Bulletin №152 (1)

Зміст

 1. Білик В. Г. [Аналіз дефініцій понять “компетенція” та “компетентність” в контексті природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти]{Analysis of definitions of concepts “competence” and “competency” in the context of natural science training of future psychologists in higher educational institutions} 3-7

  3 (572.0 KiB)

 2. Бондаренко І. Г., Сергієнко Ю. М., Бойченко О. В., Бондаренко О. В. [Підготовка бакалаврів в галузі фізичної культури і спорту: закордонній досвід]{Bachelor’s degree in physical education and sports: foreign experience} 8-11

  4 (483.5 KiB)

 3. Будинкевич С. Н., Кондрацька Г. Д. [Вплив мовленнєвої культури на взаємодію тренера та волейболістів у процесі змагальної діяльності]{Influence of speech culture on cooperation between trainer and volleyball players in the process of competitive activity} 12-15
 4. Волошко Л. Б. [Фізичний терапевт як суб’єкт професійної взаємодії]{Physical therapist as a subject of professional interaction} 16-18

  6 (440.9 KiB)

 5. Даниско О. В. [Актуальність упровадження змішаного навчання у практику підготовки майбутніх учителів фізичної культури]{Actuality of blended learning introduction into the practice of future physical culture teachers training} 19-23

  7 (465.1 KiB)

 6. Ємець А. В., Донченко В. І., Скріннік Є. О. [Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності]{Organizational-pedagogical conditions of formation of future physician readiness to application of physical-rehabilitation technologies in professional activity } 24-27

  8 (448.1 KiB)

 7. Жaра Г. І. [Організаційно-педагогічні умови процесу формування компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителів у системі неперервної педагогічної освіти]{Organizational and pedagogical conditions of the process of formation of teachers’ individual health preservation competence in the system of continuous pedagogical education} 28-33

  9 (469.7 KiB)

 8. Іваній І. В. [Акме-культурологічний підхід як методологічна основа формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту]{Acme-cultorological approach as methodological basis of professional-pedagogical culture formation of future physical education and sport specialists} 34-38

  10 (478.0 KiB)

 9. Касьянова О. М., Долгопол О. О., Швецова Г. А., Разумна А. Г. [Сучасні технології навчання у закладах післядипломної медичної освіти]{Modern learning technologies in postgraduate medical educational institutions} 39-44

  11 (469.0 KiB)

 10. Лазаренко М. Г. [Педагогічні аспекти розвитку рухових якостей студенток з використанням тренажера “ремені з кільцями”]{Pedagogical aspects development of motor gualities of students of girls using simulator “belts with rings”} 45-49

  12 (550.4 KiB)

 11. Носко М. О., Долінська Л. В. [Умови та показники готовності випускників непедагогічного напряму освіти до організаційно-педагогічної діяльності]{Conditions and indicators of readiness of non-pedagogical university graduates to organizational and pedagogical activity} 50-54

  13 (469.8 KiB)

 12. Осіп Н. Б. [Динаміка мотиваційного компоненту готовності фахівця дошкільної освіти до фізичного виховання дітей]{Dynamics of motivation aspect as a component of readiness of a future preschool teacher to teaching physical education to young children} 55-59

  14 (558.3 KiB)

 13. Петрик Д. П., Могильний Ф. В., Сорокопуд В. Б. [Рівень сформованості навичок самозахисту співробітників державної кримінально-виконавчої служби України]{The level of officers’ self-defence skills in the state criminal and executive service of Ukraine} 60-63

  15 (448.5 KiB)

 14. Подубінська С. В. [Основні напрями оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури]{The main directions of optimization of future physical training teachers’ professional training} 64-67

  16 (555.8 KiB)

 15. Полієнко Г. О. [Виховання здорового способу життя населення (з досвіду роботи православної церкви останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.)]{Cultivating a healthy lifestyle among population (from the experience of the orthodox church in the last third of the ХІХ – early ХІХ century)} 68-71

  17 (455.0 KiB)

 16. Сахненко А. В. [Аналіз структури світогляду студентів аграрних спеціальностей у сфері фізичної культури і здоров’я]{Analysis of the structure of students of agricultural specialties outlook in the sphere of physical culture and health} 72-75

  18 (484.7 KiB)

 17. Тогочинський О. М. [До питання щодо формування універсальної моделі ключових компетентностей керівника сучасного закладу вищої освіти]{On an issue of forming the universal model of key competencies of the head of modern higher educational institution} 76-81

  19 (465.2 KiB)

 18. Філенко Л. В. [Структура комп’ютерних навчальних програм при підготовці фахівців з фізичної культури та спорту]{Structure of computer training program in the study of students in physical education and sport} 82-85

  20 (453.7 KiB)

 19. Червоношапка М. О., Шутка Г. І., Музика Б. Ю., Гіль М. М. [Теоретико-методичні аспекти вдосконалення ударних дій руками і ногами у навчальному процесі з дисципліни “спеціальна фізична підготовка” для курсантів закладів вищої освіти МВС України]{Theoretical and methodical aspects of improvement of shock actions by hands and feet in the educational process in the discipline “special physical training” for cadets of institutions of higher education of the ministry of internal affairs of Ukraine} 86-89
 20. Буц М. А., Миздренко О. М., Козубенко Ю. Л. [Сучасні освітні технології у підготовці фахівців фізичного виховання]{Modern educational technologies in physical education specialists’ training} 90-95

  22 (578.8 KiB)

 21. Кострікова К. С. [Механізми імплементації олімпійської освіти в освітній процес школярів]{Mechanisms of implementation of olympic education in educational process of schoolchildren} 96-99

  23 (453.3 KiB)

 22. Кузнєцова О. Т. [Модель методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів]{Model of the methodical system of application of health-improving technologies in the process of students’ physical education} 100-104

  24 (461.5 KiB)

 23. Леоненко А. В., Красілов А. Д. [Передумови виникнення та розвиток фізичного виховання молоді на засадах національних традицій]{Prerequisites for the emergence and development of physical education on the basis of national traditions} 105-107

  25 (442.9 KiB)

 24. Логвінова Я. О. [Формування екологічної відповідальності спортсменів під час вивчення дисципліни “гігієна та основи екології”]{Formation the ecological responsibility of sportsmen in the study of the discipline “hygiene and ecology”} 108-111

  26 (447.2 KiB)

 25. Маркова О. В. [Використання методу проектів у розвитку творчих здібностей першокурсників на прикладі дисципліни “Історія фізичної культури”]{The usage of the project methods during the development of the creative talents of the first year students based on “The history of physical culture” course} 112-118

  27 (533.2 KiB)

 26. Скрипченко І. Т. [Аналіз змістового наповнення програм закладів вищої освіти, які готують майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту для роботи у сфері дитячо-юнацького туризму]{A content analysis of university programs that train future specialists of physical culture and sport to work in the sphere of children and youth tourism} 119-123

  28 (468.9 KiB)

 27. Степаненко В. М., Кривенко Р. О. [Сучасні підходи до профільного навчання учнів старших класів за спортивним напрямком “Спортивні ігри”]{Modern approaches to profile education of high school students in the sports field “Sports games”} 124-126

  29 (439.8 KiB)

 28. Хіміч В. Л., Демченко Н. В. [Порівняльний аналіз аеробіки та народно-хореографічного мистецтва]{Comparative analysis of aerobic and traditional-choreographic art} 127-130

  30 (451.3 KiB)

 29. Байгужина Ж. С., Динмухамедова А. С., Резник Л. В., Токтарбаева А. Ш., Байдалинова Б. А. [Изучение особенностей морфофункционального состояния здоровья девочек 13–17 лет]{Study of features of the 13-17 years girls morphofunctional state of health} 131-134

  31 (594.9 KiB)

 30. Бінецький Д. О. [Виховання в молодших підлітків прагнення до самостійності у процесі спортивно-ігрової діяльності]{Education of junior students’ aspiration for independence in the process of sports and games activities} 135-139

  32 (493.7 KiB)

 31. Богуш В. Л., Гетманцев С. В., Кувалдина О. В., Чумак М. Ю. [Показатели функционального состояния спортсменов 15-16 лет в различных видах спорта]{Indicators of functional state of athletes of 15-16 years in various sports} 140-147

  33 (525.9 KiB)

 32. Бондаренко І. Г., Пшеничний А. О., Тюветський Д. О., Бондаренко О. В. [Силова підготовка у пауерліфтингу студентів ЧНУ імені Петра Могили]{Strength training in powerlifting of students of the black sea national university named after Petro Mohyla} 148-152

  34 (528.7 KiB)

 33. Борисова О. В., Нагорна В. О., Митько А. О. [Індивідуальні підходи в програмуванні підготовки висококваліфікованих більярдистів]{Individual approaches in programming of high level billard players’training} 153-155

  35 (443.1 KiB)

 34. Вертель А. В. [Физическая подготовка юных волейболистов. Этап специализированной базовой подготовки]{Physical training of young volleyball players. The stage of specific basic training} 156-160

  36 (515.1 KiB)

 35. Грубар І. Я. [Морфологічні показники модельної характеристики спортсменів-каратистів]{Morphological parameters of the model characteristic of karatekas} 161-165

  37 (503.7 KiB)

 36. Іванишин Ю. І., Ковальчук Л. В., Іванишин І. М. [Вплив засобів екстремальної рухової активності на координаційну підготовленість підлітків 13–14 років чоловічої статі]{Influence of extreme motor activity means on coordinative abilities of male adolescents aged 13–14} 166-171

  38 (653.0 KiB)

 37. Індиченко Л. С., Хауссі О. А. [Використання ігрових методів із дзюдоїстками для підвищення якості техніко–тактичних дій]{Use of gaming methods by judoists to improve the quality of technical and tactical actions} 172-175

  39 (447.3 KiB)

 38. Касіч Н. П. [Критерії та показники виховання цілеспрямованості учнів 7–9-х класів у фізкультурно-оздоровчій діяльності]{Criteria and indicators of development of teenagers’ purposefulness in the process of physical education and recreation activities} 176-179

  40 (450.2 KiB)

 39. Коханець П. П. [Контроль показників фізичної і технічної підготовленості футзалістів 11-12 років у річному циклі підготовки]{Criteria and indicators of development of teenagers’ purposefulness in the process of physical education and recreation activities} 180-183

  42 (549.9 KiB)

 40. Луценко Ю. М. [Взаємозв’язок змагального результату та виконання структурних компонентів змагальної композиції кваліфікованих спортсменів класу “Б” в акробатичному рок-н-ролі]{The relationship between the sporting result and the performance of the structural components of the competitive composition of qualified “b” class athletes in acrobatic rock and rol} 184-188

  42 (549.9 KiB)

 41. Мадяр-Фазекаш Е. О. [Аналіз змагальної діяльності фехтувальників рапіристів]{Analysis of competitive activity fencers on foil} 189-193

  43 (455.1 KiB)

 42. Мартиросова Т.А., Внукова А.П. [Развитие скоростно-силовых качеств у обучающихся старшего школьного возраста]{Development of speed-power quality of student senior school age} 194-199

  44 (462.8 KiB)

 43. Пилипенко В. М., Дейнеко С. М., Дробот Д. С., Стрельніков М. В. [Особливості розвитку спритності у футболістів 6-17 років]{Peculiarities of the development of 6-17 years old football players’ agility} 200-204

  45 (458.0 KiB)

 44. Пилипко О. О. [Моделювання показників техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 50 метрів]{Modelling of indicators of technical-tactical skills of highly skilled athletes, who are specialized in swimming at the distance of 50 meters butterfly} 205-208

  46 (522.6 KiB)

 45. Приймак С. Г. [Функціональне забезпечення фізичної працездатності студентів, які спеціалізуються у біатлоні]{Functional provider of physical workership of students specialized in the biathlon} 209-212

  47 (503.0 KiB)

 46. Римар Ю. И., Овчинников А. В., Дудник Ю. И., Луценко С. Г. [Анализ физической и функциональной подготовленности юных гребцов в начале и в середине эксперимента]{Analysis of physical and functional preparedness of young oarsmen at the beginning and the middle of the experiment} 213-215

  48 (488.9 KiB)

 47. Самоленко Т. В., Апайчев О. В., Ковальова А. О., Приходько В. М. [Планування тренувального процесу в річному циклі підготовки студентів-легкоатлетів у закладі вищої освіти]{The planning of training process in the annual cycle of preparing the students-athletes in the institution of higher education} 216-219

  49 (449.1 KiB)

 48. Синіговець В. І., Пильтяй С. В., Камка Д. С. [Методичні основи розвитку силових здібностей засобами базових вправ у процесі занять стріт воркаутом]{Methodical basis for development of power capabilities by basic exercises in the process of the street workout practice} 220-224

  50 (504.5 KiB)

 49. Синіговець Л. І., Борсук М. П., Шевцов О. О. [Методика і контроль розвитку рухових здібностей студенток у процесі занять шейпінгом]{Method and control of motor abilities of female students in the shaping training process} 225-231

  51 (573.6 KiB)

 50. Следников Л. С., Жиденко А. А. [Использования метода комбинированных подвижных игр с элементами кроссфита на уроках физкультуры]{Using the method of combined mobile games with crossphite elements in the school program} 232-234

  52 (443.2 KiB)

 51. Черненко О. Є., Сердюк Д. Г., Гордієнко А. Г., Шуліка Б. Ю. [Аналіз змагальної діяльності спортсменок у групових вправах художньої гімнастики]{Analysis of competitive activity of athletes in group exercises in rhythmic gymnastics} 235-239

  53 (514.7 KiB)

 52. Шалар О. Г. , Шорик Є. А., Еделев О. С. [Вплив ментального тренування на психічну сферу стрільців]{Influence of mental training on the mental sphere of shooters} 240-244

  54 (487.7 KiB)

 53. Шутова С. Є., Серебряков О. Ю., Скороход О. В. [Характеристика спортивної успішності висококваліфікованих хокеїстів в Україні]{Sports succession characteristics of high-qualified hockey players in Ukraine} 245-249

  55 (922.0 KiB)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *