Випуск 9 (165)

Відповідальна за випуск: кандидат педагогічних наук, доцент  Бобир С. Л.

Рекомендовано до друку вченою радою
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Протокол № 3 від 28 жовтня 2020 року)

 

ЗМІСТ

Бобир С. Л. ЕЛЕКТРОННИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Барда С. І. РОЛЬ ПАРАМЕТРІВ ПОРЯДКУ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Биконя О. П. ДАЛЬТОН-ПЛАН У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Білик В. Г. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ В ХОДІ ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бирюк О. В. СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРЕЗЕНТАЦІЙНОМУ МОВЛЕННІ

Гайдай Н. М., Дивнич Г. В. ВЗАЄМНЕ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Ильичёва И. Л., Свистун Т. И. ИСТОЧНИКИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ В БЕЛОРУССКОМ МАССМЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ

Ильичёва И. Л., Стрижевич Е. Н. ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Кашпур С. І., Полулях Я. Ю., Ташлик С. В. РОЛЬ ПРОЕКТНОГО МЕТОДУ В НАВЧАННІ ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кміть О. В. КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Конотоп О. С. ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНОЇ ВІДЕОФОНОГРАМИ ДЛЯ ІНШОМОВНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Криштоп И. С., Маслова М. Е. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЕ ЯВЛЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Любанец И. И., Копытич И. Г., Маркевич В. И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОДЕСКРИПЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Окопна Я. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЗНАВЦІВ

Ольховик М. В., Городнича Л. В. ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)» ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ

Павленко А. Е., Карлина А. Н., Павленко Г. В. КАК СООТНОСЯТСЯ ОСТРОВНОЙ АРЕАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РАСПРОСТРАНЕННОГО В НЕМ ИДИОМА? (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ «МАЛЫХ ЯЗЫКОВ»)

Попелюк В. П. АНГЛІЙСЬКА МОВА У ПАРАДИГМІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КУРСАНТІВ ЗВО

Починок Т. В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Саєнко Н. В., Созикіна Г. С. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТОРІТЕЛЛІНГУ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ ЗВО

Скрипник Н. І. АУДІЮВАННЯ ЯК АКТИВНИЙ ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Смоліна C. В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОВЛЕННЄВИХ ФУНКЦІЙ ІЗ ЯКОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ

Стельмах Д. О. СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ТА ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ УМІНЬ ІНШОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Шевкопляс Л. В. ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АУДІЮВАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛІВ ПОДКАСТІВ