Вісник № 109

Зміст

 1. Андрєєв А. М. [Використання методу проблемних ситуацій з енергозбереження у навчальному процесі з фізики] {The application of problem situations method on energy efficiency in school physics course} 3-7Template file :: lib does not exist!
 2. Атаманчук П. С., Форкун Н. В. [Використання управлінських впливів для досягнення прогнозованого рівня якості знань учнів з механіки] {The use of administrative influences for achievements predictable level quality of pupils knowledge at the study of mechanics} 8-12Template file :: lib does not exist!
 3. Атаманчук П. С., Чайковська І. А. [Психологічна установка як один з принципів формування предметних компетентностей з фізики] {Psychological setting as one of principles of forming of subject competencies from physics} 13-17Template file :: lib does not exist!
 4. Баксічева І. С., Ігнатенко В. А., Кнорозок Л. М. [Взаємодія людини-природи-суспільства у шкільному курсі фізики] {Interaction of human nature-society school physics course} 18-21Template file :: lib does not exist!
 5. Богдан В. В., Богдан Т. М. [Дослідницька діяльність учнів у системі ман] {The research activity of pupils in the system of man} 22-26Template file :: lib does not exist!
 6. Бойко М. П., Бойко Л. М. [Про деякі особливості формування поняття енергії в шкільному курсі фізики] {On some peculiarities of the formation of the concepts of energy in the school course of physics} 27-29Template file :: lib does not exist!
 7. Бузько В. Л. [Проектна діяльність учнів основної школи як засіб формування пізнавального інтересу до фізики] {“Project activity of basic school pupils as a means of forming cognitive interest to physics”} 30-32Template file :: lib does not exist!
 8. Галатюк Ю. М., Галатюк М. Ю., Галатюк Т. Ю. [Діяльнісний механізм розвитку методологічної культури учнів у процесі навчання фізики] {Technology development methodological culture students in learning physics based on activity theory} 33-36Template file :: lib does not exist!
 9. Грудинін Б. О. [Формування інформаційної компетентності учнів у процесі проектної діяльності] {Formation of information competence of students in the project activity} 37-41Template file :: lib does not exist!
 10. Дедович В. М. [Військова тематика у шкільному курсі фізики] {The military topics in the school course of physics} 42-44Template file :: lib does not exist!
 11. Дідович М. М. [Комплексне вирішення завдань навчання при розв’язуванні фізичних задач на заключних уроках теми] {The complex solving of the purposes of education during solving problems at the final lessons of the topic} 45-47Template file :: lib does not exist!
 12. Єрмакова-Черченко Н. О. [Формування інформатичної компетентності школярів під час навчальної практики з фізики] {Formation of information competence of pupils during the training practice of physics} 48-51Template file :: lib does not exist!
 13. Засєкін Д. О. [Постановка цілей навчання учнів розв’язувати фізичні задачі в профільній школі] {Rasing of aims of studies of students to decide physical tasks at tipe school} 52-55Template file :: lib does not exist!
 14. Іваницька Н. А., Герасименко Т. О. [Проблемний метод навчання як основа розв’язування учнями задач у класах фізико-математичного профілю] {The problems method of studding – the basic of desids physics tasks of pupils of 10-th form of physics and mathimatics’ profile} 56-59Template file :: lib does not exist!
 15. Коваленко К. В. [Про розриви та злами на графіках залежності швидкості та прискорення руху тіл від часу] {About discontinuities and fractures in the graphs the velocity and acceleration of the motion of bodies from time} 60-62Template file :: lib does not exist!
 16. Кремінський Б. Г. [Аналіз динаміки зміни результатів зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, досягнутих переможцями фізичних олімпіад] {The analysis of the changes of external independent evaluation in physics, achieved by the winners of competitions in physics} 63-67Template file :: lib does not exist!
 17. Ляшенко О. І., Бургун І. В. [Розвиток навчально-пізнавальної компетентності учнів основної школи у навчанні фізики] {The development of educational and cognitive competence of pupils primary school in teaching physics} 68-73Template file :: lib does not exist!
 18. Маслєннікова Д. Ю. [Дидактичні засади розвивального навчання фізики у загальноосвітній школі] {The didactics` bases of developing of physics teaching at secondary school} 74-77Template file :: lib does not exist!
 19. Мітус Н. О. [Місце дитячої іграшки в навчально-виховному процесі з фізики в основній школі] {Place of child’s toy in an educational-educate process from physics at basic school} 78-81Template file :: lib does not exist!
 20. Одинець Ю. А. [Формування понять рівняння і нерівності] {Forming the concepts of equation and inequality} 82-85Template file :: lib does not exist!
 21. Остапчук М. В. [Використання елементів сугестопедії при вивченні учнями природничих предметів] {Using the suggestopedics students in the study of natural objects} 86-89Template file :: lib does not exist!
 22. Попова Т. М. [Культуротворчий потенціал змісту навчання фізики] {Culture-creative potential of physics teaching contents} 90-93Template file :: lib does not exist!
 23. Прудкий О. С. [Психолого-педагогічні основи формування культурно-наукового світогляду учнів засобами екскурсійного методу] {The psychological and pedagogical basis of forming the pupil’s cultural-scientific world view means of excursion method} 94-97Template file :: lib does not exist!
 24. Прядко Н. О. [Формування математичної грамотності учнів старшої школи] {Mathematical foundations of literacy high school students} 98-100Template file :: lib does not exist!
 25. Рябко А. В. [Сонячні годинники в навчальному процесі з природничих дисциплін] {Sundial in the learning process of the natural sciences } 101-105Template file :: lib does not exist!
 26. Сиротюк В. Д., Стецик С. П. [Методика здійснення індивідуального підходу в процесі виконання учнями домашніх завдань з фізики] {A method of realization of individual approach is in the process of implementation of home tasks students from physics} 106-109Template file :: lib does not exist!
 27. Сільвейстр А. М. [Реалізація міжпредметних зв’язків під час навчання фізики, хімії і біології у школі] {Sales interdisciplinary connections while studying physics, chemistry and biology in schools} 110-113Template file :: lib does not exist!
 28. Стецик С. П., Гнатюк О. В. [Індивідуалізація навчання на уроках фізики асобами інноваційних технологійі] {The individualization of pupils’ educational activity on the lessons of physics by means of innovative technologies} 114-117Template file :: lib does not exist!
 29. Терещук С. І. [Короткий огляд історико-генетичного розвитку квантових уявлень в старшій школі (1947-1967 рр.)] {Overview of historical and genetic development of quantum concepts in high school (1947-1967 years)} 118-121Template file :: lib does not exist!
 30. Тіщенко І. М. [Сутність педагогічної технології в задачному підході до навчання] {The essence of educational technology using task approach in teaching } 122-125Template file :: lib does not exist!
 31. Ткаченко І. А. [Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні астрономії] {Use of information-communication technologies in study of astronomy} 126-128Template file :: lib does not exist!
 32. Турчина І. С. [Висвітлення проблем національної освіти в публіцистиці О. Кониського] {Analysis of national education in journalism O. Konys’ky} 129-132Template file :: lib does not exist!
 33. Шарко В. Д., Куриленко Н. В. [Про навчально-методичний комплекс “зелений пакет” як засіб формування екологічної компетентності учнів при вивченні фізики] {About teaching methods “green pack” as a means of environmental student competence in the study of physics} 133-136Template file :: lib does not exist!
 34. Шуліка В. С. [Особливості використання задач з цікавим змістом на уроках фізики] {Features of use problems with interesting content on the lessons of physics} 137-140Template file :: lib does not exist!
 35. Аврамчук О. Є. [Розвиток професійних навичок в курсантів в процесі виконання лабораторних робіт з фізики] {Development of professional skills for students in the process of implementation of laboratory works from physics} 141-144Template file :: lib does not exist!
 36. Боканча В. Н. [Подготовка студентов-физиков к формированию компетенций у учащихся] {The training of students-physicists to the formation of competences in students} 145-146Template file :: lib does not exist!
 37. Гладун Т. С. [Психолого-педагогічні принципи розвитку продуктивного мислення майбутніх учителів фізики й екології] {Psychological and pedagogical principles of development of productive thought of future teachers of physics and ecology} 147-151Template file :: lib does not exist!
 38. Головко М. В. [Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: науково-методичний доробок А.П. Карлової – першої жінки вченого-методиста з фізики в Україні] {The unknown names are in history of domestic didactics of physics: scientifically methodical revisions of A.P. Karlova – first woman of scientist-methodist from physics in Ukraine} 152-155Template file :: lib does not exist!
 39. Григорчук О. М., Сиротюк В. Д. [Використання фізичних задач будівельної тематики в професійній підготовці студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації] {The use of the physical tasks of a build subject is in professional preparation of students of higher educational establishments of i-ii of levels of accreditation} 156-159Template file :: lib does not exist!
 40. Гончаренко Т. Л. [Дослідження готовності вчителя фізики до проектування навчального процесу на засадах особистісно зорієнтованого навчання] {The research of preparedness physics teacher for design educational process to principles of individually oriented education} 160-164Template file :: lib does not exist!
 41. Губанова А. О., Савченко В. Ф. [Розширення інформативності при використанні малюнків у підручниках з фізики] {The expansion of informativity at using drawings in textbooks on physics} 165-167Template file :: lib does not exist!
 42. Закалюжний В. М., Шевчук О. Г. [Опорні конспекти лекцій з теми “Електростатика” як засіб систематизації та узагальнення знань студентів з фізики] {Supporting lectures on the theme “Electrostatics” as a means of organizing and summarizing students’ knowledge of physics} 168-175Template file :: lib does not exist!
 43. Ісичко Л. В. [Математичне моделювання як один з етапів процесу розв’язування фізичних задач] {Mathematical modelling as one of the stages of solving physical problems} 176-180Template file :: lib does not exist!
 44. Козлова Н. Л. [Підвищення ефективності формування професійних компетенцій у студентів технічного університету при вивченні фізики англійською] {Effectivization of formation of students’ vocational competences when learning physics in english at a technical university} 181-184Template file :: lib does not exist!
 45. Коробова І. В. [Досвідно-діяльнісна модель методичної компетентності вчителя фізики] {Model of methodical competence of teacher of physics, based on experience of activity} 185-189Template file :: lib does not exist!
 46. Кулик Л. О., Ткаченко А. В. [Формування умінь і навичок науково-дослідної діяльності студентів-першокурсників напряму підготовки “фізика”] {Ability and skills formation of physical specialities first year students’ scientific-research activity} 190-192Template file :: lib does not exist!
 47. Кух О. М., Кух А. М. [Медіа освіта і підготовка вчителів фізики] {Media education and training of physics teachers} 193-195Template file :: lib does not exist!
 48. Лісіна Л. О. [Модель підготовки вчителя в післядипломній освіті до педагогічного проектування] {Model of preparation of teacher in postdiploma pedagogical education are offered of the pedagogical designing} 196-200Template file :: lib does not exist!
 49. Мартинюк О. С. [Вивчення основ мікроелектронної схемотехніки в системі фахової підготовки студентів-фізиків] {A study of bases of microelectronics in system of professional preparation of students-physicist} 201-204Template file :: lib does not exist!
 50. Мендерецький В. В., Муравський С. А. [Сучасний стан проблеми розвитку предметних компетентностей студентів у процесі вивчення фізики] {Current state of the problem of object competence of students in the study of physics}205-207Template file :: lib does not exist!
 51. Меняйлов С. М., Максимов С. Л., Рудницька Ж. О., Сліпухіна І. А. [Проблема детермінізму при навчанні фізики у вищий школі] {The problem of determinism at physics study at higher school} 208-210Template file :: lib does not exist!
 52. Муранова Н. П. [Моніторинг якості науково-методичного забезпечення фізико-математичної освіти старшокласників у системі підготовки до навчання в технічному університеті] {Monitoring the quality of the methodological support of teaching physics and mathematics to senior pupils in the system of their training for studying at an engineering university} 211-215Template file :: lib does not exist!
 53. Ніколаєв О. М. [Виділення критеріїв предметної компетентності майбутнього вчителя фізики] {Isolation of subject competence criteria future teacher of physics } 216-219Template file :: lib does not exist!
 54. Носко М. О., Бєлих С. І. [Концепція вдосконалення підготовки викладачів для здійснення особистісно зорієнтованого фізичного виховання] {Development of teachers’ training improving conception for realization of the personally oriented physical training} 220-222Template file :: lib does not exist!
 55. Палачаніна І. С. [Формування управлінських компетенцій майбутніх морських офіцерів у вищих військових навчальних закладах при викладанні фізики] {Forming of future naval officers’ administrative competences during the time of studying physics at higher naval schools} 223-226Template file :: lib does not exist!
 56. Панченко Т. В. [Підготовка майбутніх учителів астрономії до проведення астрономічних спостережень] {Preparation of future teachers of astronomy is to leadthrougn of astronomic supervisions} 227-230Template file :: lib does not exist!
 57. Пастушенко С. М. [Дидактична система навчання фізико-математичних дисциплін студентів ВТНЗ] {Didactic system of teaching physics and mathematics students VTNZ} 231-234Template file :: lib does not exist!
 58. Пастушенко С. М., Козлова Н. Л. [Формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх інженерів при навчанні фізики в технічному університеті] {Formation of future engineers’ competence in english communication while teaching physics at a technical university} 235-237Template file :: lib does not exist!
 59. Печерська Т. В., Печерська-Громадська К. Ю. [Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики] {Forming informatic competence of future teacher on practical studies of the method of teaching of physics} 238-239Template file :: lib does not exist!
 60. Подопригора Н.В. [Теоретичні і експериментальні методи введення силових характеристик електромагнітного поля при підготовці майбутніх учителів фізики] {Theoretical and experimental methods of introduction of power descriptions of the electromagnetic field are at preparation of future teachers of physics} 240-243Template file :: lib does not exist!
 61. Подласов С. О., Матвійчук О. В. [Аналіз структури знань з фізики студентів за результатами вхідного контролю] {The analysis of structure of knowledge of physics of students by results of entrance control} 244-248Template file :: lib does not exist!
 62. Семакова Т. О. [Про організацію навчання фізики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації технічного профілю] {About organization of teaching physics in higher educational establishments і-іі levels of accreditation of technical type} 249-252Template file :: lib does not exist!
 63. Семерня О. М. [Професійне есе як засіб підготовки майбутніх учителів фізики] {Professional essay as a means of preparing future teachers physics} 253-255Template file :: lib does not exist!
 64. Силко Р. М. [Правопівкульне малювання як метод розвитку здібностей до образотворчого мистецтва] {Drawing by the right-brain as the method of development of the capacities for the fine art} 256-258Template file :: lib does not exist!
 65. Стрілець С. І. [Самостійна робота як один із засобів набуття і розвитку професійних компетенцій студентів] {Independent work as a means of acquiring and developing of professional competences of students} 259-263Template file :: lib does not exist!
 66. Стучинська Н. В., Шморгун А. В. [Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців природничої галузі в процесі навчання фізико-математичних дисциплін] {Professional competences formation in physics and mathematics teaching to natural sciences future specialists} 264-266Template file :: lib does not exist!
 67. Сусь Б. А., Кравченко М. І. [Електронний посібник як спосіб поєднання різних форм і методів у навчанні з фізики] {Electronic guide as a way to combine different forms and methods of training in physics} 267-269Template file :: lib does not exist!
 68. Цоколенко О. А. [Науково-дослідна робота майбутніх учителів фізики під час проходження педагогічної практики] {Research work of future teachers of physics is during passing of pedagogical practice} 270-272Template file :: lib does not exist!
 69. Чайка О. М. [інформаційні технології в лекційному курсі з медичної та біологічної фізики] {Information technology in lecture course on medical and biological physics} 273-276Template file :: lib does not exist!
 70. Чорнобай К. Г. [Використання інформаційно-комунікаційних технологій на практичних заняттях з методики викладання фізики] {Use of of informative-communication technologies on practical employments on the method of teaching of physics} 277-280Template file :: lib does not exist!
 71. Чумак М. Є., Слюсаренко М. А. [Створення моделі навчання курсу теоретичної фізики “електродинаміка” на основі задачного підходу в педагогічних університетах] {Creation of model of studies of course of theoretical physics is a “electrodynamics” on the basis of task approach in pedagogical universities} 281-285Template file :: lib does not exist!
 72. Швай Р.І. [Деякі аспекти творчої методичної діяльності вчителя] {Some aspects of teacher creative methodical activity } 286-289Template file :: lib does not exist!
 73. Шишкін Г. О. [Проблеми фундаменталізації та професійної спрямованості підготовки вчителів технологій під час вивчення фізики] {Problems of fundamentalization and professional orientation while training teachers of technology in the study of physics} 290-293Template file :: lib does not exist!
 74. Школа О. В. [Методичні підходи до вивчення розподілу Максвелла-Больцмана в курсі теоретичної фізики] {The methodological approaches of teaching the maxwell-boltzmann’s distribution in the course of theoretical physics} 294-298Template file :: lib does not exist!
 75. Кенєва І. П., Лутай Р. В., Мінаєв Ю. П. [Саморобні прилади для демонстрації впливу сили тертя на обертальний рух твердого тіла] {Homemade devices to demonstrate the influence of friction on the rotation of rigid body} 299-304Template file :: lib does not exist!
 76. Лоскутов С. В., Золотаревський І. В. [Радіометр Крукса в лекційному експерименті] {The crookes radiometer in the lectures experiment} 305-306Template file :: lib does not exist!
 77. Руденко М. П., Шовкопляс В. С. [Варіант постановки лабораторної роботи “визначення питомих електричних опорів твердих діелектриків” у курсі загальної фізики] {Variant of production laboratory work “definition resistivity of solid dielectrics” in the course of general physics} 307-311Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *