Розвиток координаційних якостей студенток під час занять Kangoo Jumps™

АВТОРИ

Жлобо Т. М. ORCID: 0000-0002-6811-9388
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: globo.tm2018@gmail.com

Жлобо В. О. ORCID: 0000-0002-0099-6122
аспірант кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: valeravara@gmail.com

Половніков І. І. ORCID: 0000-0001-8350-0163
доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України Президент Української технологічної академії Національний медичний університет імені О. Богомольця
(Київ, Україна) E-mail: globo.tm2018@gmail.com

АНОТАЦІЯ

Мета роботи дослідити ефективність занять з Kangoo Jumps для розвитку координаційних якостей студенток.

Методологія. Для вирішення поставленої проблеми було використано такі методи дослідження: теоретичні (аналіз та узагальнення наукових літературних джерел і досвіду передової практики), що дало можливість з’ясувати сучасний стан теорії і практики організації освітнього процесу з фізичного виховання студенток закладів вищої освіти, систематизувати та узагальнити інформацію про досліджуваний об’єкт; емпіричні (педагогічне спостереження, педагогічне тестування для діагностики рівня розвитку рухових якостей студенток, стабілографія); педагогічний експеримент провели з метою перевірки ефективності розробленого змісту занять з Kangoo Jumps для розвитку координаційних якостей студенток; методи статистичної обробки даних для опрацювання результатів дослідження з метою їх якісного й кількісного аналізу та обґрунтованості висновків.

Наукова новизна полягає у тому, що  розроблено зміст координаційної підготовки студенток закладів вищої освіти засобами Kangoo Jumps, подано показники розвитку окремих параметрів координаційних якостей студенток під час занять Kangoo Jumps

Висновки. Ключовою особливістю координаційної підготовки студентів є орієнтація на формування професійно важливих рухових умінь та навичок, удосконалення тих рухових якостей, які необхідні для успішного оволодіння майбутньою професією.

Ефективним, на нашу думку, є впровадження сучасних здоров’ярозвиваючих технологій, які є результативними для розвитку координаційних якостей, для покращення здоров’я студенток та підвищення мотивації до занять фізичними вправами.

У процесі застосування експериментального змісту занять з Kangoo Jumps було виявлено позитивну динаміку показників, що відображають рівень розвитку у студенток професійно важливих координаційних якостей. Так, після проведення експерименту у студенток виявлено достовірне збільшення показників професійно важливих якостей та їх компонентів (р≤0,05). Це свідчить про ефективність розробленого змісту координаційної підготовки засобами Kangoo Jumps.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • студентки
  • координація
  • здоров’ярозвиваючі
  • технології
  • фітнес

REFERENCES

1. Husak, Ye. S., Zhlobo, T. M., Zhlobo, V. O. (2019). Rozvytok koordynatsiinykh yakostei studentok zasobamy Kangoo Jumps™ [Developing сoordinating qualities of Students by Kangoo Jumps]. Molod ta olimpiiskyi rukh: Zbirnyk tez dopovidei XII Mizhnarodnoi konferentsii molodykh vchenykh. – Youth and olympic move: Proceedings of the XII International Conference of Young Scientists. Kyiv, Ukraine. 113–114. Uni-sport.edu.ua. – Retrieved from URL: https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/ zbirnyk_ tez_2.pdf

2. Ylyn, E. P. (2003). Psykhomotornaia orhanyzatsyia cheloveka: Uchebnyk dlia vuzov – [Human psychomotor organization: Textbook]. Pyter, Russia.

3. Rovnyi, A. S. (2001). Sensorni mekhanizmy upravlinnia tochnisnymy rukhamy liudyny [Sensory mechanisms for managing precision drums of people]. Kharkiv, Ukraine: KhADIFK.

4. Nosko M. O., Arkhypov, O. A. (2013). Rukhovi yakosti, yak osnovni kryterii rukhovoi funktsii liudyny [Motor qualities as the main criteria for human motor function]. Visnyk ChNP – Bulletin of the T.G. Shevchenko National pedagogical university. 107, Vol. II. Seriia: pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport. Chernihiv. Ukraine: ChNPU, 67–70.

5. Masliak, I. P., Veretelnykova, Yu. A., Khalemendzh O. S. (2016). Riven rozvytku koordynatsiinykh zdibnostei ditei starshoho shkilnoho viku [The level of development of coordination abilities of children of older school age]. Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia: material II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Actual Problems of Physical Education of Different Populations: Material of the Second All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Kharkiv, Ukraine: KhDAFK. 109–117.

DOI:10.5281/zenodo.3477853

ЦИТУВАННЯ

Жлобо Т. М., Жлобо В. О., Половніков І. І. Розвиток координаційних якостей студенток під час занять Kangoo Jumps™. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 3 (159) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 357–361. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3477853.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFZhlobo T., Zhlobo V. and Polovnikov

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Жлобо Т. М., Жлобо В. О., Половніков І. І. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *