Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження проблеми виконавської самопідготовки майбутніх учителів музичного мистецтва

АВТОР

Дорошенко Т.В. ORCID: 0000-0002-8751-421X
Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: tatjanadoroshenko25@gmail.com

АНОТАЦІЯ

У статті обґрунтовано доцільність застосування синергетичного підходу як методологічної основи дослідження проблеми виконавської самопідготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. У результаті аналізу останніх досліджень і публікацій з’ясовано, що синергетика сьогодні стала якісно новим методологічним підходом у науковому пізнанні. Займаючи особливе положення серед інших підходів та активно реалізовуючись в різних дослідженнях, синергетичний підхід орієнтований на виявлення закономірностей становлення і самоорганізації складних систем, однією з яких і є виконавська самопідготовка майбутніх учителів музичного мистецтва.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні значення та визначенні основних напрямків застосування синергетичного підходу як методологічної основи дослідження проблеми виконавської самопідготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.
Методологія. Методологічну основу статті становлять: принципові позиції теорії пізнання, а саме, науковість, історизм, діалектичність, об’єктивність, положення психології та педагогіки щодо гуманістичного спрямування освіти; філософські положення щодо особистості як до творця, суб’єкта культури та культурно-освітньої діяльності; філософсько-психологічні постулати щодо створення «Я-концепції» як стратегічного напряму самоздійснення особистості. Важливого значення надається ідеям системного підходу до аналізу педагогічних явищ і процесів, пов’язаних із музично-педагогічною діяльністю. Принципового значення в контексті дослідження набувають положення синергетики як науки, що вивчає процеси взаємодії і взаємозв’язку між елементами системи.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше обґрунтовано значення та визначено основні напрямки використання синергетичного підходу як методологічної основи дослідження проблеми виконавської самопідготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.
Висновки. Зроблено висновки, що для виконання складних і комплексних завдань музично-виконавської діяльності музично-виконавська самопідготовка майбутніх учителів музичного мистецтва є конче необхідним елементом їх навчальних дій. Застосування досягнень синергетичної парадигми у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва дає змогу прослідкувати всезагальність синергетичних законів, яким підкоряються художні процеси, що здатні до самоорганізації. Саме це спонукає використовувати синергетичний підхід для аналізу розвитку та трансформації системи виконавської самопідготовки студентів.
Перспективним напрямом подальшого дослідження цієї проблеми вважаємо гармонізацію музично-теоретичного та виконавського блоків самопідготовки майбутніх учителів музичного мистецтва як найважливішого досягнення нового синергетичного мислення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • синергетичний підхід
  • виконавська самопідготовка
  • учитель музичного мистецтва
  • методологія

REFERENCES

1. Vasianovych, H. P. (2013). Metodolohichni konteksty pedahohichnoi nauky na suchasnomu etapi yii rozvytku [Methodological contexts of pedagogical science at the present stage of its development]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity: naukovo-metodychnyi zhurnal Pedagogy and psychology of vocational education: a scientific and methodological journal, 3, 9–31.

2. Khaken, H. (2001). Printsipy raboty golovnogo mozga: Sinergeticheskiy podhod k aktivnosti mozga, povedeniyu i kognitivnoy deyatelnosti [Principles of the brain: A synergistic approach to brain activity, behavior and cognitive activity]. Moscow, Russia: «Per’ce».

3. Horbenko, O. B. (2010). Formuvannia muzychno-vykonavskoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia muzyky v protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of musical and performing competence of the future teacher of music in the process of professional training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kіrovograd, Ukraine.

4. Kavun, O., & Huseinova, L. (2011). Do sutnosti poniattia «muzychno-vykonavska diialnist» [To the essence of the concept of «musical performance»]. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva Bulletin of Student Scientific Society : Nizhynskyi derzhavnyi universytet imeni Mykoly Hoholia, 7, 103–105.

5. Kniazheva, I. A. (2015). Systemnyi i synerhetychnyi pidkhody doslidzhennia fenomena «metodychna kultura maibutnikh vykladachiv pedahohichnykh dystsyplin spetsialnosti «Doshkilna osvita» [Systemic and synergistic approaches to studying the phenomenon «Methodological culture of future teachers of pedagogical disciplines of the specialty” Preschool education»]. Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho Scientific bulletin of the V. U. Sukhomlynsky State University of Mining. Pedahohichni nauky, 2 (49) traven. 82–87, 85.

6. Kniazian, M. O. (2007). Systema formuvannia samostiino-doslidnytskoi diialnosti maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov u protsesi stupenevoi pidhotovky [The system of formation of independent research activities of future foreign language teachers in the process of advanced training]. Candidate’s thesis. Odesa, Ukraine.

7. Kremen, V. H., & Ilin, V. V. (2012). Synerhetyka v osviti: kontekst liudyno tsentryzmu [Synergetics in education: the context of man of centralism]. Kyiv, Ukraine: Pedahohichna dumka.

8. Nychkalo, N. H. (2016). Metodolohichna kultura v naukovomu zrostanni pedahoha-doslidnyka [Methodological culture in the scientific growth of the teacher-researcher]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: Zb.nauk. pr. Modern Information Technologies and Innovative Methods of Training in the Training of Specialists: Methodology, Theory, Experience, Problems: Collection of Scientific Papers, Kyiv– Vinnytsia, Ukraine: TOV «Planer». Issue 44. 22–29, 23.

9. Profesiina pedahohichna osvita: akme-synerhetychnyi pidkhid: monohrafiia [Vocational pedagogical education: acme-synergistic approach: monograph]. (2011). O. A. Dubaseniuk(Ed). Zhytomyr, Ukraine.

10. Khaken H. (1980). Synerhetyka [Synergetics]. Moscow, Russia: Myr.

DOI: 10.5281/zenodo.3245568

ЦИТУВАННЯ

Дорошенко Т. В. Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження проблеми виконавської самопідготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 9–14. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3245568.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Doroshenko, T.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Дорошенко Т.В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *