Bulletin №158

Зміст

 1. Титул

  1 (323.7 KiB)

 2. Зміст

  2 (406.7 KiB)

 3. Давиденко П. А.[Проблеми та окремі результати підготовки вчителів фізики до роботи з творчо обдарованими учнями]{Problems and specific results of training physicians teachers to work with creatively gifted students}3-8

  3 (739.7 KiB)

 4. Дорошенко Т. В.[Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження проблеми виконавської самопідготовки майбутніх учителів музичного мистецтва]{Synergy approach as a methodological basis for future teachers’ self-training for music performance}9-14

  4 (605.5 KiB)

 5. Дрижак В. В., Єрмак С. М.[Освіта дорослих у контексті концепції розвитку педагогічної освіти]{Education of adults in the context of the concept of development of pedagogical education}15-20

  5 (627.0 KiB)

 6. Гетта В. Г., Мантула О. Ю.[Формування основних освітніх компетентностей у майбутніх викладачів професійного навчання в галузі “Транспорт”]{Forming basic educational competencies in future teachers of professional education in the field of “Transport”}21-25

  6 (592.4 KiB)

 7. Мехед Д. Б., Мехед К. М.[Розвиток цифрової компетентності засобами гейміфікації]{Development of digital competence by means of gamification}26-31

  7 (606.6 KiB)

 8. Носко М. О., Галаманжук Л. Л., Носко Ю. М.[Стан розв’язання проблеми з реалізації процесу фізичної підготовки дівчат під час навчання у різних спеціалізованих закладах вищої освіти]{The way of solution to the problem of realization the process of girls’ physical training during the studying at different specialist higher educational establishments}32-41

  8 (661.7 KiB)

 9. Рева Т. Д.[Структурно-функціональна модель реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх магістрів фармації]{The structal and functional model to implement the competence approach in teaching oncoming masters of pharmacy of chemical disciplines}42-48

  9 (864.8 KiB)

 10. Рекун О. О.[Використання хмарних технологій в освітньому процесі ЗВО]{The use of cloud technologies in the educational process of HEI}49-53

  10 (600.4 KiB)

 11. Руденко Ю. А., Галятовська К. С.[Використання мовного портфоліо як засобу формування мовленнєво-творчої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти]{Using of the language portfolio as a means of forming of linguistic creative competence for future teachers of preschool education institutions}54-59

  11 (611.5 KiB)

 12. Сагач О. М.[Готовність до інноваційної діяльності як ознака розвитку мотивації до неперервної освіти]{Readiness for innovative activity as a sign of the development of motivation for continuing education}60-65

  12 (610.7 KiB)

 13. Стеченко О. В.[Ефекти впливу платних відпрацювань пропущених студентами занять]{Effects of the impact of paid work-off of students’ missed classes}66-72

  13 (972.8 KiB)

 14. Тополь О. В., Васюта О. І.[Репродуктивні установки як регулятори демографічної поведінки сучасної української молоді]{Reproductive attitudes as regulators of demographic behavior of modern ukrainian youth}73-78

  14 (610.4 KiB)

 15. Ярощук К. І.[Проблеми формування професійно-етичної компетентності сучасного інженера-педагога]{Problems of forming of professional and ethical competence of modern teacher-engineer}79-83

  15 (597.3 KiB)

 16. Аксюта О. Ю., Костюченко О. М.[Сучасні засоби розвитку обдарованості на уроках технологій]{Contemporary means of endowments development at the lessons of technologies}84-88

  16 (731.5 KiB)

 17. Борщенко Н. О.[Формування емоційної стійкості дошкільників як педагогічна проблема]{Formation of preschooler’s emotional stability as a pedagogical problem}89-93

  17 (599.5 KiB)

 18. Вахнова А. П.[Психотехнічні вправи та ігри, як засіб покращення психофізіологічної і психічної адаптації учнів старшої школи]{Psychotechnical exercises and games as a way of improving psychophysiological and psychological adaptation of senior school students}94-100

  18 (619.1 KiB)

 19. Велігура О. О.[Впровадження методики формування співацьких навичок дітей молодшого шкільного віку і дошкільників за принципом наступності]{The introduction of the methods for the formation singing skills of the children of junior school age and the preschoolers on the principle of continuity}101-106

  19 (617.0 KiB)

 20. Видра О. Г., Карпенко І. М.[Виконання проекту з дизайну сучасного одягу в японському стилі у старшій школі]{Implementation of the design of modern clothing in japanese style in the senior school}107-110

  20 (594.2 KiB)

 21. Горчинський С. В., Толочний О. М.[Особливості формування інформаційно-комунікаційної компетентності старшокласників]{Features of information and communication competency formation of senior pupils}111-116

  21 (607.9 KiB)

 22. Давиденко А. А.[Проблеми підготовки завдань для турніріів юних винахідників і раціоналізаторів]{Problems of preparation for tutorials of junior infants and rationalizers}117-121

  22 (601.4 KiB)

 23. Зенько Н. Н.[Особенности влияния факторов социального риска на социализацию обучающихся]{Features of the influence of social risk factors on the socialization of students}122-128

  23 (614.3 KiB)

 24. Качан В. М., Рябов В. В., Франчук О. П.[Проблема розвитку бігової витривалості старшокласників на сучасному етапі]{An issue of development of running stamina of high school stiudents on modern stage}129-134

  24 (619.8 KiB)

 25. Ковач А. І., Опачко М. В.[Використання засобів музейної педагогіки у професійній орієнтації учнів]{Use of the museum pedagogical means in professional orientation of students}135-141

  25 (697.4 KiB)

 26. Кушнарьова Н. М., Повечера І. В., Ляховець Г. М.[Застосування програм комп’ютерної графіки на уроках технологій з метою візуалізації навчального матеріалу]{Application of the computer graphics programs at the lessons of technologies with the aim of visualization of educational material}142-148

  26 (1.0 MiB)

 27. Лазука О. М.[Робота вчителя початкових класів щодо профілактики булінгу у дитячому колективі]{The work of preliminary classroom for prediction of bulling in children’s collective}149-152

  27 (592.6 KiB)

 28. Мазуренко С. Г., Омельченко М. П.[Методика та організація позакласної роботи при вивченні технологічного профілю]{A method and organization of extracurricular work at study of technological type}153-157

  28 (602.8 KiB)

 29. Мазуренко С. Г., Пилипенко Л. П.[Методи навчання та особливості їх використання на уроках технологій старшої школи]{Methods of studies and feature of their use are on lessons of technologies of senior school}158-162

  29 (598.7 KiB)

 30. Рекун Н. М.[Особливості прояву та шляхи подолання шкільного булінгу в учнів початкової школи]{Peculiarities of manifestation and the ways of overcoming school bulling in primary school students}163-166

  30 (590.7 KiB)

 31. Федан Т. В.[Запобігання булінгу серед учнів молодшого шкільного віку]{Prevention of bullying among pupils junior classes}167-171

  31 (599.7 KiB)

 32. Фефілова Т. В.[Особливості формування обчислювальних навичок на уроках математики у молодших школярів]{Peculiarities of forming calculating calculations on maternity studies in the more schools}172-178

  32 (619.4 KiB)

 33. Ховрич М. О., Міткевич М. О.[Комп’ютерна залежність серед старшокласників як психолого-педагогічна проблема]{Computer addiction among senior pupils as a psychological pedagogical problem}179-184

  33 (608.4 KiB)

 34. Аніщенко В. О.[Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв у світлі інтерактивного навчання]{Theoretical principles of professional training of future penitentiary officers when it comes to interactive education}185-190

  34 (728.3 KiB)

 35. Белан Т. Г.[Профорієнтаційна готовність майбутніх учителів технологій як педагогічна проблема]{Professional preparation of future teachers of technologies as a pedagogical problem}191-196

  35 (602.1 KiB)

 36. Бивалькевич Л. М., Лілік О. О.[Використання креолізованих текстів в професійній підготовці майбутніх учителів (у контексті задачного підходу)]{Creolized texts’ usage in the professional training of future teachers (in the context of the task approach)}197-202

  36 (618.0 KiB)

 37. Гевко І. В.[Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій засобами 3D моделювання]{Improving the quality of preparation of future specialists in the field of computer technologies by 3D modeling}203-211

  37 (877.3 KiB)

 38. Дрозденко Н. М., Тищенко Г. В.[Методологія оптимізації процесу навчання майбутнього вчителя технологій]{Methodology of optimization of the teaching process of the future technologies teacher}212-216

  38 (594.8 KiB)

 39. Киливник В. В.[Структура соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови]{Structure of sociocultural competence of future foreign language teachers}217-221

  39 (611.0 KiB)

 40. Коляса П. І.[Дослідження проблеми формування графічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти]{Research of problem of formation of graphic competence of future professional education specialists}222-226

  40 (594.7 KiB)

 41. Кравчук К. В., Кравчук Т. В.[Теоретичні аспекти дослідження морфо-функціонального стану спортсменів]{Theoretical aspects of studying the morphofunctional state in athletes}227-230

  41 (596.5 KiB)

 42. Кривопишина О. А.[Особливості розвитку художньо-обдарованої особистості в юності]{Peculiarities of artistic-gifted personality development in youth}231-235

  42 (599.5 KiB)

 43. Носко Ю. М.[Сутність та структура проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури]{The essence and structure of the preparation problem future teachers in physical culture}236-240

  43 (592.9 KiB)

 44. Носовець Н. М., Терещенко О. В.[Готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності як складова професійної компетентності]{Future technology teachers’ readiness to innovative pedagogical activities as the part of the professional competence}241-247

  44 (685.5 KiB)

 45. Пащенко С. О.[Принципи формування готовності майбутніх будівельників до самостійної навчальної діяльності в процесі фахової підготовки]{Principles of formation of future builders`readiness to independent educational activity in the process of professional training}248-252

  45 (599.7 KiB)

 46. Петрик Д. П., Сорокопуд В. Б., Гончар В. Б., Ткаченко І. В.[Петрик Д. П., Сорокопуд В. Б., Гончар В. Б., Ткаченко І. В.]{Physical and sports training of cadets of the academy of the state penitentiary service}253-258

  46 (605.9 KiB)

 47. Полетай О. М.[Методика організації практичних занять з дисципліни “Вступ до спеціальності” у закладах вищої освіти]{Methodology of practical classes` organization in the subject “Introduction to the specialty” in higher educational establishments}259-263

  47 (597.6 KiB)

 48. Пригодій А. В., Тютюнник А. А.[Етапи формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з автосправи]{Stages formation the professional competence of future specialists of automotive specialty}264-268

  48 (600.7 KiB)

 49. Прищепа О. П.[Структура готовності майбутнього вчителя початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності]{Readiness structure of future elementary school teacher to integrated musical and educational activity}269-272

  49 (588.2 KiB)

 50. Ребенок В. М.[Готовність майбутнього викладача професійної підготовки до використання інформаційних технологій на заняттях спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти]{Readiness of future teachers of professional training for the use of information technologies in the classes of special disciplines in the institutions of higher education}273-279

  50 (609.8 KiB)

 51. Ребенок В. М., Гулай М. І.[Основи якісної підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах освіти]{Quality training basis of future craft teachers in education institutions}280-284

  51 (599.8 KiB)

 52. Хань Юйцень[Методи формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музики]{The methodology of shaping the artistic and creative self-organization competence of a music teacher}285-290

  52 (605.2 KiB)

 53. Білик В. Г.[Специфіка природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Канади]{Specifics of future psychologists’ natural science preparation in higher institutions of Canada}291-296

  53 (761.5 KiB)

 54. Євтушенко Н. В.[Форми вдосконалення вчителів у діяльності польського Центру науки “Коперник”]{Forms of teacher development in the activities of the polish center of science “Copernicus”}297-302

  54 (607.0 KiB)

 55. Силадій І. М.[Педагогічна творчість як основа демократизації освіти]{Pedagogical creativity as a basе of democratization of education}303-307

  55 (595.3 KiB)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *