Вісник № 112(2)

Зміст

 1.  Дмитриев С. В. [Ментально-двигательные таксисы спортсмена в антропологии и биомеханике спорта (часть 1)]{Mental and motive taxies of the athlete in antropology and biomechanics of sports} 9-12

  Стаття окремо (.PDF) (580.0 KiB)

 2. Дмитриев С. В. [Ментально-двигательные таксисы спортсмена в антропологии и биомеханике спорта (часть 2)] {Mental and motive taxies of the athlete in antropology and biomechanics of sports} 12-17

  Стаття окремо (.PDF) (488.4 KiB)

 3. Екимов В. Ю., Волков Ю. О., Пономаренко В. К. [Оценка погрешности измерений в прикладных биомеханических исследованиях спортивных движений] {Estimating uncertainty of measurement in applied biomechanical study sports movements} 18-27

  Стаття окремо (.PDF) (1.1 MiB)

 4. Столяр М. Б., Куртова Г. Ю., Бесплахотна О. С., Щербач В. М. [Удосконалення викладання курсу “Біомеханіка фізичного виховання та спорту”] {The improvement of teaching of course of “Biomechanics of pe and sport”} 28-30

  Стаття окремо (.PDF) (456.1 KiB)

 5. Афтимичук О. Е. [Модель коммуникативно-дидактической деятельности преподавателя физического воспитания] {Model of a communicative and didactic of physical education teacher} 31-35

  Стаття окремо (.PDF) (652.6 KiB)

 6. Бабич Н. Л. [Досвід використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації] {Experience of use of interactive technologies in vocational training of the future experts in physical rehabilitation} 36-39

  Стаття окремо (.PDF) (496.2 KiB)

 7. Баклицька О. П. [Я-концепція в структурі особистості студента ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю] {The concept of i” in structure of personality university students sports profile} 40-42

  Стаття окремо (.PDF) (457.7 KiB)

 8. Барановська Л. В., Фотинюк В. Г. [Особливості реалізації методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики] {Features of techniques professionally applied physical training of future bachelor of aviation and space}43-47

  Стаття окремо (.PDF) (475.2 KiB)

 9. Белых С. И. [Физкультурная деятельность преподавателя как условие осуществления им личностно ориентированного физического воспитания] {Physical trainingactivity of the teacheras a condition of the exercise ofpersonal-orientedphysical education} 48-51

  Стаття окремо (.PDF) (465.6 KiB)

 10. Бєлікова Н. О. [Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту] {Modern trends of physical education and sport future specialists’ professional training} 52-56

  Стаття окремо (.PDF) (486.4 KiB)

 11. Вдовенко І. С. [Психолого-педагогічні передумови підготовки майбутніх учителів у процесі інноваційної діяльності] {Psychological-pedagogical background of training future teachers in the process of innovation activity} 57-60

  Стаття окремо (.PDF) (461.9 KiB)

 12. Глазирін І. Д. [Адаптація студентів до навчальної діяльності на факультеті фізичної культури] {Students’ adaptation to educational activity at physical training faculty} 61-64

  Стаття окремо (.PDF) (499.3 KiB)

 13. Горошко Ю. В. [Деякі аспекти навчання інформатики студентів факультету фізичного виховання] {Some aspects of teaching computer science of students of the faculty of physical education} 65-68

  Стаття окремо (.PDF) (507.4 KiB)

 14. Гринченко І. Б. [Підготовка фахівців фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах інформатизаціїї суспільства] {Training the specialists of physical culture and sport to professional activity in the conditions of society’s informatization} 69-73

  Стаття окремо (.PDF) (470.7 KiB)

 15. Димуцька А. І. [Професіограма вчителя інформатики, орієнтована на фізичне виховання з професійною спрямованістю] {Professiogram of teacher of informatics oriented to physical education with a professional orientation} 74-77

  Стаття окремо (.PDF) (460.5 KiB)

 16. Драпов О. А. [Совершенствование специальных качеств военных специалистов на уроках физической культуры] {Improvement of the special qualities of military specialists in physical education classes} 78-80

  Стаття окремо (.PDF) (470.5 KiB)

 17. Дроздов Д. В. [Створення професійних ситуацій як педагогічна умова формування професійних якостей тренерів у процесі фахової підготовки] {The creation of professional situations as a pedagogical conflition of forming the professional coache’s qualihes in the process of higher education} 81-85

  Стаття окремо (.PDF) (471.1 KiB)

 18. Дудорова Л. Ю. [Використання проблемних туристських ситуацій при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів] {Using of problem tourist situations for forming pedagogical creativity of future teachers} 86-88

  Стаття окремо (.PDF) (457.7 KiB)

 19. Дышко Б. А., Кочергин А. Б. [Биомеханические средства тренировки кардиореспираторной выносливости квалифицированных спортсменов] {Biomechanical training devices to increase of the cardiorespiratory endurance of the skilled sportsmen} 89-97

  Стаття окремо (.PDF) (729.2 KiB)

 20. Дьоміна Ж. Г., Тимошенко О. В. [Профільне навчання старшокласників за спортивним напрямом: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення] {Profile teaching of senior pupils by sports direction: actual problems and ways of their decision} 98-100

  Стаття окремо (.PDF) (455.7 KiB)

 21. Євсєєва О. В. [Вплив вікових критичних періодів та життєвих криз на онтогенез людини в контексті підготовки спеціаліста з фізичного виховання] {Influence of critical age periods and life-crisis situations in person’s ontogeny in the context of training physical education specialists } 101-103

  Стаття окремо (.PDF) (459.0 KiB)

 22. Єрмаков С. С. [Проблеми та перспективи публікації статті в українському журналі, що входить до зарубіжної наукометричної бази] {Problems and prospects of ukrainian publishing an article in a journal that is a foreign scientific metric base} 104-112

  Стаття окремо (.PDF) (549.5 KiB)

 23. Жалій Р. В. [До питання про змістове наповнення навчальної програми з дисципліни “Теорія та методика викладання легкої атлетики” для підготовки фахівців напрямку підготовки “Здоров’я людини”] {On the semantic filling of academic programs on the subject “Theory and methods of teaching athletics” for training areas of training “Human health”} 113-116

  Стаття окремо (.PDF) (464.2 KiB)

 24. Жаров А. І., Сухих В. А., Вальковський А. В., Курта Є. Г. [Формування професійної компетентності фахівця з фізичної культури і спорту] {Formation of professional competence of specialists in physical culture and sports} 117-119

  Стаття окремо (.PDF) (458.7 KiB)

 25. Жила С. О., Лукаш І. В. [Сучасний погляд на підготовку майбутніх учителів початкових класів до занять з фізичної культури] {Modern viewpoint on training future primary school teachers for classes in physical culture} 120-122

  Стаття окремо (.PDF) (455.5 KiB)

 26. Завальнюк О. В. [Зміст програми розвитку професійної компетентності фахівців з фізичного виховання та спорту в системі післядипломної освіти] {The content of the program of development of the professional competence of specialists in physical education and sportin the system of postgraduate education} 123-125

  Стаття окремо (.PDF) (454.1 KiB)

 27. Зайцева Ю. В. [Сучасний стан і проблеми підготовки вчителя до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах] {Modern condition and problems of preparation of the teacher for the organization of sports work in secondary schools} 126-129

  Стаття окремо (.PDF) (464.8 KiB)

 28. Ібрагімов М. М., Бабик Р. С. [“Філософія спорту” в системі освітянської фізкультурно-спортивної підготовки фахівців] {“Philosophy of sports” in the educational system of sports training of specialists”} 130-133

  Стаття окремо (.PDF) (467.4 KiB)

 29. Іванченко Л. П., Іванченко С. Г. [Структура соціально-педагогічної моделі формування в учнів мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом] {The structure of sociall-pedagogical model of formation motivation in pupils of secondary school to the systematic lessons of physical education and sport} 134-137

  Стаття окремо (.PDF) (463.5 KiB)

 30. Кара С. І. [Мотиваційний компонент у структурі професійного інтересу майбутніх учителів фізичного виховання] {Motivational component in the structure of professional interest of future teachers of physical education} 138-140

  Стаття окремо (.PDF) (458.1 KiB)

 31. Кладкова Т. А. [Контроль і оцінювання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей] {Assessment and evaluation in foreign communicative competence developing by non-linguistic students} 141-145

  Стаття окремо (.PDF) (487.4 KiB)

 32. Колісник-Гуменюк Ю. І. [Формування професійної культури майбутніх вчителів фізичного виховання] {Formation of the professional culture of the future teachers of physical education} 146-148

  Стаття окремо (.PDF) (460.2 KiB)

 33. Коновальська Л. О. [Зміст професійно орієнтованих дисциплін які сприяють формуванню методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури] {Contents of career oriented disciplines that contribute to the formation of methodical competence of future teachers of physical education} 149-152

  Стаття окремо (.PDF) (494.6 KiB)

 34. Корх-Черба О. В. [Основні складові змісту науково-дослідних студентських робіт з фізичного виховання] {The questions of organization of research work of students are considered in the article – future specialists in area of physical education} 153-155

  Стаття окремо (.PDF) (457.5 KiB)

 35. Красота В. М. [Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів військово-морських сил] {The interdependence of professional and physical readiness for future officers of the naval force} 156-159

  Стаття окремо (.PDF) (514.9 KiB)

 36. Кушнірук С. Г., Гришко Л. Г., Чуста А. Ю. [Біомеханічні параметри стійкості тіла студентів факультету фізичного виховання в процесі вивчення кидкових рухів в баскетболі] {Biomechanical parameters of stability of the body students physical education in the process of studying the motions of throwing a basketballl} 160-163

  Стаття окремо (.PDF) (497.1 KiB)

 37. Лисенко Л. Л. [Удосконалення дидактичного забезпечення підготовки майбутніх учителів фізичної культури в аспекті розвитку здатності до креативно-інноваційної діяльності] {Improving didactic support of training for future teachers of physical training in the aspect of readiness for creative and innovative activities} 164-168

  Стаття окремо (.PDF) (501.7 KiB)

 38. Литвиненко О. М. [Формування гуманістичних цінностей у майбутніх учителів фізичного виховання] {Formation of humanistic values of future teachers} 169-173

  Стаття окремо (.PDF) (503.8 KiB)

 39. Лушневский А. К. [Развитие специфических координационных способностей в процессе физической подготовки военнослужащих] {The development of specific coordination abilities during physical training of military personnel} 174-176

  Стаття окремо (.PDF) (458.9 KiB)

 40. Лянной Ю. О. [Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації] {Approaches to the definition of rehabilitation types in training of future masters of physical rehabilitation} 177-182

  Стаття окремо (.PDF) (483.8 KiB)

 41. Малинский И. Й. [Развитие физической культуры и спорта в системе воспитания личности-студента: культурологический аспект] {The development of physical culture and sports in the education of the individual-student: the cultural aspect} 183-185

  Стаття окремо (.PDF) (457.1 KiB)

 42. Матвійчук Т. Ф. [Критерії та рівні сформованості педагогічної позиції у майбутнього вчителя фізичної культури] {Criteria and levels of formed of pedagogical position for the future teacher of physical culture} 186-190

  Стаття окремо (.PDF) (500.7 KiB)

 43. Мусхаріна Ю. Ю., Бабак В. В., Мусенко Є. Я. [Особливості підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до оздоровлення дітей підліткового віку] {Features of preparation of future teacher of physical culture to improvement of children of teenage age} 191-195

  Стаття окремо (.PDF) (501.8 KiB)

 44. Новопашен С. С., Ляпін В. П. [Актуальність впровадження сучасних фітнес-технологій в навчальний процес студентів-єдиноборців] {Relevance of introduction of modern fitness technology in training process of students-fighter} 196-198

  Стаття окремо (.PDF) (457.0 KiB)

 45. Огнистий А. В. [Місце і напрямки діяльності вчителя-предметника у фізичному вихованні учнів] {A place and directions activity of teacher is in physical education of students} 199-202

  Стаття окремо (.PDF) (465.9 KiB)

 46. Одеров А. М., Логінов Д. О. [Методики перевірки та оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців – як складова їх професійної підготовки] {Method of inspection and evaluation of physical preparedness servicemen – as a part of their training} 203-207

  Стаття окремо (.PDF) (471.3 KiB)

 47. Ольховий О. М. [Концепція професійно спрямованої системи фізичної підготовки курсантів] {The concept of professionally-directed system of cadets’ physical training} 208-211

  Стаття окремо (.PDF) (475.1 KiB)

 48. Остапова О. О. [Професійно-прикладна фізична підготовка студентів ВНЗ України ІІІ – ІV рівнів акредитації: поняття, види, зміст] {Apprenticeship physical training University students Ukraine III – IV accreditation levels : concept, types, content} 212-215

  Стаття окремо (.PDF) (472.6 KiB)

 49. Пітин М. П. [Моделі систем знань у теоретичній підготовці спортсменів] {Models of the systems of knowledge in the theoretical training athletes} 216-220

  Стаття окремо (.PDF) (471.1 KiB)

 50. Пеньковець Д. В. [Формування змісту психолого-педагогічної підготовки у майбутніх учителів фізичної культури] {The paper addresses the problem of the scientific basis of psychological and pedagogical training of future teachers of physical education, which is an essential component of training aimed at developing competences of future specialists} 221-223

  Стаття окремо (.PDF) (382.6 KiB)

 51. Печко О. М. [Формування у студентів умінь системного аналізу методом педагогічної ситуації] {Forming the student’s schemes of the system analyzing by the method of pedagogical situation} 224-226

  Стаття окремо (.PDF) (457.2 KiB)

 52. Подригало Л. В., Ермаков С. С., Кривенцова И. В., Пашкевич С. А. [Использование квалиметрических методик при оценке рейтинга студентов спортивно-физкультурной направленности подготовки] {The use of qualimetrical methods for evaluation of rating of sports-training orientation students} 227-229

  Стаття окремо (.PDF) (490.8 KiB)

 53. Пристинський В. М., Пристинська Т. М., Іванченко С. Г. [Соціально-педагогічний тренінгу підготовці вчителя фізичної культури] {Socio-pedagogical training in the physical training teachers preparation} 230-233

  Стаття окремо (.PDF) (494.9 KiB)

 54. Путятіна Г. М., Середа Н. В. [Організаційно-управлінська модель маркетингової діяльності ДЮСШ] {Organizational and management model of marketing activities CYSS} 234-238

  Стаття окремо (.PDF) (475.6 KiB)

 55. Редько Т. М. [Розвиток здатності майбутнього фахівця фізичного виховання до інноваційної діяльності] {Developing the ability of future physical education specialist in innovation} 239-241

  Стаття окремо (.PDF) (456.4 KiB)

 56. Руденко Р. Є. [Дисципліна “масаж” у процесі формування майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту] {Discipline “massage” during the process of future p.e. and sports professionals education} 242-244

  Стаття окремо (.PDF) (457.5 KiB)

 57. Руденик В. В. [Методическое обеспечение этапов процесса обучения военнослужащих технике двигательных действий] {Methodical providing stages of process of training of the military personnel to equipment of motion actions} 245-249

  Стаття окремо (.PDF) (503.9 KiB)

 58. Рябов В. В. [Виховання та удосконалення витривалості як ключової фізичної якості людини] {The nurturing and improving of endurance as a key physical quality of human} 250-252

  Стаття окремо (.PDF) (461.3 KiB)

 59. Самсутіна Н. М. [Впровадження спецкурсу як педагогічна умова формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури] {The introduction of special course as a pedagogical condition of formation of professional competences of future teachers of physical culture} 253-255

  Стаття окремо (.PDF) (453.1 KiB)

 60. Синіговець І. В., Бишевець Н. Г. Пильтяй С. В. [Оцінка ефективності технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в сучасних умовах] {Evaluating the effectiveness of technology training future teachers of physical training for professional careers in the modern world} 256-259

  Стаття окремо (.PDF) (517.3 KiB)

 61. Стрілець С. І. [Дистанційна форма навчання: реальний стан та перспективи втілення у систему вищої освіти] {The distance learning: the real state and the prospects of its introducing into the system of higher education} 260-263

  Стаття окремо (.PDF) (467.5 KiB)

 62. Солонець Ю. Ю. [Використання біомеханічних методів дослідження в тренувальному процесі студентів спеціалізації хореографія] {The use of biomechanical metodols research in the training process of the students of specialization choreography} 264-267

  Стаття окремо (.PDF) (517.9 KiB)

 63. Степанченко Н. І. [Ефективність дидактичного забезпечення на основі контекстного підходу в формуванні професійно-педагогічної мотивації у майбутніх спортивних педагогів] {Effectiveness of didactical provision on the basis of context approach in future sports teachers professional-pedagogical motivation forming} 268-271

  Стаття окремо (.PDF) (625.4 KiB)

 64. Стеценко А. І., Кондратенко П. Б. [Ставлення студентів-випускників зі спеціальності 6.010201 “бакалавр фізичного виховання” до професійно-орієнтованих дисциплін] {Attitude of graduate students of the specialty 6.010201 “bachelor of physical education and sports, physical education teacher” towards profession-oriented courses} 272-276

  Стаття окремо (.PDF) (529.0 KiB)

 65. Твелина А. О. [Теоретический анализ профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к использованию оздоровительных фитнес технологий] {} 277-280

  Стаття окремо (.PDF) (499.3 KiB)

 66. Терещенко О. В., Волков В. Л. [Проблема функціонування системи фізичного виховання студентської молоді України] {The problem of the functioning of the system of physical education of student’s youth of Ukraine} 281-285

  Стаття окремо (.PDF) (622.2 KiB)

 67. Третяк О. С. [Педагогічна діагностика як аудит знань, умінь та навичок студентів педагогічних ВУЗів] {Pedagogical diagnostic as audit of knowledge and skills of the teachers’ training higher schools students} 286-289

  Стаття окремо (.PDF) (469.1 KiB)

 68. Філіпов В. В., Сероштан В. М. [Оперативний педагогічний контроль біодинамічної структури технічних елементів бар’єрного бігу студентів факультету фізичного виховання] {Pedagogical operational control of biodynamic technical elements hurdles physical education students} 290-293

  Стаття окремо (.PDF) (495.9 KiB)

 69. Хассай Д. В., Мілаєв О. І., Голованов М. В., Бойко О. О. [Рівень розвитку педагогічної майстерності учителя фізичної культури – основа ефективної роботи з учнями] {Level of development pedagogical trade of teacher of physical culture – basis of effective work with pupils} 294-297

  Стаття окремо (.PDF) (467.0 KiB)

 70. Черненко А. Є., Сердюк Д. Г. [Дослідження фізичної підготовленності студентів 18-19 років] {Research of readiness of the students in the 18-19} 298-300

  Стаття окремо (.PDF) (500.4 KiB)

 71. Черняев В. В., Дрепин В. В. [Статическая выносливость как компонент профессионально–прикладной физической культуры будущего учителя] {Static performance as a component of pro – applied physical education future teacher} 301-303

  Стаття окремо (.PDF) (453.5 KiB)

 72. Шаповаленко В. І., Гаркуша С. В. [Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання] {The integration of innovative elements and interactive techniques in to the teaching process of physical education} 304-308

  Стаття окремо (.PDF) (621.1 KiB)

 73. Ювченко С. В. [Навчання основ національних видів боротьби студенток педагогічних спеціальностей в процесі фізичного виховання] {Learning the basics of the national wrestling students of pedagogical skills in physical education} 309-312

  Стаття окремо (.PDF) (658.2 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

16 − 12 =