Bulletin №150

Зміст

 1. Андреева И. Н. [Свойства темперамента как составляющие эмоционального интеллекта индивида]{Properties of the temperament as the components emotional intellige of individual} 2-6

  3 (440.5 KiB)

 2. Апостол О. В. [Теоретичні аспекти формування та розвитку позитивного іміджу сучасного педагога]{Theoretical aspects of formation and development of positive image of modern pedagogue} 7-10

  4 (440.9 KiB)

 3. Бєлкіна-Ковальчук О. В. [Особливості реєстрації випадків насильства в закладах загальної середньої освіти]{The features of violent incidents’ registration in general secondary education institutions} 11-14

  5 (435.8 KiB)

 4. Бобро Л. В. [Впровадження диференційованого підходу як умова ефективного формування уміння долати страх у дітей 5-7 років]{Application of differentiated instruction teaching approach for forming the ability to overcome feat in 5-7-year-old children} 15-17

  6 (430.3 KiB)

 5. Булавенко С. Д. [Дидактичні основи формування фінансової грамотності учнів]{Didactic basics of the students` financial literacy formation} 18-20

  7 (426.8 KiB)

 6. Волотовська Т. П. [Нова парадигма розвитку професійної компетентності керівників у процесі формування якісних освітніх послуг закладу загальної середньої освіти]{New paradigm of development of managers’ professional competence in process of forming the qualitative educational services of general secondary institution} 21-26

  8 (452.5 KiB)

 7. Голя Н. Г. [Сучасні тенденції управління розвитком творчого потенціалу керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти]{Modern trends of management by development of the creative potential of professional (professional and technical) education institute} 27-31

  9 (445.2 KiB)

 8. Децюк Т. М., Отрошко С. О. [Формування професійно важливих якостей та цінностей у майбутніх соціальних працівників під час позааудиторної роботи]{Formation of professionally important qualities and values of future social workers during extracurricular activity} 32-35

  10 (435.2 KiB)

 9. Драч А. С. [Педагогічні засади використання програмних засобів для навчання студентів-філологів]{Pedagogical issues of programs means usage for teaching students-philologists} 36-40

  11 (452.7 KiB)

 10. Заєць Н. Ю. [Сучасні погляди на розвиток професійної мобільності керівників нової української школи]{Modern look for develop professional mobility of head of new ukrainian school} 41-45

  12 (475.6 KiB)

 11. Завада Т. О. [Напрями вдосконалення змісту освіти у сучасній школі]{Directions of improvement of the content of education in modern school} 46-48

  13 (427.7 KiB)

 12. Завацька Л. М. [Дослідження ставлення неповнолітніх до проявів насильства у дитячо-підлітковому середовищ]{Studies of juvenile’s attitude to manifestation of violence in the children’s and teenage environment} 49-54

  14 (452.7 KiB)

 13. Зуєв І. О., Мошенська К. О. [Раціональні та ірраціональні життєві установки студентів]{Rational and irrational life attitudes of students} 55-58

  15 (462.8 KiB)

 14. Кирилюк В. М. [Специфіка використання фольклору у навчанні дітей хореографії]{Specialty of the folklore usage in the children teaching choreography} 59-61

  16 (427.3 KiB)

 15. Козійчук О. Г. [Теоретико-прикладні аспекти управління профорієнтаційною роботою в освітніх закладах регіону]{Theoretical and practical aspects of management of the vocationaly-orientation work, of the region} 62-65

  17 (474.0 KiB)

 16. Кондур О. С. [Ідейні та концептуальні засади трансформації менеджменту освіти у систему менеджменту знань]{Ideas and conceptual bases of transformation of education management in the system of knowledge management} 66-69

  18 (434.4 KiB)

 17. Конончук А. І. [Використання технології портфоліо у професійній підготовці майбутніх працівників соціальної сфери]{The use of portfolio technology in the training of the future social workers} 70-74

  19 (449.9 KiB)

 18. Кудляк С. М. [Стратегічне планування розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах змін]{Strategic planning of development general basic education in conditions of change} 75-80

  20 (450.7 KiB)

 19. Кузьменко Д. О. [Наукові підходи до вивчення процесу саморегуляції]{Scientific approaches to study the self-regulation process} 81-84

  21 (440.1 KiB)

 20. Кушнір Н. С. [Теоретичний аспект формування професійної культури магістрантів економічного профілю]{Theoretical aspect of forming professional culture of masters of economic profile} 85-87

  22 (426.1 KiB)

 21. Лутченко А. В. [Організація діяльності установ ювенальної пробації в Україні]{Organization the activities of the juvenile institutions in Ukraine} 88-91

  23 (434.0 KiB)

 22. Мартинюк Т. А. [Методологічні засади впровадження засобів соціокультурної анімації у процес роботи з людьми з інвалідністю]{The methodological basics of realization the means of socio-cultural animation in the process of working with persons with disabilities} 92-97

  24 (463.1 KiB)

 23. Махоткіна Л. Б. [Рівень соціальності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування]{The sitration level of orphans and children related to the family} 98-102

  25 (481.9 KiB)

 24. Новгородський Р. Г. [Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми з розладами аутистичного спектра]{The vocational training of social workers for the working with children with autism spectrum conditions} 103-107

  26 (457.7 KiB)

 25. Пищик О. В. [Теоретичні аспекти розвитку комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної освіти]{Theoretical aspects of the development of communicative culture of the heads of vocational schools in the postgraduate education} 108-111

  27 (440.8 KiB)

 26. Платонова О. Г. [Готовність до впровадження виховних технологій у роботі працівників соціальної сфери]{Readiness for implementation of educational technologies for workers of social sphere} 112-115

  28 (441.0 KiB)

 27. Припотень О. В. [Міжнародна проектна діяльність – актуальна проблема позиціонування загальноосвітнього закладу в сучасному освітньому просторі]{International project activity is a topical problem of comprehensive educational establishment in a modern educational space} 116-119

  29 (444.7 KiB)

 28. Рень Л. В. [Дослідження потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у соціальному гуртожитку]{The needs’ research of orphans and children without parental trusteeship who reside in the social hostel} 120-123

  30 (440.2 KiB)

 29. Рось Л. М. [Специфіка діяльності центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з алкогольно-залежних сімей]{Peculiarities of centers of children’s social and psychological rehabilitation from alcohol-addicted families} 124-126

  31 (428.0 KiB)

 30. Cургова С. Ю. [Ортобіотика як здоров’язберігаюча технологія навчання майбутніх соціальних працівників]{Orthobiotics as healthy safety technology of teaching future social employees} 127-130

  32 (443.5 KiB)

 31. Тимошко Г. М. [Теоретико-прикладні вектори впровадження інноваційних технологій у розвиток сучасної школи]{Theoretical applicable vectors of implementation of innovative technologies in the development of modern school} 131-135

  33 (474.1 KiB)

 32. Третяк А. І. [Значення професійного самовизначення для майбутньої професійної самореалізації особистості]{The importance of professional self-determination for person’s professional realization} 136-139

  34 (435.7 KiB)

 33. Усатенко В. М. [Концептуальні підходи до технологізації управління розвитком організаційної культури закладу загальної середньої освіти]{The conceptual approaches for technologization the management of the organizational culture development of a secondary education institution} 140-145

  35 (490.3 KiB)

 34. Хлєбік С. Р., Литвиненко В. В. [Світова практика використання науково-практичного потенціалу внз у громаді]{Worldwide practice of scientific and practical usage of university potential in community} 146-149

  36 (438.4 KiB)

 35. Чернета С. Ю. [Сутнісна характеристика формування толерантності майбутніх соціальних працівників]{Conceptual characteristics of formation of tolerance of future social workers} 150-153

  37 (559.7 KiB)

 36. Чубук Р. В. [Етичні засади професійної діяльності сучасного фахівця]{Ethical basis of the modern specialist’s professional activity} 154-157

  38 (443.6 KiB)

 37. Шерстюк Л. В. [Критеріально-оціночний апарат професійної компетентності майбутнього викладача]{Criterion-estimating apparatus of the future teacher professional competence} 158-161

  39 (437.6 KiB)

 38. Шолох О. А. [Формування особистісної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності]{Formation of personal readiness of future psychology to professional activity} 162-166

  40 (444.2 KiB)

 39. Шпортюк О. М. [Соціально-виховна складова інституту пробації в Україні]{Socio-educational constituent of probation institute in Ukraine} 167-170

  41 (440.2 KiB)

 40. Янченко Т. В. [Психологія дитинства як предмет педагогічного дискурсу: історичний аспект]{The psychology of childhood as a matter of pedagogical discourse: historical aspect} 171-175

  42 (444.6 KiB)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *