Bulletin №155

Титул

1 (237.5 KiB)

 1. Зміст 327-335

  2 (401.4 KiB)

 2. Бахмат Н. В. [СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ]{MODERN TRENDS FOR PRESCHOOL EDUCATION FUTURE TEACHERS TRAINING} 3-7

  3 (592.5 KiB)

 3. Белан Т. Г. [ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ] {FEATURES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS} 8-10

  4 (509.6 KiB)

 4. Бивалькевич Л. М. [ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ] {WAYS OF ENGINEERING-PEDAGOGICAL EDUCATION’S IMPROVING IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL DEVELOPMENT REFORM} 11-14

  5 (522.7 KiB)

 5. Бичек О. А. [ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ] {PRECONDITIONS OF THE FORMATION OF CULTUROLOGICAL PARADIGM IN EDUCATION} 15-18

  6 (518.6 KiB)

 6. Борисов В. В., Торубара О. М., Борисова С. В. [ОБ’ЄКТИВНИЙ І СУБ’ЄКТНИЙ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ВЧИТЕЛЯ] {OBJECTIVE AND SUBJECT ASPECTS OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF THE TEACHER} 19-22

  7 (520.7 KiB)

 7. Вовк Л. П. [БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ СВІТОГЛЯДНО ОРІЄНТОВАНИХ І ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА] {BASIC COMPONENTS OF THE WORLDWIDE AND PROFESSIONAL ORIENTED KNOWLEDGE OF THE FUTURE TEACHER} 23-28

  8 (462.9 KiB)

 8. Гнезділова К. М. [УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ] {KNOWLEDGE MANAGEMENT AT MODERN UNIVERSITY} 29-32

  9 (519.8 KiB)

 9. Гончаренко С. В. [ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ІСТОРІЯ ПОНЯТЬ ХХІ СТ.] {A HIGHER SCHOOL SPECIALIST’S PROFESSIONAL COMPETENCE: THE HISTORY OF THE CONCEPTS OF THE XXI-ST CENTURY} 33-37

  10 (568.6 KiB)

 10. Зеленська О. П. [ДЕЯКІ ВПРАВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» У НЕЛІНГВІСТИЧНІЙ МАГІСТРАТУРІ] {SOME EXERCISES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGE ORAL SPEECH TO THE STUDENTS TAKING THE NON-LINGUISTIC MASTER’S COURSE} 38-42

  11 (460.0 KiB)

 11. Іванова О. С., Кононова Д. В., Заєць П. М. [ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КАУЗАЛЬНОСТІ ТА КАУЗАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ] {FEATURES OF CAUSALITY AND KAUZATIVITY’S REALIZATION IN MODERN LINGUISTICS} 43-47

  12 (525.7 KiB)

 12. Коваленко С. В., Коваленко А. В. [ЩОДО ПИТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ] {ABOUT THE QUESTION OF PEDAGOGICAL COMPETENCE FOR FUTURE TEACHERS OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL} 48-51

  13 (514.8 KiB)

 13. Ламанський Є. А., Горчинський С. В. [ДИЗАЙН ВЕБ-САЙТУ ЕЛЕКТРОННОГО МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ] {DESIGNING OF THE WEB SITE OF THE ELECTRONIC METHODICAL COMPLEX FOR EDUCATIONAL DISCIPLINE} 52-56

  14 (735.0 KiB)

 14. Міненок А. О., Чередниченко Ю. А., Донець І. О., Турчина І. С. [ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ] {RESEARCH OF PECULIARITIES OF THE STRUCTURE OF THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE TRAINING TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS} 57-61

  15 (538.8 KiB)

 15. Мітіна С. В. [ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ] {THE PREVENTING OF EMOTIONAL BURNOUT OF THE TEACHER OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION} 62-65

  16 (623.7 KiB)

 16. Муромець В. Г. [ОПИС ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ] {DESCRIPTION OF THE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF TRANSFERRABLE SKILLS FOR PHD STUDENTS} 66-71

  17 (538.4 KiB)

 17. Носовець Н. М. [ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ] {THE USE OF COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHER OF TECHNOLOGIES} 72-76

  18 (521.8 KiB)

 18. Орлова М. М. [ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА] {THE HEALTH PRESERVATION AS A SOCIAL-PEDAGOGIC PROBLEM} 77-79

  19 (511.2 KiB)

 19. Тогочинський О. М., Третяк О. С., Чебоненко С. О. [ТАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ] {TACTICS OF USAGE OF TEACHING STYLES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION} 80-84

  20 (527.2 KiB)

 20. Юрійчук Н. Д. [ТЕСТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ] {TESTS AS AN EFFECTIVE MEASURE FOR CHECKING STUDENTS’ KNOWLEDGE AND ABILITY OF UKRAINIAN LANGUAGE} 85-88

  21 (526.2 KiB)

 21. Бабійчук С. М. [ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБОТАХ УЧНІВ КИЇВСЬКОЇ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК] {APPLYING GEOINFORMATION SYSTEMS IN THE RESEARCH ACTIVITY OF PUPILS OF THE KIEV MINOR ACADEMY OF SCIENCES} 89-92

  22 (710.3 KiB)

 22. Борохвіна Т. Г. [ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТЬЮТОРА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ] {ORGANIZATION OF WORK AND PROFESSIONAL OBLIGATIONS OF THE THIRDER IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION} 93-98

  23 (532.2 KiB)

 23. Вахнова А. П. [ВПЛИВ ПСИХОТЕХНІЧНИХ ВПРАВ ТА ІГОР НА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ] {INFLUENCE OF PSYCHOTECHNICAL EXERCISES AND GAMES ON SENIOR PUPILS’ HEALTH DURING PHYSICAL EDUCATION CLASSES} 99-104

  24 (647.0 KiB)

 24. Видра О. Г., Джевага Г. В. [МОДЕРНІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ГОНЧАРНИЙ ВЕРСТАТ: КОНСТРУКЦІЯ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ З УЧНЯМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО І ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ] {MODERNIZED EDUCATIONAL POTTERY WHEEL: CONSTRUCTION, METHOD OF MASTER CLASS CONDUCTING WITH PUPILS OF JUNIOR SCHOOL AND TEENAGE YEARS} 105-109

  25 (668.5 KiB)

 25. Вовк М. В. [МУЗИЧНО-РИТМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ – ОСНОВА РОЗВИТКУ ВИКОНАВСЬКИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ] {MUSICAL-RHYTHMIC INSTRUMENTATION IS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF EXECUTIVE SKILLS OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN} 110-113

  26 (521.2 KiB)

 26. Дрижак В. В., Єрмак С. М.[ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДОБУТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»] {ABOUT THE PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND RECEIVING OF SPECIALIZED EDUCATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE LAW OF UKRAINE «ON EDUCATION»} 114-118

  27 (550.9 KiB)

 27. Дрозденко В. М., Костюченко О. М. [ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ ТЕХНОЛОГІЙ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ] {PROVIDING BY THE TEACHER OF TECHNOLOGIES PERSONALITY-ORIENTED APPROACHES TO EDUCATION OF THE GIFTED HIGH SCHOOL PUPILS} 119-123

  28 (524.6 KiB)

 28. Ігнатенко Р. С., Повечера І. В. [АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ» НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ] {ANALYSIS SOFTWARE FOR LEARNING THE SECTION OF THE “COMPUTER PRESENTATIONS” AT THE LESSONS OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN HIGH SCHOOL} 124-126

  29 (509.3 KiB)

 29. Лисенко Л. Л., Багінська О. В., Воєділова О. М. [ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»] {CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT OF A PHYSICAL CULTURE TEACHER’S WORK IN THE CONTEXT OF REALIZATION THE CONCEPT “NEW UKRAINIAN SCHOOL”} 127-132

  30 (531.7 KiB)

 30. Пискун О. М., Кухарчук А. С. [ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ] {THE PROBLEM OF ASSESSING THE CREATIVE ACTIVITIES OF PUPILS} 133-136

  31 (563.0 KiB)

 31. Рапацька І. Б., Ващенко Л. І. [ПАРАДИГМА ДИТЯЧОГО ДОЗВІЛЛЯ З ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ] {PARADIGM OF CHILD LIVING FROM PHYSICAL ACTIVITY: REALITIES OF PRESENTATION AND PERSPECTIVES} 137-140

  32 (514.2 KiB)

 32. Терентьєва Н. О. [НЕОБХІДНІСТЬ НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ «ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» НА РІВНІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА] {THE NECESSITY OF ACQUIRING COMPETENCE “ENTREPRENEURSHIP AND FINANCIAL LITERACY” AT THE LEVEL OF SECONDARY EDUCATION AS A REQUIREMENT OF MODERN SOCIETY} 141-144

  33 (455.1 KiB)

 33. Царик И. А., Гордеева И. В. [ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ] {THE TECHNOLOGY OF THE WORK OF A TEACHER OF PHYSICAL CULTURE IN PREVENTION OF ADOLESCENTS’ ILLEGAL BEHAVIOUR} 145-149

  34 (525.9 KiB)

 34. Балашов Д. І., Бермудес Д. В. [ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «РУХОВА АКТИВНІСТЬ» У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ] {THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE NOTION OF “MOTOR ACTIVITY” IN MODERN SCIENTIFIC LITERATURE} 150-153

  35 (655.1 KiB)

 35. Бондар Н. О., Дрозденко Н. М. [МЕТОДИЧНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ «ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ»] {METHODICAL WAYS OF REALIZATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE STUDY OF “TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF FOOD INDUSTRY”} 154-158

  36 (520.3 KiB)

 36. Зуб Г. В. [ЩОДО МЕТОДІВ РЕПЕТИЦІЙНОЇ РОБОТИ З АМАТОРСЬКИМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ КОЛЕКТИВАМИ] {ON METHODS OF REPETATIONAL WORK WITH AMATEUR INSTRUMENTAL GROUPS} 159-163

  37 (521.8 KiB)

 37. Корчова Г. Л. [РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ЯК НАПРЯМ ВХОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР] {REALIZATION OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECTS AS A DIRECTION OF ENTRY OF VOCATIONAL EDUCATION OF UKRAINE INTO THE EUROPEAN SPACE} 164-167

  38 (515.2 KiB)

 38. Кудін С. Ф., Нестеров О. С., Артеменко В. В., Мілаєв О. І., Юцевич І. С. [ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ] {STUDYING OF PHYSICAL CULTURE INFLUENCE ON PSYCHIC HEALTH OF STUDENTS} 168-170

  39 (559.0 KiB)

 39. Лі Цюань [ТЕЗАУРУС НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА] {THESAURUS OF THE SCIENTIFIC STUDY OF THE FORMATION OF METHODOLOGICAL COMPETENCE IN MASTERS OF MUSICAL ART} 171-175

  40 (526.0 KiB)

 40. Лодатко Є. О. [ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ] {INFORMATIONAL–AND–ANALYTICAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATIONAL REALITIES} 176-179

  41 (449.9 KiB)

 41. Мелюшкина В. В. [ДИНАМІКА ЗМІНИ СТАНУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ СТУДЕНТІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ] {DYNAMICS OF CHANGES IN THE STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF STUDENTS OF AGRARIAN UNIVERSITY} 180-182

  42 (556.2 KiB)

 42. Олійник Р. В., Кузьомко Л. М., Жула Г. В., Кімейчук Х. В., Литвинова А. В. [РОЗВИТОК ТА ОЦІНКА МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК У СПОРТСМЕНОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ] {DEVELOPMENT AND ASSESING OF MORFOLOGICAL SINGS OF THE HIGHLY SKILLED ATHLETES} 183-186

  43 (562.5 KiB)

 43. Пантік В. В. [ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ФІТНЕС-ПРОГРАМ СИЛОВОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗВО] {CONTENTS, STRUCTURE AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF CONSTRUCTION FITNESS PROGRAM FOR POWER RETENTION FOR STUDENTS OF HIGHER SCHOOL} 187-191

  44 (530.2 KiB)

 44. Пащенко С. О. [ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ] {FEATURES OF FUTURE BUILDING INDUSTRY EMPLOYEES READINESS TO SELF-EDUCATION IN PROFESSIONAL TRAINING} 192-196

  45 (519.6 KiB)

 45. Плахоніна Т. Ю., Дорошенко Т. В. [ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА] {PEDAGOGICAL CONDITIONS AND METHODS OF DEVELOPING THE METHODOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF MUSICAL ART} 197-201

  46 (525.8 KiB)

 46. Плющ В. М., Терещенко О. В. [МОЖЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН] {THE POSSIBILITIES OF AN INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL APPROACH IN THE ECOLOGICAL ANTHROPOLOGY DEVELOPMENT ORGANIZATION OF FUTURE NATURAL SCIENCES TEACHERS} 202-205

  47 (517.0 KiB)

 47. Подтерегер В. С., Ребенок В. М., Гетта В. Г. [ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ СУЧАСНИХ АВТОМОБІЛІВ] {PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PROFESSIONAL TRAINING FOR TEACHING ELECTRONIC EQUIPMENT OF MODERN CARS} 206-209

  48 (511.8 KiB)

 48. Ребенок В. М. [ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ] {FEATURES OF INDEPENDENT WORK USE OF FUTURE FOOD INDUSTRY TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION} 210-214

  49 (522.1 KiB)

 49. Самохвалова І. Ю. [УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРАВЦІВ ЖІНОЧОЇ ВОЛЕЙБОЛЬНОЇ КОМАНДИ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ] {THE PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY AS A MEANS OF IMPROVING THE INTERACTION BETWEEN PLAYERS OF FEMALE VOLLEYBALL TEAM AGRICULTURAL UNIVERSITY} 215-217

  50 (554.9 KiB)

 50. Совгіра С. В., Поліщук О. А. [СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ] {STATE OF FORMATION OF LEGAL COMPETENCE OF FUTURE MANAGERS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE AGRARIAN SPHERE} 218-224

  51 (570.1 KiB)

 51. Федан Т. В. [ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС ЯК СКЛАДОВА ДИЗАЙН-ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ] {PETRYKIVKA PAINTING AS COMPOSITION DESIGN-EDUCATION FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGIES} 225-228

  52 (517.9 KiB)

 52. Хань Чянлянь [СМАК ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН] {TASTE FOR PEDAGOGICAL WORK AS A SPORTS DISCIPLINES TEACHER`S COMPETENT} 229-232

  53 (517.0 KiB)

 53. Чередніченко Г. А. [ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗВО] {OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING BY THE STUDENTS STUDYING AT ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL HIGH EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS} 233-236

  54 (513.9 KiB)

 54. Шевченко Р. І. [ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ПРОДОВЖЕНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ] {PROVISION OF PROFESSIONALISM OF SEA PROFESSIONALS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL EDUCATION PROJECT: CONCEPTUAL FOUNDATIONS} 237-241

  55 (457.9 KiB)

 55. Шикиринська О. В., Петляєва В. В. [ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ] {PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE MODEL FOR FORMATION OF THE MORAL CULTURE OF FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGE} 242-245

  56 (516.7 KiB)

 56. Вознюк О. В. [ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО РУХУ (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)] {ACTIVITY OF PROTESTANT SOCIETIES IN THE CONTEXT OF EDUCATIONALLY EDUCATE PROCESSES (OF THE ХІХTH – 1930TH OF THE ХХTH CENTURY)} 246-249

  57 (652.7 KiB)

 57. Дружененко Р. С. [ДИДАКТИЧНА І МЕТОДИЧНА СИСТЕМИ: КООРДИНАЦІЯ ПОНЯТЬ] {DIDACTIC AND METHODICAL SYSTEMS: COORDINATION OF CONCEPTS} 250-254

  58 (526.1 KiB)

 58. Дубина Л. О. [ПОТЕНЦІАЛ АДАПТАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ] {PATENT OF ADAPTATION AND FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF MIDDLE PROFESSIONAL EDUCATION OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF GERMANY} 255-257

  59 (507.3 KiB)

 59. Завацька Л. М. [ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У НАУКОВО-ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО] {THE IDEAS OF SOCIAL EDUCATION IN THE SCIENTIFIC AND CREATIVE HERITAGE OF V. V. ZENKOVSKY} 258-260

  60 (508.6 KiB)

 60. Кугай К. Б. [СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – ПОЧАТОК XX ст.)] {SOCIOECONOMIC AND SOCIOPOLITICAL PRECONDITIONS FOR HIGHER EDUCATION FORMATION IN WESTERN UKRAINE (SECOND HALF OF THE 17th – THE EARLY 20th c.)} 261-266

  61 (531.8 KiB)

 61. Лавріненко О. А. [ПСИХОПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ В. В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО (1881–1962 РР.)] {PSYCHOPEDAGOGICAL DETERMINANTS OF SCIENTIFIC REVIEWS V. V. ZENKOVSKY (1881-1962)} 267-270

  62 (450.3 KiB)

 62. Лисенко Н. Г. [ІНТОЛЕРАНТНІСТЬ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ШКОЛІ] {INTOLERANCE IN FRENCH SCHOOL} 271-273

  63 (516.3 KiB)

 63. Матвєєва О. О. [ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА] {APPROACHES TO DIAGNOSTICING THE QUALITY OF FORMATION FOR COMPETENCIES IN THE FEDERATIVE REPUBLIC OF GERMANY} 274-279

  64 (534.2 KiB)

 64. Пантюхов Б. О. [ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)] {PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS OF MILITARY INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITY (LATE 20TH – EARLY 21ST CENTURY)} 280-284

  65 (526.9 KiB)

 65. Пліско Є. Ю. [УТВОРЕННЯ ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.] {EDUCATION IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS FOR JUVENILE OFFENDERS IN UKRAINE IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURY} 285-289

  66 (579.0 KiB)

 66. Попроцький І. С., Гавалюх О. С. [ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ БОЛГАРІЇ ДО СТАНДАРТІВ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО В ПЕРІОД З 1997 ПО 2018 РОКИ] {TRANSFORMATION OF BULGARIAN ARMED FORCES AND MILITARY EDUCATION TO STANDARDS OF NATO MEMBER STATES IN THE PERIOD FROM 1997 TO 2018} 290-294

  67 (528.3 KiB)

 67. Приходько Г. І. [ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ] {PHYSICAL EDUCATION AS COMPOSITION PREPARATION OF PUPILS TO MILITARY SERVICE: UKRAINE IN THE SECOND HALF OF THE XIX – AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY} 295-299

  68 (529.5 KiB)

 68. Пронікова І. В. [ОСНОВИ ШКІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (2004 – 2012 рр.)] {FOUNDATIONS OF SCHOOL ECONOMIC EDUCATION IN UKRAINE (2004-2012)} 300-303

  69 (517.8 KiB)

 69. Проніков О. К., Богданович В. В. [НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XX – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)] {NORMATIVE DOCUMENTS OF ORGANIZATION TO MUSICAL-AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS OF INITIAL KLASES IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN UKRAINE (END OF THE XX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY)} 304-307

  70 (514.0 KiB)

 70. Се Фей [ГОТОВНІСТЬ ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЯК ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В КНР] {READINESS FOR CITIZENSHIP EDUCATION OF YOUTH AS THE TASK OF VOCATIONAL TRAINING SYSTEM FOR TEACHERS IN PR CHINA} 308-311

  71 (536.9 KiB)

 71. Чубінська Н. Б. [ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ У РАДЯНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ] {PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL REQUIREMENTS FOR THE PERSONALITY OF THE SCHOOL PRINCIPAL IN SOVIET PEDAGOGY} 312-316

  72 (537.7 KiB)

 72. Яців О. І. [СПІЛЬНОТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ У СПАДЩИНІ МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА] {COMMUNITY AS A FACTOR IN THE CONSCIOUSNESS FORMATION OF A UKRAINIAN YOUNG MAN IN MYKOLA SHLEMKEVYCH’S WORKS} 317-320

  73 (520.1 KiB)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *