Bulletin №151(2)

Зміст

 1. Євтух М. Б., Терентьєва Н. О. [Політехнічна освіта в педагогічних закладах вищої освіти України в період 1933–1958 років]{Polytechnic education in pedagogical institutions of higher education of Ukraine in the period 1933-1958} 3-9

  3 (574.1 KiB)

 2. Гевко І .В. [Використання сучасних інформаційних технологій – основа професійного зростання педагога]{The use of modern information technologies is the basis for the professional growth of the teacher} 10-14

  5 (540.3 KiB)

 3. Головач А. С., Джевага Г. В. [Уроки технології у системі STEAM-освіти]{Lessons of technologies in STEAM-education system} 15-18

  5 (540.3 KiB)

 4. Єрмоленко А. О. [Mоделювання уроку як необхідна складова професійної компетентності сучасного вчителя]{Lesson modelling as a necessary component of professional competence of a modern teacher} 19-22

  6 (447.0 KiB)

 5. Зеленська О. П. [Деякі аспекти комунікативного підходу до навчання іноземних мов майбутніх вчителів іноземних мов]{Some aspects of the communicative approach in teaching foreign languages to the future teachers of foreign languages} 23-26

  7 (376.7 KiB)

 6. Калугіна Т. В. [Сутнісна характеристика понять “розвиток” і “саморозвиток” педагога в умовах модернізації української освіти]{Essential characteristic of the concepts of “development” and “self-development” of the teacher in the conditions of modernization of ukrainian education} 27-31

  8 (451.0 KiB)

 7. Кушнарьова Н. М., Повечера І. В. [Сучасні вимоги до професійної підготовки вчителя технологій]{Modern requirements to professional training of teachers of technologies} 32-35

  9 (441.0 KiB)

 8. Максименко О. В. [Методологія підготовки майбутніх учителів до організації дослідницької діяльності]{Methodology of future teachers’ training to organization of research activity} 36-39

  10 (440.0 KiB)

 9. Маслова Т. В. [Етапи професійного розвитку вчителів у системі післядипломної освіти республіки Польща]{Stages of professional development of teachers in the system of postal education the republic of Poland} 40-43

  11 (437.9 KiB)

 10. Носко М. О., Воєділова О. М., Гаркуша С. В., Носко Ю. М. [Рухова активність і заняття фізичними вправами як необхідна умова здоров’язбереження]{The motional activity and physical exercises as necessary factors of health saving} 44-51

  12 (564.8 KiB)

 11. Парфенюк Т. Ю. [Професійний розвиток вчителів (досвід АвстраліЇ)]{Professional development of teachers (experience of Australia)} 52-55

  13 (438.1 KiB)

 12. Сагач О. М. [Мотиваційний компонент як складова готовності у педагогічній теорії]{Motivational component as a part of readiness in pedagogical theory} 56-59

  14 (443.7 KiB)

 13. Сеньовська Н. Л. [Психологічні комплекси педагогів та способи їх корекції за допомогою методів професійної саморегуляції]{Psychological complexes of teachers and ways of their correction using methods of professional self-regulation} 60-63

  15 (449.0 KiB)

 14. Ситников О. П. [Керована електричним полем фазова рідкокристалічна дифракційна ґратка]{Electrically driven phase liquid crystal diffraction grating} 64-68

  16 (553.3 KiB)

 15. Смалюк І. І. [Самовдосконалення викладача автосправи як вимога сучасного рівня професійної компетентності]{Self-improvement of the teacher of automobile engineering is the requirement for the current level of professional competence} 69-72

  17 (439.4 KiB)

 16. Толочко С. В. [Модернізація методологічної компетентності викладачів у системі післядипломної освіти для майбутнього]{Modernization of methodological teachers’ competence in the system of postgraduate education for the future} 73-78

  18 (568.0 KiB)

 17. Шпеко О. С., Носовець Н. М. [Освітні веб-технології у підготовці майбутніх учителів]{Educational web technologies in preparation of future teachers} 79-83

  19 (523.7 KiB)

 18. Бондар Н. О., Стасенко Г. Т. [Поєднання традиційного та сучасного як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні вишивки]{The combination of traditional and contemporary as means of activization of informative activity of pupils while studying embroidery} 84-88

  20 (556.6 KiB)

 19. Боровська Г. М., Мазуренко С. Г. [Застосування інноваційних технологій для розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання]{Usage of innovative technologies for development of pupils creative abilities at the lessons of labour training} 89-92

  21 (443.0 KiB)

 20. Вдовенко О. І., Деркач А. К. [Використання позаурочних форм навчання у процесі професійної підготовки майбутніх кухарів-кондитерів]{The use of cocurricular forms of learning in the future cook-confectioners’ professional training process} 93-96

  22 (442.3 KiB)

 21. Говоров Є. М., Мурач О. В. [Психолого-педагогічні аспекти технічної творчості учнів в закладах середньої освіти]{Psychological and pedagogical aspects of technical creativity of teachers in professionals of middle education} 97-100

  23 (440.7 KiB)

 22. Кирієнко М. А., Плуток О. В. [Педагогічні технології у фаховій підготовці майбутнього педагога професійного навчання]{Pedagogical technologies in special training of the future teacher of professional education} 101-104

  24 (440.0 KiB)

 23. Коваленко О. О., Іваненко К. В., Гетта В. Г. [Внутрішні стимули пізнавальної діяльності старшокласників]{Internal stimuli of cognitive activity of senior pupils} 105-108

  25 (436.2 KiB)

 24. Петренко Ю. В., Мазуренко С. Г. [Проблема вивчення комп’ютерного конструювання та моделювання одягу учнями загальноосвітніх навчальних закладів]{Problem of learning computer constructing and modeling of clothes by pupils of general institutions} 109-112

  26 (441.2 KiB)

 25. Писарева Н. В. [Розвиток творчих здібностей учнів шляхом застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання]{Development of creative abilities of students by applying innovative technologies at the lessons of labor training} 113-117

  27 (450.5 KiB)

 26. Пискун О. М., Сокол Н. В. [Розвиток підприємливості та фінансової грамотності учнів старшої школи в процесі технологічної освіти]{The development of entrepreneurship and financial literacy of senior students in the process of technological education} 118-122

  28 (384.1 KiB)

 27. Рибалко П. Ф., Ганчева В. І., Жуков В. Л. [Теоретичні та методичні засади рекреації та оздоровлення підлітків засобами активного туризму]{Theoretical and methodical principles of recreation and sanitation teenagers in active tourism} 123-126

  29 (443.1 KiB)

 28. Федан Т. В. [Дизайн як елемент проектної діяльності]{Design as a component of project work} 127-130

  30 (438.8 KiB)

 29. Чжао Юйсян [Актуальні проблеми формування творчих здібностей особистості засобами образотворчого мистецтва]{Actual problems of the personality’s creativity forming in the process of introduction to the illustrated arts} 131-135

  31 (450.1 KiB)

 30. Богданович В. В. [Стан освіти в україні та її вплив на музично-естетичне виховання учнів початкової школи (50-60-ті рр. xx століття)]{The state of education in ukraine and its influence on the musical-aesthetic education of students of the night school (50-60 of XX century)} 136-139

  32 (554.3 KiB)

 31. Бодрова Т. О. [Методична компетентність майбутнього вчителя музики в контексті продуктивно орієнтованих освітніх стратегій]{Methodical competence of the future music teachers in the context of projectly oriented educational strategies} 140-143

  32 (554.3 KiB)

 32. Грицун Ю. М., Вергунова В. С. [Навчальні завдання як засіб стимулювання творчої активності студентів у процесі вивчення музичних дисциплін]{Educational tasks as a steaming of creative activity of students in the study of musical disciplines} 144-147

  34 (444.7 KiB)

 33. Грисюк О. М. [Теоретико-методичні засади самостійної роботи студентів з диригування на початковому етапі навчання]{The theoretical principles of students’ independent work in conducting at the initial stage of training} 148-151

  35 (442.5 KiB)

 34. Грозан С. В. [Професійна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва]{Professional competence of the future teacher of music art} 152-155

  36 (441.3 KiB)

 35. Гуральник Н. П., Ямін Яо [Особливості самоорганізації музичного навчального простору китайських магістрів у педагогічних університетах України]{Peculiarity self-organization chine master’s degree music teaching space in the ukraine pedagogic university} 156-160

  37 (452.0 KiB)

 36. Гусейнова Л. В. [Готовність до інструментально-виконавської діяльності як властивість особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва]{Readiness to instrumental-performing activities as the quality of the personality of the future teacher of music art} 161-164

  38 (374.4 KiB)

 37. Дікун І. А. [Методика формування досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі педагогічної практики]{Methodology of developing creative activity experience of future music teachers in the process of pedagogical practice} 165-169

  39 (449.5 KiB)

 38. Коваль О. В. [Становлення та розвиток вітчизняної педагогіки музичності у загальноєвропейському контексті]{Incipience and development of domestic pedagogy of musicality in the general european context} 170-173

  40 (441.6 KiB)

 39. Коновченко Ю. П., Дорошенко Т. В. [Зміст і структура готовності майбутнього вчителя початкової школи до мистецько-педагогічної діяльності]{Content and structure of future primary school teacher’s readiness for artistic and educational work} 174-178

  41 (451.0 KiB)

 40. Кривопишина О. А. [Психолого-педагогічні особливості розвитку музично-обдарованої особистості]{Psychological and pedagogical peculiarities of the development of musically gifted personality} 179-182

  42 (447.0 KiB)

 41. Матвєєва О. О. [Діагностична компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва]{Diagnostic competence of the future teacher of art} 183-187

  43 (453.2 KiB)

 42. Огієнко Д. П. [Організаційно-методичні засади трудового виховання дівчат у середніх навчальних закладах чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)]{Organization-methodical bases of labour education of the girls’ in secondary schools chernihiv province (of the XIX century – the beginning of the XX century)} 188-191

  44 (440.7 KiB)

 43. Падалка Г. М. [Мистецтво в інноваційному просторі педагогічної освіти]{Art in the innovative pedagogical education environment} 192-196

  45 (446.9 KiB)

 44. Пащенко І. М. [Роль дисципліни “Теорія і методика музичної освіти” у професійній підготовці майбутніх учителів]{The role of discipline “Theory and methodology of musical education” in the professional training of future teachers} 197-200

  46 (435.6 KiB)

 45. Прищепа О. П. [Інтегративний підхід як сучасний аспект музично-освітньої діяльності вчителя початкової школи]{Integrative approach as modern aspect of musical and educational activity of elementary school teacher} 201-203

  47 (434.4 KiB)

 46. Ростовська І. О. [Художньо-смислова організація інструментально-виконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва як педагогічна проблема]{Artistic and semantic organization of instrumental activity of the future music teacher as a pedagogical problem} 204-206

  48 (436.8 KiB)

 47. Ростовська Ю. О. [Педагогічні проблеми формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії]{Pedagogical problems of formation of professional transfers of future teachers of choreography} 207-212

  49 (448.4 KiB)

 48. Руда Г. С. [Музичні здібності молодших школярів: методичне забезпечення розвитку]{Musical abilities of junior schoolchildren: methodical development provider} 212-215

  50 (465.1 KiB)

 49. Силко Р. М., Силко Є. М. [Особливості підготовки арт-менеджера в умовах становлення арт-ринку в Україні]{The particularities of the art-managers’ training in the context of the formation of the art-market in Ukraine} 215-219

  51 (441.2 KiB)

 50. Скорик Т. В. [Соціальна анімація як провідна технологія сучасної соціокультурної діяльності]{Social animation as the leading technology of modern sociocultural activities} 219-222

  52 (471.3 KiB)

 51. Солдатенко О. І. [Спорідненість методу розвитку талантів с. Судзукі до української музичної педагогіки]{Kinship talent s. Suzuki method for ukrainian musical pedagogy} 223-227

  53 (448.1 KiB)

 52. Спіліоті О. В. [До проблеми активізації музичного сприймання у процесі формування музично-інтонаційного мислення студентів]{The problem of activating musical perception in the process of formation of musical-intonational thinking of students} 228-231

  54 (442.5 KiB)

 53. Степанов В. А. [Навчання майбутніх учителів музики мультимедійного аранжування: мотиваційний аспект]{Training of future teachers of music of multimedia arrangement: motivational aspects} 232-235

  55 (444.3 KiB)

 54. Степанова Л. П. [Загальні висновки дослідження розвитку поліфонічного слуху молодших школярів на матеріалі українського фольклору]{General conclusions of the investigation of the development of the polyphonic ear of the elementary school pupils on the material of ukrainian folklore} 236-238

  56 (435.7 KiB)

 55. Ся Цзін [Діагностика рівня використання комунікативного ресурсу візуалізації у процесі розвитку співацького голосу студентів]{Diagnostics of the level of the use of the communication resource of visualization in the process of the development of the students speaker voice} 239-242

  57 (443.4 KiB)

 56. Чжу Пен [Концепція педагогічної самоорганізації у виконавській самопідготовці майбутніх учителів музики]{Concept of pedagogical self-organization in executive self-preparation future music teachers} 243-246

  58 (443.0 KiB)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *