Вісник №135

Зміст

 1. Аніщук А. М. [Використання педагогічних ідей С. Русової формуванні мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві]{The usage of S. Rusova’s pedagogical ideas in the formation of language personality in preschool childhood} 5-8

  3 (500.2 KiB)

 2. Байло В. В. [Сучасна школа очима Софії Русової]{Modern school from Sophia Rusova ’s point of view} 9-13

  4 (427.3 KiB)

 3. Богуш А. М. [Ракурси національного виховання С. Русової в умовах трансформації суспільства]{Foreshortenings national education S. Rusovoi in conditions of society transformation} 14-18

  5 (394.1 KiB)

 4. Брежнєва О. Г. [“Наука чисел…” С.Ф. Русової: трансформація в сучасність]{Science of numbers… of S. Rusova: transformation in modern times} 19-22

  6 (489.6 KiB)

 5. Вергунова В. С. [Проблеми формування ціннісного ставлення до мистецтва у поглядах С. Русової та К. Ушинського]{Problems of value attitude formation to art in the view of S. Rusova and K. Ushynskiy} 23-25

  7 (378.5 KiB)

 6. Єськова Т. Л. [Впровадження ідей Софії Русової щодо використання ручної праці у вихованні дітей дошкільного віку]{Implementation of Sofiya Rusova’s ideas on the use of manual labor in the education of preschool children} 26-28

  8 (383.6 KiB)

 7. Кислий А. О., Кисла О. Ф. [Релігійно-педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти]{Sofia Rusova’s religious and pedagogical ideas in the context of contemporary education} 29-32

  9 (383.4 KiB)

 8. Коваленко О. В. [Концепція українського дитячого садка С.Ф. Русової та її розвиток у сучасних умовах]{Concept of Ukrainian kindergarten S.F. Rusova and its development in modern conditions} 33-37

  10 (476.3 KiB)

 9. Колотило О. М. [Естетичне виховання учнів початкових класів: погляди Софії Русової та сьогодення]{Aesthetic education of primary school pupils: Sofia Rusova’s views and the present time} 38-40

  11 (447.9 KiB)

 10. Кошель А. П. [Використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільному закладі]{Health use technology in a preschool} 41-45

  12 (487.9 KiB)

 11. Матвієнко С. І. [Урахування поглядів С. Русової на навчання дітей художньої праці в підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти]{S. Rusova’s views on teaching children art: their consideration in training future pre-school specialists} 46-49

  13 (472.5 KiB)

 12. Омеляненко А. В. [Особливості формування монологічної компетенції в контексті ідей лінгводидактичної концепції С. Русової]{Features of monologue competence formation in the context of S. Rusova’s linguodidactic concept ideas} 50-52

  14 (449.9 KiB)

 13. Силко Є. М. [Ідея природовідповідності в педагогічній спадщині С.Ф. Русової]{The idea of the natural training in S. Rusova’s pedagogical heritage} 53-56

  15 (454.3 KiB)

 14. Силко Р. М. [Естетичне виховання дітей засобами образотворчого мистецтва у педагогічній спадщині С.Ф. Русової]{S.F. Rusova’s pedagogical ideas in professional training of the teachers of fine art} 57-59
 15. Улюкаєва І. Г. [Діяльність Софії Русової щодо створення системи дошкільного виховання в Україні у 1917 – 1919 рр.]{Activity of Sofiya Rusova’s on creation system of preschool education in Ukraine during 1917-1919} 60-64

  17 (470.1 KiB)

 16. Богдан Т. М. [Вплив пальчикової гімнастики на всебічний розвиток дітей дошкільного віку]{The influence of finger gymnastics on the comprehensive development of children of preschool age}65-68

  18 (497.2 KiB)

 17. Буздуган О. А. [Інтегрування навчальних дисциплін у підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками]{Integration of subject matters in the training of future primary school teachers to pedagogical interaction with parents} 69-72

  19 (455.8 KiB)

 18. Валентьєва Т. І. [Особливості організації співробітництва дошкільного навчального закладу з батьками у вихованні почуття комічного старших дошкільників]{Peculiarities of the process of organizing cooperation between the preschool educational establishment and parents in order to develop senior preschool children’s sense of humor} 73-75

  20 (374.4 KiB)

 19. Ван Тянь Ці [Діагностика підготовленості майбутніх учителів музики КНР до формування основ співацької культури молодших школярів]{Diagnosis of future music teachers of China to laying the foundations of culture singers younger pupils} 76-79

  21 (455.2 KiB)

 20. Ващенко І. М., Буланов О. М., Миргородський Ю. М., Жигун К. Ф. [Розвиток сили у студентів в процесі занять фізичними вправами в позааудиторній час]{Development of power in students of activities in exracurrilar time} 80-83

  22 (484.2 KiB)

 21. Володько Т. К. [Культурологічний підхід у вивченні дисциплін художньо-естетичного циклу майбутніми вчителями початкової школи]{Culturological approach in the study of disciplines of artistic and aesthetic cycle by future teachers of elementary school} 84-86

  23 (452.0 KiB)

 22. Дідур Н. А. [Тенденції процесу професійної підготовки вчителя початкової школи]{Trends of professional training process of primary school teachers} 87-91

  24 (471.9 KiB)

 23. Кміть О. В. [Формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з позиції контекстного підходу]{Formation of primary english teacher’s methodological competence by means of context approach} 92-95

  25 (388.6 KiB)

 24. Лашук Н. М. [Іншомовна інформаційно-комунікативна компетентність майбутніх фахівців як складова професійної компетентності]{Foreign language information and communicative competence (icc) of future specialists as a component of professional competence} 96-99

  26 (463.8 KiB)

 25. Ляпунова В. А. [Структурування змісту професійної підготовки вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку]{Structuring the content of professional training of future teachers of preschool institutions} 100-104

  27 (462.6 KiB)

 26. Макаренко Л. В. [Використання ідей С. Русової у процесі підготовки майбутніх вихователів до організації музичної діяльності дошкільників]{Using ideas by S. Rusova in the process of training of future educators for the organization of musical activity of preschool children} 105-107

  28 (447.8 KiB)

 27. Мартиненко О. В. [Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми дошкільного віку] {Problem of training future teachers of choreography for the work with children of preschool age} 108-112

  29 (471.2 KiB)

 28. Мірошник І. В. [Особливості іншомовного мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку] {The peculiarities of pre-school children’s foreign language development} 113-116

  30 (456.8 KiB)

 29. Мороз-Рекотова Л. В. [Використання ідей Софії Русової у формуванні професійно-комунікативної культури мовлення в майбутніх вихователів] {The use of Sofiya Rusova’s ideas in formation of professional and communicative culture of speech in the future educators} 117-119

  31 (448.6 KiB)

 30. Павлова Н. С., Романюк А. А. [Компетентнісно-орієнтовані завдання у професійній підготовці вчителів інформатики початкової школи] {Competence oriented tasks in professional training of primary school teachers of computer studies} 120-123

  32 (490.4 KiB)

 31. Петрик К. Ю. [Теоретичні засади проблеми підготовки майбутніх учителів до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії молодших школярів] {The theoretical basis of the problem of training future teachers to organize subject-subject interaction of younger students} 124-128

  33 (474.1 KiB)

 32. Смолянко Ю. М. [Спецкурс “Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу” як засіб підвищення професіоналізму] {Special course “Future preschool teacher’s professional culture formation” as a method of professionalism increasing} 129-132

  34 (461.8 KiB)

 33. Сорочинська О. А. [Формування валеологічної компетентності майбутніх працівників дошкільної освіти у процесі фахової підготовки] {The formation of valeological competence of future workers of preschool education in the process of professional training} 133-135

  35 (452.3 KiB)

 34. Терещенко А. О. [Інтерактивні технології у формуванні організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів] {Interactive technologies in shaping the organizational culture of the future teacher of primary school} 136-138

  36 (376.4 KiB)

 35. Фурманова Т. І. [Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії] {Forming of the professional competence of future teachers of choreography} 139-143

  37 (470.1 KiB)

 36. Биконя О. П. [Системний підхід до вирішення проблеми організації самостійної позааудиторної роботи студентів у навчанні англійської мови] {The system approach to solving the problems of independent extracurricular work of students learning english} 144-147

  38 (500.2 KiB)

 37. Вдовенко І. С. [Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів професійного навчання] {The role of the information and communication technologies in the process of future vocational studies teachers training} 148-151

  39 (455.2 KiB)

 38. Гонтова Л. В. [Формування соціокультурної компетентності учня основної школи та голографічний принцип організації предметного змісту (на прикладі предмету “Художня культура”)] {Formation of social competence of a sholar of the primary school and the holographic principle of the organization of subject content} 152-156

  40 (392.1 KiB)

 39. Горленко В. М. [Інформаційно-комунікаційна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу: поняття та структура] {Information and communication technologies competence of educator in preschool educational institutions: concept and structure} 157-161

  41 (496.1 KiB)

 40. Данилко О. Г. [Формування інтелектуальних умінь майбутніх авіадиспетчерів комп’ютерними ігровими засобами навчання] {Forming of intellectual abilities of future air traffic controllers by computer playing facilities of studies} 162-166

  42 (397.9 KiB)

 41. Дженджеро О. Л. [Творча самостійна робота студентів неспеціальних факультетів у процесі вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”] {Creative individual work of students of non-special departments in the process of studying the subject “Ukrainian language (for professional direction)”} 167-171

  43 (463.4 KiB)

 42. Жлудько В. М. [Писанкарство чернігівщини як складова змісту дисципліни “Декоративно-прикладне мистецтво”] {Pysanksa’s decoration art of chernihiv region as a component content of discipline “Arts and crafts”} 172-174

  44 (450.9 KiB)

 43. Забара Л. В. [Особливості взаємодії педагога і учня у музично-педагогічному процесі]{Peculiarities of teacher-pupil interaction while teaching music} 175-177

  45 (451.9 KiB)

 44. Калініна І. П., Мамчич О. Б. [Вивчення майбутніми вихователями ДНЗ елементів фоностилістичного аналізу поетичного мовлення Тараса Шевченка в курсі “Риторика”]{Future pre-school education teachers’ learning phonostylistic analysis elements of T. Shevchenko’s poetry while teaching “Rhetoric”} 178-180

  46 (440.9 KiB)

 45. Коваленко С. В. [Основні етапи інформатизації суспільства та освіти] {The main stages of informatization of the society and education} 181-184

  47 (455.1 KiB)

 46. Козерук К.В., Філоненко О. А., Жула В. П. [Силові види спорту для студентів нефізкультурних інститутів та факультетів] {Power sports for students styding outside the physical education institutes and faculties} 185-188

  48 (460.8 KiB)

 47. Кузьменко Г. В. [Модель підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи] {Model of training of future teachers of fine arts for the organization of artistic and creative activities for secondary school students} 189-192

  49 (381.0 KiB)

 48. Литвин А. Ф. [Зміст технологічної культури майбутніх учителів загально-технічних дисциплін] {Technological culture essence for future teachers in general technical disciplines} 193-196

  50 (454.5 KiB)

 49. Литвинова С. Г [Корпоративна електронна соціальна мережа YAMMER як складова хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу] {Corporate social network electronic component yammer as cloud oriented learning environment of general educational institutions} 197-201

  51 (509.3 KiB)

 50. Маслова С. Я. [Система вправ для навчання майбутніх виноробів професійно орієнтованого спілкування англійською мовою] {System of exercises for future wine maker teaching professionally oriented communication in foreign language} 203-208

  52 (468.6 KiB)

 51. Пода В. М. [Мета й завдання соціального виховання в педагогічній концепції В. Зеньковського] {The purpose and tasks of the social education in V. Zenkovskui’s pedagogical conception} 209-212

  53 (464.6 KiB)

 52. Рибалко П. Ф., Козерук Ю. В., Лисюк С. М., Гончар В. В. [Теоретико-методичні основи організації самостійних занять фізичними вправами] {Theoretical-methodical bases of the organization of independent practice of physical exercises} 213-216

  54 (482.9 KiB)

 53. Сагайдак І. С., Авраменко Н. Л., Лутак Н. Г. [До питання про вивчення безпекознавчих дисциплін у ВНЗ країни] {Studying the discipline of security universities in Ukraine} 217-220

  55 (485.2 KiB)

 54. Сазонова О. В., Змійок І.В. [Особливості використання прийому психологічної характеристики образів-персонажів літературного твору] {Features of receiving psychological characteristics of the characters of literary work} 221-225

  56 (471.2 KiB)

 55. Синіговець В. І., Якущенко Ю. П. [Біомеханічна скринінг-діагностика вертикальної постави дітей методом комп’ютерної оптичної топографії] {Biomechanical screening diagnostics vertical posture of children by computer optical topography} 226-231

  57 (682.1 KiB)

 56. Скорик Т. В. [Освіта впродовж життя в контексті євроінтеграційних процесів] {Lifelong education in the context of european integration processes} 232-235

  58 (491.7 KiB)

 57. Стех Є. О. [Реальний стан патріотичної вихованості учнівської молоді в умовах професійно-технічних навчальних закладів] {The real state of patriotic education of youth in the conditions of vocational schools} 236-240

  59 (389.4 KiB)

 58. Стеченко Т. О. [Оволодіння елементами культури логічного мислення під час навчання майбутніх учителів іноземних мов] {Mastering basic elements of the culture of logical thinking while training future teachers of foreign languages} 241-245

  60 (466.7 KiB)

 59. Турчина І. С. [Використання елементів ейдетики як засобу розвитку творчого мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін] {Eidetic elements usage as a means of students’ creative thinking development while learning pedagogical disciplines} 246-249

  62 (491.9 KiB)

 60. Чжуан Гуань [Діагностика розвитку творчої активності учнів початкових шкіл України і Китаю в умовах оптимального поєднання форм навчальної діяльності на уроках музики] {Diagnosis of creative activity of students in primary schools Ukraine and China in terms of the optimal combination of forms of educational music lessons} 250-253

  62 (491.9 KiB)

 61. Шеремет І. В. [Про роль майбутнього вчителя у профілактиці порушень зору в учнів] {About the role of primary school teachers in the prevention of visual impairment among schoolchildren} 254-258

  63 (528.0 KiB)

 62. Шумейко З. Є. [Педагогічна спадщина Матвія Номиса та шляхи її актуалізації в сучасних умовах] {Matviy nomys’ pedagogical heritage and the ways of it’s actualization in modern conditions} 259-262

  64 (459.0 KiB)

 63. Імерідзе М. Б. [Специфіка формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у сучасних вишах] {Specifity of mediacompetence formation of future teachers of social and modern humanities in universities} 263-266

  65 (453.0 KiB)

 64. Оранюк Б. Ю. [Розвиток основних характеристик (профілів) учасників мережевого спілкування (учні 5-8 класів)] {Development of basic descriptions (profiles) of participants of network commonunication (students are 5-8 classes)} 267-270

  66 (456.8 KiB)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *