Аналіз особливостей впровадження проблемно-орієнтованого навчання у системі вищої освіти України

АВТОР

Луценко Г. В.
Кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
(м. Черкаси, Україна)

Козуля Л. В.
Аспірант кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
(м. Черкаси, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті вивчається світовий досвід із впровадження проблемно-орієнтованого навчання у вищій школі. Здійснюється порівняльний аналіз за матеріалами українських та закордонних публікацій, присвячених проблемно-орієнтованому навчанню.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • проблемно-орієнтоване навчання
  • проектно-орієнтоване навчання
  • інженерна освіта
  • вища освіта України

REFERENCES

1. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 2015.

2. Ertmer, P. A., & Simons, K. D. (2005). Scaffolding teachers’ efforts to implement problem-based learning. International Journal of Learning, Vol. 12(4), p. 319-328.

3. Savin-Baden, Problem-Based Learning in Higher Education: Untold Stories, SRHE and Open University Press, Buckingham (2000).

4. Erik De Graaff, Anette Kolmos. (2003). Characteristics of Problem-Based Learning. International Journal of Engineering Education. Vol. 19, No 5, p. 657-662.

5. Edström, K., Kolmos, A. (2014). “PBL and CDIO: complementary models for engineering education development.” European Journal of Engineering Education. Vol. 39, No 5, p. 1-17.

6. Boud, D. J. (1985). Problem-Based Learning in Perspective. In D. Boud (ed.), Problem-Based Learning in Education for the Professions. Sydney, Austr.: HERDSA.

7. Anette Kolmos. (1996). Reflection on Project Work and Problem-based Learning. European Journal of engineering Education. Vol. 21, No. 2, p. 141- 148.

8. Gijselaers, W.H. (1996). “Connecting problem-based practices with educational theory.” In L. Wilkerson & W.H. Gijselaers (Eds.), Bringing problem-based learning to higher education: Theory and practice (pp. 13-21). San Francisco: Jossey-Bass.

9. William Birch (1986). Towards a model for problem-based learning, Studies in Higher Education, 11:1, 73-82, DOI: 10.1080/03075078612331378471.

10. Zimmerman, B. J., and Schunk, D. H. (2003). “Educational Psychology: A Century of Contributions”. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbraum Associates.

11. Vygotsky, L. S. (1978). “Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes”, in M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, and E. Souberman, (eds.) Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes”. Cambridge, MA Harvard University Press.

12. Kolb, D.A., Boyatzis, R., & Mainemelis, C. Experiential Learning Theory. Previous Research and New Directions. In R.J. Sternberg and L.F. Zhang (Eds.), Perspectives on cognitive learning, and thinking styles.

13. Schon, D. (1983) The Reflective Practitioner. London: Temple Smith.

14. Kolmos, A.; de Graaff, E. & Du, X. (2009). Diversity of PBL – PBL learning principels and models. In (eds.) X. Du, E. de Graaff & A. Kolmos, Research on PBL practise on Engineering education. Sense Publishers.

15. Schachterle L., Vinther O. (1996). Introduction: The Role of Projects in Engineering Education. European Journal of Engineering Education. Vol. 21, No. 2, p. 115-120.

16. Heitmann G. (1996). Project-oriented Study and Project-organized Curricula: A Brief Review of Intentions and Solutions. European Journal of Engineering Education. Vol. 21, No. 2, p. 121-131.

17. Dochy, F., Sefers, M., Van den Bossche, P. and Gijbels, D. (2003). Effects of problem‐based learning: a meta‐ Learning and Instruction, 13, p. 533‐568.

18. Barnett, R. 1990. The idea of higher education. Buckingham, UK: Society for Research into Higher Education and Open University Press.

19. Rashkevych, Yu.M. (2014). Bolognia process and new paradigm of higher education. Lviv: Vydavnytstvo Lvivska Politechnika (in Ukr.)

20. Kjersdam, F., & Enemark, S. (1994). The Aalborg experiment: project innovation in university education. Denmark: The University of Aalborg Press.

21. Kolmos, A. Fink, F.K. & Krogh, L. (eds.) (2004). The Aalborg model: Progress, diversity and challenges. Aalborg University Press.

22. Moesby, E. (2005). Curriculum Development for project oriented and problem based learning (POPBL) with emphasis on personal skills and abilities. Global journal of engineering education, 9. – С. 121-128.

23. Матюшкин А. М. Теоретические вопросы проблемного обучения / А. М. Матюшкин // Хрестоматия по психологии. – М. : МГУ, 1977. – С. 274-280.

24. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе / Мирза Исмаилович Махмутов. – М. : Просвещение, 1980. – 240 с.

25. Павленко В. В. Методи проблемного навчання / В. В. Павленко // Нові технології навчання : наук.-пед. зб. Київ, 2014. – Вип. 81. – 84 с. – С. 75-79.

26. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова, І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова. – 3-є вид., переробл., доповн. – К. : Знання, 2007. – 495 c.

27. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

28. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / К. : Знання, 2005. – 486 c.

29. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-е вид., доповн. – К. : Академвидав, 2010. – 456 c.

30. Масич В. В. Застосування інформаційних технологій у процесі проблемного навчання фізиці у вищому навчальному закладі / В. В. Масич, І. М. Безугла // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 38-39. – С. 297-302.

31. Масич В. В. Використання проблемного навчання на заняттях з фізики у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі / В. В. Масич // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 32. – С. 569-576.

32. Сліпухіна І. А. Особистнісно орієнтована освіта: практика проблемного навчання студентів технічного університету / І. А. Сліпухіна, О. В. Калініченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 220-225.

ЦИТУВАННЯ

Луценко Г. В., Козуля Л. В. Аналіз особливостей впровадження проблемно-орієнтованого навчання у системі вищої освіти України. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 91-95. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Lutsenko G., Kozulya L.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Луценко Г. В., Козуля Л. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *