Роль і місце викладача фізики як суб’єкта навчально-виховного процесу у формуванні фізичних знань студентів нефізичних спеціальностей

АВТОР

Сільвейстр А. М.
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
(м. Вінниця, Україна)

АНОТАЦІЯ

У статті розглядається питання, пов’язанні із роллю і місцем викладача фізики як суб’єкта навчально-виховного процесу та обґрунтовуються підходи до формування фізичних знань студентів нефізичних спеціальностей педагогічних університетів. Зазначається, що суттєву роль у формуванні викладача, як творчої особистості, відіграє його науково-методична підготовка, що є важливою складовою усієї системи професійної підготовки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • викладач фізики
  • суб’єкт навчально-виховного процесу
  • фізичні знання
  • студенти нефізичних спеціальностей
  • психолого-педагогічна
  • фахова
  • методична
  • інформаційна підготовка

REFERENCES

1. Вергасов В. М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе. Издание второе, дополненное и переработанное / В. М. Вергасов. – К. : Вища школа, 1985. – 176 с.

2. Малафіїк І. В. Дидактика: Навчальний посібник / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 397 с.

3. Сільвейстр А. М. Інформатизація освіти як основний чинник трансформації шкільного навчання / А. М. Сільвейстр // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Збірник наукових праць. – Випуск 26 / Редкол.: М. І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2009. – С. 134-140.

4. Сільвейстр А. М. Організація навчальних занять з фізики у майбутніх учителів хімії і біології / А. М. Сільвейстр. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №3. Фізика і математика у вищій і середній школі: Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – №10. – С. 102-110.

5. Сільвейстр А. М. Особливості вивчення курсу загальної фізики студентами нефізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ. / А. М. Сільвейстр // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – №12 (225). – Черкаси, 2012. – С. 114-117.

6. Сільвейстр А. М. Формування пізнавальних інтересів студентів нефізичних спеціальностей на заняттях з фізики засобами інформаційних технологій навчання / А. М. Сільвейстр. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 34: збірник наукових праць за ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 168-174.

ЦИТУВАННЯ

Сільвейстр А. М. Роль і місце викладача фізики як суб’єкта навчально-виховного процесу у формуванні фізичних знань студентів нефізичних спеціальностей). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 138 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2016. C. 155-159. (Серія: Педагогічні науки).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Silveystr A.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Сільвейстр А. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *