Bulletin №154(2)

Титул

1 (362.1 KiB)

 1. Зміст 287-295

  2 (3.5 MiB)

 2. Зорочкіна Т. С. [Сучасна система підготовки  майбутніх учителів початкової школи  у Великій Британії] {Modern future teachers training system  of the initial school in Great Britain} 3-7

  3 (1.6 MiB)

 3. Ковальчук О. В., Ковальчук А. А. [Психолого-педагогічні відносини  в системі викладач – студент на заняттях з баскетболу] {Psychological-pedagogical relations in the system student and teacher at the basketball experience} 8-11

  4 (782.5 KiB)

 4. Лисенко Л. Л., Багінська О. В. [Модель учителя фізичної культури як системотвірний чинник його підготовки] {Model of teacher of physical education as system-forming factor for his training} 12-17

  5 (1.2 MiB)

 5. Матвійчук Т. Ф., Степанченко Н. І., Соловйов В. Ф. [Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури при вивченні психолого-педагогічних дисциплін] {Improving professional training of future teachers of physical culture  in the study of psychological and pedagogical disciplines} 18-21

  6 (1.1 MiB)

 6. Могильний Ф.В. [Ідеї інклюзії  у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського] {The ideas of inclusion  in pedagogical heritage of V.O. Sukhomlynskyi} 22-25

  7 (1.2 MiB)

 7. Носко М. О., Гаркуша С. В., Жара Г. І. [Методологічні основи підготовки текстів наукових статей з питань фізичного виховання, спорту і здоров’я людини: типові помилки і шляхи їх усунення] {Methodological basis  of scientific articles texts preparation on physical education,  sport and health: typical mistakes and ways to eliminate them} 26-31

  8 (3.7 MiB)

 8. Орос І. І. [Розвиток освіти дорослих  у Великій Британії] {Development of adult education  in the Great Britain} 32-36

  9 (936.9 KiB)

 9. Пилипенко В. М., Дейнеко С. М., Настояща У. В.,  Дерябкіна Т. В., Колодяжна Т. П. [Педагогічні умови фізичного виховання курсантсько-студентської молоді  у процесі занять футболом] {Pedagogical conditions of the physical education of cadet-student youth  in the process of playing football} 37-40

  10 (851.6 KiB)

 10. Пліско В. І., Радзієвський Р. М., Бондаренко В. В., Босенко А. І. [Вплив новітньої методики навчання на рівень професійної підготовленості  майбутніх фахівців охоронної діяльності] {Influence of the newest methodology of training  on the level of professional preparedness of future specialists in security activities} 41-47

  11 (1.6 MiB)

 11. Подубінська С. В. [Сутність та структура позакласної роботи учителя фізичної культури] {The essence and structure of the extra-curricular activity of the physical education teacher} 48-52

  12 (1.8 MiB)

 12. Приймак С. Г. [Моделювання фізичного стану організму студентів-боксерів в залежності від домінування  режимів енергозабезпечення реалізації діяльності] {Modeling of the physical state of the organism of students-boxers  in dependence from domination of energy modes  of implementation of activity} 53-59

  13 (1.3 MiB)

 13. Проніков О. К., Терентьєва Н. О. [Джерела теорії та методики фізичного виховання: досвід та практика] {Sources of theory and methods  of physical education: experience and practice} 60-64

  14 (847.7 KiB)

 14. Сагач О. М. [Професійна адаптація вчителів-початківців як основа неперервного професійного зростання] {The professional adaptation of novice teachers as a basis for continuous professional growth} 65-68

  15 (1.4 MiB)

 15. Сікора В. В. [Використання методів інтерактивного навчання майбутніх учителів фізичної культури при викладанні предметів циклу професійної підготовки] {The use of interactive teaching methods of future physical education teachers in the educational process of professional course subjects} 69-73

  16 (1.2 MiB)

 16. Степанченко Н. І., Бріскін Ю. А., Матвійчук Т. Ф. [Модель системи професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти] {The model of the professional training of specialists in physical culture and sports in higher educational facilities} 74-79

  17 (1.5 MiB)

 17. Строк А. Н., Городилин С. К. [Теоретическое и экспериментальное обоснование разработки учебной программы факультативных занятий  по военно-прикладной физической подготовке  для учащихся кадетских училищ 10 – 11 классов «абаронца»] {Theoretical and experimental justification development of the training program optional lessons on тне military-applied physical training  for students of cadet colleges 10 – 11 classes «abarontsa»} 80-83

  18 (945.9 KiB)

 18. Хлібкевич С. Б. [Нормативно-правове забезпечення формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури] {Normative-legal provision of formation of research competence of future teachers of physical culture} 84-87

  19 (836.4 KiB)

 19. Цигура Г. О. [Формування знань з реалізації цілей сталого розвитку  у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту] {Formation of knowledge for implementation of sustainable development strategy for future faculties of physical culture and sports} 88-93

  20 (2.2 MiB)

 20. Арєшина Ю. Б. [Основні теоретико-методичні принципи використання універсального підвісного тренажеру trx при порушеннях постави у школярів] {Basic theoretical and methodological principles of trx suspension training at posture disorders in schoolchildren} 94-98

  21 (1.7 MiB)

 21. Архипов О. А., Носко М. О., Краснов В. П.,  Приймаков О. О., Євтушок М. В., Філатова З. І. [Зміст особливостей розвитку компетентності студентів  спеціальної медичної групи  у процесі занять фізичними вправами] {The content features of the competence development of students of special medical group in the process of exercise} 99-102

  22 (1.4 MiB)

 22. Вітченко А. М., Порядіна В. В.,  Рижик Т. О., Василенко Л. А. [Методика організації і проведення занять оздоровчим плаванням] {Methods of organization and conducting of recreational swimming lessons} 103-106

  23 (758.3 KiB)

 23. Жлобо В. О., Жлобо Т. М. [Вдосконалення фізичного стану старшокласників у процесі індивідуальних оздоровчо-тренувальних занять] {Improvement of the physical state of senior pupils in the course of individual health and fitness activities} 107-110

  24 (1.2 MiB)

 24. Завидівська Н. Н., Римар О. В. [Формування інтелектуального здоров’я молодших школярів на уроках фізичної культури] {The development of junior pupils’ intellectual health at physical  education lessons} 111-116

  25 (1.3 MiB)

 25. Кривенцова І. В., Клименченко В. Г., Хворост М. В. [Розвиток витривалості у майбутніх педагогів на заняттях з фехтування] {Formation of endurance  for future teachers involved in fencing lessons} 117-120

  26 (898.7 KiB)

 26. Кузнєцова О. Т. [Форми, засоби і методи системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів] {Forms, means and methods of the application of health improving technologies in the process of students’ physical education} 121-125

  27 (1.6 MiB)

 27. Кузьменко І. О., Бодянчук О. В. [Оцінка рухової підготовленості та фізичного розвитку учнів 16–17 років] {Assessment of motive preparedness and physical development of 16–17 years old pupils} 126-129

  28 (1.2 MiB)

 28. Мартынюк В. С. [Исследование взаимосвязей закаленности и показателей физической подготовленности у детей дошкольного возраста] {Investigation of interdependence of perfection and indicators of physical preparedness in children of preschool age} 130-133

  29 (861.2 KiB)

 29. Мартынюк Н. С. [Совершенствование качества физкультурно-оздоровительной работы посредством внедрения экспериментального проекта] {Improvement of quality  of physical and health work by means of experimental project} 134-139

  30 (879.8 KiB)

 30. Носко М. О., Завидівська О. І. [Особливості соціалізації майбутніх менеджерів в умовах освітнього здоров’яорієнтованого середовища] {Features of socialization of future managers in the conditions of educational health-oriented environment} 140-144

  31 (1.3 MiB)

 31. Рапацька І. Б. [Структура організації позашкільної діяльності підлітків у місті Чернігові] {The structure of out-of-school adolescents’ activity organization  in Chernigiv} 145-147

  32 (1.2 MiB)

 32. Рибалко Л. М. [Показники здорового способу життя студентської молоді] {Healthy life indicators student youth} 148-151

  33 (860.7 KiB)

 33. Рудик А. В., Воскобойнікова Г. Л. [Технологізація освітнього процесу  у профільній школі на основі підходів і принципів  індивідуального здоров’язбереження] {Technology of the educational process  in a profile school under the approaches and principles  of individual health care} 152-155

  34 (1.9 MiB)

 34. Тимошенко В. В. [Умови мотивації студентів до здорового способу життя з використанням інноваційних технологій  фізичного виховання у ЗВО] {The conditions of motivating students for the healthy way of life with the physical training innovative technologies application in high school} 156-158

  35 (915.4 KiB)

 35. Ткаченко Т. М., Мазурок Н. С., Коленков О. В. [Профілактика та корекція порушень постави на уроках фізичної культури в молодшій школі із застосуванням методики спеціальних рухливих ігор] {Prevention and correction of posture impairment primary school pupils  at the physical education classes with using special quick games} 159-165

  36 (1.9 MiB)

 36. Трояновська М. М. [Теоретичні аспекти  проведення занять фізичної культури з учнями з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти] {Theoretical aspects of realization of employments of physical culture with pupils with the special educational necessities  in the conditions of inclusive education} 166-169

  37 (772.4 KiB)

 37. Федорець В. М. [Концептуалізація дисциплінарно-методичного напряму «пропедевтика збереження здоров’я і профілактики» як актуальної методологічної стратегії розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури  в умовах післядипломної освіти] {Conceptualization of the disciplinary-methodical vector of the «propedeutics of health preservation and prevention»  as a relevant methodological strategy of development  of the health preserving competence of a physical education teacher} 170-182

  38 (2.3 MiB)

 38. Хольченкова Н. М. [Сучасний танець:  основні напрями та характерні особливості  розвитку] {Modern dance:  basic directions and characteristic features of development} 183-187

  39 (1.2 MiB)

 39. Шишкіна О. М., Бейгул І. О. [Визначення рівня рухової активності  жінок молодого віку] {Determination of the level  of young women’s activity} 188-191

  40 (873.1 KiB)

 40. Школа О. М., Бойченко А. В. [Фітнес оздоровчого напрямку: особливості побудови занять для студентів закладів вищої освіти] {Fitness of health direction: peculiarities of construction of lessons for students of higher education institutions} 192-196

  41 (777.2 KiB)

 41. Юденок В. М. [Здоров’язбереження учнів основної школи у процесі розвитку рухових навичок] {The health keeping of primary school schoolchildren in the development of movement skills} 197-200

  42 (1.3 MiB)

 42. Богуш В. Л., Яцунский А. С., Смирнова И. Н., Веселова И. Н., Гетманцев С. В. [Исследование функционального состояния гребцов на байдарках в группах начального обучения] {The study of the functional condition  of rowers on kayaks in groups of primary education} 201-207

  43 (969.0 KiB)

 43. Бойко Г. М., Волошко Л. Б., Калайда І. С. [Удосконалення техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих плавців із порушеннями опорно-рухового апарату] {Improvement of technical-tactical skills  of highly-qualified swimmers with disturbances  of locomotor system} 208-213

  44 (834.0 KiB)

 44. Бойчук Р. І., Короп М. Ю., Захаркевич Т. М., Бєлявський І. Л. [Застосування методу поєднаного впливу  у тренуванні координаційних здібностей студентів-волейболістів] {Application of the combined influence method in the training of coordination abilities of students-volleyball players} 214-217

  45 (793.8 KiB)

 45. Бондаренко І. Г., Шуст О. М., Тюветський Д. О., Бондаренко О. В. [Удосконалення розвитку силових здібностей студентів засобами силового триборства] {Improvement of strength abilities  of students by means of power triathlon} 218-222

  46 (1.2 MiB)

 46. Бурлакова Е.В., Кучерова А.В. [Структура и содержание тренировочного процесса лыжников-гонщиков] {Structure and content of the training process of racing skiers} 223-226

  47 (751.3 KiB)

 47. Вертель А. В. [Влияние основных компонентов игры на технико-тактическую подготовку юных волейболистов 14-16 лет(этап специализированной базовой подготовки)] {The influence of main components of volleyball game on the technical and tactical training of young volleyball players at the age  of 14-16 (the stage of specific basic training)} 227-231

  48 (918.7 KiB)

 48. Ганчар А. И., Ганчар И. Л., Бабич Т. В., Соколов Д. А. [Особенности проявления гендерных отличий уровней формирования навыков плавания у сильнейших команд пловцов на xxxiv чемпионате европы по водным видам спорта в Глазго-2018, Великобритания] {The features of manifestation  of gender differences in levels of formation  of swimming skills among the strongest teams of swimmers  at the xxxiv european aquatics championship in Glasgow-2018, UK} 232-238

  49 (1.2 MiB)

 49. Комоцкий К. Р. [Повышение информативности текущего контроля  специальной работоспособности  высококвалифицированных дзюдоистов] {Increasing the informationality of current control of special working capacity  of highly qualified judoists} 239-243

  50 (955.6 KiB)

 50. Кучеренко Г. В. [Керування диханням  у процесі спортивного тренування] {Control  of breathing during sports training} 244-247

  51 (1.3 MiB)

 51. Кучерова А.В., Лединская О.Ю., Бурлакова Е.В. [Локальное соотношение средств сфп и офп, используемых лыжниками–гонщиками в подготовительном периоде] {Local ratio of means of sft and gft used by ski-racers in the preparatory period} 248-252

  52 (2.0 MiB)

 52. Лаврентьєв О.М., Сергієнко Ю.П. [Тактична підготовка в гирьовому спорті] {Tactical training in kettlebell lifting sport} 253-256

  53 (915.5 KiB)

 53. Позюбанов Э. П., Хмельницкая Л. Ш., Миневич М. А., Макась М. М. [Временные и пространственные особенности построения разбега в прыжке в высоту] {Time and spatial features  of approach run construction in high jump} 257-263

  54 (1.8 MiB)

 54. Синіговець І. В, Синіговець В. І., Ткаченко С. В., Маринченко А. С. [Вдосконалення і контроль  техніко-тактичної підготовленості волейболістів високої кваліфікації в річному циклі тренування] {Improvement and control  of technical and tactical preparation of high qualification volleyballs  at the annual cycle of training} 264-269

  55 (1.8 MiB)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *