Випуск 5 (161)

Відповідальний за випуск: кандидат педагогічних наук, доцент Бобир С. Л. 

Рекомендовано до друку вченою радою
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Протокол № 4 від 27 грудня 2019 року)

 

ЗМІСТ

Авер’янова В. В. ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИШІ

Акулич Ю. Є. ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Биконя О. П. КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Бирюк О. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ АКТИВНОСТІ  ПРИ ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Бобир С. Л. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАйБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДУ

Вовк О. І. ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: ПРЕДСТАВЛЕННЯ МОВНИХ ЗНАНЬ

Волікова М. М. СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНЦІЯ» ТА «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Ворохаєв О. ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Гордійчук С. УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЮ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Грудинін Б. О. ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ФІЗИКИ

Дивнич Г., Гайдай Н. ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗАВДАНЬ

Дудоладова А. В. ЦИФРОВІ РЕСУРСИ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Дудоладова О. В. НАВЧАЛЬНА АВТОНОМІЯ СТУДЕНТА:  З ДОСВІДУ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСУ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Дєньгаєва С. В., Самойлюкевич І. В. РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Казьміна Н. О., Кірсанова С. С. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Кирильчик Т. К. ТЕХНОЛОГИЯ СЦЕНИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ  РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ

Кміть О. В. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Конотоп О. С. РЕЗУЛЬТАТИ ЗРІЗУ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Король Т. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО КОНТРОЛЮ В НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Кузьменко Д. О. ПРОФЕСІЙНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ  МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Лобковская Е. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Лось О. В., Гагіна Н. В., Литвин С. В. НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ В ПЛОЩИНІ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Любанец И. И., Круглякова Н. Н., Шило Е. В. СУБТИТРЫ КАК СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Любченко О., Дьяконенко Н., Водоріз О. РОЛЬ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ПРИ НАВЧАННІ ФІЗИКИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Лягушин С., Соколовський О. ДЕДУКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛАХ

Матковська Н. В. СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ УСНОМОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Місечко О. РОЛЬ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО КОНТЕКСТУ У ВИБОРІ ДРУГОЇ / ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:  ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ

Мосьпан Н. В. ДОСВІД ЄС ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ  ВИПУСКНИКІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Павленко А. Е., Павленко Г. В., Строганова О. А. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ОСТРОВНЫХ ДИАЛЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА КАК РЕСУРС ДЛЯ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ШОТЛАНДСКОГО ЯЗЫКА)

Попова Т., Уколов О. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗМІСТ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Починок Т. В. КОМПЛЕКС АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ

Починок Т. В. ІНТЕРАКТИВНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ

Романюк М. ТВОРЧЕСТВО ДЖУЛИАНА БАРНСА В КОНТЕКСТЕ  КОМИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Саєнко Н. В., Новікова Є. Б. ПОТЕНЦІАЛ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ЯК СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗВО

Смоліна С. В. СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ВИХОВНИЙ АСПЕКТ)

Стрілець В. В. ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Суббота Н. С., Ильичёва И. Л., Стрижевич Е. Н. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

Тарасевич Н. А. КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Тютюнник О. М., Тютюнник Я. В. ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ П. ЮРКЕВИЧА

Українська О. О. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ

Черниш В., Мігел Н. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ПО ВИВЧЕННЮ ЕФЕКТУ ТОМСОНА

Шевцова Н. О. МЕТОДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКАСТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Якубовська М. С., Стахів М. О. СТРУКТУРА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Ярошенко О. В. ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ ЗМІСТУ ФОРМУВАННЯ  ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ