Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога

АВТОР

Юрійчук Н. Д. ORCID: 0000-0001-8308-3283
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
(Переяслав-Хмельницький, Україна) E-mail: nd711@ukr.net

 

АНОТАЦІЯ

У статті піднімається питання системи вищої освіти України, зокрема філологічної, що на сучасному етапі розвитку постійно зазнає кардинальних змін, у зв’язку з широкою сферою функціонування української мови, її державним статусом. Стан і розвиток сучасної цивілізації вимагають від носіїв мови досконалого володіння як основами лінгвістичних одиниць різних структурних рівнів, так і всіма засобами мови і особливостями їх реалізації у процесі спілкування.

Мета роботи. На підставі аналізу наукової літератури, з’ясувати поняття «комунікативна компетентність», окреслити її вплив на підготовку майбутнього вчителя української мови і літератури, визначити стан досліджуваної проблеми.

Методологічною основою дослідження є теоретичні засади реформування вищої освіти. У науковій розвідці застосовуються різні методи педагогічного дослідження: змістовий аналіз науково-теоретичних концепцій; вивчення праць з актуальних проблем вищої та загальної середньої освіти; аналіз, синтез і узагальнення психолого-педагогічної, лінгвістичної і методичної літератури; спостереження, узагальнення передового педагогічного досвіду для вивчення стану розробленості проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів.

Наукова новизна полягає у конкретизації поняття «комунікативна компетентність майбутнього вчителя-філолога», що розглядається як результат сформованості професійної компетентності та особистісних якостей майбутнього вчителя, які дозволяють установлювати психологічний контакт із учнями закладів загальної середньої освіти, логічно, науково та стисло передавати інформацію, керувати процесом спілкування й організовувати педагогічно доцільну взаємодію в освітньому процесі.

Висновки. Здійснено аналіз і узагальнення теоретичних та практичних розвідок з проблеми формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога. Розглянуто поняття «комунікативна компетентність», сутність і особливості комунікативної компетентності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • комунікативна компетентність
  • компетентнісний підхід
  • вчитель-філолог
  • система вищої освіти
  • українська мова і література

REFERENCES

1.Volfovska, T. (2001). Komunikatyvna kompetentnist molodi yak odna iz peredumov dosyagnennya zhyttyevoyi mety [Youth communicative competence as one of the prerequisites for achieving a life goal]. Shlyax osvity – The path of education, 3, 13–16.

2. Goncharenko, S. U. (2011). Ukrayinskyj pedagogichnyj encyklopedychnyj slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Vyd. 2-e, dop. i vypr. Rivne, Ukraine : Volynski beregy

3. Zhyrun, O. A. (2010). Pedagogichna komunikaciya v aspekti profesijnoyi identychnosti [Pedagogical communication in the aspect of professional identity]. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiya. Psyxologiya. Pedagogika – Bulletin of NTUU «KPI». Philosophy. Psychology. Pedagogy, 1, 100–104.

4. Kogut, I. V. (2015). Formuvannya profesijno-pedagogichnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti majbutnogo vchytelya [Formation of the professional-pedagogical communicative competence of the future teacher]. Doctor’s thesis : 13.00.04. Poltava, Ukraine.

5. Mamchur, L. I. (2006). Movna i komunikatyvna kompetentnist osobystosti: sut i xarakterni oznaky. [Linguistic and communicative competence of the individual: the nature and characteristics]. Pedagogichni nauky : zb. nauk. pracz. Xerson, Ukraine : Vyd-vo XDPU – Pedagogical sciences: collection of scientific works. Kherson: CDU Publishing House, Issue 4, 193–197.

6. Nyzovecz, O. A. (2011). Osobystisni determinanty rozvytku komunikatyvnoyi kompetentnosti majbutnix psyxologiv [Personal determinants of the development of communicative competence of future psychologists]. Extended abstract of doctor’s thesis 19.00.07. Kyiv, Ukraine.

7. Sibil, O. (2004). Kompetentnist vypusknyka shkoly. [Competence of a school graduate]. ZavuchHead, №8 (194), 11–12.

8. Semenoh, O. M. (2002). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury. [Professional training of future teachers of Ukrainian language and literature]. Gluhiv, Ukraine.

9. Sharova, T. M., Sharov, S. V., & Borodyxina, O. V. (2017). Formuvannya komunikatyvno-dialogichnoyi kompetentnosti studentiv-filologiv [Formation of communicative-dialogical competence of students-philologists]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanities University, 29, 74–76.

10. Yurijchuk, N. D. (2019). Formuvannya metodychnoyi kompetentnosti majbutnix uchyteliv-filologiv [Formation of methodological competence of future philology teachers. Teoretychna i dydaktychna filologiya : zbirnyk naukovyx pracz. Pereyaslav-Xmelnyczkyj, Ukraine – Theoretical and didactic philology: a collection of scientific works, Ukraine, Issue 30, 153–159.

11. Yurijchuk, N. D. (2014). Profesijna pidgotovka majbutnix uchyteliv-filologiv u konteksti kompetentnisnogo pidxodu [Professional training of future philology teachers in the context of a competency approach]. Teoretychna i dydaktychna filologiya: zbirnyk naukovyx pracz. Pereyaslav-Xmelnyczkyj, Ukraine – Theoretical and didactic philology: a collection of scientific works, Ukraine, Issue 17, 215–225.

DOI: 10.5281/zenodo.3614688

ЦИТУВАННЯ

Юрійчук Н. Д. Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 224–228. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3614688

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDFYaroshchuk K.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Юрійчук Н. Д. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *