Bulletin №151(1)

Зміст

 1. Носко М. О., Проніков О. К. [Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до профільного навчання]{Readiness of the future teacher of physical culture to profile learning} 3-7

  3 (625.1 KiB)

 2. Барабаш О. В. [Сучасні аспекти змісту магістерської підготовки інженерів-екологів у вищих навчальних закладах США]{Current aspects of the master training content for environmental engineers in higher educational institutions of USA} 8-11

  4 (566.0 KiB)

 3. Баранова Л. М. [Актуальні проблеми кроскультурної підготовки майбутніх учителів в Україні]{The actual problems of cross-cultural preparation for future teachers in Ukraine} 12-15

  5 (460.2 KiB)

 4. Bakhmat N. V. [The primary school future teacher competitiveness formation by means of pedagogical modeling]{Формування конкурентоспроможності майбутнього вчителя початкової школи засобами педагогічного моделювання} 16-21

  6 (589.8 KiB)

 5. Бивалькевич Л. М., Кудін С. Ф., Юцевич І. С. [Вивчення впливу методики музично-фізичного тренінгу на покращення адаптації студентів-першокурсників]{Studying of music and physical training methods influence on first-year students adaptation improvement} 22-24

  7 (456.0 KiB)

 6. Бишевець Н. Г., Денисова Л. В., Усиченко В. В. [Організація здоров’язберігаючого навчального середовища студентів в умовах інформатизації освіти]{Organizing student’s health-saved educational environment in the context of the education informatization} 25-29

  8 (573.2 KiB)

 7. Волошина О. В. [Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов]{Interactive technologies use for aesthetic taste formation of students of higher educational establishments by means of foreign languages} 30-33

  9 (460.9 KiB)

 8. Горленко В. П. [Научное обоснование ключевых вопросов организации педагогической практики студентов]{Scientific basis for key questions of organization of pedagogical practice of students} 34-38

  10 (470.8 KiB)

 9. Горчинський С. В., Точоний Д. П. [Методика використання онлайн-курсів у процесі вивчення інформатики майбутніми вчителями технологій]{Method of online courses using in the studying process of informatics by future technologies teachers} 39-42

  11 (459.5 KiB)

 10. Давиденко А. А. [Новації, інновації та їх ефективність]{News, innovations and their efficiency} 43-46

  12 (418.0 KiB)

 11. Дем’яненко Н. М. [Посада “педагог-тьютор”: доцільність упровадження до класифікатора професій України]{The position of “teacher-tutor”: the feasibility of implementing to the profession classifier in ukraine} 47-51

  13 (403.7 KiB)

 12. Джевага Г. В., Ламанський Є. А. [Ергономічний дизайн сайту дистанційного навчання для умов середовища віртуальної реальності]{Ergonomic design of the distance training site for the conditions of the virtual reality environment} 52-57

  14 (811.3 KiB)

 13. Дрижак В. В., Єрмак С. М. [До питання про види, структуру та форми здобуття освіти в контексті Закону України “Про освіту”]{To the issue on the types, structure and forms of education in the context of the law of ukraine “on education”} 58-62

  15 (426.8 KiB)

 14. Дубініна Н. В., Бочевар А. Г. [Педагогічні умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес підготовки фахівців немовних закладів вищої освіти]{Pedagogical conditions of information and communication technologies implementation into the preparation process of non-lingual higher educational} 63-68

  16 (491.6 KiB)

 15. Дудорова Л. Ю. [Удосконалення організації і змісту фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах]{Perfection of organization and content of physical education of students in higher educational institutions} 69-72

  17 (458.4 KiB)

 16. Зенько Н. Н. [Социальная активность студентов как критерий их творческой самореализации]{Social activity of students as a criterion for their creative self-realization} 73-77

  18 (467.9 KiB)

 17. Іванова О. С., Кононова Д. В., Заєць П. М. [Заміна практичних занять на лабораторні роботи із використанням комп’ютерних технологій для формування навиків дослідницької роботи та розвитку творчих здібностей студентів]{Replacement of practical training on laboratory work with using computer technologies for formation of personal research work and development of students’ creativity characteristics} 78-81

  19 (463.9 KiB)

 18. Калашник В. Л., Олексієнко О. Г. [“Ідеальна” лекція у вищій школі]{“Ideal” lecture in the high school} 82-84

  20 (454.9 KiB)

 19. Кучерява К. В. [Модель розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки]{Model of development of self-education competence of the future lecturers of economics} 85-89

  21 (468.7 KiB)

 20. Лазаренко М. Г. [Об’єктивні передумови вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту до роботи в позашкільних навчальних закладах]{Objective preconditions for professional preparation future facilities from physical culture and sports for work in extracurricular educational institutions} 90-93

  22 (496.9 KiB)

 21. Магрламова К. Г. [Особливості професійної підготовки майбутніх лікарів у вітчизняній системі медичної освіти]{Features of professional preparation of future doctors in native system of medical education} 94-98

  23 (476.0 KiB)

 22. Малімон О. О., Пантік В. В., Цьось А. В. [Диференційований підхід у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти]{Differentiated approach to students physical education of higher education institutions} 99-104

  24 (533.2 KiB)

 23. Мартиненко М. Ю. [Використання ІКТ в процесі викладання англійської мови як відображення інформаційно-комунікаційної компетентності викладача]{Use of ICT in the profession of english language english as a display of the teacher’s information and communication competency} 105-107

  25 (455.4 KiB)

 24. Нагорняк С. В. [Правовиховна діяльність як елемент правового виховання]{Legal activity as an element of the legal education} 108-111

  26 (460.9 KiB)

 25. Нітченко Г. М., Ховрич М. О. [Теоретичний аналіз проблеми медіаграмотності молоді]{Theoretical analysis of the problem of media literacy of young people} 112-115

  27 (461.6 KiB)

 26. Плющ В. М. [Метакогнітивний підхід до організації навчання майбутніх учителів]{Metacognitive approach to future teachers education process} 116-119

  28 (459.4 KiB)

 27. Пташенчук О. О. [Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів біології]{Competence approach to professional training of future teachers of biology} 120-126

  29 (524.2 KiB)

 28. Самко А. М. [Формування наукової картини світу – напрям досліджень наукової школи С. Гончаренка]{Formation of scientific view of the world is a direction of S. Honcharenko’s scientific school} 127-132

  30 (482.4 KiB)

 29. Самохвалова І. Ю., Мелюшкина В. В., Рибалко П. Ф. [Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів Аграрного університету]{Тable tennis as a means of developing the coordination abilities of students of the agrarian university} 133-136

  31 (490.6 KiB)

 30. Селиванова Л. И. [Менторство саморазвития личности и профессионального становления студентов]{Mentality of self-development of the person and professional formation of students} 137-140

  32 (463.2 KiB)

 31. Cігаєва Л. Є. [Проблема підготовки фахівців-андрагогів для роботи з дорослими]{The problem of training experts on andragogy for working with adults} 141-145

  33 (472.0 KiB)

 32. Sheremet I., Vasilenko K. [The model of training of the future teachers of health-care fundamentals for prevention of pupils’ vision disorders in primary school]{Модель підготовки майбутніх вчителів основ здоров’я до профілактики порушень зору школярів у початковій школі} 146-151

  34 (606.2 KiB)

 33. Штепура А. П. [орми і методи дистанційної освіти у системі вищої освіти Польщі]{Forms and methods of distance education in the higher education system of poland} 152-155

  35 (574.4 KiB)

 34. Бабійчук С. М. [Пріоритетні шляхи реформування наукової освіти США]{Priority approaches of science education reforming} 156-159

  36 (567.4 KiB)

 35. Богомолова М. Ю. [Діяльність українських урядів в освітній сфері України в 1917 – 1920 році]{Activity of ukrainian governments in the ukrainian educational sphere 1917 – 1920} 160-164

  37 (470.6 KiB)

 36. Вахнова А. П., Смоляр І. І. [Вплив психологічних факторів на адаптивні і функціональні можливості організму учнів старшої школи]{Influence of psychological factors at adaptive and functional possibilities of organism of teachers senior school} 165-169

  38 (587.9 KiB)

 37. Вільчковський Е. С., Пасічник В. Р. [Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів у Польщі У 20-30-х РОКАХ ХХ століття]{Development system of the physical education of pupils in Poland of the 20s and 30s of the XX century Jan Kochanowski university in Kielce} 170-174

  39 (470.9 KiB)

 38. Горяна Л. Г. [Поліфункціональність підготовки науково-педагогічних і педагогічних працівників до формування критичного мислення у процесі управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій]{Polyfunctionality of training of scientific-pedagogical and pedagogical employers to the formation of critical thinking in the process of the implementation of health protection technologies} 175-179

  40 (509.1 KiB)

 39. Дрозденко В. М., Ковбаса М. І. [Інклюзія – стратегічний напрямок організації сучасної освіти та готовність вчителя технологій до її забезпечення]{Inclusion is the strategic direction of the organization of modern education and the readiness of the technologies teacher to achieve security} 180-183

  41 (581.7 KiB)

 40. Іваненко Л. В. [Виховання молоді як запорука миру в концепції Емеріка Крюсе]{Education of youth as an instrument of peace in the concept of Emeric Cruce} 184-187

  42 (462.1 KiB)

 41. Киливник В. В. [Діагностика знань про соціокультурну компетентність майбутніх учителів іноземної мови в системі професійної підготовки]{Diagnostics of knowledge about socio-cultural competence of future teachers of foreign language in the professional preparation system} 188-191

  43 (461.6 KiB)

 42. Кущова Т. О. [Педагогічні ідеї А. М. Топорова у контексті підготовки та професійного удосконалення педагогів]{A. M. Toporov’s pedagogical ideas in the context of teacher training and professional enhancement} 192-196

  44 (480.9 KiB)

 43. Мазуренко К. Ю. [Герменевтика як основа вивчення релігій]{Hermeneutics as a fundament for learning religion} 197-200

  45 (389.7 KiB)

 44. Максименко О. О. [Навчання іноземних мов на рівні старшої школи Фінляндії: модель випередження часу]{Foreign language teaching in upper secondary education of Finland: model for the future} 201-204

  46 (467.2 KiB)

 45. Оніщук І. І. [Особистість вчителя іноземної мови з точки зору проблем психології особистості]{Personality of a foreign language teacher through the prism of personality theory} 205-209

  47 (501.3 KiB)

 46. Пліско Є. Ю. [Нормативно – правові засади функціонування соціального виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (1991 – 2016 рр.)]{Legal and regulatory basis for the functioning of social education of juvenile offenders in Ukraine (1991 – 2016)} 210-213

  48 (460.9 KiB)

 47. Попельнюх О. І. [Підготовка вчителя в історії вітчизняної освіти ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (гуманістичний аспект)]{Teacher training in the history of national education of the second haif of 19TH – beginning of 20TH century (humanistic aspect)} 214-217

  49 (424.2 KiB)

 48. Пронікова І. В. [Базові поняття економічної освіти школярів в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)]{Basics of economic education of pupils in Ukraine (end of the 20th – beginning of the 21st century)} 218-221

  50 (460.4 KiB)

 49. Рибалко П. Ф., Гриб Т. О., Клименченко Т. Г. [Функціональна адаптація студентів легкоатлетів до навчально-тренувальної діяльності]{Functional adaptation of students athletes for educational and training activities} 222-225

  51 (475.0 KiB)

 50. Третяк О. С., Веселова Н. П. [Запобігання конфліктних ситуацій у роботі вчителя з учнями, які мають посттравматичні розлади]{Prevention of conflict situations in the work of the teacher with pupils who have post-traumatic disorders} 226-231

  52 (488.0 KiB)

 51. Багінська О. В., Лисенко Л. Л. [Удосконалення дидактичного забезпечення процесу формування рухової функції дітей шкільного віку]{Improvement of the didactic provision of the process of forming the motor function of school-age children} 232-235

  53 (566.5 KiB)

 52. Белан Т. Г. [Профорієнтаційна робота з учнями старших класів на уроках технологій]{Vocational guidance work with high school students at technology lessons} 236-239

  54 (462.9 KiB)

 53. Видра О. Г., Анисовець О. Ю. [Особливості навчання старшокласників технології “вишивка гладдю”]{Peculiarities of senior school students training to use satin stitch technology} 240-243

  55 (460.8 KiB)

 54. Грисюк О. М. [Випереджувальне навчання як форма підготовки майбутніх педагогічних працівників у контексті модернізації педагогічної освіти]{The advanced teaching as a form of teachers’ training in the context of the pedagogical education modernization} 244-247

  56 (461.5 KiB)

 55. Дідур Н. А. [Модель формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки]{Model of formation of future elementary school teachers’ sociocultural competence in the process of professional training} 248-252

  57 (512.8 KiB)

 56. Дрозденко Н. М., Долгополова О. В. [Педагогічні аспекти формування професійних компетенцій майбутніх учителів технологій]{Pedagogical aspects of formation of professional competency of future teachers of technologies} 253-256

  58 (457.5 KiB)

 57. Матвієнко О. В. [Метод ситуаційного аналізу (“case study” method) як засіб формування готовності майбутніх педагогів до педагогічної взаємодії]{Case study method as a remedy of preparing future teachers to pedagogical interaction} 257-261

  59 (476.5 KiB)

 58. Мелаш В. Д., Варениченко А. Б., Безталанна К. С. [Методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної компетентності в умовах нової української школи]{Methodical training of future teacher of elementary school to formation of environmental competence in the conditions of the new ukrainian school} 262-265

  60 (390.5 KiB)

 59. Мінько Н. П., Шаш Т. О. [Можливості використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання]{Possibilities of information technologies using at labor training lessons} 266-269

  61 (461.2 KiB)

 60. Полетай О. М, Полетай В. М., Полетай А. В. [Педагогічна практика як засіб підготовки майбутнього вчителя трудового навчання]{Pedagogical practice as a means of preparation of future teachers of labor training} 270-274

  62 (466.0 KiB)

 61. Попович А. С. [Професійно-методична підготовка майбутніх учителів-словесників до викладання стилістики української мови в закладах загальної середньої освіти]{Professional-methodical preparation of future teachers-philologist to teaching stylistics of the ukrainian language at general educational establishments} 275-278

  63 (492.3 KiB)

 62. Ребенок В. М. [Методичні засади формування академічної компетентності майбутнього вчителя фахової підготовки]{Methodological basis of formation of academic competence of the future teacher of professional training} 279-282

  64 (460.8 KiB)

 63. Руднік Ю. В. [Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов]{Research and experimental verification results of primary school teachers’ training model to forign languages innovational learning technologies usage} 283-289

  65 (600.3 KiB)

 64. Рябченко С. В., Симонова Н. А., Ліфар М. Г. [Гнучкі педагогічні технології у системі підготовки вчителя біології]{Flexible educational technologies in the training system of biology teachers} 290-293

  66 (457.5 KiB)

 65. Торубара О. М., Павленко М. М. [Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів]{The organization of independent cognitive activity of future engineers-teachers} 294-297

  67 (461.7 KiB)

 66. Трояновська М. М. [Готовність майбутніх вчителів фізичної культури до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами]{Readiness of future physical education teachers to work with children with special educational needs} 298-300

  68 (455.3 KiB)

 67. Удич З. І. [Сторітеллінг (storytelling) у підготовці майбутніх учителів інклюзивних класів]{Storytelling in training future teachers of inclusive classes} 301-306

  69 (535.2 KiB)

 68. Чабан Н. І. [Методика розробки фахових текстів з української мови для майбутніх учителів художньої культури]{Methods of developing ukrainian professional texts for future artistic culture teachers} 307-310

  70 (464.1 KiB)

 69. Юрійчук Н. Д. [Роль самостійної роботи у фаховому становленні майбутніх учителів-філологів]{The role of self-employed work in the facing of future teacher of philology} 311-314

  71 (456.0 KiB)

2 thoughts on “Bulletin №151(1)”

 1. I like the helpful info you provide on your articles. I’ll bookmark your weblog and check once more here frequently. I am reasonably certain I’ll be informed many new stuff proper here! Good luck for the next!

 2. Just desire to say your article is as amazing. The clearness for your submit is just great and that i could suppose you’re a professional in this subject. Fine together with your permission allow me to snatch your feed to stay updated with impending post. Thank you a million and please carry on the enjoyable work.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *