Оцінка рухової підготовленості та фізичного розвитку учнів 16–17 років

АВТОРИ

Кузьменко І. О.
Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури
(смт. Пісочин)

Бодянчук О. В.
Магістр Харківської державної академії фізичної культури
(м. Харків)

АНОТАЦІЯ

В статті представлені результати рівня рухової підготовленості та фізичного розвитку школярів старших класів загальноосвітньої школи. Рівень фізичної підготовленості учнів 10–11-х класів оцінювався за показниками спритності, швидкості, гнучкості, сили, швидкісно-силових якостей та витривалості. Фізичний розвиток школярів старших класів визначався за показниками довжини, маси тіла, ЧСС і артеріального тиску. Здійснено порівняння досліджуваних параметрів у статевому, віковому аспектах та оцінка з відповідними нормами. У ході проведення досліджень виявлено «достатній» рівень рухової підготовленості та «середній» рівень фізичного розвитку учнів 16–17 років.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • фізичний розвиток
  • учні
  • рухова підготовленість
  • показники

REFERENCES

1. Ажиппо О. Ю., Подрігало Л. В., Шестерова Л. Є. Застосування інформаційних технологій задля підвищення якості освіти в системі фізичного виховання і спорту. Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. Суми: СумДУ, 2015. С. 11–12.

2. Бала Т. М., Сванадзе А. С., Кузьменко І. О. Рівень фізичної підготовленості школярів 10–11-х класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Випуск 6 (88) 17. С. 10–14.

3. Зварищук О. М. Ефективність програми виховання відповідальності старшокласників за свій фізичний стан. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту. 2002. № 17. С. 16–22.

4. Іллюшина Н., Кібальник О. Сучасні підходи до підвищення рухової активності підлітків. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф. Суми, 2007. С. 81–87.

5. Криворучко Н. В., Масляк І. П. Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драго­манова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 11(81). С. 57–60.

6. Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. посіб. К.: Олімп. л-ра, 2011. 224 с.

7. Кузьменко І. О. Розвиток фізичних якостей школярів старших класів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Випуск 10. С. 270–279.

8. Мамешина М. Стан фізичного здоров’я школярів 7–8-х класів загальноосвітньої школи. Слобожанський науково-спортивний вiсник. Харків : ХДАФК, 2016. № 5(55). С. 47–52. dx.doi.org/ 10.15391/snsv.2016-5.008.

9. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізична культура. 10–11 класи. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. 240 с.

10. Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей. Учебное пособие. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. 290 с.

11. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. К., 2001. 438 с.

12. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік. МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ, 2017. 516 с.

ЦИТУВАННЯ

Кузьменко І. О., Бодянчук О. В. Оцінка рухової підготовленості та фізичного розвитку учнів 16–17 років. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 154 (2) / Черн. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2018. C. 126-129. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Kuzmenko I., Bodyanchuk O.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Кузьменко І. О., Бодянчук О. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *