Вісник № 136

Зміст

 1. Анікеєнко Л. В. [“Щоденник самоконтролю студента” як інструмент контролю функціонального стану студентів НТУУ “КПІ”]{“Diary of student’s self-control” as a tool to control the functional state of NTUU “KPI” students} 3-6

  Стаття окремо (.PDF) (519.8 KiB)

 2. Атаманюк С. І., Кириченко О. В. [Вправи йоги для корекції порушень постави студентів спеціальних медичних груп]{Yoga exercises for correcting posture of special medical group students} 7-10

  Стаття окремо (.PDF) (506.7 KiB)

 3. Ben Saïd Noureddine, Inoubli Mokhtar [Blood lactate curve, velocity at the obla, and heart rate during incremental running test in soccer players]{Крива лактату крові, швидкість початку накопичення лактату у крові і частота серцевих скорочень під час бігового тесту з прискоренням у футболістів} 11-14

  Стаття окремо (.PDF) (605.4 KiB)

 4. Бібчук К. В., Усманова Г. О., Жиденко А. О. [Порівняльний аналіз рівня початкової біохімічної підготовки студентів факультету фізичного виховання різних років]{Comparative analysis of elementary biochemical preparation of physical training faculty students of different years} 15-19

  Стаття окремо (.PDF) (525.0 KiB)

 5. Бойченко А. В. [Дослідження організаційно-методичного і технічного забезпечення секційних занять з футболу учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл]{A study of organizational-methodical and technical support of sectional soccer lessons of comprehensive schools 8-9 classes pupils} 20-22

  Стаття окремо (.PDF) (467.5 KiB)

 6. Бріжата І. А. [Підготовка фахівців фізичної культури і спорту як педагогічна система: зміст і структура]{Тraining of physical culture and sports specialists as a pedagogical system: the content and structure} 23-26

  Стаття окремо (.PDF) (471.8 KiB)

 7. Vasylyeva T. L., Hernandez A. P., Kharytonov M. M. [Prevention of cardiovascular disease risks in youth in rural areas]{Профілактика ризику серцево-судинних захворювань у підлітків в сільських регіонах} 27-30

  Стаття окремо (.PDF) (495.6 KiB)

 8. Вертель А. В. [Влияние факторов на уровень технико-тактической подготовленности волейболистов(этап начальной и предварительной базовой подготовки) по результатам факторного анализа]{The influence of factors on the level of technical and tactical training of volleyball players (the stage of primary and pre-basic training) according to the results of factor analysis} 31-35

  Стаття окремо (.PDF) (561.3 KiB)

 9. Ворона В. В. [Аналіз робочих навчальних планів студентів напряму підготовки “Здоров’я людини”]{The analysis of operational educational plans of students of the speciality “Human health”} 36-39

  Стаття окремо (.PDF) (509.4 KiB)

 10. Гаркуша С. В. [Концептуальні засади формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: передумови, проблеми, мета і завдання]{The concept of formation of readiness of future specialists of physical education to use health-retaining technology: background, problems, purpose and objectives} 40-44

  Стаття окремо (.PDF) (482.2 KiB)

 11. Гейтенко В. В., Пристинський В. М. [Психолого-педагогічний супровід соціалізації учнівської молоді в середовищі неформальних молодіжних організацій]{Psychological and pedagogical accompaniment of socialization pupils in surroundings of informal youth organizations} 45-48

  Стаття окремо (.PDF) (479.4 KiB)

 12. Горобей М. П. [Особливості прояву самозбережувальної поведінки студентів у харчуванні]{Peculiarities of self-preservation behavior of students in nutrition} 49-51

  Стаття окремо (.PDF) (468.1 KiB)

 13. Горская И. Ю. [Гендерные аспекты психофизической адаптации студентов физкультурных вузов]{Professionally significant psychomotor abilities of students of not sports high schools} 52-56

  Стаття окремо (.PDF) (521.9 KiB)

 14. Горская И. Ю., Баймакова Л. Г., Кардаш Т. А. [Профессионально значимые психомоторные способности студентов нефизкультурных вузов]{Professionally significant psychomotor abilities of students of not sports high schools} 57-62

  Стаття окремо (.PDF) (440.9 KiB)

 15. Долинський Б. Т. [Визначення сутності поняття “здоров’я” та його роль у професійній діяльності вчителя початкової школи]{The definition of the essence of the notion “health” and its role in the professional activity of primary school teacher} 63-67

  Стаття окремо (.PDF) (488.4 KiB)

 16. Дудіцька С. П. [Активізація рухової діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі]{Activation of the children’s motor activity in pre-schools} 68-71

  Стаття окремо (.PDF) (479.1 KiB)

 17. Єна М. О., Дзяма В. В., Афонін В. М. [До проблеми рухової активності осіб середнього і старшого віку]{The problem of physical activity of the middle-aged and older people} 72-75

  Стаття окремо (.PDF) (478.2 KiB)

 18. Єрмоленко С. П., Тарасенко Н. В. [Квест як інноваційний метод формування здорового способу життя підлітків]{Quest as innovative method of teenagers’ healthy lifestyle forming} 76-78

  Стаття окремо (.PDF) (545.0 KiB)

 19. Жáра Г. І. [Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження майбутніх учителів у процесі виховної роботи куратора академічної групи]{Formation of the future teachers’ individual health preservation competence in the process of tutor’s educational work} 79-84

  Стаття окремо (.PDF) (538.3 KiB)

 20. Зінченко Н. М. [Вплив занять аквафітнесом на фізіологічні показники жінок першого зрілого віку з надлишковою вагою]{Influence of water fitness on physiological parameters of overweight women of the first mature age} 85-88

  Стаття окремо (.PDF) (508.4 KiB)

 21. Іваній І. В. [Здоров’язбережувальна компетентність і професійна культура фахівця з фізичного виховання]{Health keeping competence and professional culture of a physical training specialist} 89-92

  Стаття окремо (.PDF) (474.4 KiB)

 22. Ігнатенко С. А. [Культура безпеки життєдіяльності в системі формування здорового способу життя]{Life safety culture as the basis of healthy lifestyle} 93-95

  Стаття окремо (.PDF) (471.0 KiB)

 23. Карпенко М. І., Щурова Н. В. [Побудова здоров’язбережувального навчально-виховного процесу в школі як основне вміння майбутнього вчителя]{Development of health-educational process at school as one of the basic skills of future teacher} 96-99

  Стаття окремо (.PDF) (479.5 KiB)

 24. Кириченко О. В., Напалкова Т. В., Луценко С. Г., Сокол Л. Г. [Фізична реабілітація студенток ВНЗ з надлишковою масою тіла та ожирінні І-ІІ ступеня]{Physical rehabilitation of university students with overweight and obesity I-II degree} 100-103

  Стаття окремо (.PDF) (526.1 KiB)

 25. Кійко Т. Б., Міненок А. О., Воскобойнікова Г. Л. [Аналіз педагогічного досвіду соціального партнерства освітніх і медичних закладів для індивідуального здоров’язбереження дітей шкільного віку]{An analysis of pedagogical experience of social partnership of educational and medical establishments is for individual health care of children of school age} 104-108

  Стаття окремо (.PDF) (488.8 KiB)

 26. Кладікова І. І., Жиденко А. O. [Вплив дисциплін природничо-наукового циклу на формування здоров’язбережувальної професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури та основ здоров’я]{The impact of natural-science disciplines cycle on health-preserving formation of professional competence of future physical training and basics of health teachers} 109-111

  Стаття окремо (.PDF) (468.8 KiB)

 27. Коврига Ю. І., Колос М. А. [Роль оздоровчо-рекреаційної діяльності в житті студентів]{Wellness and recreational physical culture role in the life of students} 112-114

  Стаття окремо (.PDF) (467.7 KiB)

 28. Круцевич Т. Ю., Трачук С. В., Кузнецова Л. І. [Фізична підготовленість юнаків коледжів різних спеціальностей]{Physical fitness of young people college different specialties} 115-119

  Стаття окремо (.PDF) (524.3 KiB)

 29. Кузнєцова О. Т. [Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів університету за допомогою антропометричних індексів]{An estimation of university students’ somatic health through anthropometric indexes} 120-125

  Стаття окремо (.PDF) (683.3 KiB)

 30. Лясота Т. І. [Кореляційний зв’язок психофізичного стану дітей підліткового віку]{The psychophysical state correlation of adolescents} 126-128

  Стаття окремо (.PDF) (496.9 KiB)

 31. Маляр Н. С., Маляр Е. І., Опришко Н. О., Огниста К. М. [Оптимізація процесу фізичного виховання студенток засобами оздоровчої аеробіки]{Optimization of physical education student means of wellness aerobics} 129-131

  Стаття окремо (.PDF) (498.4 KiB)

 32. Мороховець Г. Ю. [Формування інформаційного освітнього середовища вищого медичного закладу освіти]{Formation of the information educational environment оf medical school education} 132-134

  Стаття окремо (.PDF) (464.2 KiB)

 33. Мудрян В. Л. [Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій в системі підготовки майбутніх учителів]{Theoretical and methodological principles of health protecting technologies in the future teachers’ preparation} 135-138

  Стаття окремо (.PDF) (476.0 KiB)

 34. Оксьом П. М., Азаренков В. М., Бережна Л. I., Скачек А. І. [Обґрунтування особливостей занять міні-футболом студенток під час навчання у вищих навчальних закладах]{Justification the features of going for mini football of female students in higher educational institutions} 139-142

  Стаття окремо (.PDF) (473.3 KiB)

 35. Окунь Д. А. [Динамика функциональной подготовленности юных гребцов-слаломистов при выполнении специальной тренировочной программы]{Dynamics of functional preparedness of young warer-slalom in special training programs} 143-147

  Стаття окремо (.PDF) (556.1 KiB)

 36. Ольховик А. В., Мордвінова І. В. [Використання казкотерапії на уроках з “Основ здоров’я” в початковій школі]{Using the tale-therapy on the lessons of “Health basics” in primary schools} 148-151

  Стаття окремо (.PDF) (474.1 KiB)

 37. Осіп Н. Б. [Мотивація у підготовці майбутнього педагога-дошкільника до фізичного виховання дітей]{Motivation in preparation of a future preschool teacher to teaching physical education to young children} 152-155

  Стаття окремо (.PDF) (500.4 KiB)

 38. Павлова Ю. О. [Вплив превентивних програм на якість життя учасників навчально-виховного процесу]{The impact of preventive program on life quality of participants of educational process} 156-159

  Стаття окремо (.PDF) (522.3 KiB)

 39. Панасюк О. О., Базюк В. Д., Гребік О. В. [Профілактика травматизму у процесі занять фізичним вихованням студентської молоді]{Injury prevention in the process of physical education of students} 160-163

  Стаття окремо (.PDF) (472.6 KiB)

 40. Печко О. М. [Моніторинг рівня сформованості професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій]{Monitoring the level of future teachers’ of physical culture professional thinking formation by means of pedagogical situations} 164-166

  Стаття окремо (.PDF) (514.6 KiB)

 41. Півненко Ю. В. [Система заходів з використанням ІКТ щодо формування нового педагогічного мислення учителів основ здоров’я]{System of actions with using ICT to form new pedagogical thinking of health basics teachers} 167-171

  Стаття окремо (.PDF) (524.8 KiB)

 42. Приходько В. В. [Про потребу уточнення вимог до вступу випускників шкіл на навчання у вітчизняні вищі навчальні заклади та засоби вдосконалення їхньої адаптації у вишах]{The need for clarifying the requirements for admission of school graduates for studying in domestic higher educational establishments and means of improving their adaptation at the universities} 172-176

  Стаття окремо (.PDF) (485.3 KiB)

 43. Пятницька Д. В. [Розвиток фізичних якостей студенток вищих навчальних закладів на позааудиторних заняттях новими видами аеробіки]{The development of physical qualities of higher educational institutions female students in the process of extracurricular practice of new types of aerobics} 177-180

  Стаття окремо (.PDF) (476.7 KiB)

 44. Рибалко П. Ф. [Сучасні технології збереження та відновлення здоров’я молоді в діяльності фахівця з фізичної культури]{Modern technologies of preservation and restoration of the young people’s health in the activity of a physical culture specialist} 181-184

  Стаття окремо (.PDF) (471.3 KiB)

 45. Римар Ю. И., Луценко С. Г., Губриенко А. А., Путров А. Ю. [Физическое и функциональное состояния юных гребцов-академистов в подготовительном периоде на этапе начальной подготовки годичного цикла подготовки]{Physical and functional status of young rowers-academics in the preparatory period in the initial preparation of the annual training cycle} 185-188

  Стаття окремо (.PDF) (518.5 KiB)

 46. Римар Ю. И., Милкина Е. В., Дудник Ю. И., Жержерунов А. А. [Методика индивидуального планирования физических нагрузок путем определения оптимальных величин энергозатрат на отдельный вид мышечной деятельности в рамках тренировочного занятия гандболистов 12-13 лет]{The methodology of individual planning of physical activity by determining the optimal quantities of inputs for a separate type of muscle activity within the training sessions of handball players 12-13 years} 189-192

  Стаття окремо (.PDF) (499.5 KiB)

 47. Рубан Л. А. [Методи корекції міопії фізичними вправами]{Methods of myopia correction by physical exercises} 193-197

  Стаття окремо (.PDF) (487.6 KiB)

 48. Самохвалова І. Ю., Матлаш В. А., Ліфінцев І. Д., Харченко С. М. [Оптимізація показників фізичного здоров’я студенток аграрного університету]{Physical health optimization of female students at agricultural university} 198-201

  Стаття окремо (.PDF) (506.9 KiB)

 49. Філак Я. Ф. [Лікувальна гімнастика і масаж у фізичному вихованні підлітків зі зниженим м’язовим тонусом і порушенням постави]{Physiotherapy and massage in the rehabilitation of adolescents with low muscle tone and posture disorders} 202-205

  Стаття окремо (.PDF) (521.4 KiB)

 50. Хорошуха М. Ф. [Особливості формування предметної компетентності з основ здоров’я у вчителів інтернатних закладів спортивного профілю(на прикладі дослідження проблеми гармонійного розвитку юних спортсменів)]{Particularities of forming the basis of health teachers’ subject competence at school boarding establishments of sports profile (case study of the problem of the young athletes’ harmonious development)} 206-210

  Стаття окремо (.PDF) (576.6 KiB)

 51. Чепелюк А. В., Щербанік Х. О. [Особливості туризму як засобу фізичної активності студентів вищих навчальних закладів]{Features of tourism as a physical activity of students in higher education} 211-214

  Стаття окремо (.PDF) (472.8 KiB)

 52. Черевичко О. Г. [Моніторинг функціонального стану студентів навчального відділення плавання НТУУ “КПІ”]{Functional state monitoring of NTU “KPI” swimming training department students} 215-218

  Стаття окремо (.PDF) (513.4 KiB)

 53. Шунькин О. О., Подколзін Ю. О., Дубовой О. В. [Дворічна динаміка показників рухових вмінь та навичок у старшокласників, які навчаються в спортивному класі з баскетболу і в учнів загальноосвітньої школи]{Two-year dynamics of motor skills in high school students who are studying at sports classes in basketball and in the ordinary high school} 219-224

  Стаття окремо (.PDF) (577.7 KiB)

 54. Щербій С. А., Шеховцова К. В., Данильченко С. І., Кокарева С. М. [Порівняльний аналіз динаміки стану здоров’я спортсменів різної кваліфікації, що займаються фітнес-багатоборством “Стренфлекс”]{Comparative analysis of the dynamics of health status of athletes of varying skill, involved in fitness all-around “Strenflex”} 225-228

  Стаття окремо (.PDF) (701.1 KiB)

 55. Таможанская А. В. [Исследование влияния занятий мини-футболом на физическое состояние студенток 1-2 курсов высших учебных заведений]{The study of the effects of playing indoor soccer on the physical condition of higher education students of 1-2 courses} 229-233

  Стаття окремо (.PDF) (586.6 KiB)

 56. Кривич І. П. [Формування саморегуляції майбутніх учителів як важлива складова педагогічної компетентності]{The forming of self-regulation of future teachers as an important component of pedagogical competence} 234-237

  Стаття окремо (.PDF) (561.0 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

20 − 13 =