Оформлення рукописів

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
“Вісника Чернігівського національного педагогічного університету”
 

У збірнику наукових праць “Вісник Чернігівського національного педагогічного університету” публікуються оригінальні теоретичні та експериментальні роботи в галузі педагогіки (Серія: Педагогічні науки), фундаментальної та практичної психології (Серія: Психологічні науки), історії (Серія: Історичні науки), філософії (Серія: Філософські науки).

До редакції приймаються матеріали у вигляді електронної версії (Word у форматі RTF). Обсяг статті – не більше 15 сторінок, виконаних через 1,5 інтервал, шрифт 14 Tіmes New Roman, береги 2 см.

Ілюстрації (малюнки, блок-схеми, графіки) розташовуються у тексті статті та повинні бути виконані в одному з графічних редакторів. Малюнки слід подавати чорно-білими (без напівтонів), контрастними. Блок-схеми та малюнки (повинні бути згруповані) додатково подаються окремими файлами в електронному вигляді.

Таблиці розміщуються безпосередньо у тексті статті. Кожна таблиця має містити заголовок.

Формули та буквені позначення величин створюються у редакторі формул MathType-Equation та розташовуються у тексті.

Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела та сторінки. Наприклад [7, с. 123].

Структура та зміст статті повинні відповідати вимогам до фахових видань України і мати такі необхідні елементи:

  • УДК;
  • прізвище, ініціали автора;
  • назва статті;
  • резюме та ключові слова українською (до 500 зн.) та англійською (до 2000 зн.) мовами (резюме англійською мовою із зазначенням прізвища, ініціалів автора та повної назви статті);
  • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки;
  • дата надходження статті до редакції.

До статті додаються відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи та посада, наукові звання та ступінь).

Редакція зберігає за собою право на редагування і скорочення матеріалів.

За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій.

 


Save pagePDF pageEmail pagePrint page