Використання хмарних технологій в освітньому процесі ЗВО

АВТОР

Рекун О. О. ORCID: 0000-0001-5933-3350
Аспірантка кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: oksana_rekun@ukr.net

АНОТАЦІЯ

Інформатизація освіти займає одне з головних місць серед численних напрямів її розвитку. Одним з ключових трендів IT-індустрії останнім часом є хмарні технології. Використання хмарних технологій в освітньому процесі може здійснюватися двома шляхами: навчанням хмарних технологій і застосуванням хмарних технологій в навчанні.

У статті аналізуються хмарні технології в освітньому процесі ЗВО. Визначено переваги і недоліки впровадження хмарних технологій в закладах вищої освіти, зроблено огляд програмного забезпечення. Розглянуто існуючі моделі обслуговування хмарних технологій, обґрунтовується вибір представлених моделей. Конкретизується набір знань, умінь та навиків, що дозволяють сучасному фахівцю ефективно працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах, обмінюватися нею з колегами. Виконано огляд Інтернет-платформ, що пропонують хмарні технології, з метою виявлення серед них найбільш оптимальних для поставлених освітніх цілей. Характеризуються Google-сервіси та їх потенційні можливості для проведення занять у закладах вищої освіти.

Методологія. Аналіз і синтез наукових публікацій, психолого-педагогічної та методичної літератури, інтернет-джерел, сходження від абстрактного до конкретного з метою розкриття основних дефініцій досліджуваної проблеми.

Наукова новизна. Виявлено, визначено та узагальнено теоретичні аспекти використання хмарних технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти.

Висновки. Використання хмарних технологій – перспективний напрямок, що дозволяє підвищити ефективність навчального процесу та скоротити витрати на його реалізацію. Запропоноване рішення організації навчального процесу на основі побудови приватної навчальної хмари додає ряд інноваційних методів, в порівнянні з традиційною моделлю навчання і може бути успішно реалізована в сучасній системі освіти, а також при створенні ефективних інструментів організації науково-дослідної діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • «хмара»
  • «хмарні технології»
  • освітній процес

REFERENCES

1. Arkhipova, T. L. (2013). Vykorystannia «khmarnykh obchyslen» u vyshchii shkoli [Use of «cloud computing» in high school]. Informatsiini tekhnolohii v osviti: zbirnyk naukovykh prats Kherson: Khersonskyi derzhavnyi universytet – Information technologies in education: a collection of scientific works Kherson: Kherson State University, 17, 99–108.

2. Bykov, V. Yu. (2010). Vidkryte navchalne seredovyshche ta suchasni merezhni instrumenty system vidkrytoi osvity [An open educational environment and modern network tools for open education systems]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia – Scientific journal of NP Drahomanov NPP. Series № 2. Computer-oriented learning systems, 9 (16), 9–16.

3. Gribyuk, O. O. (2013). Prospects of the introduction of cloud technologies in education [Prospects for the introduction of cloud technologies in education]. Lib.iitta.gov.ua – Digital Library NAES of Ukraine. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/1111/1/grybyuk-stattya1hmary%2B_ Copy.pdf.

4. Hlukhodid, M. V. (2010). Realizatsiia modeli SaaS v systemi mobilnoho navchannia informatychnykh dystsyplin [Implementing of SaaS model in the system of mobile learning of computer sciences]. New computer technology – Newest Computer Technologies, 8. 156–158.

5. Markova, O. M. (2015) The cloud technologies of learning: Information Technologies and Learning Tools [The cloud Technology Learning: Origins Information Technology and Learning Tools]. Journal.iitta.gov.ua. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1234/916.

6. Oleksiuk, V . P. (2013). Dosvid intehratsii khmarnykh servisiv Google Apps u informatsiino-osvitnii prostir vyshchoho navchalnoho zakladu [Google Apps Cloud Services Integration Experience in Higher Education Institution Information and Education]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia: elektronne naukove fakhove vydannia; Inctytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy, Universytet menedzhmentu osvity Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy – Information technologies and teaching aids: electronic scientific professional edition; Institute of Information Technologies and Tools National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, University of Management Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 35(3). 64.

7. Pro skhvalennia Stratehii rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini: rozporiadzh. 15 travnia 2013 r. № 386-r [On Approval of the Strategy of the Information Society Development in Ukraine: Dispositions. Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 15, 2013 No. 386-p.]. (2013, May 9). Verkhovna Rada Ukrainy – Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80.

8. Prokhorova, O. V. (2013) Khmarni tekhnolohii v naukovo-doslidnii diialnosti mahistriv pedahohichnykh universytetiv [Cloud technologies in the research activity of masters of pedagogical universities]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka : zbirnyk naukovykh prats Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka, Blahodiinyi fond imeni Antona Makarenka – Pedagogical Process: Theory and Practice: a collection of scientific works Boris Grinchenko University of Kyiv, Anton Makarenko Charitable Foundation, 4, 170–178.

9. Herrick, D . R. (2009). Google this!: using Google apps for collaboration and productivity In Proceedings of the ACM SIGUCCS fall conference on User services conference, 5, 55–64.

10. Hewwit, C. (2008). ORGs for Scalable, Robust, Privacy-Friendly Client Cloud Computing. IEEE Internet Computing, 5, 96–99. DOI:10.1109/MIC.2008.107.

DOI:10.5281/zenodo.3252294

ЦИТУВАННЯ

Рекун О. О. Використання хмарних технологій в освітньому процесі ЗВО. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 2 (158) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 49–53. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3252294.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Rekun O.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Рекун О. О. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *