Аналіз завдань фізичного виховання у виших педагогічних навчальних закладах

АВТОР

Мосійчук Л. В.

 

АНОТАЦІЯ

Розглянуто завдання фізичного виховання у вищій школі та визначено їх вагомість для належної фізкультурної освіти шкільних педагогів. У дослідженні використано дані експертного опитування вчених галузі. Виявлено роль вчителя-предметника у фізичному вихованні школярів. Показано, що оптимізація фізичного виховання в загальноосвітній середній школі залежить від спеціальної методичної підготовленості вчителів та їх вміння бачити зв’язок власних уроків із уроками фізичного виховання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • фізична культура
  • фізичне виховання
  • завдання фізичного виховання
  • теоретична та методична підготовленість

REFERENCES

1. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: навч. посіб. [для слухачів закл. підв. кваліфікації системи вищої освіти] / Болюбаш Я. Я. – К. : ВВП “КОМПАС”, 1997. – 64 с.

2. Гончар О. В. Новітні технології суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчального процесу вищої школи / О. В. Гончар // Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2012. – № 3. – C. 40–44.

3. Выдрин В. М. Неспециальное (непрофессиональное) физкультурное образование / В. М. Выдрин // Теория и практика физической культуры. – 1995. – №№5–6. – С. 15–17.

4. Ермаков С. С. Особенности мотивации студентов к применению индивидуальных программ физической самоподготовки / С. С. Ермаков, С. Н. Иващенко, В. В. Гузов // Физическое воспитание студентов. – 2012. – № 4. С. 59–61.

5. Лукавенко А. В. Диференційований підхід до покращення психофізичного стану першокурсників вищих навчальних закладів як проблема галузі фізичного виховання / А. В. Лукавенко, Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту: – Харків: ХОВНОКУ- ХДАДМ, 2012. – № 2. – C. 66–70.

6. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры : учеб. [для ин-тов физ. культуры] / Матвеев Л. П. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

7. Приходько В. В. Педагогические основы физкультурного образования студентов (Опыт игрового проектирования и экспертизы): дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Приходько Владимир Васильевич. – М., 1991. – 416 с.

8. Мосійчук Л. В. Визначення змісту та структури предмету “фізичне виховання” у вищих педагогічних навчальних закладах відповідно до кредитно-модульної системи підготовки фахівців / Л. В. Мосійчук, А. Б. Дзюбановський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – № 12. – С. 174–178.

9. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання : навч. посібник / Шиян Б. М. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2001. – Ч. 1. – 272 с.

10. Carlson S. A. Physical education and academic achievement in elementary school: data from the Early Childhood Longitudinal Study. / Carlson S. A., Fulton J. E., Lee S. M., Maynard M., Drown D. R., Kohl III H. W., Dietz W. H. // American Journal of Public Health, 2008, vol.98(4), pp. 721–727.

11. David A. Birch. Developing School Health Education Advocacy Skills Through College Personal Health Courses. / David A. Birch, Michele Wallen, Elizabeth Chaney // Health Education Teaching Techniques Journal. 2011, vol.1, pp. 70-86.

12. Sigurd W. Hystad, Jarle Eid, Jon C. Laberg, Bjrn H. Johnsen & Paul T. Bartone. Academic Stress and Health: Exploring the Moderating Role of Personality Hardiness / Hystad Sigurd W., Eid Jarle, Laberg Jon C., Johnsen Bjrn H. & Bartone Paul T. // Scandinavian Journal of Educational Research. 2009, vol.53(5), pp 421–429. doi:10.1080/00313830903180349.

ЦИТУВАННЯ

Мосійчук Л. В. Аналіз завдань фізичного виховання у виших педагогічних навчальних закладах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (107) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2013. C. 246-249. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Mosiychuk L.V.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Мосійчук Л. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *