Bulletin №157

Зміст

 1. Титул

  1 (221.4 KiB)

 2. Зміст

  2 (474.1 KiB)

 3. Бабишена М. І.[Особливості формування мовленнєвої компетенції та компетентності майбутніх іноземних фахівців під час вивчення української мови]{Features of language competency forming of future foreign specialists during the ukrainian language studying}3-6

  3 (485.2 KiB)

 4. Башавець Н. А.[Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури, спорту та реабілітації]{The problem of healthcare-saving competence formation for future specialists in physical culture, sports and rehabilitation}7-11

  4 (514.9 KiB)

 5. Бегун-Трачук Л. О.[Структурні компоненти синдрому емоційного вигорання фахівця з музичного мистецтва]{Structural components of the emotional burnout syndrome of a specialist in musical art}12-15

  5 (486.5 KiB)

 6. Беземчук Л. В.[Викладання мистецьких дисциплін в умовах закладу вищої освіти: принцип міждісциплінарної координації]{Teaching of artistic disciplines in a higher education institution: the principle of interdisciplinary coordination}16-22

  6 (513.0 KiB)

 7. Богатов А. О.[Компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров’язберігаючих навичок та вмінь у молодших школярів]{Components, criteria and indicators of readiness of future teachers of physical culture for the formation of health-saving skills and skills of junior pupils}23-27

  7 (495.7 KiB)

 8. Гевко І. В., Торубара О. М.[Вплив інформаційних компетенцій на підготовку майбутнього фахівця]{The influence of information competences into future specialist training}28-33

  8 (500.5 KiB)

 9. Горяна Л. Г.[Підготовка майбутніх учителів і вчителів-практиків до застосування потенціалу шкільного підручника]{Training of future teachers and practitioners to use the school-textbook potential}34-39

  9 (512.7 KiB)

 10. Дем’янюк В. В.[Формування ціннісних професійних орієнтацій у майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку у процесі науково-дослідної роботи]{Formation of value professional orientations for future specialist of accounting in the process of scientific research work}40-43

  10 (485.9 KiB)

 11. Жуков В. П.[Технологія підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів]{Technology of future musical art teachers training to students’ integrated learning}44-48

  11 (497.4 KiB)

 12. Іванова О. А.[Особистість сучасного фахівця сфери послуг]{Personality of a modern specialist in services sphere}49-54

  12 (504.8 KiB)

 13. Ілляхова М. В.[Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті розвитку європейського освітнього простору]{Continuous professional development of scientific and pedagogical workers in the context of the european educational space development}55-60

  13 (501.3 KiB)

 14. Калашник Л. С., Се Фей[Досвід формування громадянської компетентності майбутніх вчителів у ЗВО КНР]{Experience of future teachers’ citizens competency formation in high schools of the people’s republic of China}61-66

  14 (520.9 KiB)

 15. Калашник Н. Г., Хань Чанлян[Соціальна практика як засіб формування смаку до педагогічної діяльності вчителя спортивних дисциплін (досвід КНР)]{Social practice as a source of sports disciplines teacher’s taste for pedagogical activity formation (experience of PR China)}67-71

  15 (521.0 KiB)

 16. Константинов В.[Историческая наука и школьная дисциплина соприкосновения и различия в начале 21 века]{Historical science and school discipline: rationality and differences at the beginning of the 21st century}72-76

  16 (436.1 KiB)

 17. Кучерова О. В.[Підготовка андрагогів як актуальна проблема сучасної професійної педагогіки]{Andragoge preparation as an actual problem of up-to-date professional pedagogy}77-80

  17 (490.7 KiB)

 18. Кучерявий О. Г.[Феномен професійно-педагогічної культури: аспект терміносистеми її теорії у цілісному вимірі]{Phenomenon of professional and pedagogical culture: the aspect of the terminology of its theory in a holistic way}81-86

  18 (507.9 KiB)

 19. Лавріненко Л. І.[Імплементація здоров’язбереження молодших школярів у освітній процес Нової української школи]{Implementation of healthcare for younger students in the educational process of the New ukrainian school}87-90

  19 (488.8 KiB)

 20. Літвінова А. М., Пєнов В. В.[Психологічні особливості формування ставлення до здорового способу життя в молодіжному середовищі]{Psychological features of attitudes towards healthy lifestyle in the youth environment}91-97

  20 (645.9 KiB)

 21. Лисенко І. В.[Підготовка учителів у педагогічних закладах Чернігівщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття)]{The рreparation of teachers at the pedagogical institutions in Chernihiv region (at the end of the 19 th – the beginning of the 20 th century)}98-102

  21 (498.2 KiB)

 22. Лисенко Н. Г.[Толерантність як науково-педагогічна проблема сучасної педагогіки Франції]{Tolerance as a scientific and pedagogical problem of modern pedagogy of France}103-107

  22 (499.1 KiB)

 23. Левченко Я.Е., Лю Чжицян[Формування естетичної компоненти професійної компетентності майбутніх вчителів-хореографів]{Formation of the aesthetic component of professional competency of future teachers-choreographs}108-112

  23 (498.2 KiB)

 24. Маракушин А. І., Янлінь У.[Підготовка вчителів спортивних дисциплін до роботи з обдарованими дітьми в системі неформальної освіти КНР]{Training of sports’ disciplines’ teachers to work with gifted children in the system of informal education of PR China}113-116

  24 (490.7 KiB)

 25. Мкртічан О .А., Чжоу Чженьюй[Підвищення педагогічної кваліфікації вчителів музичного мистецтва в КНР]{Pedagogical continuing education of musical art teachers in the PR China}117-121

  25 (523.9 KiB)

 26. Москва О. М.[До визначення сутності поняття «технологічна культура майбутнього вчителя музичного мистецтва»]{Definition the essence of the concept «technological culture of the future musical art teacher»}122-125

  26 (492.0 KiB)

 27. Мухіна Г. І.[Науково-педагогічне дослідження персоналії як фактор розвитку педагогічної науки]{Scientific and educational research of personality as a factor of development of pedagogical science}126-130

  27 (505.3 KiB)

 28. Піддячий В. М.[Організаційно-педагогічні умови формування громадянської компетентності майбутніх педагогів]{Organizational and pedagogical conditions for forming citizens’ competency of future pedagogies}131-138

  28 (518.5 KiB)

 29. Піддячий М. І.[Розвиток особистості в умовах розбудови громадянського суспільства]{Personal development in terms of civil society}139-146

  29 (530.3 KiB)

 30. Подгорна В. В., Дроздова К. В.[Особливості діяльності вчителя фізичної культури в умовах Нової української школи]{The specialty activities of physical culture teacher at New ukrainian school}147-151

  30 (494.2 KiB)

 31. Попович Н. М.[Зміст організаційно-методичної системи формування професійно-особистісного досвіду фахівця з музичного мистецтва у процесі неперервної професійної підготовки]{The organizational and methodical system’ content of musical art specialists’ professional and personal experience formation of during continuous professional training}152-156

  31 (499.7 KiB)

 32. Примакова В. В.[Педагогічна майстерність учителя інклюзивного класу в контексті філософії добротворення І. Зязюна]{Inclusive class teacher’s pedagogical mastery according to I. A. Zyazyun humanism philosophy}157-161

  32 (494.4 KiB)

 33. Ракітянська Л. М.[Емоційний інтелект як особистісний чинник професійного становлення майбутнього вчителя]{Emotional intelligence as a personal factor in the professional formation of the future teacher}162-165

  33 (506.0 KiB)

 34. Рогачко-Островська М. С.[Критеріальний підхід до підготовки майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку]{Criterion approach to the future educators training for the pre-school children’ creative speech development}166-172

  34 (515.9 KiB)

 35. Романюк О. І.[Визначення рівня педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін із застосуванням авторського тесту]{Assessment of prospective economics teachers’ pedagogical skills by means of the authorial test}173-177

  35 (492.7 KiB)

 36. Сагач О. М.[Діяльнісний аспект як один з визначальних факторів неперервного професійного зростання педагога]{Activity aspect as one of the determining factor of the teacher’ continuous professional development}178-182

  36 (496.0 KiB)

 37. Самодумська О. Л.[Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників до навчання дорослих в умовах неформальної освіти]{Organizational-pedagogical conditions of training of future scientific and pedagogical workers to the adult education in the non-formal education sector}183-187

  37 (507.9 KiB)

 38. Самойленко O. А.[Інформальна освіта у системі особистісного та професійного розвитку дорослого]{Informal education in the system of adult education and professional development}188-194

  38 (521.4 KiB)

 39. Степаненко М. І.[Сучасні виміри педагогіки добра Івана Зязюна]{Modern survey of Ivan Zyazyun’s pedagogy of benignity}195-198

  39 (491.1 KiB)

 40. Сулаєва Н. В., Гнізділова О. А.[Погляди А. Макаренка та В. Сухомлинського в педагогічній рецепції Івана Андрійовича Зязюна]{A. Makarenko and V. Sukhomlynski’s views in Ivan Andriiovych Ziaziun’s pedagogical reseption}199-203

  40 (499.6 KiB)

 41. Тарарак Н. Г., Лі Сіньцзе, Цзи Фенлай[Можливості прикладної естетики у професійній діяльності викладачів]{Possibilities of applied aesthetics in teachers’ professional activity}204-208

  41 (496.0 KiB)

 42. Теренко О. О.[Законодавче забезпечення освіти дорослих у США і Канаді: порівняльний аналіз]{Legislative provision of adult education in the USA and Canada: comparative analysis}209-214

  42 (508.2 KiB)

 43. Терентьєва Н. О.[Здоров’язбережувальний простір як інтегральна передумова якості освіти і життя]{Healthcare-saving space as an integral prerequisite for the education and life quality}215-221

  43 (511.6 KiB)

 44. Тимошко Г. М.[Педагогічна майстерність як вектор розвитку організаційної культури керівника закладу освіти]{Pedagogical masterness as a vector of organizational culture development of the head of educational institution}222-228

  44 (706.6 KiB)

 45. Товканець Г. В., Лендел Л. В.[Просодичні особливості соціопедагогічної комунікації]{Prosodic features of socio-pedagogical communication}229-232

  45 (489.7 KiB)

 46. Усік І. А.[Розвиток антикризового менеджменту керівників закладів загальної середньої освіти: теоретичний аспект]{Development of anti-crisis management of heads of institutions of general secondary education: theoretical aspect}233-238

  46 (502.0 KiB)

 47. Чумак Л. В.[Оптимізація естетичного виховання здобувачів освіти за філософсько-педагогічними ідеями та методологічними і методичними акцентуаціями Івана Андрійовича Зязюна]{Optimization of the aesthetic principle of education of students by philosophical and pedagogical ideas and methodological and methodical approvals by Ivan Andriyovych Zyazyun}239-244

  47 (510.1 KiB)

 48. Шолох О. А.[Теоретичні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів вищої школи]{Theoretical aspects of higher school teachers’ pedagogical skills development}245-251

  48 (515.9 KiB)

3 thoughts on “Bulletin №157”

 1. Доброго дня. Я не побачила в цьому змісті свого прізвища, хоча надсилала статтю і вона прийнята до друку. Дайте мені відповідь, будь ласка. З повагою Фефілова Тетяна Володимирівна. Тема статті “Формування обчислювальних навичок на уроках математики у молодших школярів”.

  1. Пані Тетяно, будь ласка, надішліть Ваше запитання на пошту, вказану на нашому сайті (nuchk.tipograf@gmail.com). Не забудьте вказати Ваше прізвище, ім’я та по-батькові, а також назву статті. З повагою, адміністрація сайту

 2. As I web site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *