Реалізація міжпредметних зв’язків між природничою та професійною підготовкою майбутніх судноводіїв у ВНЗ морського профілю

АВТОР

Колечинцева Т. С.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-наукової підготовки Херсонської державної морської академії
(м. Херсон, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто елементарну теорію гіроскопа та зміст її подання у дисциплінах “Фізика”, “Теоретична механіка”, “Електронавігаційні прилади”. Визначено елементи знань з дисципліни “Електронавігаційні прилади”, які необхідні для пояснення перетворення гіроскопа у гірокомпас. Представлено задачі, необхідні для засвоєння правил знаходження напрямів кутових кінематичних та динамічних величин, що характеризують рух та основні властивості гіроскопа. Розроблено поетапну методику переходу від задач на знаходження напряму кутових кінематичних та динамічних величин гіроскопа до розрахункових задач з обов’язковими малюнками до них. Розкрито природу спрямовуючого моменту гірокомпасу. Підготовлено основу для переходу до точної теорії гіроскопу на практичних заняттях з фізики та у подальшій спеціальній дисципліні “Електронавігаційні прилади”.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • професійна підготовка судноводіїв
  • вищі морські навчальні заклади
  • міжпредметні зв’язки
  •  фізика
  • теоретична механіка
  • електронавігаційні прилади
  • гіроскоп
  • гіроскопічний ефект
  • прецесія гіроскопу

REFERENCES

1. Донцов С. В. Основы теории гироскопа. – Одесса, 2014. – 54 с.

2. Загальний курс фізики: Зб. задач І. П. Гаркуша, І. Т. Горбачук, В.П. Курінний та ін.; За заг. ред. І. П. Гаркуші. – 2-ге вид., стер. – К. : Техніка. 2004. – 560 с.

3. ИМО Модельные курсы [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.imo.org/en/OurWork/ HumanElement/TrainingCertification/Pages/ModelCourses.aspx

4. Иродов И. Е. Задачи по общей физике: Учебное пособие. 9-е изд., стер. – СПб. : Издательство “Лань”, 2005. – 416 с.

5. Колечинцева Т. С. Реализация компетентностного подхода при обучении физике будущих судоводителей / Т. С. Колечинцева // Естественные и точные науки: Весник Сибирской государственной геодезической академии. – 2014. – № 20. – С. 78-85

6. Колечинцева Т. С. Технологія здійснення міжпредметних зв’язків фізики і спеціальних дисциплін ВНЗ морського спрямування / Т. С.Колечинцева // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: Збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2014. Випуск 8. – С. 175-177

7. Колечинцева Т. С. Формування професійно-значимих знань та умінь під час викладанні фізики у ВНЗ морського профілю / Т. С. Колечинцева. Науковий часопис Національного педагогічний університет ім.. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 47. – 2014. – 336 с.

8. Кучерук І. М. і ін.. Загальний курс фізики: Т. 1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К. : Техніка, 1999. – 536 с.

9. Манільські поправки до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/ laws/show/896_052

10. Мартыненко Ю. Г. Тенденции развития современной гироскопии [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9711_120.pdf

11. Методичні рекомендації до підготовки та виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни фізика / Укладач : Верещака М.П. – Херсон : ХДМА, 2013. – 96 с.

12. Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sumdu.edu.ua/ images/ stories/gen_info/structure/methodical/Methodical_references.pdf

13. Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике. – М., 1975. – 448 с.

14. Одинцов А. А. Теория гироскопов и гироскопических приборов. Практикум / А. А. Одинцов, М. А. Павловский и др. . – К. : Вища школа, 1976. – 265 с.

15. Ревенко В. Ю. Електронавигационные приборы. Учебное пособие раздел Гирокомпасы. – Одесса.: Атлант, 2011. – 312 с.

16. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики: Учеб. для втузов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 416 с.

ЦИТУВАННЯ

Колечинцева Т. С. Реалізація міжпредметних зв’язків між природничою та професійною підготовкою майбутніх судноводіїв у ВНЗ морського профілю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 68-75. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Kolechynzewa Т.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Колечинцева Т. С. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *