Вісник №139(2)

Зміст

 1. Адирхаєв С.Г., Туровець Г.М., Кравчук І.В. [Інноваційні підходи до розробки комплексної програми фізичної реабілітації в контексті інклюзивного шкільного простору]{Innovative approaches to develop a comprehensive physical rehabilitation program in the context of inclusive school education}3-7

  Стаття окремо (.PDF) (622.6 KiB)

 2. Атаманюк С.І., Кириченко О.В.[Застосування оздоровчої ходьби для корекції функціонального стану студентів спеціальних медичних груп ВНЗ]{Health improving/ recreation walking for correction of functional states of students from special medical groups of higher education institutes}8-11

  Стаття окремо (.PDF) (638.6 KiB)

 3. Безгребельна О.П., Хрипач А.Г., Булатов О.М., Король О.С. [Теоретичні основи формування здорового способу життя у фізкультурно-оздоровчій освіті студентів ВНЗ]{The theoretical foundations of healthy lifestyle in sports and wellness education of students universities}12-15

  Стаття окремо (.PDF) (551.1 KiB)

 4. Бишевець Н.Г., Синіговець І.В., Філіпов В.В., Аллянова П.Ю. [Технології здоров’язбереження в навчальному процесі студентів ВНЗ в умовах інформатизації освіти]{Health caring technologies in studying process of students in conditions of informatization in education}16-19

  Стаття окремо (.PDF) (511.0 KiB)

 5. Воскобойнікова Г.Л., Міненок А.О., Кійко Т.Б. [Сучасні проблеми формування індивідуального здоров’я студентів у вищій педагогічній освіті]{Modern problems of formation of individual health of students in higher education teaching}20-23

  Стаття окремо (.PDF) (469.2 KiB)

 6. Галаманжук Л.Л., Єдинак Г.А. [Ефективність експериментального змісту з фізичної культури в адаптації 6-річних дітей до навчання у школі]{Efficiency of the experimental content on physical education in pre-school adaptive process of 6-aged children}24-27

  Стаття окремо (.PDF) (499.4 KiB)

 7. Галандзовський С.М. [Аеробна та анаеробна продуктивність організму студентів транспортного коледжу першого та другого років навчання]{Aerobic and anaerobic performance student of transport college first and second years of study}28-30

  Стаття окремо (.PDF) (524.4 KiB)

 8. Головач А.А. [Вплив занять з футболу на формування особистості студентів вищих навчальних закладів]{The influence of football on the personality forming among the students at higher educational institutions}31-34

  Стаття окремо (.PDF) (467.0 KiB)

 9. Голод Н.Р. [Хронічні неінфекційні захворювання як визначний фактор зниження рівня здоров’я української нації]{Chronic non-communicable diseases as a determined prominent factor in reducing health ukrainian nation}35-39

  Стаття окремо (.PDF) (511.7 KiB)

 10. Горобей М.П. [Рухова активність як фактор самозбережувальної поведінки студентів]{Motor activity as the factor of self-preservation behavior of students}40-42

  Стаття окремо (.PDF) (461.5 KiB)

 11. Гурова А.І. [Застосування пілатесу для відновлення гнучкості хребта у жінок похилого віку]{Application of pilates in restoration of spine flexibility of elderly women}43-46

  Стаття окремо (.PDF) (600.6 KiB)

 12. Дмитрук В.С. [Значення валеологічної освіти у молодших школярів]{Importance of education valeological in younger students}47-49

  Стаття окремо (.PDF) (462.1 KiB)

 13. Довгань Н.Ю. [Зміст фізичного виховання студентів ВНЗ у процесі позааудиторної діяльності]{The content of physical education of university students in the extracurricular activities}50-54

  Стаття окремо (.PDF) (479.1 KiB)

 14. Єфременко А.М., Крайник Я.Б., Насонкіна О.Ю., Шутєєва Т.М. [Перспектива масових занять фізичними вправами циклічного характеру з високою інтенсивністю]{Prospects of mass employment by physical exercises with the cyclical nature of high intensity}55-58

  Стаття окремо (.PDF) (497.5 KiB)

 15. Жамардій В.О. [Зміст і структура навчальних занять із фізичного виховання студентів засобами фітнес-технологій]{The content and structure of lessons of physical education with using fitness technology for students}59-62

  Стаття окремо (.PDF) (463.8 KiB)

 16. Завидівська Н.Н. [Особливості класифікації компетенцій здоров’язбереженя у системі фізичного виховання студентської молоді]{Features of classification of health preserving competencies in the system of physical education of students}63-67

  Стаття окремо (.PDF) (486.5 KiB)

 17. Захаріна А.Г. [Анімаційна діяльність в рекреаційно-оздоровчій сфері як передумова зміцнення здоров’я студентів]{Animation activities in the recreational and health sphere as a precondition for students’ health promotion}68-71

  Стаття окремо (.PDF) (563.5 KiB)

 18. Зінченко Н.М. [Реакція жінок різних типологічних груп на фізичні навантаження в процесі занять аеробікою]{Reaction of women from different cohorts to physical loads while doing aerobics}72-75

  Стаття окремо (.PDF) (467.3 KiB)

 19. Козерук Ю.В., Хлебурад В.В., Дудоров О.М., Качаровська О.В. [Проблеми втілення основ здорового способу життя та технологій покращення здоров’я в українській освіті]{The problems of implementation of basis of a healthy lifestyle and technologies of improving health in ukrainian education}76-79

  Стаття окремо (.PDF) (486.6 KiB)

 20. Козина Ж.Л. [Влияние интегральной технологии двигательного и духовного развития на функциональное состояние людей среднего возраста]{Effect of integrated technologies movement and spiritual development functional statusmiddle-aged people}80-89

  Стаття окремо (.PDF) (545.7 KiB)

 21. Кривенко А.П. [Проблемні питання термінології стройових вправ]{Problematic issues of combatant exercises terminology}90-93

  Стаття окремо (.PDF) (504.7 KiB)

 22. Кривенцова И.В., Ильницкая А.С., Клименченко В.Г., Горбань И.Ю [Актуальные проблемы физического воспитания в высших учебных заведениях Украины]{Actual problems of physical education in higher educational institutions of Ukraine}94-96

  Стаття окремо (.PDF) (493.2 KiB)

 23. Кулик Н.А., Лазоренко С.А. [Фізичне виховання з елементами легкої атлетики у дітей старшого дошкільного віку]{Physical education with elements of athletics in children of senior preschool ace}97-100

  Стаття окремо (.PDF) (468.0 KiB)

 24. Мандюк А.Б. [Рухова активність в культурі вільного часу як об’єкт наукового дослідження]{Physical activity in spare time culture as an object of the research}101-105

  Стаття окремо (.PDF) (517.4 KiB)

 25. Марчик В.І., Гладир Я.С., Шутько В.В. [Формування навички правильної постави]{Formation of skills of correct posture}106-108

  Стаття окремо (.PDF) (461.0 KiB)

 26. Миргород Д.О. [Пилатес как перспективное направление в процессе физического воспитания студентов в условиях реформирования системы образования в высших учебных заведениях]{Pilates as an effective trend in the process of physical education of students in the conditions of reforming the education system in universities}109-112

  Стаття окремо (.PDF) (466.1 KiB)

 27. Мисів В.М., Єдинак Г.А., Галаманжук Л.Л. [Особливості вияву показників фізичного здоров’я у дітей із різними соматотипами]{Features of indicators’ expression of physical health in children with different somatotypes}113-117

  Стаття окремо (.PDF) (501.1 KiB)

 28. Мулик К.В., Мулик В.В. [Вплив різних видів фізкультурно-оздоровчих занять на рівень здоров’я студентської молоді]{Influence of different types of athletic and health improving classes on the health level of students}118-121

  Стаття окремо (.PDF) (501.8 KiB)

 29. Мусієнко О.В., Чопик Р.В., Кізло Н.Б. [Застосування засобів хатха-йоги у психофізичній рекреації]{Application of hatha yoga in psychophysical recreation}122-124

  Стаття окремо (.PDF) (621.5 KiB)

 30. Носко Ю.М. [Особливості впливу тютюнопаління на стан організму людини]{The peculiarities of smoking influence on the human organism state}125-129

  Стаття окремо (.PDF) (554.2 KiB)

 31. Павлова Ю.О. [Фізична культура та якість життя різних груп населення]{Physical culture and quality of life of different population groups}130-132

  Стаття окремо (.PDF) (466.7 KiB)

 32. Петрюк О.В., Іванов О.В., Ільницький С.В. [Ефективність засобів спеціальної фізичної підготовки фехтувальника щодо розвитку фізичних якостей студентів гуманітарних факультетів]{The efficiency of the ways of special physical education to develop physical qualities of students of the humanitarian faculties, which are attend fencing lessons}133-135

  Стаття окремо (.PDF) (491.4 KiB)

 33. Пруднікова М.С. [Мотиваційні засади до занять фізичною культурою та спортом підлітками 11-13 років підготовчої медичної групи (м. Харків)]{Motivation for physical culture and sports adolescents 11-13 years with low adaptation Kharkiv}136-139

  Стаття окремо (.PDF) (498.0 KiB)

 34. Рядинська І.А. [Теоретичний аналіз проблеми здоров’я особистості в дослідженнях науковців]{Theoretical analysis of the health problems of the individual research scientists}140-143

  Стаття окремо (.PDF) (483.3 KiB)

 35. Рядова Л.О. [Дослідження показників розвитку здатності до збереження статичної і динамічної рівноваги школярів середніх класів з вадами зору]{The study of the indicators of the static and dynamic equilibrium in the schoolchildren of the middle classes with the visual impairments}144-147

  Стаття окремо (.PDF) (517.7 KiB)

 36. Сабадаш В.І., Хоменко В.В., Шалар О.Г. [Вплив рухової активності на фізичне здоров’я підлітків]{Influence of physical activity on physical health of adolescents}148-152

  Стаття окремо (.PDF) (513.6 KiB)

 37. Скидан А.А., Врублевский Е.П. [Технология оздоровительной шейпинг-тренировки женщин 21-35 лет]{Techniques of health-improving shaping training of women aged 21-35}153-158

  Стаття окремо (.PDF) (553.4 KiB)

 38. Слобожанінов А.А., Слобожанінов П.А. [Динаміка показників фізичної підготовленості дітей з вадами слуху у процесі занять спортивним орієнтуванням]{The evolution of parameters of the physical fitness of children with hearing disabilities in the process of sports orienteering classes}159-161

  Стаття окремо (.PDF) (491.3 KiB)

 39. Собко И.Н., Улаева Л.А. [Применение методики развития двигательных качеств у студенток группы физической реабилитации]{Adaptation of a method of motional characteristics evolution at female students from the physical rehabilitation groups}162-166

  Стаття окремо (.PDF) (659.9 KiB)

 40. Філатова З.І. [Оцінка мотиваційних спрямувань студентів спеціальних медичних груп до оволодіння навичкою плавання]{Estimation of students of special medical groups motivation to acquiring swimming skills}167-170

  Стаття окремо (.PDF) (720.1 KiB)

 41. Філоненко О.А., Пилипенко В.М., Черезов Ю.О. [Оціночні індекси як спосіб визначення відповідності маси тіла до довжини тіла дівчат (на прикладі дівчат старших класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова)]{Estimation indexes as the method of conformity of girls’ body weight to body height (girls of senior forms in secondary schools of Chernihiv have been examined)}171-175

  Стаття окремо (.PDF) (718.8 KiB)

 42. Ханікянц О.В. [Особливості використання атлетичної гімнастики з оздоровчою метою у процесі фізичного виховання студентів]{The peculiarities of using of athletic gymnastics with a recreational purpose during physical education process}176-180

  Стаття окремо (.PDF) (509.8 KiB)

 43. Хіміч І.Ю. [Місце та роль фізичної рекреації в житті студентів (ЄС VS Україна)]{Place and role of physical recreation of students life (EU VS Ukraine)}181-185

  Стаття окремо (.PDF) (603.2 KiB)

 44. Хорошуха М.Ф., Приймаков О.О., Присяжнюк С.І., Левицька Л.М., Омельчук О.В. [Про чинники, що унеможливлюють використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров’я спортсменів з особливими потребами за резервами біоенергетики організму]{About factors, which are makung impossible the usage of express method of somatic health of sportsmen with special needs according reserves of bio-energetics of organism}186-190

  Стаття окремо (.PDF) (624.6 KiB)

 45. Чалий О.С., Чала Р.Г., Коваль В.О. [Особливості організації уроків лікувальної фізкультури для дітей із вадами зору]{The peculiarities of organizing physical therapy lessons for children with vision disorders}191-194

  Стаття окремо (.PDF) (495.6 KiB)

 46. Шейко Л.В. [Реализация плавания как вида оздоровительной деятельности работников сферы интеллектуального труда]{Realization of swimming as a type of recreational activity of the workers, who are occupied in the sphere of intellectual work}195-199

  Стаття окремо (.PDF) (517.5 KiB)

 47. Бикова О.О. [Визначення передстартових станів гандболістів 13-14 років на підставі індивідуальних значень “норми стану”]{Determining the prelaunch condition handball players 13-14 years based on consideration of the individual weight of “norm of condition”}200-205

  Стаття окремо (.PDF) (660.2 KiB)

 48. Богуш В.Л., Гетманцев С.В., Яцунский А.С., Косенчук В.А. [Исследование показателей быстроты движений у юношей в академической гребле]{Research indicators speed movements in young men in rowing}206-209

  Стаття окремо (.PDF) (516.4 KiB)

 49. Бойчук Р.І., Захаркевич Т.М. [Структура координаційної підготовленості волейболістів 17–18 років]{Structure of coordinating preparedness of 17-18 year old volleyball players}210-213

  Стаття окремо (.PDF) (562.9 KiB)

 50. Гамалій В.В., Шльонська О.Л., Братчик В.А. [Вдосконалення техніко-тактичної підготовки кваліфікованих волейболістів різного амплуа]{Improvement of technical and tactical training of skilled volleyball players of different roles}214-217

  Стаття окремо (.PDF) (500.6 KiB)

 51. Гузар В.М., Шалар О.Г., Мордюк Д. [Міжособистісні відношення гандболісток і їх вплив на змагальну діяльність]{Interpersonal relationships of handball players and their impact on competitive activity}218-222

  Стаття окремо (.PDF) (474.0 KiB)

 52. Дерябкіна Т.В., Драгунов Д.М., Зуб О.Б. [Шляхи поліпшення влучності кидків м’яча в кошик у баскетболі]{Ways to improve accuracy throwing the ball in the basket in basketball}223-225

  Стаття окремо (.PDF) (461.0 KiB)

 53. Драпов О.А. [Техническая подготовка на полосе препятствий]{Technical preparation on stripe of obstacles}226-228

  Стаття окремо (.PDF) (455.0 KiB)

 54. Зеніна І.В. [Аналіз ставлення учнів молодших класів до занять спортом]{Analysis of the attitude pupils of primary school to sports}229-231

  Стаття окремо (.PDF) (459.2 KiB)

 55. Кокарева С.М. [Вдосконалення координаційних здібностей футболістів засобами прикладної аеробіки з елементами єдиноборств]{Improvement of coordination abilities of football players with application of aerobics with elements of martial arts}232-236

  Стаття окремо (.PDF) (577.4 KiB)

 56. Коробейніков Г.В., Коробейнікова Л.Г., Дудник О.К., Дакал Н.А., Іващенко О.О. [Стан когнітивних функцій у дзюдоїсток із різними стилями ведення поєдинку]{States of cognitive function in judokas of different styles of fight}237-240

  Стаття окремо (.PDF) (497.6 KiB)

 57. Куценко О.В. [Проблеми розвитку футболу в дітей молодшого шкільного віку]{Problems of football among primary school children}241-245

  Стаття окремо (.PDF) (477.3 KiB)

 58. Лутовинов Ю.А., Мартын В.Д., Лысенко В.Н. [Программы тренировочного процесса в мезоциклах подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов]{Programs of training process of young weightlifters of annual macrocycle in mesocycles preparatory training period}246-249

  Стаття окремо (.PDF) (467.1 KiB)

 59. Репко Е.А. [Развитие двигательных умений и навыков у юных скалолазов 6-7 лет]{The development of motor skills in young climbers 6-7 years}250-256

  Стаття окремо (.PDF) (541.2 KiB)

 60. Сердюк Д.Г., Черненко О.Є., Черненко А.Є. [Аналіз показників змагальної діяльності провідних чоловічих гандбольних команд на олімпійських іграх 2016]{The analysis of competitive activity of the leading men’s handball team at the olympic games 2016}257-260

  Стаття окремо (.PDF) (502.6 KiB)

 61. Тихон И.Г., Руденик В.В. [Теоретические основы проектного моделирования соревновательной деятельности высококвалифицированных метателей молота]{Theoretical bases of project modeling of competitive activity of highly qualified hammer throwers}261-265

  Стаття окремо (.PDF) (501.9 KiB)

 62. Тихон И.Г., Руденик В.В. [Теоретико-методические аспекты управления подготовкой высококвалифицированных метателей молота]{Theoretical and methodological aspects of the management of the preparation of highly qualified hammer throwers}266-270

  Стаття окремо (.PDF) (501.9 KiB)

 63. Хохла А.І., Павлось О.О., Яблонська Е.М. [Обґрунтування програм фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки]{Foundation programme of physical training fencers on the swords at the stage previous base preparation}271-274

  Стаття окремо (.PDF) (468.2 KiB)

 64. Цись Д.І. [Особливості застосування засобів волейболу у процесі занять з фізичного виховання]{Features of volleyball facilities application during physical education classes}275-278

  Стаття окремо (.PDF) (502.2 KiB)

 65. Ченікало О.В., Казмірук А.В., Стефанишин О.М., Зіньків О.В. [Структура та регламентація змагальної діяльності в олімпійських дисциплінах з лижних перегонів]{The structure and regulation of competitive activity in the olympic disciplines of cross-country skiing}279-282

  Стаття окремо (.PDF) (494.1 KiB)

 66. Черненко С.А., Олейник О.Н., Ермоленко А.В., Ермоленко М.В. [Моделирование процесса обучения студентов высшей школы выполнению укороченных подач в бадминтоне]{Simulation of the training process of university students to implementation of the short serves in badminton}283-286

  Стаття окремо (.PDF) (606.7 KiB)

 67. Бондаренко В.В. [Професійна підготовленість як основа ефективної діяльності працівників підрозділів патрульної служби національної поліції України]{Professional preparedness as the foundation of effective workers activity patrol units of the national police of Ukraine}287-290

  Стаття окремо (.PDF) (576.9 KiB)

 68. Гавриш А.Л. [Модель формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно-орієнтованого фізичного виховання]{Forming model of diagnostic and prognostic doctors’competency in the process of professional physical education}291-294

  Стаття окремо (.PDF) (464.7 KiB)

 69. Гавроник В.И., Городилин С.К. [Педагогическая технология повышения уровня военно-профессиональной подготовленности военнослужащих]{Educational technology improvemilitary professionally trained soldiers}295-297

  Стаття окремо (.PDF) (461.7 KiB)

 70. Дудіна О.В. [Концептуальні засади забезпечення якості та ефективності професійної підготовки магістрів з технічного перекладу в США та Україні]{Conceptual basis for ensuring the quality and effectiveness of training masters in technical translation in the United States and Ukraine}298-301

  Стаття окремо (.PDF) (475.0 KiB)

 71. Лаврентьєв О.М., Сухих В.А. [Формування професійної моделі підготовки до дій в екстремальних умовах курсантів правоохоронних органів під час навчання у ВНЗ]{Formation of a professional model training for action in extreme conditions cadets law enforcement while studying at the university}302-306

  Стаття окремо (.PDF) (607.8 KiB)

 72. Лушневский А.К., Драпов О.А. [Совершенствование системы научно-методического обеспечения организации и ведения образовательного процесса]{Improving the system of scientific-methodical support of organization and conducting the educational process}307-310

  Стаття окремо (.PDF) (543.7 KiB)

 73. Любченко І.Р., Рассказова О.І. [Теоретичні основи розвитку усвідомленого батьківства серед чоловічої молоді засобами соціально-педагогічної діяльності]{Development of informed parenthood among male youth is a relevant socio-pedagogical problem}311-313

  Стаття окремо (.PDF) (463.5 KiB)

 74. Медведєва І.М., Радзієвський В.П. [Визначення стану фізичної працездатності студентів-майбутніх лікарів на заняттях з фізичного виховання]{Determination of physical work students future doctors in the classroom for physical education}314-318

  Стаття окремо (.PDF) (657.1 KiB)

 75. Радзієвський Р.М. [Функціональна диференціація якісних характеристик фахівця охоронної діяльності відповідно до специфіки об’єкту охорони]{Functional differentiation qualitative characteristics protection of expert accordaning to the specific object of protection}319-323

  Стаття окремо (.PDF) (591.5 KiB)

 76. Строк А.Н., Городилин С.К. [Адаптивная модель организации самостоятельной учебной деятельности курсантов военных факультетов]{Adaptive model of self-educational activity of cadets military departments}324-329

  Стаття окремо (.PDF) (797.5 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

eight − one =