Сутність та структура проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури

АВТОР

Носко Ю. М. ORCID: 0000-0003-1077-8206, Scopus-Author ID 56880366900
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: ulianosko5@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У статті теоретично обґрунтовані проблеми підготовки майбутніх учителів до викладання уроків фізичної культури. Розкрито сутність понять «підготовка», «професійна підготовка». Розглянуто основні чотири етапи здійснення педагогічної діяльності вчителя фізичної культури.

Педагогічна діяльність учителя фізичної культури є творчою, конструктивною, організаторською, діагностичною, важливою для відтворення суспільного потенціалу. Вона забезпечує навчально-виховний вплив не лише розумового, а й фізіологічного характеру.

Одним із завдань вищої школи України є забезпечення набуття студентами знань з певної галузі наук та підготовка їх до професійної діяльності. Питання підвищення якості професійної підготовки вчителя фізичної культури було і залишається предметом уваги багатьох учених. Дослідженню цієї проблеми присвячена значна кількість наукових праць.

Мета дослідження – проаналізувати проблему підготовки майбутніх учителів фізичної культури.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і синтез, узагальнення інформації викладеної у науковій літературі.

Наукова новизна. Професійне становлення майбутнього вчителя фізичної культури відбувається на засадах теоретичних знань. Практичних умінь, значущих особистісних якостей та життєвого досвіду, що зумовлює готовність вчителя до виконання професійних обов’язків та забезпечує високий рівень його самоорганізації.

Здійснюючи дослідження з проблем освіти у початковій школі, логічно ставити за мету – розробку моделі креативно-оздоровчої освіти та визначення психолого-педагогічних умов і ролі самого вчителя у створені креативно-оздоровчого освітнього процесу урочної, позаурочної діяльності учнів закладів початкової освіти.

Сучасне суспільство розглядає вчителя фізичного виховання не лише як фахівця, що має знання, уміння і навички в професійній сфері, а більшою мірою як фахівця з пропаганди здорового способу життя, валеологічного ставлення до свого здоров’я, як людини, яка підвищує мотивацію дітей і підлітків до занять руховою діяльністю і залучає їх до занять різними видами спорту.

Висновки. Отже, професійна підготовка майбутнього вчителя фізичної культури є складною багатогранною системою. Проблема підготовки майбутнього фахівця фізичної культури розглядається як комплексна, інтегративна діяльність, що тісно поєднує теоретичний і практичний аспекти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • професійна підготовка
  • майбутні вчителі
  • фізична культура
  • заклад початкової освіти
  • заклад вищої освіти

REFERENCES

1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.). [Big explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. (2005). Uklad. i holov. red. V.T. Busel. Kyiv; Irpin, Ukraine : VTF «Perun»

2. Hrynchenko, I. B. (2014). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannia: dosvid yevropeiskykh krain. [Future teachers professional training in physical education: the experience of European countries]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty – Means of training and research work. Kharkiv, Ukraine. Issue 42, 39–50.

3. Kairov, I. A., & Petrov, F. N. (1966). Pedagogicheskaya entsiklopediya. [Pedagogical encyclopedia]. Moskow, Russia. Vol. 3.: Sovetskaya entsiklopediya.

4. Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u XXI stolitti. [Ukrainian National doctrine of education development in XXI century]. Osvita – Education. (2002). 24 April. 1 May. 26, 2–4.

5. Ostapchuk, O. (2002). Shliakhy pidvyshchennia innovatsiinoho potentsialu metodychnoi roboty. [The ways of raising methodical work’s innovative potential]. Shliakh osvity – Education path. 2, 9–15.

6. Tanasiichuk Yu. Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury v zakladakh vyshchoi osvity. [Future teacher’s physical culture professional training in institutions of higher education]. Fakultet fizychnogho vykhovannia – Faculty of Physical Education. Retrieved from https://ffv.udpu.edu.ua/? page_id=4819.

7. Shyian, B. M., & Kruhliak, O. Ya. (2006). Systema pidhotovky maibutnikh uchyteliv do realizatsii mizhpredmetnykh zviazkiv u protsesi fizychnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv. [The system of future teacher’s training to implement interdisciplinary connections in the process of Junior schoolchildren physical education]. Aktualni problemy fizkulturnoi osvity v Ukraini naukovo-metodychnyi zhurnal. «Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia». – Actual problems of physical education in Ukraine: scientific and methodical journal. Theory and methods of physical education. Kharkiv, Ukraine. 2 (22), 2–5.

DOI: 10.5281/zenodo.3251144

ЦИТУВАННЯ

Носко Ю. М. Сутність та структура проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 236-240. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3251144.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFNosko Yu.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Носко Ю. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *