Основні дефініції системи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини

АВТОР

Міхеєнко О. І.

 

АНОТАЦІЯ

Визначено спектр основних понять, якими послуговується оздоровча галузь; проаналізовано термінологічний апарат системи професійної підготовки фахівців зі здоров’я людини; подано формулювання та обґрунтування семантики означених термінів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • дефініція
  • здоров’я
  • холістичний підхід
  • професійна підготовка

REFERENCES

1. Антропова Л. В. Теоретические основы формирования готовности учителя к педагогической деятельности в адаптивной школе: Монография / Л. В. Антропова. – М. : Изд-во МПГУ “Прометей”, 2002. – 244 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.
3. Журавлева Е. А. К проблеме формирования профессиональной готовности специалиста культуры / Е. А. Журавлева // Специалист культуры XXI века: профессионализм, творчество, духовность: Материалы межвуз. научн.-практ. конф. кафедры педагогики и психологии. – М. : МГУКИ, 2001. – С. 111 – 113.
4. Колбанов В. В. Валеология : Основные понятия, термины и определения / В. В. Колбанов. – СПб. : ДЕАН, 1998. – 232 с.
5. Короткий тлумачний словник української мови / Уклад. : Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, В. Л. Карпова та інші; Відп. ред. Л. Л. Гумецька. – К. : Рад. школа, 1978. – 296 с.
6. Міхеєнко О. І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини : навчальний посібник / О. І. Міхеєнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2010. – 448 с.
7. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / Кол. авт.: Бартєнєва І. О.; Богданова І. М.; Бужина І. В. та ін. – Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2002. – 344 с.
8. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий: Учеб. пособие для учеб. завед. профтехобразования / К. К. Платонов. – М. : Высш. шк., 1984. – 174 с.
9. Уголев А. М. Эволюция пищеварения и принципы эволюции функций : Элементы современного функционализма / А. М. Уголев. – Л. : Наука, 1985. – 544 с.

ЦИТУВАННЯ

Міхеєнко О. І. Основні дефініції системи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (107) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2013. C. 239-242. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Mikheenko О.І.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Міхеєнко О. І. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *