Готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності як складова професійної компетентності

АВТОРИ

Носовець Н. М. ORCID: 0000-0003-1536-4870
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: ppmtpn@ukr.net

Терещенко О. В.
студент магістратури технологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: Viking303@ukr.net

 

АНОТАЦІЯ

У статті досліджуються дефініції «інноваційна педагогічна діяльність», «готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності», «інноваційна професійно-педагогічна компетентність вчителя технологій». Питання формування готовності майбутніх учителів технологій до інноваційної професійної діяльності залишається актуальною педагогічною проблемою.

Мета статті: проаналізувати погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на поняття «інноваційна педагогічна діяльність», з’ясувати сутність поняття «готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності», виділити компоненти інноваційної компетентності майбутнього вчителя технологій.

Методологія. Теоретико-методологічну основу дослідження складали загальнонаукові принципи пізнання: детермінізму, розвитку, системності. Для реалізації визначеної мети дослідження були використані теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення) та емпірично-теоретичні (аналогії, абстрагування) методи пізнання.

Наукова новизна. На основі аналізу визначень понять «інноваційна діяльність вчителя», «готовність до інноваційної діяльності майбутнього вчителя», наданих науковцями, запропоновано авторське визначення цих термінів стосовно вчителя технологій. У дослідженні уточнено компоненти структури інноваційної компетентності майбутніх учителів технологій та виділені показники готовності майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності.

Висновки. Готовність учителя технологій до інноваційної діяльності ми розуміємо як сукупність особистісно-професійних якостей, що сприяють ефективному вирішенню завдань освіти у сфері інноватики.

Аналіз дефініції «інноваційна компетентність» дозволив визначити інноваційну компетентність вчителя технологій як психічний феномен, що характеризує його творчу спрямованість на якісне перетворення за допомогою нових засобів практики освітньої діяльності з метою підвищення її ефективності, а також його здатність виявляти актуальні проблеми освіти, знаходити та реалізовувати ефективні засоби їх розв’язання.

Структура інноваційної компетентності майбутнього вчителя технологій включає: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційний, особистісний, креативний, комунікативний, рефлексивний компоненти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • педагогічна діяльність
  • інноваційна педагогічна діяльність
  • готовність до інноваційної професійної діяльності
  • професійна компетентність
  • інноваційна компетентність

REFERENCES

1. Bartkiv, O. (2010). Hotovnist pedahoha do innovatsiinoi diialnosti. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. [Teacher’s readiness to innovative activity]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. – Problems of modern teacher training, 1, 52–58.

2. Demydenko, T. V. (2004). Pidgotovka maibutnikh uchyteliv trudovogo navchannya do innovatsiinoi pedagogichnoi diialnosti [Future Labour Teachers’ Preparation for the Innovative Pedagogical Activity]: Extended abstract of candidate’s thesis. Cherkasy, Ukraine : Сherkasy National University.

3. Dychkivska, I. M. (2004.) Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: navchalnyi posibnyk [Innovative pedagogical technology : textbook]. Kyiv, Ukraine : Akademvydav.

4. Dubaseniuk, O. A. (2009). Profesiina pedahohichna osvita: innovatsiini tekhnolohii ta metodyky: monohrafiia. [Professional pedagogical education: innovative technologies and methods: monograph]. Zhytomyr, Ukraine: Zhytomyr National University.

5. Іnnovacіina dіialnіst vchytelia: termіnolohіchnyi slovnyk [Innovative activity of the teacher: terminological dictionary]. Kyiv, Ukraine.

6. Matiiuk, I. A. (2003). Innovatsii v tvorchiy diialnosti pedahoha [Innovations in the Teacher’s Creative Activity]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity : zb. nauk. prats – Bulletin of the Contemporary Pedagogical Education: collection of scientific works. Kyiv, Ukraine, issue 5, 110–120.

7. Mykhailyshyn, R. (2016). Profesiina hotovnist pedahoha do innovatsiinoi diialnosti: yakisnyi aspekt.  [Professional readiness of the teacher to innovative activity: qualitative aspect]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna. – Visnyk of Lviv University. Series Pedagogics, issue 31, 11–18.

8. Ohiienko, О. І. (2013). Formuvannia hotovnosti do innovatsiinoi diialnosti yak vazhlyva skladova profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia. [Formation of readiness for innovative activity as an important component of future teacher professional training]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 7 (33), 154–162.

9. Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity [Аpproval of the Concept of development of pedagogical education]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy – Ministry of education and science of Ukraine. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

10. Uruskyi, V. I. (2005). Formuvannia hotovnosti vchyteliv do innovatsiinoi diialnosti: metodychnyi posibnyk. [Formation of teachers’ readiness for innovative activity: methodical manual]. Ternopil, Ukraine : Ternopil regional municipal Institute of postgraduate pedagogical education.

11. Ohiienko, O. I., Kaliuzhna, T. H., Milto, L. O., Radchenko, Yu. L., and Kovtun, K. V. (2016). Formuvannia hotovnosti maibutnikh vchyteliv do innovatsiinoi diialnosti: teoriia i praktyka. [Formation of future teachers’ readiness for innovation: theory and practice]. Kyiv, Ukraine.

12. Khutorskoy, A. V. (2005). Pedagogycheskaya ynnovatyka: metodologiya, teoriya, praktyka. [Pedagogical innovation: methodology, theory, practice]. Moscow, Russia : Izd-vo UNT.

13. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe. Report of the Symposium Berne, Switzerland 27–30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC). Secondary Education for Europe Strasburg, 1997.

DOI: 10.5281/zenodo.3248536

ЦИТУВАННЯ

Носовець Н. М., Терещенко О. В. Готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності як складова професійної компетентності. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 241-247. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3248536.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFNosovets and Tereshchenko

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Носовець Н. М., Терещенко О. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *