Організація самостійної проєктно-технологічної діяльності учнів в умовах дистанційного навчання

АВТОР

Джевага Г. В. ORCID: 0000-0001-6853-885X
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(м. Чернігів, Україна) E-mail : dzhevaga.g@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

Перехід закладів освіти у режим дистанційного навчання накладає нові вимоги до підготовки учнів до самостійної роботи і методики проведення уроків. Необхідно усвідомлювати, що рівень самостійності учнів підвищився, тому варто розробляти нові педагогічні технології організації практичної роботи. Особливістю уроків трудового навчання і технологій є організація самостійної роботи над творчим проєктом. Важливо визначити інструменти координації ходу виконання етапів проєктно-технологічної діяльності в умовах дистанційного навчання.
Мета статті – розкрити методику організації самостійної роботи учнів над виконанням творчих проєктів з трудового навчання та технологій в умовах дистанційного навчання. Завдання статті: 1) визначити зміст самостійної роботи над проєктом з трудового навчання і технологій; 2) описати методику координації виконання учнівських творчих проєктів з трудового навчання і технологій за допомогою соцмереж.
Методологія. Для розв’язання визначених завдань у роботі застосовувалися такі методи дослідження: теоретичний аналіз наукової та навчальної літератури, публікацій, інтернет-джерел; узагальнення результатів досліджень науковців; уточнення основних дефініцій досліджуваної проблеми.
Наукова новизна. Уточнено та узагальнено поняття «самостійна робота» і «самостійність» Запропоновано використання інструментів соціальних мереж Instagram і Facebook для організації самостійної роботи над виконанням творчого проєкту з трудового навчання і технологій в умовах дистанційного навчання.
Висновки. В умовах здійснення навчального процесу у дистанційному форматі, за допомогою інструментів соціальних мереж можна організувати і керувати самостійною роботою учнів над виконанням проєкту на сучасному рівні, зробивши її цікавою і наближеною до індивідуальних особливостей кожного учня. У подальшому планується дослідити особливості організації вибору учнями тем проєктів відповідно їх «рівня наближеного розвитку».

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • самостійна робота
  • самостійність
  • проєктно-технологічна діяльність
  • соціальні мережі
  • методика технологічної освіти

REFERENCES

1. Androshchuk, I. V. (2010). Psykholoho-pedahohichni zasady orhanizatsii samostiinoi roboty uchniv na urokakh trudovoho navchannia [Psychologo-pedagogical bases of organization students’ independent works on the lessons labor training]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny – Collection of scientific works of Named after Pavel Tychyna Uman State Pedagogical University. Uman, Ukraine, 14–21.

2. Asherov, A., Lohvinenko V. (2005). Metody i modeli otsinky pedahohichnoho vplyvu na rozvytok piznavalnoi samostiinosti studentiv [Methods and models for assessing the pedagogical impact on the development of students’ cognitive independence]. Kharkiv, Ukraine : UIPA, 164.

3. Berbets, T. H. (2004). Samostiina robota uchniv pid chas vykonannia tvorchykh proektiv [Independent work of students during the implementation of creative projects] Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions, 4, 13–15.

4. Zaichenko, I. V. (2016). Pedahohika: pidruchnyk. [Pedagogy : textbook.] Kyiv, Ukraine : Vydavnytstvo Lira-K.

5. Kobernyk, O. M. (2012). Proektna tekhnolohiia: teoriia, istoriia, praktyka: navch. posib [Project technology: theory, history, practice : Training guide] Uman, Ukraine : PE Yellow.

6. Osvitnia prohrama «Trudove navchannia. Onovlena prohrama dlia uchniv 5-9 klasiv» [Educational program «Labor training. Updated program for students in grades 5-9»] Portal Ministerstva osvity i nauky Ukrainy – The Ministry’s portal of education and science of Ukraine. Retrieved from : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/2-trudove-navchannya-5-9.doc.

7. Skrypchenko, O.V., Dolynska, L.V. (2019). Zahalna psykholohiia. Pidruchnyk [General Psychology. Textbook]. Kyiv, Ukraine : Karavela.

DOI:10.5281/zenodo.4769367

ЦИТУВАННЯ

Джевага Г. В. Організація самостійної проєктно-технологічної діяльності учнів в умовах дистанційного навчання. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 12 (168) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. C. 106-109. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.4769367

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Dzhevaha H.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Джевага Г. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *