Формування мовнокомунікативної компетентності працівників державної кримінально-виконавчої служби: методичні аспекти

АВТОР

Шумейко З. Є. ORCID: 0000-0003-2705 0924, ResearcherID: H-1791-2016
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби
(Чернігів, Україна) E-mail: zina1906@ikr.net

 

АНОТАЦІЯ

Мета публікації полягає в розробленні методичних рекомендацій з формування професійної мовнокомунікативної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.

Методологія. Дослідження здійснене на засадах компетентнісного підходу, що спрямований на формування компетентностей як гнучкого утворення на базі знань, умінь, навичок, світоглядних уявлень, ціннісних орієнтирів, що даватимуть змогу успішно виконувати навчальні і професійні завдання. Зазначений підхід доповнено окремими положеннями системного, синергетичного, аксіологічного, діяльнісного й особистісно орієнтованого підходів на основі принципів доцільності й взаємодоповнюваності.

Наукова новизна. Автор статті визначає шляхи та інструменти формування мовнокомунікативної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби, указує види навчальної діяльності, які будуть ефективними у процесі формування досліджуваного феномена. З цією метою вона пропонує власне формулювання терміна «мовнокомунікативна компетентність працівників Державної кримінально-виконавчої служби», характеризує сутність та структуру зазначеного феномена.

Висновки. Доведено, що показниками сформованості професійної мовнокому­нікативної компетентності майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України є такі мовленнєво-комунікативні вміння: уміння на основі сприйнятої інформації виділяти мікротеми, ключові слова, репродукувати зміст інформації; на основі сприйнятої на слух чи зором інформації будувати запитання; виразно декламувати перед аудиторією; долучатися до обговорення питання, враховуючи висловлене, продовжувати логіку розкриття проблеми; публічно виголошувати повідомлення, доповіді; укладати систему запитань, спрямованих на розкриття запропонованої теми; спонтанно підтримувати розмову на задану тему; вести дискусію, заперечуючи, стверджуючи або підтримуючи певні точки зору опонентів; долучатися до ділової гри. На формування зазначених умінь і має спрямовуваися діяльність професорсько-викладацького складу закладу вищої освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • працівники Державної кримінально-виконавчої служби
  • професійна компетентність
  • мовнокомунікативна компетентність
  • мовна норма

REFERENCES

1.Abul’hanova-Slavskaja, K. A. (1991). Strategija zhizni [Life strategy]. Moskva, Russia : Mysl’.

2. Bajdenko, V. I. (2006). Bolonskij process : problemy, opyt, reshenija [Bologna process : problems, experience, solutions]. 2-e izd., ispr. i dop. Moskva, Russia : Issledovatel’skij centr problem kachestva podgotovki specialistov.

3. Hrynchyshyn, O. M., & Volobuieva, O. F. (2002). Shchodo osnov komunikatyvno-motyvovanoho pidkhodu do ovolodinnia inozemnoiu movoiu [On the basics of a communicative-motivated approach to mastering a foreign language]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii : zb. nauk. pr. Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN UkrainyProblems of General and Educational Psychology: Collection of Scientific Papers of the Institute of Psychology named after G.S. Kostyuk, APS of Ukraine, Vol. IV, Part 6, 65-67.

4. Kontseptsiia «Nova ukrainska shkola» [The concept of the New Ukrainian School] : zatv. Rishenniam kolehii MON vid 27.10.2016. Retrieved from http://mon.gov.ua /202016/12/05/konczepcziya.pdf.

5. Pentyliuk, M., Horoshkina, O, & Nikitina, A. (2006). Kontseptualni zasady komunikatyvnoi metodyky navchannia ukrainskoi movy [Conceptual principles of communicative methodic of Ukrainian language learning]. Ukrainska mova i literatura v shkoli Ukrainian language and literature at school, 1, 15-20.

6. Horuzhenko, K. M. (1997). Kul’turologija : jenciklopedicheskij slovar’ [Culturology : Encyclopedic Dictionary]. Rostov-na-Donu, Russia : Feniks.

7. Kirschner P., Vilsteren P., Hummel H., Wigman M. The Design of a Study Environment for Acquiring Academic and Professional Competence. Studies in Higher Education. 1997. № 22 (2). pp. 151–171.

DOI: 10.5281/zenodo.3614684

ЦИТУВАННЯ

Шумейко З. Є. Формування мовнокомунікативної компетентності працівників державної кримінально-виконавчої служби: методичні аспекти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 219–223. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3614684

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFShumeiko Z.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Шумейко З. Є. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *