Диверсифікація функцій професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти

АВТОР

Бурак В. Г. ORCID: 0000-0001-5097-6536
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Херсонський державний університет
(Херсон, Україна), E-mail: burak_valia@ukr.net

 

АНОТАЦІЯ

Визначено, що професійна підготовка майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи – це організований, безперервний і цілеспрямований процес формування і розвитку в здобувачів освіти необхідних для фахової діяльності професійних компетентностей, який здійснюється в закладах вищої освіти різних форм власності та спрямовується на здобуття майбутніми фахівцями кваліфікацій відповідно до освітньо-професійних програм освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. Здійснено коротку характеристику функцій професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанного господарства з урахуванням визначених підходів до професійної підготовки названих фахівців, серед яких: компетентнісно-діяльнісний (освітньо-розвиваюча, випереджально-прогностична, інтегративна функції), практико-орієнтований (адаптаційна, діагностико-коригуюча, проєктувально-моделююча функції), технологічний (технологічна, природоохоронна, безпеково-рекреаційна функції), індивідуально-особистісний (ціннісно-орієнтаційна, рефлексивно-мотивуюча та функція диференціації), культурологічний (світоглядно-громадянська, морально-етична, комунікативна функції).
Метою статті є дослідити та теоретично обґрунтувати функції професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти та їхню диверсифікацію в сучасних економічних умовах.
Методологія: У процесі здійснення теоретико-методичного дослідження з проблеми визначення й обґрунтування функцій професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти використано методи теоретичного (аналіз і синтез, ідеалізація, абстрагування, аналогія, екстраполяція, узагальнення, системний підхід, систематизація) та емпіричного дослідження (аналіз даних літературних джерел). Методи теоретичного та емпіричного дослідження використовували для осмислення суті поняття «функція», «диверсифікація»; вивчення та узагальнення їхніх характеристик; узагальнення основних тенденцій у підготовці фахівців із вищою освітою.
Наукова новизна полягає в дослідженні та теоретичному обґрунтуванні функцій професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти та їхню диверсифікацію в сучасних економічних умовах з урахуванням визначених нами підходів до професійної підготовки названих фахівців, серед яких: компетентнісно-діяльнісний, практико-орієнтований, технологічний, індивідуально-особистісний, культурологічний.
Висновки. Процес професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи відбувається за допомогою визначених підходів на виконання виділених функцій, що й забезпечує його якість та збалансованість.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • професійна підготовка
  • фахівець
  • готельно-ресторанна справа
  • функції підготовки

REFERENCES

1. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk [Academic defining dictionary] (1970–1980). Retrieved from http://sum.in.ua/s/funkcija

2. Burak, V. H. (2020). Dosvid profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv hotelno-restorannoho hospodarstva v zakladakh vyshchoi osvity [Experience of professional training of specialists in hotel and restaurant economy in higher education institutions]. Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogics, 29, 1, 88–92.

3. Hrushka, V. V. (2016). Osoblyvosti pidhotovky fakhivtsiv pidpryiemstv turystychnoi industrii (kompetentnisnyi pidkhid) [Features of training of specialists of the tourist industry enterprises (competence approach)]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i
psykholohiia». Pedahohichni nauky – Bulletin of Dnepropetrovsk Alfred Nobel University. Series «Pedagogics and Psychology». Pedagogical sciences,1 (11), 203–207.

4. Huba, A. V. (2008). Funktsii osvitnoho menedzhmentu: klasyfikatsiia ta zmist [Functions of educational management: classification and content]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohchni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu – Pedagogics, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, 39–44.

5. Lynovytska, O. (2014). Osnovni funktsii osvity [ Main functions of education]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Ser. : Filosofiia, pedahohika, psykholohiia – Bulletin of Child Development Institute: Philosophy, pedagogy, psychology, 36, 44-50.

6. Nedielkova, O. H., Pokydko, O. A. (2018). Sotsialni funktsii osvity ta osoblyvosti yikh realizatsii v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Social functions of education and features of their implementation in secondary schools]. Tavriiskyi visnyk osvity – Taurian Bulletin of Education, 4, 11–16.

7. Tymeichuk, A. M. (2018) Pidhotovka maibutnikh mahistriv z turyzmoznavstva do proektnoi profesiinoi diialnosti [Training of future masters in tourism for project professional activity]: Candidate’s thesis. Vinnytsia, Ukraine.

8. Hrynchyshyn D. H. (Ed.) (1999). Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Defining dictionary of Ukrainian language]. Kyiv, Ukraine : Osvita.

9. Khyzhniak, L. M. (2007). Derzhavna osvitnia polityka v umovakh hlobalizatsii: poshuky optymalnoi modeli [State educational policy in the context of globalization: search for the optimal model]. Derzhavne budivnytstvo – State building, 1 (2). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1%282%29__4

10. Tsiupryk, A. Ya. (2016). Providni funktsii samostiinoi diialnosti studentiv VNZ u konteksti zminy osvitnikh paradyhm [Leading functions of independent activity of university students in the context of changing educational paradigms]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogics of creative personality formation in higher and general educational schools, 51 (104), 541–549.

11. Shanskova, T. I. (2014). Osoblyvosti suchasnoi profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv humanitarnoho profiliu v umovakh druhoi vyshchoi osvity v Ukraini [Features of modern professional training of humanitarian specialists in conditions of the second higher education in Ukraine]. Science and Education a New Dimension. Pedagogics and Psychology, II (8), 16, 131–135.

12. Iarmonova, I. O. Sotsialni funktsii osvity ta osoblyvosti yikh realizatsii v zakladu profesiinoi (profesiinotekhnichnoi) osvity [Social functions of education and features of their implementation in the institution of professional (vocational) education]. Retrieved from https://vseosvita.ua/library/socialni-funkcii-osviti-taosoblivosti-ih-realizacii-v-zakladu-profesijnoi-profesijno-tehnicnoi-osviti-184882.html

DOI:10.5281/zenodo.5077851

ЦИТУВАННЯ

Бурак В. Г. Диверсифікація функцій професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 13 (169) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. C. 59-66. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.5077851

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Burak V.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Бурак В. Г. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *