Bulletin №152 (2)

Зміст

 1. Атаманюк С. І., Кириченко О. В. [Рухова активність студенток закладів вищої освіти у процесі занять скандинавською ходьбою]{The motor activity of female students of higher educational institutions in the process of scandinavian walking activities} 3-7

  3 (613.1 KiB)

 2. Багінська О. В. [Співвідношення факторних навантажень окремих показників біодинамічної структури руху, які характеризують рівень розвитку рухової функції у школярів різних вікових груп]{Relationship between factor loads of individual indices of the biodynamic structure of the movement, which characterize the level of movement function in schools of various age groups} 8-11

  4 (504.8 KiB)

 3. Бакіко І. В., Файдевич В. В. [Ставлення батьків та їх профілактично-виховна робота до наявності шкідливих звичок у своєї дитини] {The attitude of parents and their prophylaxic-educational work to the availability of fatigue in their child} 12-15

  5 (490.7 KiB)

 4. Баленко И. Ф. [Доступная детям с семи лет новая разновидность летнего биатлона – “водный биатлон”]{Available to children from the age of seven new species of the summer biathlon – “water biathlon”} 16-19

  6 (491.3 KiB)

 5.  Барыбина Л. Н., Маракушин А. И., Церковная Е. В., Товстоплет О. С. [Особенности изменения уровня заболеваемости студентов экономического университета в последние годы]{Features of the change in the incidence rate of students of the economic university in recent years} 20-24

  7 (571.2 KiB)

 6. Безродня Т. І., Бабічева С. М., Бесараб В. І. [Впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 110 Харківської Міської Ради Харківської області]{Implementation of health-saving meanings in the educational process of kharkiv secondary school I-III degrees №110 kharkiv city council of kharkiv region} 25-28

  8 (460.7 KiB)

 7. Беседа Н. А. [Моніторинг якості методичної підготовки вчителя до застосування здоров’язбережувальних технологій]{Teacher’s health saving technologies using methodical preparedness quality monitoring} 29-31

  9 (447.1 KiB)

 8. Білецька В. В., Семененко В. П., Бербенець О. С., Трачук С. В. [Оцінка прояву цінністно-смилового компоненту компетентності здоров’язбереження у студентів]{Assessment of the manifestation of the value-semantic component of the students’ health-saving competence} 32-35

  10 (623.8 KiB)

 9. Богач О. В., Кіршо С. М. [Механізми психологічного захисту як чинник здоров’язбереження студентів]{The psychological defense mechanisms as the students’ psychosocial health factor} 36-39

  11 (456.2 KiB)

 10. Бондаренко І. Г., Дзюбан О. В, Ісаєнко М. В., Бондаренко О. В. [Результати щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів]{The results of the annual assessment of the physical preparedness of students} 40-44

  12 (560.7 KiB)

 11. Вітченко А. М., Воєділова О. М., Василенко Л. А., Мельникова-Єгорченко Н. C. [Педагогічні умови цілеспрямованого формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку]{Pedagogical conditions of the purposeful formation junior school age children’s correct posture} 45-48

  13 (530.7 KiB)

 12. Дейнеко А. Х., Луценко Л. С., Капустіна Т. В. [Показники фізичної підготовленості учнів 11–12 років як складова частина здоров’язбережувальної компетентності]{Indicators of physical preparation of 11-12 years pupils as a complex part of health-preserving competence} 49-52

  14 (509.4 KiB)

 13. Дроздова К. В., Подгорна В. В. [Організація харчування студентів факультету фізичного виховання університету Ушинського, м. Одеса]{Organization of nutrition for students of the faculty of physical education of the university of ushynsky, Odessa city} 53-56

  15 (452.5 KiB)

 14. Духовний Л. Ф., Гмиря Г. В. [Моделювання здоров’язбережувального середовища в умовах експериментального закладу освіти як складова інноваційного розвитку нової української школи]{Modelling of healthy safe environment in experimental educational establishment as a component of innovation development of the new ukrainian school} 57-62

  16 (481.6 KiB)

 15. Єдинак Г. А., Галаманжук Л. Л. [Особливості психоемоційного стану дівчат протягом першого року навчання у закладі вищої освіти]{Girls’ psycho-emotional state peculiarities during the first year of study at a higher educational institution} 63-66

  17 (493.4 KiB)

 16. Жамардій В. О. [Психолого-педагогічні та вікові особливості студентів під час оволодіння фітнес-технологіями]{Psychological, pedagogical and age-related features of students while mastering of fitness technologies} 67-70

  18 (454.3 KiB)

 17. Жиденко А.О., Усманова Г.О., Федорченко О.С., Міщенко Т.В. [Загальні принципи оптимального харчування студентів факультету фізичного виховання]{General principles of the optimal nutrition of the physical education faculty students} 71-77

  19 (518.5 KiB)

 18. Іванченко Л. П., Пристинський В. М., Іванченко С. Г., Пристинська Т. М. [Етапна технологія формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту]{Staged technology of motivational-value attitude to physical culture and sports formation in general educational institutions students} 78-82

  20 (502.1 KiB)

 19. Корягін В. М., Блавт О. З., Череповська О.А. [Інноваційні підходи у формуванні здоров’язбережувальної компетентності студентів спеціальних медичних груп у фізичному вихованні ЗВО]{The innovative approaches for healthy safety competences of in physical training of students of special medical groups in university} 83-87

  21 (461.7 KiB)

 20. Кравченко Т. П. [Специфіка формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи]{The formation of value attitude to own teenagers’ health in the process of tourist and local lore activity} 88-92

  22 (462.1 KiB)

 21. Ліцоєва Н. В., Ніколайчук І. Ю., Завадська Н. В., Ліцоєва О. М. [Аналіз мотивації до фізичної рекреаційної діяльності та її форм, як перспективних шляхів фізичного виховання студентської молоді]{Analysis of motivation to physical recreation activities and its forms, as a promising way to physical education of students} 93-96

  23 (484.3 KiB)

 22. Мандюк А. Б. [Рухова активність в інформаційному середовищі учнів загальноосвітніх шкіл віком 12-14 років]{Physical activity in secondary school pupils aged 12-14 years information environment} 97-101

  24 (515.6 KiB)

 23. Мандюк А. Б., Ріпак М. О. [Оцінка функціонального стану відкритих спортивних майданчиків м. Львова]{Functional state estimation of the outdoor sports grounds in Lviv} 102-105

  25 (501.0 KiB)

 24. Мандюк А. Б., Ярошик М. Я., Римар О. В., Маланчук Г. Г. [Форми рухової активності дітей шкільного віку на відкритих спортивних майданчиках м. Львова]{The forms of physical activities of school children in the open space playgrounds in L’viv} 106-110

  26 (538.3 KiB)

 25. Маринчук П. І. [Оцінка фізичного розвитку та функціонального стану серцево-судинної системи студентів музичних спеціальностей]{Evaluation of physical development and functional state of cardiovascular system of students of musical specialities} 111-114

  27 (492.8 KiB)

 26. Напалкова Т. В., Черненко А. Є. [Дослідження показників функціонального стану дівчат, які займаються системою пілатесу]{The research of functional state indicators of girls dealing the pilates system} 115-118

  28 (498.1 KiB)

 27. Носко М. О., Воєділова О. М., Гаркуша С. В., Носко Ю. М., Вертель О. В. [Забезпечення інтерактивної здоров’язбережувальної навчально-виховної діяльності у процесі фізичного виховання]{Providing interactive health-saving educational activity in the process of physical education} 119-125

  29 (574.7 KiB)

 28. Нудьга Н. В., Сліпченко Є. О. [Вплив щоденної “години руху” на психологічне здоров’я старшокласників]{The impact of daily “hour of motion” on the psychological health of senior pupils} 126-133

  30 (704.1 KiB)

 29. Осипенко Е. В. [Измерение и оценка уровня общей физической подготовленности учащихся учреждений общего среднего образования]{Measurement and evaluation of the level of physical preparedness of students of institutions of secondary education} 134-136

  31 (446.9 KiB)

 30. Осипенко Е. В. [Педагогическая личностно ориентированная модель физического воспитания школьников и студенческой молодежи]{Pedagogical personal-oriented model of physical education of schoolchildren and student youth} 137-139

  32 (461.7 KiB)

 31. Павленко В. Й., Дісковський В. І., Пилипенко М. І. [Організація занять школярів фізичними вправами у спеціальних медичних групах]{Organization of lessons with physical exercises using for pupils in special medical groups} 140-145

  33 (494.3 KiB)

 32. Павлова Ю. О., Федечко О. Р. [Якість життя дітей дошкільного віку: стан здоров’я та щоденна активність]{Quality of life of preschool children: the health state and daily activity} 146-149

  34 (493.9 KiB)

 33. Павлось О. О., Павлось Р. М., Хохла А. І., Дух Т. І. [Результати експериментальної перевірки програми з використанням засобів проекту “Дитяча легка атлетика ІААФ” на уроках фізичної культури]{Results of experimental verification of the program using the means of the “Kids athletics IAAF” at the lessons of physical education} 150-153

  35 (657.7 KiB)

 34. Разумейко Н. С. [Стабілографія як метод ранньої діагностики порушень постави у дітей в умовах закладів загальної середньої освіти]{Stabilography as a method of early diagnostics of children’s posture disorders in school conditions} 154-157

  36 (521.2 KiB)

 35. Рибалко Л. М., Воробйов О. В. [Основи методики активного відновлення компенсаторних функцій у студентів з остеохондрозом хребта як інноваційний підхід до їх здоров’язбереження]{Bases of the methods of active rehabilitation of compensatory functions of students with sleep osteochondrosis as an innovational approach to their health-savings} 158-160

  37 (449.7 KiB)

 36. Трачук С. В., Нападій А. П., Кедрич Г. В. [Інновації в позаурочній роботі з фізичного виховання з молодшими школярами (на прикладі міні-тенісу)]{Innovation in the course of extra-curricular physical education with junior high school students (example mini-tennis)} 161-164

  38 (532.5 KiB)

 37. Трояновська М. М. [Стан здоров’я школярів 10-11 років з вадами слуху]{The health status of 10-11 years old schoolchildren with hearing impairments} 165-168

  39 (484.5 KiB)

 38. Ханікянц О. В. [Значення організації оптимального співвідношення раціонального харчування та рухової активності для студентської молоді]{The importance of the organization the optimal ratio of nutrition and motor activity for students} 169-175

  40 (575.1 KiB)

 39. Хольченкова Н. М. [Сучасний танець як засіб здоров’язбереження: основні характеристики та особливості розвитку]{Modern dance as a way of health care: basic characteristics and features of development} 176-180

  41 (463.6 KiB)

 40. Цигай С. Б. [Місце системи критеріїв диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку у сучасній методиці фізичного виховання]{The place of the criterions’ system of differentiated teaching of motor actions of middle schoolgirls in the modern methodology of physical education} 181-185

  42 (589.9 KiB)

 41. Чуйко О. О., Власюк О. О., Куниця О. П. [Фізична підготовленість студентів 17–19 років під впливом занять з тайського боксу]{Physical preparedness of students aged 17-19 years under the influence of classes in thai boxing} 186-189

  43 (500.9 KiB)

 42. Шанковський А. З., Випасняк І. П. [Передумови до розробки технології корекції тілобудови студентів з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави]{Prerequisites for the development of the technology of correcting students body structure with regard to the level of the state of the posture biogetometric profile} 190-196

  44 (578.0 KiB)

 43. Школа О. М., Осіпцов А. В., Тузов Е. О. [Концептуальні основи створення навчальної програми з фізичної культури для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів]{Conceptual basic principles of the organization of lessons with the students of the special medical groups in general educational establishments} 197-202

  45 (396.6 KiB)

 44. Поляков В. А., Колесник М. О., Жиденко А. О., Жара Г. І., Лісогор Т. М. [Концепція універсальної освіти україни: базові положення та методологічні орієнтири (проект)]{Conception of universal education in ukraine: basic provisions and methodological fundamentals (project)} 203-214

  46 (758.2 KiB)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *