Технологія підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів

АВТОР

Жуков В. П. ORCID: 0000-0002-7845-6222
аспірант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя, заступник декана з виховної роботи факультету Мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
(Харків, Україна) 

АНОТАЦІЯ

Автором у статті презентовано авторську технологію підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів, яка передбачає організаційно-підготовчий, мотиваційно-стимулювальний, когнітивно-діяльнісний, досвідно-праксіологічний та рефлексивно-самотворчий етапи, визначено їх змістове наповнення. Розкрито методологічне підґрунтя запропонованої технології, яке складають інтегративний, системно-синергетичний, компетентнісний та особистісно-діяльнісний підходи. Зазначено, що науково-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів вимагає розробки і обґрунтування відповідної технології.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • майбутній учитель музичного мистецтва
  • підготовка
  • готовність
  • технологія
  • інтегроване навчання

REFERENCES

1. Kuzmina, N. V. (1995). Sposobnosti i talant uchitelia: posobie dlia uchitelei [Abilities and talent of the teacher: a manual for teachers]. Moscow, Russia: Novaia shkola.

2. Nasedkyna, A. V. (2017). Intehrativnyi podkhod k formirovaniiu professionalno-pedagogicheskoi kultury budushchikh pedagogov-muzykantov [Integrative approach to the formation of vocational and pedagogical culture of future teachers-musicians]. Extended abstract of candidate`s thesis. Moscow, Russia.

3. Pastushenko, L. A. (2013). Pryntsyp intehratsii u formuvanni profesiinoi kompetentnosti uchytelia muzyky. [Principle of integration in the formation of the professional competence of the teacher of music]. Naukovi zapysky. Seriia «Psykholohopedahohichni nauky» – Scientific notes. Series «Psychological-pedagogical sciences», 1, (pp. 66-71). Nizhyn, Ukraine: NDU.

4. Popova, O. V., Huba, A. V. (2012). Osobystisno-diialnisnyi pidhid [Personal-and-activity approach]. Naukovi pidhody do pedahohichnykh doslidzhen – Scientific Approaches to Pedagogical Researches, (pp. 216-245). Kharkiv, Ukraine: Apostrof.

5. Tararak, N. H. (2008). Mizhpredmetni zviazky vokalno-horovykh dystsyplin u fahovii pidhotovtsi maibutnikh vchyteliv muzyky [Intersubject connections of vocal-choral disciplines in professional training of future musical art teachers]. Extended abstract of candidate`s thesis. Kharkiv, Ukraine: KhNPU.

6. Khrebto, T.S. (2011). Dydaktychna pidhotovka maibutnoho vchytelia do rozrobky intehrovanykh form navchannia [Didactic preparation of the future teacher for the development of integrated forms of education]. Pedahohika ta psykholohiia: zb. nauk. pr. – Pedagogy and Psychology: collection of scientific works, issue 38, 112-118.

7. Shcholokova, O. P. (2006). Profesiina kompetentnist yak stratehichnyi napriamok modernizatsii mystetskoi osvity Ukrainy [Professional competence as a strategic direction of modernization of artistic education of Ukraine]. Visnyk Hlukhivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Pedahohichni nauky» – Bulletin of the Glukhiv State University. Series «Pedagogical Sciences», issue 8, 19-23.

8. Zhukov, V. (2018). Preparation of future music art teaches for integrated teaching. Educational Studios: Theory and Practice: monograph, (pp. 166-173). Prague, Czech Republic-Vienna, Austria: Premier Publishing. Pp. 166-173.

9. Popova, O., Kabanska, O., & Popov, V. (2018). The essence and technology of pedagogical forecasting of development of innovation processes in education. Educational Studios: Theory and Practice: monograph. Prague, Czech Republic-Vienna, Austria: Premier Publishing. Pp. 273-279.

DOI: 10.5281/zenodo.2620807

ЦИТУВАННЯ

Жуков В. П. Технологія підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (157) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 44–48. (Серія: Педагогічні науки). DOI:10.5281/zenodo.2620807.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFZhukov

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Жуков В. П. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *