Реалізація принципу активності при формуванні соціокультурної компетентності

АВТОР Бирюк О. В. ORCID: 0000-0002-4951-5465 Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: olhabyryuk@gmail.com АНОТАЦІЯ Необхідність навчання іноземної мови як засобу безпосереднього й опосередкованого міжкультурного спілкування Читати далі …

Концепція навчання англійської мови фахівців економічного профілю академії державної пенітенціарної служби

АВТОР Биконя О. П. ORCID: 0000-0002-8865-8792 Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Академія державної пенітенціарної служби (Чернігів, Україна) E-mail: oksanabikonya@ukr.net АНОТАЦІЯ Метою статті є обґрунтування концепції  навчання англійської мови фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань Читати далі …

Прагматичний аспект іншомовної комунікації

АВТОР Акулич Ю. Є. ORCID: 0000-0001-8905-4133 Старший викладач кафедри англійської мови, Гомельський державний університет імені Ф. Скорини (Гомель, Білорусь) E-mail: incontrovita@mail.ru АНОТАЦІЯ Навчання спілкування іноземною мовою передбачає навчання трьох його аспектів: комунікативного, інтерактивного і перцептивного. Комунікативний аспект спілкування відповідає за обмін Читати далі …

Формування репродуктивних лексичних навичок на заняттях з іноземної мови у виші

АВТОР Авер’янова В. В. ORCID: 0000-0002-3001-5209 Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови, Гомельський державний університет імені Ф. Скорини (Гомель, Білорусь), E-mail: start1977@bk.ru АНОТАЦІЯ У статті розглядаються різні методи і прийоми використання іншомовної лексики в мовленні. Підкреслюється, що провідним методом навчання Читати далі …

Досвід формування громадянської компетентності майбутніх вчителів у ЗВО КНР

АВТОРИ Калашник Л. С. ORCID: 0000-0003-3133-3249 доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри cхідних мов Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Харків, Україна)  Се Фей ORCID: 0000-0002-3940-2993 аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Читати далі …

Безперевний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті розвитку європейського освітнього простору

АВТОР Ілляхова М. В. ORCID: 0000-0002-8596-6749 кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ, Україна)  АНОТАЦІЯ До основи дослідження покладено необхідність визначення напрямів і стратегічних орієнтирів безперервного Читати далі …

Особистість сучасного фахівця сфери послуг

АВТОР Іванова М. В. ORCID: 0000-0002-9251-832X аспірант кафедри педагогіки та психології Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (Дніпро, Україна)  АНОТАЦІЯ Стаття присвячена дослідженню особистісних якостей, професійно необхідних сучасному фахівцю сфери послуг. Розглянуто класифікації послуг залежно від ступеня відчутності, об’єкта Читати далі …

Технологія підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів

АВТОР Жуков В. П. ORCID: 0000-0002-7845-6222 аспірант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя, заступник декана з виховної роботи факультету Мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Харків, Україна)  АНОТАЦІЯ Автором у статті Читати далі …

Формування ціннісних професійних орієнтацій у майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку у процесі науково-дослідної роботи

АВТОР Дем’янюк В. В. ORCID: 0000-0002-8252-8559 директор Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, Заслужений працівник освіти України (Рівне, Україна)  АНОТАЦІЯ       Розглянуто сутність поняття «науково-дослідна робота», взаємозв’язок між навчальною та науково-дослідницькою роботою студентів, виявлено ефективні Читати далі …

Підготовка майбутніх учителів і вчителів-практиків до застосування потенціалу шкільного підручника

АВТОР Горяна Л. Г. ORCID: 0000-0003-1130-3210 доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент, Президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (Київ, Україна)  АНОТАЦІЯ                                   Читати далі …