Вісник № 126

Зміст 

 1. Бабенко К.А., Горобець Т.В. [Механізми символізації у соціальних проявах]{Mechanisms of symbolization in social manifestations} 3-6 

  Стаття окремо (.PDF) (438.9 KiB)

 2. Білоус Р. М.[Психологічні особливості статево-рольової поведінки молодших школярів]{Psychological features of gender role behavior among young schoolchildren} 7-10

  Стаття окремо (.PDF) (452.0 KiB)

 3. Білоусова Н.М. [Феномен “переживання”: теоретичні та прикладні аспекти проблеми]{The phenomenon of “experience”: theoretical and applied aspects of the problem} 11-16

  Стаття окремо (.PDF) (452.5 KiB)

 4. Буковська О. О. [Психологічний аналіз життєвої перспективи особистості у кризовий період]{Psychological analysis of personality’s life perspective during the crisis} 17-21

  Стаття окремо (.PDF) (445.1 KiB)

 5. Булах І. С. [Специфіка використання психологічних технік у процесі консультування]{Specificity of using psychological techniques in counseling} 22-25

  Стаття окремо (.PDF) (452.4 KiB)

 6. Вакуленко І. О. [Психолого–педагогічні характеристики компонентної структури компетентностей]{Psychological and pedagogical characteristics of component structure of competences} 26-30

  Стаття окремо (.PDF) (441.6 KiB)

 7. Веселова Н. П. [Психологічні особливості стосунків з батьками подружжя]{Psychological characteristics of relationships with spouses’ parents} 31-34

  Стаття окремо (.PDF) (438.5 KiB)

 8. Волеваха С. В. [Модель зовнішньосередовищних чинників психологічного емпауерменту в громадських організаціях]{Model of external environment factors of psychological empowerment in civic organizatio} 35-38

  Стаття окремо (.PDF) (516.0 KiB)

 9. Гавриленко В. Ю. [Психологічні механізми впливу телебачення на формування ціннісно-смислової сфери особистості]{Psychological mechanisms of television impact on the formation of personality’s value and semantic sphere} 39-42

  Стаття окремо (.PDF) (434.7 KiB)

 10. Гірченко О. Л., Перетятько В. А. [Дослідження компоненту духовності в структурі ціннісних орієнтацій волонтерів]{The study of spiritual component in the structure of volunteers’ value orientations} 43-46

  Стаття окремо (.PDF) (472.6 KiB)

 11. Гупаловська В. А., Лень Н. І. [Психологічні особливості сексуальності жінок з різним рівнем суб’єктивного благополуччя]{Psychological sexuality’s features of women with different subjective well-being’s level} 47-56

  Стаття окремо (.PDF) (692.1 KiB)

 12. Данильченко Т. В. [Методичні проблеми вивчення суб’єктивного соціального благополуччя]{Methodological problems of studying subjective social welfare} 57-62

  Стаття окремо (.PDF) (506.2 KiB)

 13. Данильченко Т. В. [Особливості вивчення соціальних потреб як предиктора суб’єктивного благополуччя особистості]{Studying features of social needs as a predictor of personality’s subjective welfare} 63-69

  Стаття окремо (.PDF) (501.5 KiB)

 14. Дерев’янко С. П. [Характеристики емпатії студентів-психологів]{Characteristics of future psychologists’ empathy } 70-74

  Стаття окремо (.PDF) (478.6 KiB)

 15. Дроздов О. Ю. [Особливості масової геополітичної свідомості української та російської молоді на фоні конфлікту 2014 року]{The peculiarities of the ukrainian and russian youth’s mass geopolitical consciousness against the background of conflict of 2014} 75-81

  Стаття окремо (.PDF) (572.0 KiB)

 16. Іванченко С. М., Щотка О. П. [Соціально-психологічне дослідження проблеми якості вищої освіти]{Social psychological study of quality of higher education} 82-86

  Стаття окремо (.PDF) (479.7 KiB)

 17. Куліш О. В. [Особливості формування стресостійкості у студентів-психологів]{Specific features of forming stress resistance in future psychologists} 87-91

  Стаття окремо (.PDF) (471.7 KiB)

 18. Лісневська А. О. [Мотивація студентської молоді до проживання в Україні або до еміграції в інші країни]{Students’ motivation to living in Ukraine or to emigrating to other countries} 92-97

  Стаття окремо (.PDF) (478.4 KiB)

 19. Ляльчук Г. Д. [Ставлення трудових мігрантів до сімейного життя та виховання дітей]{Migrant workers attitude to family life and parenting} 98-101

  Стаття окремо (.PDF) (434.9 KiB)

 20. Ляховець Л. О. [Вікові особливості становлення соціального інтелекту]{Age features of social intelligence formation} 102-106

  Стаття окремо (.PDF) (450.2 KiB)

 21. Мунасипова-Мотяш І. А. [Особливості екологічної компетентності та ставлення старшокласників сільських і міських шкіл до природного середовища]{Specific features of ecological competency and attitudes of senior students from rural and urban schools to the environmen} 107-112

  Стаття окремо (.PDF) (486.1 KiB)

 22. Низовець-Кропта О. А. [Особистісна адаптація психолога-практика в умовах трансформації суспільства]{Applied psychologist’s personality adaptation in terms of society transformation} 113-117

  Стаття окремо (.PDF) (447.1 KiB)

 23. Овчаренко О. В., Білуха Т. І. [Сутність феномену травматичної пам’яті]{Phenomenon’s essence of traumatic memory} 118-121

  Стаття окремо (.PDF) (438.2 KiB)

 24. Панченко В. О. [Модель підвищення рівня життєстійкості менеджерів комерційних організацій]{Model of life stability increasing of managers of commercial organizations} 122-127

  Стаття окремо (.PDF) (486.9 KiB)

 25. Пільганчук І. В., Булах І. С. [Дослідження розвитку ідентичності особистості підліткового віку в наукових зарубіжних та вітчизняних джерелах]{The study of adolescent’s personality identity in scientific foreign and domestic works} 128-132

  Стаття окремо (.PDF) (452.2 KiB)

 26. Примак Ю. В. [Дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки в нуклеарній сім’ї]{Child and parent and sibling relations in the nuclear family} 133-137

  Стаття окремо (.PDF) (444.9 KiB)

 27. Просандєєва Л. Є. [Психологічні аспекти розвитку самоцінності особистості в юнацькому віці]{Psychological features of the development of the valuable “i” of the teenager} 138-142

  Стаття окремо (.PDF) (528.3 KiB)

 28. Рось Л. М. [Консультування в межах гештальтпсихології: теорія і практика]{Counseling using gestalt psychology: theory and practice} 143-147

  Стаття окремо (.PDF) (445.9 KiB)

 29. Сіпко Л. О. [Прояв емоційних реакцій та первинних психічних станів особистості у надзвичайних ситуаціях]{Manifestation of the emotional reactions and person’s primary mental states in emergencies} 148-152

  Стаття окремо (.PDF) (447.6 KiB)

 30. Скок А. Г. [Теоретичний аналіз проблеми насилля в дитячому середовищі]{Theoretical analysis of violence among children} 153-156

  Стаття окремо (.PDF) (435.9 KiB)

 31. Сняданко І. І. [Експрес-методика “лебідь, рак та щука” для дослідження здібностей в управлінні командою організації] {Express-methods “swan, cancer and pike” for researching abilities in managing a team of organization} 157-161

  Стаття окремо (.PDF) (473.3 KiB)

 32. Столяренко О. Б. [Вплив різновікових взаємин на формування моральної свідомості у молодшому шкільному віці[{The impact of age-diverse relations on the formation of moral consciousness in the early school years} 162-165

  Стаття окремо (.PDF) (450.2 KiB)

 33. Фера С. В. [Соціально-психологічні особливості сімей, які виховують дитину з особливими потребами]{Social and psychological peculiarities of families raising a child with special needs} 166-170

  Стаття окремо (.PDF) (448.1 KiB)

 34. Чепурна Г. Л. [Особливості прояву соціально приписаного перфекціонізму молоді]{Manifestation features of youth’s socially prescribed perfectionism} 171-175

  Стаття окремо (.PDF) (502.8 KiB)

 35. Щербата В. Г. [Характеристика пралогічного мислення та його значення на сучасному етапі розвитку суспільства]{The description of primitive thinking as a basis for the superstitions functioning} 176-179

  Стаття окремо (.PDF) (441.4 KiB)

 36. Ющенко І. М. [Соціальні зміни як предмет психологічних досліджень]{Social changes as subject of psychological research} 180-183

  Стаття окремо (.PDF) (438.0 KiB)

 37. Вісник повністтю 

  Вісник № 126 (3.0 MiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

two × four =