wrestlers on the level of the pre-competitive training} 116-120

  Стаття окремо (.PDF) (498.2 KiB)

 26. Ермоленко А. В., Голубева М. В. [Современные педагогические технологии как условие обеспечения эффективности профессионально-прикладной физической подготовки студентов]{Objective and subjective constituents of forming of requirement are in the sport-oriented motive activity} 121-123

  Стаття окремо (.PDF) (447.0 KiB)

 27. Єфременко А. М. [Визначення відповідності тестів для оцінки функціонального стану кваліфікованих спринтерів] {Determination of compliance tests for the assessment of the functional status of qualified sprinters} 124-128

  Стаття окремо (.PDF) (603.9 KiB)

 28. Жамардій В. О. [Визначення критеріїв та показників рівня сформованості спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу] {Criteria and levels of students’ special skills and habits forming in the process of powerlifting classes at higher educational establishments} 129-133

  Стаття окремо (.PDF) (463.2 KiB)

 29. Жаров А. І., Максименко Є. В.,Кисличенко П. В., Ногіна К. О. [Формування фізичної культури у курсанта-правоохоронця – важливий елемент їх професійної готовності] {Formation of physical training in cadet police officer – an important elementof their professional commitment} 134-136

  Стаття окремо (.PDF) (451.6 KiB)

 30. Жуков С. М., Кузьмінова М. І. [Види популярних спортивних ігор у вищих навчальних закладах]{Kinds of popular sport games in high school} 137-139

  Стаття окремо (.PDF) (447.7 KiB)

 31. Журавель О. В., Логвиненко Ю. В., Олексенко І. М. [Необхідність використання фармакологічних засобів у навчально-тренувальному процесі з дисципліни “спеціальна фізична підготовка” у вищих навчальних закладах та практичних підрозділах органів внутрішніх справ України] {Necessity of pharmacological providing of study-training process on discipline the “special physical preparation” in higher educational establishments and practical subdivisions of internal affairs bodies of Ukraine} 140-142

  Стаття окремо (.PDF) (449.9 KiB)

 32. Золочевський В. В. [Організація діяльності фізкультурно-спортивних об’єднань дітей і молоді у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)] {The organization of activity of sports and sports associations of children and youth in domestic pedagogics (the end xix – the first half xx century)} 143-146

  Стаття окремо (.PDF) (464.5 KiB)

 33. Іванюта Н. В., Толмачова С. Є. [Основні рухи аеробіки] {Basic motions of aerobics} 147-150

  Стаття окремо (.PDF) (530.9 KiB)

 34. Каковкіна О. А. [Перспективні напрями наукових досліджень особливостей психологічної підготовки баскетболістів з вадами слуху] {The perspective directions of scientific researches of features of psychological preparation of basketball players with a hearing disorder} 151-154

  Стаття окремо (.PDF) (404.4 KiB)

 35. Капилевич Л. В. [Биомеханические особенности координации движений спортсменов в безопорном положении] {Biomechanical particularly the coordination of motions in the unsupported state athletes} 155-158

  Стаття окремо (.PDF) (461.7 KiB)

 36. Колесник В. А., Богомазов В. Э., Колесник И. А., Лашко В. П. [Спортивное плавание в Украине: история и современность] {Sporting swimming is in Ukraine: history and contemporaneity} 159-162

  Стаття окремо (.PDF) (457.1 KiB)

 37. Колесниченко В. А., Алзин Ходуд [Функциональные возможности опорно-двигательного аппарата у больных поясничным остеохондрозом в дооперационном периоде] {The functionality of the musculoskeletal system in patients with lumbar osteochondrosis in the preoperative period} 163-165

  Стаття окремо (.PDF) (479.3 KiB)

 38. Константинова Л. И., Охлопкова Е. Д., Семёнова Е. И., Кривошапкина З. Н., Ефремова А. В., Миронова Г.Е. [Эффективность применения витаминизированного напитка “Валетек-СП Актив” в процессе подготовки спортсменов Якутии] {Effectiveness of vitamin drinks “Valetek-SP Active” in the preparation of athletes OF Yakutia} 166-170

  Стаття окремо (.PDF) (523.1 KiB)

 39. Коробейников Г. В., Коробейникова Л. Г., Дудник А. К., Шацких В. М. [Автономная регуляция ритма сердца у спортсменов с различным уровнем сенсомоторного реагирования] {Autonomic regulation of cardiac rhythm in athletes with different levels of sensory-motor response} 171-174

  Стаття окремо (.PDF) (496.1 KiB)

 40. Костенко О. М. [Рухливі ігри і естафети як засоби розвитку професійно важливих психічних якостей студентів напряму підготовки “Початкова освіта”] {Outdoor games and the torch relay as a means of development of professionally important mental qualities of students in the preparation of “Primary education”} 175-177

  Стаття окремо (.PDF) (458.7 KiB)

 41. Кравчук Т. М., Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А. [Вплив режиму рухової активності на рівень розвитку витривалості старшокласників] {Influence of mode of motive activity on level of development of endurance of senior pupils} 178-182

  Стаття окремо (.PDF) (574.3 KiB)

 42. Курилко Н. Ф. [Влияние эмоционально-психологической совместимости на комплектование футбольных команд] {Influence of emotional and psychological compatibility on staffing of football teams} 183-185

  Стаття окремо (.PDF) (447.3 KiB)

 43. Лазаренко М. Г. [Теоретичний аналіз визначення факторів, що впливають на розвиток рухових умінь і навичок старшокласників у процесі лижної підготовки] {Theoretical analysis of determination of factors which influence on development of motive abilities and qualities of senior pupils in the process of ski preparation} 186-188

  Стаття окремо (.PDF) (448.4 KiB)

 44. Лисенко О. М. [Фізична працездатність та особливості реакції кардіореспіраторної системи при аеробних фізичних навантаженнях у спортсменів високого класу] {Physical performance and features of reaction cardiorespiratory system during aerobic exercise in athletes} 189-193

  Стаття окремо (.PDF) (537.2 KiB)

 45. Лукачіна А. В. [Зміст навчальної діяльності студентів у відділенні тенісу] {Contents of students’ educational activity in unit of tennis} 194-196

  Стаття окремо (.PDF) (446.9 KiB)

 46. Лукаш О. В., Самоненко С. Б. [Врахування фізіологічних аспектів навчання рухових дій у сучасній методиці фізичного виховання] {Taking into consideration of the physiological aspecs of teashing of motor actions in the modern metholody of physical training} 197-200

  Стаття окремо (.PDF) (456.3 KiB)

 47. Малахова Ж. В., Начата О. С., Ярошенко В. В., Демченко П. С. [Здоров’яформуючі технології в процесі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп] {Health formative technology in the physical education of students of special medical groups} 201-203

  Стаття окремо (.PDF) (480.8 KiB)

 48. Маслов В. М., Жула В. П. [Біомеханічний аналіз нападаючого удару майбутніх вчителів фізичної культури в процесі занять волейболом] {Biomechanical analyses of attacking hit of future teachers of physical culture in the process of playing volleyball} 204-207

  Стаття окремо (.PDF) (528.3 KiB)

 49. Маслова О. В., Марховський Д. О. [Особливості викладання баскетболу в системі фізичного виховання студентів непрофільних вузів] {Peculiarities of teaching the basketball in the system of physical education students of non-core higher educational institutions} 208-210

  Стаття окремо (.PDF) (452.5 KiB)

 50. Медведєва І. М., Павленко Т. В. [Направленість та структура процесу навчання фізичних вправ студентів ВНЗ у процесі занять оздоровчою гімнастикою] {The orientation and structure of the process of learning of physical exercises by the students in the course of of trainings of health gymnastics} 211-215

  Стаття окремо (.PDF) (493.0 KiB)

 51. Мизин В. И. [Применение безалкогольного пищевого концентрата полифенолов винограда “Эноант” в составе пищевого рациона спортсменов] {Nonalcoholic food concentrate of grape polyphenols “Enoant” in dietary supply of sportsmen} 216-219

  Стаття окремо (.PDF) (495.9 KiB)

 52. Михалюк Е. Л. [Проведение субмаксимального теста pwc170 у спортсменов с синусовой брадикардией] {Conducting a submaximal test pwc170 at sportsmen with sinus bradycardia} 220-222

  Стаття окремо (.PDF) (455.5 KiB)

 53. Михалюк Є. Л., Малахова С. М., Левченко Л. І. [Впровадження сучасних моніторів пульсу в оздоровчі тренування студентів з первинною артеріальною гіпертензією] {Implementation of modern monitors pulse in recreational training for students with primary hypertension} 223-225

  Стаття окремо (.PDF) (453.1 KiB)

 54. Мордик О. А., Чеханюк Л. О. [Виховання координаційних здібностей молодших школярів засобами ритмічної гімнастики] {Education of coordinating capabilities of junior schoolboys on sectional employments by a rhythmic gymnastics} 226-228

  Стаття окремо (.PDF) (483.4 KiB)

 55. Морфунцов В. В., Долженко О. В. [Методика проведення самостійних занять з фізичної підготовки] {The methodology of self-study of physical fitness} 229-233

  Стаття окремо (.PDF) (463.4 KiB)

 56. Москалец Т. В., Зверева Е. Н., Коваль Т. В. [Эффективность использования прикладной аэробики в учебно-тренировочном процессе юных баскетболистов] {Hu effectiveness of using of the applied aerobics is additional means of sport training of basketball-players} 234-236

  Стаття окремо (.PDF) (451.0 KiB)

 57. Мулик К. В., Мулик В. В. [Спортивний туризм, як засіб рекреації] {Sports tourism, as means of a recreation} 237-240

  Стаття окремо (.PDF) (455.4 KiB)

 58. Мунтян В. С. [Психологические аспекты развития единоборств в высших учебных заведениях] {Psychological aspects of martial arts in higher education institutions} 241-244

  Стаття окремо (.PDF) (461.5 KiB)

 59. Начатая Е. С., Ульянкина О. В., Калмыкова В. И., Аматуни Н. А. [Анализ эффективности организации занятий по физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы] {Scientific and methodological aspects of the organization of physical education students special medical group} 245-247

  Стаття окремо (.PDF) (451.3 KiB)

 60. Носко М. О., Куртова Г. Ю., Козерук Ю. В. [Удосконалення навчально-виховного процесу з фізичної культури для учениць професійно-технічних навчальних закладів] {Improving the process of physical training of professional-technical educational establishments’ students} 248-251

  Стаття окремо (.PDF) (489.2 KiB)

 61. Охлопкова Е. Д., Олесова Л. Д., Константинова Л. И., Яковлева А. И., Ефремова А. В. [Коррекция перекисного окисления липидов продуктом кобыльего молока у спортсменов Якутии] {Correction of lipid peroxidation using product of fermented mare’s milk in sportsmen of Yakutia} 252-254

  Стаття окремо (.PDF) (477.9 KiB)

 62. Пліско В. І., Козерук Ю. В., Буланов О. М. [Організація процесу фізичної підготовки в закладах професійно-технічної освіти] {Physical training at professional-technical educational establishments} 255-257

  Стаття окремо (.PDF) (452.7 KiB)

 63. Пода В. М. [Історичні й соціально-культурні чинники формування світогляду В. В. Зеньковського] {Historical and social-cultural factors of V.V. Zenkovsky’s ideology formation} 258-260

  Стаття окремо (.PDF) (452.3 KiB)

 64. Позюбанов Э. П., Сотский Н. Б., Макась М. М., Костенко И. А. [Биомеханические особенности формирования подготовительных к отталкиванию шагов разбега прыгуньями в длину различной квалификации] {Biomechanical peculiarities of forming preparatory-for-push-off steps of the run-up by long jumpers of different qualifications} 261-266

  Стаття окремо (.PDF) (560.8 KiB)

 65. Попичев М. И. [Функциональная роль обмена веществ в процессе метаболического ацидоза] {Functional role of metabolism during metabolic acidosis} 267-268

  Стаття окремо (.PDF) (473.5 KiB)

 66. Пронтенко К. В. [Сучасний стан та ефективність психологічної підготовки у гирьовому спорті] {The modern state and efficiency of psychological training in weight sport } 269-271

  Стаття окремо (.PDF) (485.5 KiB)

 67. Пронтенко К. В., Пронтенко В. В., Михальчук Р. В., Безпалий С. М. [Формування психологічної стійкості спортсменів-гирьовиків до змагальної діяльності] {Forming of psychological stability of sportsmen to competition activity in weight sport} 272-275

  Стаття окремо (.PDF) (492.3 KiB)

 68. Романюк К. О. [Аналіз експериментальної роботи з виховання міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку] {Analysis of the experimental work of nurture the inter-ethnic tolerance of preschool age children} 276-281

  Стаття окремо (.PDF) (586.1 KiB)

 69. Руденик В. В. [Реализация системного подхода в процессе подготовки спортсменов] {Realization of system approach in the course of preparation of athletes} 282-285

  Стаття окремо (.PDF) (461.7 KiB)

 70. Самсонова А. В. [Методы оценки степени гипертрофии скелетных мышц человека] {Methods of the assessment of degree of the hypertrophy of human skeletal muscles} 286-290

  Стаття окремо (.PDF) (616.6 KiB)

 71. Скорина А. А. [Использование генетических маркеров, как критерия спортивного отбора в единоборствах] {The genetic markers using, as a criterion for selection in combative sports} 291-295

  Стаття окремо (.PDF) (551.4 KiB)

 72. Скорина А. А., Врублевский Е. П. [Диагностика и развитие двигательных способностей в спортивных единоборствах на этапе начальной подготовки] {Diagnosis and development of motor abilities in combat sports in primary training} 296-301

  Стаття окремо (.PDF) (560.8 KiB)

 73. Скребець В. О., Браташ С. В. [Особливості соціально-психологічного та психофізіологічного розвитку учнів старшої школи] {Peculiarities of socio-psycological and psycho-phisiological development of senior school students} 302-305

  Стаття окремо (.PDF) (459.1 KiB)

 74. Стадник В. В. [Ефективність використання авторської програми диференційованого підходу до позаакадемічних занять на рівень фізичної підготовленості студентів НУ “Львівська політехніка”] {Efficiency programs outside of academic classes on the level of physical fitness of students “Lviv polytechnic”} 306-309

  Стаття окремо (.PDF) (486.2 KiB)

 75. Станкевич Л. Г. [Влияние комплекса антиоксидантов на показатели физической работоспособности] {The influence of the antioxidants complex on the indices of physical tpriathlonists capacity to, work during precompetitive preparation period} 310-313

  Стаття окремо (.PDF) (508.4 KiB)

 76. Торубара О. М., Трояновська М. М. [Оцінка координаційних здібностей дівчат біатлоністок середнього шкільного віку в процесі стрільби] {Evaluation of coordination abilities biatlonistok girls middle school age in the process shooting} 314-316

  Стаття окремо (.PDF) (488.9 KiB)

 77. Феуєрман В. В. [Безперервне фізичне виховання як інститут державної відповідальності] {Continuous physical education as an institute of state responsibility} 317-320

  Стаття окремо (.PDF) (460.5 KiB)

 78. Фішев С. О., Фішев Ю. О. [Концептуальні засади фізичного виховання студентської молоді в Україні] {The conceptual basis of physical education students in Ukraine} 321-323

  Стаття окремо (.PDF) (448.2 KiB)

 79. Филинков В. И. [Инновационные методы учебных занятий по профессионально-прикладной физической подготовке с учетом двигательных способностей студентов] {Innovative methods of training sessions on professional-applied physical training with the motor abilities of students} 324-327

  Стаття окремо (.PDF) (456.1 KiB)

 80. Хлус Н. О., Леонова В. А. [Вплив комплексів степ-аеробіки на фізичну підготовленість студенток старших курсів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка] {The influence of step aerobics exercises on the physical development of senior girl-students of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university} 328-330

  Стаття окремо (.PDF) (484.0 KiB)

 81. Христова Т. Є. [Моніторинг стану поВітряного середовища під час занять спортом] {Monitoring the condition of the air during sports activities} 331-333

  Стаття окремо (.PDF) (482.9 KiB)

 82. Чекмарьова Н. Г., Хаджинов В. А. [Комплексна оцінка визначення розвитку психомоторних здібностей дітей та підлітків для системи спортивного відбору] {Complex assessment of psychomotor abilities development of children and teenagers for sport selection} 334-340

  Стаття окремо (.PDF) (555.3 KiB)

 83. Черненко Е. Е. [Влияние занятий по системе пилатеса на уровень физической подготовленности студенток] {The influence of pilates system classes on the level of female–students physical preparation} 341-344

  Стаття окремо (.PDF) (502.8 KiB)

 84. Шевяков О. В. [Психолого–педагогічне забезпечення фізичної реабілітації спортсменів] {Psychological and pedagogical providing of physical rehabilitation of sportsmen} 345-349

  Стаття окремо (.PDF) (485.8 KiB)

 85. Шишацька В. І., Щеглов Є. М. [Формування спортивної культури особистості студентів на заняттях з фізичного виховання] {Forming of student’ personality sporting culture on physical education studies} 350-352

  Стаття окремо (.PDF) (446.0 KiB)

 86. Шиян О. В. [Дослідження впливу асиметричних навантажень на стан опорно-рухового апарату спортсменів 12-13 років]{Research of influencing of asymmetric loading on state of oporno-dvigatelnogo vehicle of sportsmen 12-13 years} 353-356

  Стаття окремо (.PDF) (496.3 KiB)

 87. Шуба Л. В. [Педагогічні умови організації навчально-тренувального процесу паралімпійців з ураженням опорно-рухового апарату]{Pedagogical conditions organization of teaching and training process for paralympics with affection of locomotor system} 357-360

  Стаття окремо (.PDF) (455.5 KiB)

 88. Шумейко С. М. [Виховання пізнавальної діяльності молодших підлітків у процесі занять фізичною культурою] {Parenting cognitive activity of younger adolescents during physical training} 361-363

  Стаття окремо (.PDF) (488.2 KiB)

 89. Щелкунова М. О., Щелкунов А. О., Панченко П. К., Єрохіна Н. В. [Показник найбільш значимих фізичних здібностей школярів різного контингенту у легкоатлетичних видах шкільної програми]{The most important indicator of physical aptitudes of different kinds of athletics contingent in the school curriculum} 364-366

  Стаття окремо (.PDF) (446.3 KiB)

 90. Юнак А. П. [Дозування фізичних навантажень школярів під час уроку лижної підготовки] {Dosing physical activity schoolchildren during the lesson of ski training} 367-370

  Стаття окремо (.PDF) (514.4 KiB)

 91. Яковенко Б. В., Франчук О. П. [Моделювання біомеханічних характеристик розвитку рухових здібностей школярів в процесі фізкультурних занять] {Modeling the biomechanical characteristics of developing young learners’ motory abilities during the physical training lessons} 371-374

  Стаття окремо (.PDF) (649.9 KiB)

 92. Якубович С. К. [Об особенностях инерционного компонента силовой нагрузки в соревновательном упражнении толкателей ядра] {About features of the inertial component of power loading in the competitive exercise of shot putters} 375-379

  Стаття окремо (.PDF) (563.4 KiB)

 93. Ясько Г. В. [Влияние силовых тренировок различного уровня и частоты на систему простагландинов у спортсменов] {The influence of force training of different levels and frequencies on the prostaglandin system of sportsmen} 380-383

  Стаття окремо (.PDF) (500.8 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

1 + 15 =