Вісник №141

Зміст

 1. Андронік Н. П. [Труднощі сприйняття та розуміння автентичних поетичних творів з метою організації на їх основі англомовної дискусії]{Authentic poetry comprehension difficulties} 3-5

  Стаття окремо (.PDF) (465.6 KiB)

 2. Баклаженко Ю. В. [Прийоми та засоби індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення студентів немовних ВНЗ]{Techniques and means of esp writing individualization} 6-10

  Стаття окремо (.PDF) (454.9 KiB)

 3. Безлюдна В .В. [Законодавчий аспект розвитку іншомовної освіти у ВПНЗ України (кінець 90-х рр. ХХ – початок ХХІ століття)]{Legal aspects of foreign language education development in Ukraine(the end of 90th – the beginning of XXI century)} 11-14

  Стаття окремо (.PDF) (474.7 KiB)

 4. Биконя О. П. [Функціональні компоненти діяльності викладача та студентів у самостійній позааудиторній роботі з англійської мови з використанням мультимедійного електронного посібника]{The functional components of the teacher and students’ independent testing work in english using the multimedia electronic manual} 15-17

  Стаття окремо (.PDF) (456.3 KiB)

 5. Бирюк О. В. [Навчально-мовленнєва ситуація при формуванні лінгвосоціокультурної компетентності у навчанні читання іншомовних текстів]{Communicative situations in the process of developing lingua-sociocultural competence while reading target language texts} 18-21

  Стаття окремо (.PDF) (398.6 KiB)

 6. Бичек О. А. [Розвиток критичного та творчого мислення майбутніх учителів-філологів у процесі застосування синтетичних видів мистецтва у професійній діяльності]{Future teachers’ critical and creative thinking development in the process of using all-embracing art form in the professional activity} 22-24

  Стаття окремо (.PDF) (390.0 KiB)

 7. Бобир С. Л. [Проблеми іншомовної освіти в епоху глобалізації]{Problems of foreign language education in the epoch of globalization} 25-29

  Стаття окремо (.PDF) (407.0 KiB)

 8. Британ Ю. В. [Принципи формування професійно орієнтованої читацької компетентності засобами інтернет-ресурсів]{Principles of forming professionally oriented competence in online reading} 30-32

  Стаття окремо (.PDF) (380.8 KiB)

 9. Ващило О. В. [Принципи побудови підсистеми вправ у межах методики навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення]{Exercises compilation principles for the esp monologue speech teaching to future mechanical engineers} 33-36

  Стаття окремо (.PDF) (399.0 KiB)

 10. Володько А. М. [Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх перекладачів усного послідовного науково-технічного перекладу]{Experimental efficiency testing of teaching future interpreters consecutive scientific and technical interpreting} 37-43

  Стаття окремо (.PDF) (587.2 KiB)

 11. Гергуль С. М., Городнича Л. В. [Формування професійної майстерності майбутнього вчителя-філолога]{Formation of future teacher-philologist’s professional excellence} 44-48

  Стаття окремо (.PDF) (402.4 KiB)

 12. Гурина Н. В. [Комунікативні стратегії в професійно орієнтованому навчанні майбутніх учителів вживання англійських інтонем у говорінні]{Communicative strategies in professionally oriented teaching prospective teachers to use english intonemes in speech} 49-53

  Стаття окремо (.PDF) (505.2 KiB)

 13. Дацків О. П. [Використання прийомів драматизації на заняттях з іноземної мови у педагогічному ВНЗ]{Using drama techniques in the efl classroom at pedagogical university} 54-57

  Стаття окремо (.PDF) (476.0 KiB)

 14. Дзіман Г. М. [Моделювання змішаного навчання майбутніх інженерів-біотехнологів академічного письма англійською мовою]{Blended learning model in teaching academic writing in english to prospective biotechnologists} 58-62

  Стаття окремо (.PDF) (419.6 KiB)

 15. Dudoladovа А. V. [Using podcasts in developing foreign language listening skills]{Використання подкастів у формуванні навичок іншомовного аудіювання} 63-65

  Стаття окремо (.PDF) (389.0 KiB)

 16. Dudoladovа O. V. [Learners’ identity: focus on second language acquisition]{Мовна особистість студентів у світлі навчання іноземних мов} 66-68

  Стаття окремо (.PDF) (388.1 KiB)

 17. Євдокімова-Лисогор Л. А. [Модель “Перевернутого класу (Flipped classroom)” у процесі формування МКК студентів економічних спеціальностей]{The “Flipped classroom” model in the process of forming cross-cultural communicative competence in the students of economics} 69-72

  Стаття окремо (.PDF) (394.8 KiB)

 18. Іванова І. М. [Принципи формування у майбутніх фахівців сфери туризму професійно орієнтованої англомовної компетентності в укладанні текстів оглядових екскурсій]{Principles of forming professionally oriented english writing competence in future specialists of tourism} 73-77

  Стаття окремо (.PDF) (400.4 KiB)

 19. Кардашова Н. В. [Критерії відбору англомовних подкастів для формування у майбутніх учителів лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні]{Criteria for english podcasts selection in teaching lingua sociocultural competence in listening comprehension to future teachers} 78-82

  Стаття окремо (.PDF) (404.9 KiB)

 20. Ковальчук О. С. [Лінгвометодична характеристика дискурсу спеціальності “Харчові технології”]{Linguistic features of food technology discourse} 83-89

  Стаття окремо (.PDF) (523.0 KiB)

 21. Коргуник Ю. В. [Значення іншомовної освіти в процесі інтернаціоналізації освітньої сфери та її роль у формуванні конкурентоспроможних фахівців у глобалізованому суспільстві]{The role of foreign language education in the process of internationalization of educational sphere and its role in the formation of competitive professionals in globalized world} 90-93

  Стаття окремо (.PDF) (464.0 KiB)

 22. Корнєва З. М. [Методика формування міжкультурної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів вищого технічного навчального закладу]{Methodology of intercultural esp competence formation at tertiary schools} 94-99

  Стаття окремо (.PDF) (499.5 KiB)

 23. Quam Phil [Narrative and cultural memory in foreign language studies]{Використання переказів і культурної спадщини у навчанні іноземних мов} 100-103

  Стаття окремо (.PDF) (395.3 KiB)

 24. Курманова Б. Ж. [Лингводидактическая концепция “Языкового портфеля государственного служащего республики Казахстан”]{Лінгводидактична концепція “Мовного портфеля державного службовця республіки Казахстан”} 104-108

  Стаття окремо (.PDF) (401.0 KiB)

 25. Кусаметова Г. К. [Использование имидж-кейса в профессиональной деятельности преподавателя английского языка]{Using image case in the english language teacher professional activity} 109-112

  Стаття окремо (.PDF) (391.6 KiB)

 26. Мартиненко О. Є. [Стратегії подолання труднощів англомовного аудіювання у майбутніх перекладачів]{Strategies of overcoming listening comprehension difficulties of future interpreters} 113-116

  Стаття окремо (.PDF) (497.3 KiB)

 27. Maslov Y. V. [Foreign-language training at tertiary level: in search for the ‘principled eclecticism’]{Іншомовна підготовка на професійному рівні: в пошуках ‘системної еклектики’} 117-120

  Стаття окремо (.PDF) (391.9 KiB)

 28. Мацнєва О. А. [Удосконалення в майбутніх учителів англійської мови навичок виразного читання з використанням автофонограми]{Improving english teacher-trainees’ expressive reading subskills by means of self-recording} 121-124

  Стаття окремо (.PDF) (460.4 KiB)

 29. Morgan Ann [Creating professional managers for schools in the 21st century]{Підготовка професійних керівників для школи у XXI столітті} 125-130

  Стаття окремо (.PDF) (477.7 KiB)

 30. Moroz L. M. [The problem of cultivating creativity in the context of international education]{Проблема формування креативності в контексті міжнародної освіти} 131-134

  Стаття окремо (.PDF) (389.4 KiB)

 31. Огородник Н. Е. [О традициях и новациях в преподавании английского языка будущим морякам]{Traditions and innovations in teaching english for future seafarers} 135-139

  Стаття окремо (.PDF) (472.5 KiB)

 32. Олійник Т. О. [Вплив вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів на вибір навчальних стратегій]{Influence of the pupils’ age, individual and psychological peculiarities on their choice of learning strategies} 140-144

  Стаття окремо (.PDF) (482.2 KiB)

 33. Осадча Н. В. [Методичні рекомендації з організації процесу формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства]{Teacher training guidelines as to forming socio-cultural competence in high school students while teaching them reading at the lessons of country study} 145-147

  Стаття окремо (.PDF) (485.0 KiB)

 34. Павленко А. Е., Павленко Г. В. [Еще раз о проблемах и перспективах становления литературной нормы регионального языка равнинной Шотландии]{The problem of a literary standard for Scots revisited} 148-151

  Стаття окремо (.PDF) (508.3 KiB)

 35. Панзига О. М. [Контроль рівня сформованості рецептивних мовних компетентностей майбутніх вчителів у самостійній роботі]{Assessment of the developing receptive language competences in teacher trainees’ self-study} 152-155

  Стаття окремо (.PDF) (462.9 KiB)

 36. Perry H. R. [Teachers of global english on the front line: a case study from Germany]{Викладачі глобальної англійської мови попереду: кейс-метод із Німеччини} 156-159

  Стаття окремо (.PDF) (395.6 KiB)

 37. Пинюта И. В. [Подготовка будущих учителей иностранных языков к межкультурному общению]{Future foreign language teachers’ preparation for intercultural communication} 160-162

  Стаття окремо (.PDF) (383.9 KiB)

 38. Пілішек С. О. [Міжкультурне спілкування як складова професійного спілкування іноземною мовою у міжкультурному середовищі]{Intercultural communication as an element of intercultural workplace communication} 163-166

  Стаття окремо (.PDF) (395.4 KiB)

 39. Починок Т. В. [Развивающий и воспитательный аспекты обучения межкультурному общению]{Developing and educational aspects of cross-cultural communication training} 167-169

  Стаття окремо (.PDF) (458.6 KiB)

 40. Сатинова В. Ф. [Роль инновационного иноязычного образования в развитии творческой активности специалиста языкового профиля]{The role of innovative second language teaching in the development of creative activity of the second language specialist} 170-173

  Стаття окремо (.PDF) (391.2 KiB)

 41. Смелянська В. В. [Використанням jigsaw reading на початковому етапі навчання іноземної мови у студентів вищої мовної школи]{Teaching junior foreign language students through jigsaw reading at a linguistic higher educational establishment} 174-178

  Стаття окремо (.PDF) (425.7 KiB)

 42. Соловьёва О. А. [Когнитивная модель грамматического концепта как основа совершенствования грамматических навыков учащихся]{Cognitive model of a grammar concept as a foundation for grammar habits development} 179-183

  Стаття окремо (.PDF) (492.6 KiB)

 43. Стеченко Т. О. [Структурні компоненти інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов]{Structural components of foreign language teacher trainees’ informational culture} 184-187

  Стаття окремо (.PDF) (459.1 KiB)

 44. Столяр М. Б. [Філософсько-епічна реконструкція античності мовою сучасної культури (за твором С.В. Пролеєва “Єлена Прекрасна: трагедія краси”)]{The philosophical and eріcal reconstruction of antiquity according to S.V. Proleev’s philosophic epos “Helen the Beautiful: the tragedy of beauty”} 188-191

  Стаття окремо (.PDF) (399.4 KiB)

 45. Тарнопольский О. Б. [Навчання англійської мови майбутніх менеджерів туризму: пролегомени підготовки підручника]{Teaching english to future managers of tourism: prolegomena of textbook preparation} 192-195

  Стаття окремо (.PDF) (387.3 KiB)

 46. Тютюнник О. М. [Проблема співвідношення навчання і виховання у педагогіці Памфіла Юркевича]{The problem of teaching and upbringing correlation in Pamfil Yurkevych’s pedagogics} 196-200

  Стаття окремо (.PDF) (403.9 KiB)

 47. Федоренко І. С. [Методичні засади реалізації групового методу навчання англійського діалогічного мовлення]{Methodological background of the community method in the english interaction teaching} 201-204

  Стаття окремо (.PDF) (400.2 KiB)

 48. Phan Duane [Cross cultural problems in teaching english and individualism]{Крос-культурні проблеми у навчанні англійської мови та індивідуалізм} 205-208

  Стаття окремо (.PDF) (397.4 KiB)

 49. Черниш В. В. [Формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні у майбутніх учителів англійської мови в аспекті рефлексивного підходу]{Developing professionally oriented competence in speaking of future teachers of english in the context of reflective approach} 209-213

  Стаття окремо (.PDF) (505.8 KiB)

 50. Chugai O. Y. [Developing intercultural competence of educators through “Onion” project]{Розвиток міжкультурної компетентності викладачів за допомогою проекту “Onion”} 214-215

  Стаття окремо (.PDF) (378.7 KiB)

 51. Шевкопляс Л. В. [Вправи для формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи]{The subsystem of exercises fof forming future efl teachers’ listening comprehension competence in self-study work} 216-222

  Стаття окремо (.PDF) (492.4 KiB)

 52. Юцевич І. С. [Проблема формування інформатичної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов у процесі професійної підготовки]{Forming informatics competence in foreign language teacher-trainees in the process of professional training} 223-225

  Стаття окремо (.PDF) (459.6 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

1 × 5 =