Реалізація принципу наступності навчання фізики між загальноосвітньою та вищою технічною школами на засадах компетентнісного підходу

АВТОРИ

Коваленко К. В.
Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету  імені М.П. Драгоманова.
(м. Київ, Україна)

Матвійчук О. В.
Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.
(м. Київ, Україна)

Подласов С. О.
Старший викладач кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.
(м. Київ, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті розглядається проблема реалізації  принципу наступності навчання фізики між загальноосвітнім та вищим технічним навчальним закладом. Виділені складові фахової компетентності майбутнього інженера. Проаналізовано зміст поняття предметна компетентність. Показано, що не сформованість у випускників загальноосвітньої школи деяких складових елементів предметної компетентності з фізики негативно впливає на формування складових елементів фахової компетентності. Для усунення виявлених проблем запропоновано модель реалізації принципу наступності навчання фізики на засадах компетентнісного підходу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • методика навчання фізики
  • наступність навчання фізики
  • загальноосвітня школа
  • вища технічна школа
  • компетентнісний підхід
  • предметна компетентність з фізики
  • фахова інженерна компетентність

REFERENCES

1. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности “Профессиональное обучение” : в 2-х кн. / под ред. В. Д. Симоненко, М. В. Ретивых. – Брянск : Изд-во Брянск. гос. ун-та, 2003. – Кн. 1. – 174 с.

2. Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 р. (Том 2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://testportal.gov.ua/files/reports/ZVIT_ZNO_2015_Part_2.pdf

3. Постанова кабінету міністрів України “Державний стандарт базової і повної середньої освіти” [Електронний ресурс] : від 23 листоп. 2011 р. № 1392 / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/derzh-standart/post_derzh_stan.doc

4. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики [Електронний ресурс]. – Режим доступу до програми : http://testportal.gov.ua/files/tests/Fiz_2015.pdf

5. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-12 класи / О. І. Ляшенко, О. І. Бугайов, Є. В. Коршак [та ін.] ; под. ред. О. І. Ляшенка. – Київ : Перун, 2006. – 79 с.

6. Фізика. 7–9 класи. Навчальна програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ activity/education/zagalna-serednya/ navchalni-programy.html

 ЦИТУВАННЯ

Коваленко К. В., Матвійчук О. В., Подласов С. О. Реалізація принципу наступності навчання фізики між загальноосвітньою та вищою технічною школами на засадах компетентнісного підходу). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 64-67. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Kovalenko K., Matviichuk O., Podlasov S.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Коваленко К. В., Матвійчук О. В., Подласов С. О. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *