Стан розв’язання проблеми з реалізації процесу фізичної підготовки дівчат під час навчання у різних спеціалізованих закладів вищої освіти

АВТОРИ

Носко М. О. ORCID: 0000-0001-9903-9164
Дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: rektor@chnpu.edu.ua

Галаманжук Л. Л. ORCID: 0000-0001-9359-7261
Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методик дошкільної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
(Кам’янець-Подільський, Україна) E-mail: yedinak.g.a@gmail.com

Носко Ю. М. ORCID: 0000-0003-1077-8206
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: ulianosko5@gmail.com

АНОТАЦІЯ

Вивчали за даними літературних джерел стан розв’язання проблеми проектування, а також реалізації у практичній діяльності технологій і програм фізичної підготовки військовослужбовців-дівчат на етапах професійного становлення, у тому числі під час навчання в спеціалізованих закладах вищої освіти. Проаналізовано 48 джерел інформації та встановлено, що реалізація гендерної політики в усіх воєнізованих формуваннях призвела до значного збільшення кількості жінок поміж військовослужбовців, молодшого і старшого керівного складу. У зв’язку з цим важливим є розроблення програм фізичної підготовки, що передбачають врахування різних особливостей, зокрема організаційно-методичних, певною мірою змістових, а також комплексів морфофункціональних особливостей та зумовлених професією функцій. У процесі фізичної підготовки у майбутніх офіцерів-прикордонників необхідно формувати готовність до самопізнання. У процесі фізичної підготовки використовувати розроблену методику і визначені педагогічні умови, пов’язані з розвитком професійної компетентності майбутніх магістрів управління органами охорони державного кордону. Але найбільш глибоко питання фізичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників пов’язані з концептуальними положеннями підготовки до фізичного виховання особового складу.

Водночас відзначаємо, на недопущенні уніфікації, передусім змісту фізичної підготовки чоловічого та жіночого контингенту, причому різних військових формувань. Ураховуючи це можна зазначити, що дотепер у професійній педагогіці практично повністю відсутні дослідження, присвячені проблематиці фізичної підготовки жіночого контингенту ДПСУ, у тому числі майбутніх офіцерів-жінок, які навчаються в спеціалізованому закладі вищої освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • дівчата
  • військовослужбовці
  • прикордонна служба
  • фізична підготовка
  • заклад вищої освіти.

REFERENCES

1. Adamchuk, O. V., & Miroshnychenko, A. A. (2018). Gendernyi pіdkhіd do profesіinoi dіialnostі. [Gender approach to professional activity]. Realіzatsіia hendernoi polіtyky na suchasnomu etapі rozvytku suspіlstva: stan, problemy, perspektyvy: tezy dopovіdei – Implementation of gender policy at the present stage of society development: state, problem, prospects: thesis of reports. Khmelnytskyi, Ukraine : Publishinghouse NASBGSU, 14–15.

2. Afonin, V. M., Kizlo, L. M., & Fedak, S. S. (2013) Psykhіchnyi stan ta rezultatyvnіst fіzychnoi dіialnostі vіiskovosluzhbovtsіv [Psychic state and productivity of soldiers’ physical training]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy – Young sport science of Ukraine, issue 17, vol. 2, 10–14.

3. Bila knyha-2017. [White book – 2017]. Zbroinі Syly Ukrainy: shchorіchnyk [Armed forces of Ukraine: annual]. Kyiv, Ukraine: Press of Ukraine.

4. Biliavets, S. Ya. (2017) Tendenczіi profesіjnoi pіdgotovki faxіvczіv prikordonnih vіdomstv u provіdnih krainah Evropi v XX-XXІ stolіttiakh [Tendencies of masters’ professional training of boundary departments in leading European countries in ХХ-ХХІ centuries]. Molodyi vchenyi – Young scientist,  7(47), 257–262.

5. Bozhko, S. A. (2013). Tehnolohіia formuvannia profesіino znachushchikh umіn maibutnіkh ofіtserіv v protsesі spetsіalnoi fіzychnoi pіdhotovky [Technology of the development of future officers’ professionally meaningful skills during special physical training]: Extended abstract of candidate’s thesis. Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukrainа : H. Skovoroda Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University.

6. Boiarchuk, O. M. (2009) Fіzychna pіdhotovka zhіnochoho kontynhentu Zbroinikh syl Ukrainy v systemі profesіinoi dіialnostі [Women’sphysical training of Armed forcesof Ukraine in the system of professional activity]: Candidate’s thesis. Zhytomyr, Ukraine : S. P. Koroliov Zhytomyr Military Institute of National Air University.

7. Hnydiuk, O. P. (2015). Pedahohіchnі umovy pіdhotovky maibutnіkh ofіtserіv-prykordonnykіv do fіzychhnoho samovdoskonalennia [Pedagogical conditions of future frontier guards’ training to physical self-development]: Extended abstract of candidate’s thesis. Khmelnytskyi, Ukraine : Bogdan Khmelnytskyi National Academy of State Ukrainian Border Guard Service.

8. Darmoroz, M. M., & Dobrovolskyi. A. B. (2018) Rozvytok hendernoi polіtyky u Derzhavnіi prykordonnіi sluzhby Ukrainy. [The development of gender policy at State Ukrainian Border Guard Service]. Realіzatsіia hendernoi polіtyky na suchasnomu etapі rozvytku suspіlstva: stan, problemy, perspektyvy: tezy dopovіdei – Implementation of gender policy at the present stage of society development: state, problem, prospects: thesis of reports. Khmelnytskyi, Ukraine : Publishing house NASBGSU, 82–83.

9. Derkach, O. V. (2018). Pro posylennia hendernoho chynnyka v Derzhavnіi Prykordonnіi Sluzhbі Ukrainy. [About increasing of gender factor at State Ukrainian Border Guard Service.]. Realіzatsіia hendernoi polіtyky na suchasnomu etapі rozvytku suspіlstva: stan, problemy, perspektyvy: tezy dopovіdei – Implementation of gender policy at the present stage of society development: state, problem, prospects: thesis of reports. Khmelnytskyi. Ukrainа : Publishing house NASBGSU, 97–100.

10. Dobrovolsky, V. B. (2018). Udoskonalennia fіzychnoi pіdhotovky kursantіv-zhіnok vyshchykh vіiskovykh navchalnykh zakladіv [Improvement of physical training of female cadets of higher military educational institutions] Candidate’s thesis. Kyiv, Ukraine : Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

11. Yedynak, G. A., & Prystupa, Ye. N. (2012). Do pitannia pro vdoskonalennia systemy otsіniuvannia fіzychnoi pіdhotovlenostі vіiskovosluzhbovtsіv Zbroinykh Syl Ukrainy. [On the question of improving physical fitness assessment of the Armed Forces of Ukraine]. Fіzychne vihovannya, sport і kultura zdorovia u suchasnomu suspіlstvі – Physical education, sports and health culture in modern society, 4 (20), 276–280.

12. Kireieva, O. S. (2018) Profesіina dіialnіst vіiskovosluzhbovtsіv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: hendernyi aspekt. [Professional activity military personnel of the state border service of Ukraine: gender aspect.]. Realіzatsіia hendernoi polіtyky na suchasnomu etapі rozvytku suspіlstva: stan, problemy, perspektyvy: tezy dopovіdei – Implementation of gender policy at the current stage of society development: present state, problems, prospects: thesis abstract. Khmelnytskyi. Ukraine: Publishing house NASBGSU. 126–128.

13. Lebedieva. L. E., & Rakhimova. O. K. (2018). Dosvіd Yevropeiskoho Soiuzu u pytanniakh hendernoi rіvnostі. [The European Union’s Experience in Gender Equality.] Realіzatsіia hendernoi polіtyky na suchasnomu etapі rozvytku suspіlstva: stan, problemy, perspektyvy: tezy dopovіdei – Implementation of gender policy at the current stage of society development: present state, problems, prospects: thesis abstract. Khmelnytskyi. Ukraine : Publishing house NASBGSU. 161–163.

14. Marionda, I. I. (2011) Profesіino-osobystіsna fіzychna pіdhotovka maibutnіkh ofіtserіv-prykordonnykіv [Vocational and personal physical training of future border guard officers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Khmelnitskyi, Ukraine : National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnytskyi.

15. Melnikov, A. V. (2018). Kontseptualnі polozhennia pіdhotovky maibutnіkh ofіtserіv derzhavnoi prykordonnoi sluzhbi Ukrainy do fіzychnoho vykhovannia osobovoho skladu [Conceptual positions preparation of the future border guard officers’ training in the sphere of units’ personnel physical education]. Visnyk Kamianets-Podilskoho nats. u-tu. Fizychne vykhovannia, sport i zdorovia liudyny – Bulletin of Kamianets-Podilsky National University. Physical education, sports, and human health, issue 11, 233–245.

16. Misheniuk, R. M. (2015). Rozvytok profesіinoi kompetentnostі maibutnіkh mahіstrіv upravlіnnia orhanamy okhorony derzhavnoho kordonu u protsesі fіzychnoi pіdhotovky [Development of the professional competence of future masters of state border guard authorities in the process of physical training]. Candidate’s thesis. Khmelnytskyi, Ukraine : National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitskyi.

17. Nakaz Mіnіsterstva Oborony Ukrainy vіd 13.05.2016 roku № 257 «Pro zatverdzhennia Kontseptsіi rozvytku fіzychnoi pіdhotovky і sportu u Zbroinykh Sylakh Ukrainy do 2020 roku» [Order of the Ministry of Defense of Ukraine dated May 13, 2016, № 257 «On approval of the Concept of development of physical training and sports in the Armed Forces of Ukraine for the period up to 2020»]. (2016, May 13). Zakonodavstvo Ukrainy – Legislation of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0257322-16

18. Nastanova z fіzychnoi pіdhotovky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [A manual for physical training in the Armed Forces of Ukraine] (2009). Kyiv, Ukraine : Ministerstvo oborony Ukrainy.

19. Nastanova z fіzychnoi pіdhotovky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [A manual for physical training in the Armed Forces of Ukraine] (2014). Kyiv, Ukraine : Ministerstvo oborony Ukrainy.

20. Nosko, M. O. (2014). Zdoroviazberezhuvalnі tekhnolohіi u fіzychnomu vykhovannі: monohrafiia [Healthcare-saving technologies in physical education : monograph]. Kyiv, Ukraine : PB Chalchynska N. V.

21. Ovcharuk, I. S., & Yedynak, G. A. (2007). Modeliuvannia parametrіv zaniat z fіzychnoi pіdhotovky kursantіv, maibutnіkh fakhіvtsіv z lіkvіdatsіi naslіdkіv nadzvychainykh sytuatsii: metodychni rekomendatsii [Simulation of the parameters of classes for physical training of cadets, future specialists in the field of emergency response: methodical recommendations]. Kamianets-Podilskyi, Ukraine : PB Zarytskyi A V.

22. Oderov, A. М., Lohinov, D. О. (2013) Metodyky perevіrky ta otsіniuvannia fіzychnoi pіdhotovlenostі vіiskovosluzhbovtsіv yak skladova iikh profesіinoi pіdhotovky [Method of inspection and evaluation of physical preparedness servicemen as a part of their training]. Visnyk Chernihivckoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport. – Bulletin of Chernihiv National T.H. Shevchenko Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences. Physical education and sports. Issue 112 (2), 203–207. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_ 2013_112(2)__48.pdf

23. Realіzatsiia hendernoi polіtyky na suchasnomu etapі rozvytku suspіlstva: stan, problemy, perspektyvy: tezy dopovіdei Mіzhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsіi (Khmelnytskyi, the 25th of April, 2018). [Implementation of gender policy at the current stage of society development: present state, problems, prospects: thesis abstract of International Scientific and Practical Conference] (2018). Khmelnytskyi, Ukraine : Publishing house NASBGSU.

24. Robocha programa navchalnoi dystsyplіny «Fіzychne vykhovannia, osobysta bezpeka ta zastosuvannia syly» dlia kursantіv NADPSU іmenі Bohdana Khmelnytskoho [Work program of educational discipline «Physical education, personal safety and use of force». For cadets of NASBGSU named after Bohdan Khmelnytskyi] (2013). Khmelnitskyi, Ukraine : NASBGSU.

25. Romanchuk, S. V., & Boiarchuk, O. M. Fіzychna pіdhotovka zhіnochoho kontynhentu Zbroinykh Syl Ukrainy: navchalno-metodychnyi posibnyk [Physical training of the female contingent of the Armed Forces of Ukraine: training-methodical manual.] (2008). Zhytomyr, Ukraine : ZhMI NAU.

26. Romanchuk, S. V. (2013) Teoretyko-metodolohіchnі zasady fіzychnoi pіdhotovky kursantіv vіiskovykh navchalnykh zakladіv Sukhoputnykh vіisk Zbroinyh syl Ukrainy [Theoretical and methodological basis of cadets’ physical training of military education establishments of the Land Forces of Ukraine]. Doctor’s thesis Lviv, Ukraine : Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy.

27. Selivanova, O. V. (2006). Formuvannia profesіinoi hotovnostі kursantіv-dіvchat do prykordonnoi sluzhby [Forming of the professional readiness of the cadet-girls to the Frontier Service]. Candidate’s thesis. Khmelnytskyi, Ukraine : National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi.

28. Syvokhop, E. M. (2010). Formuvannia hotovnostі do samopіznannia maibutnіkh ofіtserіv-prykordonnykіv u protsesі fіzychnoi pіdhotovky [Formation of the readiness for self-knowledge among the intending border-guard officers in the process of physical training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Khmelnytskyi, Ukraine : National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi.

29. Statut Natsіonalnoi akademіi Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy іmenі Bohdana Khmelnytskoho [Statute of National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnytskyi]. (2017, December 12). Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho – National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. Retrieved from https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/statut-nadpsu.pdf

30. Stratehіia rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby. Shvaleno rozporiadzhenniam Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy vіd 23.11.2015 [The State Border Guard Service development strategy. Approved the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 23.11.2015 № 1189-r.] (2015, November 23). Zakonodavstvo Ukrainy – Legislation of Ukraine. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1189-2015-%D1%80

31. Torichnyi, O. V. (2018). Osoblyvostі hendernoi polіtyky u Derzhavnіi prykordonnіi sluzhbі Ukrainy [Peculiarities of gender policy in the State Border Guard Service of Ukraine]. Realіzatsiia hendernoi polіtiky na suchasnomu etapі rozvytku suspіlstva: stan, problemy, perspektivy: tezy dopovіdei – Implementation of gender policy at the current stage of society development: present state, problems, prospects: abstract of papers. Khmelnytskyi, Ukraine : Publishing house NASBGSU. 270–271.

32. Pichuhin, M. F., Romanchuk, V. M., & Romanchuk, S. V. (2009). Fіzychna pіdhotovka zhіnochoho kontynhentu Zbroinykh Syl Ukrainy v systemі profesіinoi dіialnostі: navch.-metod. posіbnik [Physical training of women’s contingent in the system of professional activity of Military Forses of Ukraine: training-methodical manual]. Zhytomyr, Ukraine : ZhMI NAU.

33. Chuprinova, N. Yu. (2018). Zhіnky ta armіia: do problemy hendernoi rіvnostі v armіiah svіtu ta Ukraini. [Women and the Army: to the issue of gender equality in the armies of the world and Ukraine]. Realіzatsiia hendernoi polіtiky na suchasnomu etapі rozvytku suspіlstva: stan, problemy, perspektivy: tezy dopovіdei – Implementation of gender policy at the current stage of society development: present state, problems, prospects: abstract of papers. Khmelnytskyi, Ukraine : Publishing house NASBGSU. 290–293.

34. Shyian, B. M., Yedynak, H. A., & Petryshyn, Yu. V. (2013). Naukovі doslіdzhennia u fіzychnomu vykhovanni ta sportі : navchalnyi posibnyk [Scientific research in physical education and sports: textbook]. Kamianets-Podilskyi, Ukraine : LTD «RutaPress».

35. Creswell, J. W. (2013). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London, UK : Sage publications.

36. Duncan, A. G. (2016). The military education of junior officers in the Edwardian Army. Birmingham, UK : History Department College of Arts and Law University.

37. Hao, X., & Yin-shan, L. (2015). On Optimizing the Identity Education Environment of the Chinese Dream for the Young Officers and Soldiers of Border-control Forces the Public Security. J of Chinese People’s Armed Police Force Academy, 3, 30–34.

38. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo zabezpechennia rivnykh prav i mozhlyvostei zhinok i cholovikiv pid chas prokhodzhennia viiskovoi sluzhby u Zbroinykh Sylakh Ukrainy ta inshykh viiskovykh formuvanniakh. Zakonodavstvo Ukrainy [On Amendments to Some Laws of Ukraine on Equal Rights and Opportunities for Women and Men in the Armed Forces of Ukraine and other military formations. Legislation of Ukraine.] (2018, September 06) Zakonodavstvo Ukrainy – Legislation of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2523-viii

39. Vystup Prezydenta u Parlamenti shchodo zakriplennia u Konstytutsii stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttia povnopravnoho chlenstva Ukrainy v Yevropeiskomu Soiuzi ta NATO [Speech by the President in Parliament on the consolidation in the Constitution of the strategic course of the state on gaining full-fledged membership of Ukraine in the European Union and NATO] (2019, February 07). Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy – Official online representation of the President of Ukraine. Retrieved from https://www.president.gov.ua/videos/vistup-prezidenta-u-parlamenti-shodo-zakriplennya-u-konstitu-1326.

40. U Zbroinykh sylakh Ukrainy nyni sluzhat 55 tysiach zhinok [The Armed Forces of Ukraine now employs 55,000 women] (2018, October 13). Hromadske telebachennia – Public television. Retrieved from https://hromadske.ua/posts/u-zsu-sluzhat-55-tisyach-zhinok-poroshenko

41. Yedynak, G., Galamandjuk, L., Kyselytsia, O., Nakonechnyi, I., Hakman, A., & Chopik, O. (2017). Special aspects of changes in physical readiness indicators of young men with different somatotypes between 15 and 17 years of age. J of Physical Education and Sport, 17(4), 2690–2696. doi:10.7752/ jpes.2017.04311

42. Kennedy, G., & Neilson, K. (2002). Military Education: Past, Present, and Future. London, UK: Greenwood Publishing Group.

43. Larkin, C. P. (2010). Combat fitness a concept vital to national defense. Hampton, VA: National Defense University, Joint Forces Staff College.

44. Melnykov, A., & Rybak, L. (2016). Formation of the processual component of future border guard officers’ readiness for physical education of personnel. J of Education, Health and Sport, 6(11), 966–976. doi: http://dx.doi.org/10.5281/ zenodo.2544032

45. Melnykov, A., & Rybak, L. (2016). Formation of the cognitive component of future border guard officers’ readiness for physical education of personnel. J of Education, Health and Sport, 6(12), 983–995. doi: http://dx.doi.org/10.5281/ zenodo.2544126

46. Melnykov, A., & Rybak, L. (2017). Formation of the motivational and value component of future border guard officers’ readiness for physical education of personnel. J of Education, Health and Sport, 7(12), 665–675. doi: http://dx.doi.org/ 10.5281/zenodo.2544196

47. Melnykov, A., Yedynak, G., Galamandjuk, L., Blavt, O., Duditska, O., Koryagin, V., Balatska, L., & Mazur, V. (2018). Factors that influence change in cadets’ physical preparation during the first half of study at the military academy. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 781–786. doi:10.7752/ jpes.2018.02115

48. Sliusarchuk, V., Iedynak, G. (2015). Physical education of future woman-officers of the state border service for formation of readiness to physical self-development at academy education as a pedagogical problem. J of Education, Health and Sport, 5(7), 690–698. doi: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2539671

DOI:10.5281/zenodo.3251127

ЦИТУВАННЯ

Носко М. О., Галаманжук Л. Л., Носко Ю. М. Стан розв’язання проблеми з реалізації процесу фізичної підготовки дівчат під час навчання у різних спеціалізованих закладах вищої освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 32–41. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3251127.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFNosko M., Halamanzhuk L., and Nosko Yu.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Носко М. О., Галаманжук Л. Л., Носко Ю. М. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *