Особливості підготовки сучасного вчителя нової української школи (передумови стандартизації)

АВТОР

Євтух М. Б. ORCID: 0000-0001-6116-4760
Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти
Інституту педагогіки НАПН України

 

АНОТАЦІЯ

У статті схарактеризовано особливості професійної підготовки сучасного вчителя Нової української школи. Проаналізовано основні вектори оновлення змісту підготовки майбутніх учителів, що визначені у Концепції НУШ, Концепції розвитку педагогічної освіти, Професійному стандарті за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». Серед компонентів оновлення освіти важливе місце має підготовка вчителя нової української школи, яка зазнає суттєвих змін. У Концепції Нової української школи підкреслено головну роль вчителя у процесах оновлення освіти, закцентовано увагу на підготовці умотивованого вчителя, який має свободу творчості й розвивається професійно.
Мета статті – визначити особливості підготовки сучасного вчителя, що відповідає запитам Нової української школи.
Методи дослідження – загальнонаукові методи: аналіз, узагальнення, систематизація та моделювання.
Методологічною основою дослідження є положення теорії пізнання; теорія компетентнісного підходу до навчання; теорія діяльності та теорія мотивації діяльності; теорія особистісно-орієнтованого навчання.
Наукова новизна дослідження полягає у визначенні особливостей підготовки сучасного вчителя; розкрито роль практичної підготовки майбутніх учителів, чинники професійної успішності майбутнього вчителя, важливість інноваційного типу мислення сучасного вчителя, готовність до інноваційної діяльності. Наголошено на важливості розвитку загальних та спеціальних компетентностей в умовах суб’єкт-орієнтованого підходу, що дозволяє якнайкраще розуміти свої індивідуальні особливості та проектувати власну траєкторію професійного розвитку.
Зроблено висновок, що заклади вищої освіти мають забезпечити відповідну професійну підготовку вчителя, використовуючи інноваційні методи та технології, розвинути інноваційний тип мислення та здатність до саморозвитку та саморегуляції, активізувати спрямованість на успішність професійної діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • майбутній вчитель
  • професійна підготовка
  • освітній процес
  • компетентність
  • педагогічна освіта

REFERENCES

1. Dubaseniuk O. A., Kalinina L. V., Antonova O. Ie. (2006). Tendentsii rozvytku profesiinoi pedahohichnoi osvity. [Trends in the development of professional pedagogical education] Aktualni problemy profesiinopedahohichnoi osvity ta stratehii rozvytku – Actual problems of vocational and pedagogical education and development strategy. Zhytomyr, Ukraine : Vyd-vo ZhDU.

2. Yevtukh, M. B. (2012). Priorytety profesiinoi pidhotovky vchytelia v systemi universytetskoi osvity. [Priorities of professional training of a teacher in the system of university education]. Vyshcha osvita Pedahohichna i psykholohichni nauky Ukrainy – Higher Education. Pedagogical and psychological sciences
of Ukraine, 5, 228-241.

3. Yevtukh M.B., Skoryk T.V. (2020). Akmeolohichnyi pidkhid do stanovlennia profesiinoi uspishnosti maibutnoho vchytelia. [Acmelogial approach to future tacher’s professional success formation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky – Bulletin of the T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Coleрium». Series: Pedagogical sciences, 7 (163), 8-13.

4. Ievtukh M.B., Terentieva N.O. (2018). Pidhotovka fakhivtsiv dlia Novoi ukrainskoi shkoly yak odyn z napriamiv formuvannia liudyny z novym typom myslennia. [Training of specialists for a new Ukrainian school as one of the directions of forming a person with a new type of thinking]. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny – Scientific Treasury of Education of Donetsk, 1, 104-107.

5. Yevtukh, M., Yashnyk S. (2015). Innovatsiina spriamovanist pedahohichnoi diialnosti [Innovative focus of pedagogical activity]. In: Vyshcha osvita Ukrainy: ryzyky, spodivannia, uspikhy – Higher Education of Ukraine: Risks, Hope, Successes. Kyiv, Ukraine.

6. Koncepcіya rozvitku pedagogіchnoї osvіti. (2018.) [The concept of development of pedagogical education]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

7. Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 23 chervnia 2013 roku [On the national strategy of education in Ukraine for the period up to 2021: Decree of the President of Ukraine dated June 23, 2013 № 344/2013]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show

8. Profesiinyi standart za profesiiamy «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)» [Professional standard under the profession «Teacher of the institution of general secondary education», «Teacher of elementary classes of the institution of general secondary education», «Teacher of elementary education (with a diploma of a junior specialist)]. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-po

9. Skoryk, T. V. (2020). Sutnist ta struktura profesiinoi uspishnosti maibutnoho vchytelia. [Essense and future teacher’s professional success]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka – Pedagogical Education: Theory and Practice, 29 (2-2020), 352-361.

10. Nova ukrainska shkola (2016). [New Ukrainian School]. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Conceptual principles of secondary education reform. Ministry of Education and Science of Ukraine]. Retrieved from https://www.mon.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.рdf

DOI:10.5281/zenodo.5077869

ЦИТУВАННЯ

Євтух М. Б. Особливості підготовки сучасного вчителя нової української школи (передумови стандартизації). Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 13 (169) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. C. 78-82. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.5077869

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Yevtukh M.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Євтух М. Б. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *