Освіта дорослих у контексті концепції розвитку педагогічної освіти

АВТОРИ

Дрижак В. В. ORCID: 0000-0002-2898-1053
Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,
Академія Державної пенітенціарної служби
(Чернігів, Україна) E-mail: victor_dryzhak@gmail.com

Єрмак С. М. ORCID: 0000-0002-5069-1001 ResearcherID: C-2632-2019
Кандидат педагогічних наук, доцент, учений секретар,
Академія Державної пенітенціарної служби
(м. Чернігів, Україна) E-mail: sergеy.yermak@gmail.com

АНОТАЦІЯ

Коли говорять про навчання, то як правило мають на увазі молодих людей. Проте люди у зрілому віці також проходять навчання. Причини цьому досить різноманітні, хтось вчиться з метою оволодіння новими навичками та уміннями, хтось щоб підвищити свій професіоналізм, стати більш впевненим, сформувати риси характеру, долучитись до якоїсь соціальної спільноти тощо. Навчання супроводжує нас протягом усього життя від дитинства до глибокої старості.

Мета роботи. Методологічне обґрунтування особливостей здобуття освіти дорослими, педагогічними та науково-педагогічними працівниками зокрема.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:
– охарактеризувати складові освіти дорослих;
– проаналізувати можливості реалізації складників освіти дорослих в сучасних умовах.

Методологія. Застосовано індуктивний та дедуктивний методи в ході узагальнення й аналізу літературних джерел за тематикою статті.

Наукова новизна. Обґрунтовано умови підвищення кваліфікації, стажування, професійного розвитку дорослих осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників зокрема.

Висновки. Провівши аналіз основних положень основного освітянського закону та закону «Про вищу освіту», результатів досліджень ряду вітчизняних науковців ми дійшли висновку, що держава взяла на себе зобов’язання створювати належні умови для розвитку як суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги, так і реалізації права кожної особи на освіту, в тому числі, і освіту дорослих.

На сьогодні, заклади післядипломної освіти та заклади вищої освіти здійснюють підвищення кваліфікації за різними видами та у різних формах. Вид та форму суб’єкт підвищення кваліфікації обирає самостійно. Педагогічна або вчена рада закладу освіти, де працюють педагогічні (науково-педагогічні) працівники на основі їх пропозицій затверджують щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

Підвищення кваліфікації може здійснюватися як з відривом, так і без відриву від освітнього процесу. Відповідно до Закону, на час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним (науковопедагогічним) працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати. Загальна кількість годин, відведена на підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника, що оплачується за кошти відповідних бюджетів, визначається законодавством.

Виконана робота не претендує на всебічне дослідження аспектів здійснення освіти дорослих. Подальшого розвитку потребують питання, пов’язані з умовами отримання освіти, вивченням зарубіжного досвіду у наданні таких освітніх послуг, розробкою методичних матеріалів щодо формування готовності до навчання дорослих з урахуванням їх вікових та індивідуально-психологічних особливостей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

 • освіта дорослих
 • підвищення кваліфікації
 • стажування
 • атестація
 • сертифікація

REFERENCES

 1. Dryzhak, V. V., & Yermak, S. M. (2018) Profesiinyi rozvytok ta pidvyshchennia kvalificatsii pedahohichnyh ta naukovo-pedahohichnyh pratsivnykiv yak faktor zabezpechennia yakosti osvity [Professional development and professional development of pedagogical and scientific-pedagogical workers as a factor of ensuring the quality of education] Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka – The Bulletin of the Chernihiv National T. G. Shevchenko Pedagogical University. Chernihiv, Ukraine: ChNPU, 2018, 153, 26–32
 2. Hlavnyk, K. Osoblyvosti navchannia doroslyh [Characteristics of adult education] (2019, may 02). Osvita.ua. Retriever from http: // osvita. ua / school / method / technol / 597 /.
 3. Kuzminsky, A. I. & Omelianenko, V. L. (2008) Pedahohika : pidruchnyk [Pedagogy: textbook]. Kyiv, Ukraine : Znannіa-pres.
 4. Osvita doroslykh. Material iz Vikipedii – vilnoi entsyklopedii. [Adult education. Material from Wikipedia – the free encyclopedia] (2019, may 01). Vikipediia – Wikipedia Retrieved from https: //uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0 % BE% D1% 80% D0% BE% D1% 81% D0% BB% D0% B8% D1% 85.
 5. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05 veresnia 2017 roku № 2145-VIII [On Education The Law of Ukraine from september 5, 2017, No. 2145-VIII]. (2017 September 27). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine. 178–179.
 6. Pro vyshchu osvіtu: Zakon Ukrainy vid 01 veresnia 2017 roku № 1556-VII [On Higher Education The Law of Ukraine from July 1, 2014, No. 1556-VII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady – Information from the Verkhovna Rada, 37–38, article 2004.
 7. Revenchuk, I. A, Chupryna, A. S, & Shatovska, T. B. Navchannia doroslyh v systemi bezperervnoi osvity [Adult education in the continuing education system] (2019, may 01). Naukova biblioteka Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova – Scientific Library of the National Pedagogical Dragomanov University. Retriever from http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/9640/1/ Revenchuk.pdf.
 8. Рro zatverdzhennya Koncepciyi rozvytku pedagogichnoyi osvity: zatverdzhena nakazom Ministerstvava osvity i nauky Ukrayiny vid 01.06.2018 roku № 776. [On Approval of the Concept of Development of Pedagogical Education: approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 01.06.2018 № 776] (2019, may 01) Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny – Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

DOI: 10.5281/zenodo.3245570

ЦИТУВАННЯ

Дрижак В. В., Єрмак С. М. Освіта дорослих у контексті концепції розвитку педагогічної освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 15–20. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3245570.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Dryzhak, V., and Yermak, S.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Дрижак В. В., Єрмак С. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *