Вісник № 112(2)

Зміст

 1.  Дмитриев С. В. [Ментально-двигательные таксисы спортсмена в антропологии и биомеханике спорта (часть 1)]{Mental and motive taxies of the athlete in antropology and biomechanics of sports} 9-12Template file :: lib does not exist!
 2. Дмитриев С. В. [Ментально-двигательные таксисы спортсмена в антропологии и биомеханике спорта (часть 2)] {Mental and motive taxies of the athlete in antropology and biomechanics of sports} 12-17Template file :: lib does not exist!
 3. Екимов В. Ю., Волков Ю. О., Пономаренко В. К. [Оценка погрешности измерений в прикладных биомеханических исследованиях спортивных движений] {Estimating uncertainty of measurement in applied biomechanical study sports movements} 18-27Template file :: lib does not exist!
 4. Столяр М. Б., Куртова Г. Ю., Бесплахотна О. С., Щербач В. М. [Удосконалення викладання курсу “Біомеханіка фізичного виховання та спорту”] {The improvement of teaching of course of “Biomechanics of pe and sport”} 28-30Template file :: lib does not exist!
 5. Афтимичук О. Е. [Модель коммуникативно-дидактической деятельности преподавателя физического воспитания] {Model of a communicative and didactic of physical education teacher} 31-35Template file :: lib does not exist!
 6. Бабич Н. Л. [Досвід використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації] {Experience of use of interactive technologies in vocational training of the future experts in physical rehabilitation} 36-39Template file :: lib does not exist!
 7. Баклицька О. П. [Я-концепція в структурі особистості студента ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю] {The concept of i” in structure of personality university students sports profile} 40-42Template file :: lib does not exist!
 8. Барановська Л. В., Фотинюк В. Г. [Особливості реалізації методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики] {Features of techniques professionally applied physical training of future bachelor of aviation and space}43-47Template file :: lib does not exist!
 9. Белых С. И. [Физкультурная деятельность преподавателя как условие осуществления им личностно ориентированного физического воспитания] {Physical trainingactivity of the teacheras a condition of the exercise ofpersonal-orientedphysical education} 48-51Template file :: lib does not exist!
 10. Бєлікова Н. О. [Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту] {Modern trends of physical education and sport future specialists’ professional training} 52-56Template file :: lib does not exist!
 11. Вдовенко І. С. [Психолого-педагогічні передумови підготовки майбутніх учителів у процесі інноваційної діяльності] {Psychological-pedagogical background of training future teachers in the process of innovation activity} 57-60Template file :: lib does not exist!
 12. Глазирін І. Д. [Адаптація студентів до навчальної діяльності на факультеті фізичної культури] {Students’ adaptation to educational activity at physical training faculty} 61-64Template file :: lib does not exist!
 13. Горошко Ю. В. [Деякі аспекти навчання інформатики студентів факультету фізичного виховання] {Some aspects of teaching computer science of students of the faculty of physical education} 65-68Template file :: lib does not exist!
 14. Гринченко І. Б. [Підготовка фахівців фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах інформатизаціїї суспільства] {Training the specialists of physical culture and sport to professional activity in the conditions of society’s informatization} 69-73Template file :: lib does not exist!
 15. Димуцька А. І. [Професіограма вчителя інформатики, орієнтована на фізичне виховання з професійною спрямованістю] {Professiogram of teacher of informatics oriented to physical education with a professional orientation} 74-77Template file :: lib does not exist!
 16. Драпов О. А. [Совершенствование специальных качеств военных специалистов на уроках физической культуры] {Improvement of the special qualities of military specialists in physical education classes} 78-80Template file :: lib does not exist!
 17. Дроздов Д. В. [Створення професійних ситуацій як педагогічна умова формування професійних якостей тренерів у процесі фахової підготовки] {The creation of professional situations as a pedagogical conflition of forming the professional coache’s qualihes in the process of higher education} 81-85Template file :: lib does not exist!
 18. Дудорова Л. Ю. [Використання проблемних туристських ситуацій при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів] {Using of problem tourist situations for forming pedagogical creativity of future teachers} 86-88Template file :: lib does not exist!
 19. Дышко Б. А., Кочергин А. Б. [Биомеханические средства тренировки кардиореспираторной выносливости квалифицированных спортсменов] {Biomechanical training devices to increase of the cardiorespiratory endurance of the skilled sportsmen} 89-97Template file :: lib does not exist!
 20. Дьоміна Ж. Г., Тимошенко О. В. [Профільне навчання старшокласників за спортивним напрямом: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення] {Profile teaching of senior pupils by sports direction: actual problems and ways of their decision} 98-100Template file :: lib does not exist!
 21. Євсєєва О. В. [Вплив вікових критичних періодів та життєвих криз на онтогенез людини в контексті підготовки спеціаліста з фізичного виховання] {Influence of critical age periods and life-crisis situations in person’s ontogeny in the context of training physical education specialists } 101-103Template file :: lib does not exist!
 22. Єрмаков С. С. [Проблеми та перспективи публікації статті в українському журналі, що входить до зарубіжної наукометричної бази] {Problems and prospects of ukrainian publishing an article in a journal that is a foreign scientific metric base} 104-112Template file :: lib does not exist!
 23. Жалій Р. В. [До питання про змістове наповнення навчальної програми з дисципліни “Теорія та методика викладання легкої атлетики” для підготовки фахівців напрямку підготовки “Здоров’я людини”] {On the semantic filling of academic programs on the subject “Theory and methods of teaching athletics” for training areas of training “Human health”} 113-116Template file :: lib does not exist!
 24. Жаров А. І., Сухих В. А., Вальковський А. В., Курта Є. Г. [Формування професійної компетентності фахівця з фізичної культури і спорту] {Formation of professional competence of specialists in physical culture and sports} 117-119Template file :: lib does not exist!
 25. Жила С. О., Лукаш І. В. [Сучасний погляд на підготовку майбутніх учителів початкових класів до занять з фізичної культури] {Modern viewpoint on training future primary school teachers for classes in physical culture} 120-122Template file :: lib does not exist!
 26. Завальнюк О. В. [Зміст програми розвитку професійної компетентності фахівців з фізичного виховання та спорту в системі післядипломної освіти] {The content of the program of development of the professional competence of specialists in physical education and sportin the system of postgraduate education} 123-125Template file :: lib does not exist!
 27. Зайцева Ю. В. [Сучасний стан і проблеми підготовки вчителя до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах] {Modern condition and problems of preparation of the teacher for the organization of sports work in secondary schools} 126-129Template file :: lib does not exist!
 28. Ібрагімов М. М., Бабик Р. С. [“Філософія спорту” в системі освітянської фізкультурно-спортивної підготовки фахівців] {“Philosophy of sports” in the educational system of sports training of specialists”} 130-133Template file :: lib does not exist!
 29. Іванченко Л. П., Іванченко С. Г. [Структура соціально-педагогічної моделі формування в учнів мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом] {The structure of sociall-pedagogical model of formation motivation in pupils of secondary school to the systematic lessons of physical education and sport} 134-137Template file :: lib does not exist!
 30. Кара С. І. [Мотиваційний компонент у структурі професійного інтересу майбутніх учителів фізичного виховання] {Motivational component in the structure of professional interest of future teachers of physical education} 138-140Template file :: lib does not exist!
 31. Кладкова Т. А. [Контроль і оцінювання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей] {Assessment and evaluation in foreign communicative competence developing by non-linguistic students} 141-145Template file :: lib does not exist!
 32. Колісник-Гуменюк Ю. І. [Формування професійної культури майбутніх вчителів фізичного виховання] {Formation of the professional culture of the future teachers of physical education} 146-148Template file :: lib does not exist!
 33. Коновальська Л. О. [Зміст професійно орієнтованих дисциплін які сприяють формуванню методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури] {Contents of career oriented disciplines that contribute to the formation of methodical competence of future teachers of physical education} 149-152Template file :: lib does not exist!
 34. Корх-Черба О. В. [Основні складові змісту науково-дослідних студентських робіт з фізичного виховання] {The questions of organization of research work of students are considered in the article – future specialists in area of physical education} 153-155Template file :: lib does not exist!
 35. Красота В. М. [Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів військово-морських сил] {The interdependence of professional and physical readiness for future officers of the naval force} 156-159Template file :: lib does not exist!
 36. Кушнірук С. Г., Гришко Л. Г., Чуста А. Ю. [Біомеханічні параметри стійкості тіла студентів факультету фізичного виховання в процесі вивчення кидкових рухів в баскетболі] {Biomechanical parameters of stability of the body students physical education in the process of studying the motions of throwing a basketballl} 160-163Template file :: lib does not exist!
 37. Лисенко Л. Л. [Удосконалення дидактичного забезпечення підготовки майбутніх учителів фізичної культури в аспекті розвитку здатності до креативно-інноваційної діяльності] {Improving didactic support of training for future teachers of physical training in the aspect of readiness for creative and innovative activities} 164-168Template file :: lib does not exist!
 38. Литвиненко О. М. [Формування гуманістичних цінностей у майбутніх учителів фізичного виховання] {Formation of humanistic values of future teachers} 169-173Template file :: lib does not exist!
 39. Лушневский А. К. [Развитие специфических координационных способностей в процессе физической подготовки военнослужащих] {The development of specific coordination abilities during physical training of military personnel} 174-176Template file :: lib does not exist!
 40. Лянной Ю. О. [Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації] {Approaches to the definition of rehabilitation types in training of future masters of physical rehabilitation} 177-182Template file :: lib does not exist!
 41. Малинский И. Й. [Развитие физической культуры и спорта в системе воспитания личности-студента: культурологический аспект] {The development of physical culture and sports in the education of the individual-student: the cultural aspect} 183-185Template file :: lib does not exist!
 42. Матвійчук Т. Ф. [Критерії та рівні сформованості педагогічної позиції у майбутнього вчителя фізичної культури] {Criteria and levels of formed of pedagogical position for the future teacher of physical culture} 186-190Template file :: lib does not exist!
 43. Мусхаріна Ю. Ю., Бабак В. В., Мусенко Є. Я. [Особливості підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до оздоровлення дітей підліткового віку] {Features of preparation of future teacher of physical culture to improvement of children of teenage age} 191-195Template file :: lib does not exist!
 44. Новопашен С. С., Ляпін В. П. [Актуальність впровадження сучасних фітнес-технологій в навчальний процес студентів-єдиноборців] {Relevance of introduction of modern fitness technology in training process of students-fighter} 196-198Template file :: lib does not exist!
 45. Огнистий А. В. [Місце і напрямки діяльності вчителя-предметника у фізичному вихованні учнів] {A place and directions activity of teacher is in physical education of students} 199-202Template file :: lib does not exist!
 46. Одеров А. М., Логінов Д. О. [Методики перевірки та оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців – як складова їх професійної підготовки] {Method of inspection and evaluation of physical preparedness servicemen – as a part of their training} 203-207Template file :: lib does not exist!
 47. Ольховий О. М. [Концепція професійно спрямованої системи фізичної підготовки курсантів] {The concept of professionally-directed system of cadets’ physical training} 208-211Template file :: lib does not exist!
 48. Остапова О. О. [Професійно-прикладна фізична підготовка студентів ВНЗ України ІІІ – ІV рівнів акредитації: поняття, види, зміст] {Apprenticeship physical training University students Ukraine III – IV accreditation levels : concept, types, content} 212-215Template file :: lib does not exist!
 49. Пітин М. П. [Моделі систем знань у теоретичній підготовці спортсменів] {Models of the systems of knowledge in the theoretical training athletes} 216-220Template file :: lib does not exist!
 50. Пеньковець Д. В. [Формування змісту психолого-педагогічної підготовки у майбутніх учителів фізичної культури] {The paper addresses the problem of the scientific basis of psychological and pedagogical training of future teachers of physical education, which is an essential component of training aimed at developing competences of future specialists} 221-223Template file :: lib does not exist!
 51. Печко О. М. [Формування у студентів умінь системного аналізу методом педагогічної ситуації] {Forming the student’s schemes of the system analyzing by the method of pedagogical situation} 224-226Template file :: lib does not exist!
 52. Подригало Л. В., Ермаков С. С., Кривенцова И. В., Пашкевич С. А. [Использование квалиметрических методик при оценке рейтинга студентов спортивно-физкультурной направленности подготовки] {The use of qualimetrical methods for evaluation of rating of sports-training orientation students} 227-229Template file :: lib does not exist!
 53. Пристинський В. М., Пристинська Т. М., Іванченко С. Г. [Соціально-педагогічний тренінгу підготовці вчителя фізичної культури] {Socio-pedagogical training in the physical training teachers preparation} 230-233Template file :: lib does not exist!
 54. Путятіна Г. М., Середа Н. В. [Організаційно-управлінська модель маркетингової діяльності ДЮСШ] {Organizational and management model of marketing activities CYSS} 234-238Template file :: lib does not exist!
 55. Редько Т. М. [Розвиток здатності майбутнього фахівця фізичного виховання до інноваційної діяльності] {Developing the ability of future physical education specialist in innovation} 239-241Template file :: lib does not exist!
 56. Руденко Р. Є. [Дисципліна “масаж” у процесі формування майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту] {Discipline “massage” during the process of future p.e. and sports professionals education} 242-244Template file :: lib does not exist!
 57. Руденик В. В. [Методическое обеспечение этапов процесса обучения военнослужащих технике двигательных действий] {Methodical providing stages of process of training of the military personnel to equipment of motion actions} 245-249Template file :: lib does not exist!
 58. Рябов В. В. [Виховання та удосконалення витривалості як ключової фізичної якості людини] {The nurturing and improving of endurance as a key physical quality of human} 250-252Template file :: lib does not exist!
 59. Самсутіна Н. М. [Впровадження спецкурсу як педагогічна умова формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури] {The introduction of special course as a pedagogical condition of formation of professional competences of future teachers of physical culture} 253-255Template file :: lib does not exist!
 60. Синіговець І. В., Бишевець Н. Г. Пильтяй С. В. [Оцінка ефективності технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в сучасних умовах] {Evaluating the effectiveness of technology training future teachers of physical training for professional careers in the modern world} 256-259Template file :: lib does not exist!
 61. Стрілець С. І. [Дистанційна форма навчання: реальний стан та перспективи втілення у систему вищої освіти] {The distance learning: the real state and the prospects of its introducing into the system of higher education} 260-263Template file :: lib does not exist!
 62. Солонець Ю. Ю. [Використання біомеханічних методів дослідження в тренувальному процесі студентів спеціалізації хореографія] {The use of biomechanical metodols research in the training process of the students of specialization choreography} 264-267Template file :: lib does not exist!
 63. Степанченко Н. І. [Ефективність дидактичного забезпечення на основі контекстного підходу в формуванні професійно-педагогічної мотивації у майбутніх спортивних педагогів] {Effectiveness of didactical provision on the basis of context approach in future sports teachers professional-pedagogical motivation forming} 268-271Template file :: lib does not exist!
 64. Стеценко А. І., Кондратенко П. Б. [Ставлення студентів-випускників зі спеціальності 6.010201 “бакалавр фізичного виховання” до професійно-орієнтованих дисциплін] {Attitude of graduate students of the specialty 6.010201 “bachelor of physical education and sports, physical education teacher” towards profession-oriented courses} 272-276Template file :: lib does not exist!
 65. Твелина А. О. [Теоретический анализ профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к использованию оздоровительных фитнес технологий] {} 277-280Template file :: lib does not exist!
 66. Терещенко О. В., Волков В. Л. [Проблема функціонування системи фізичного виховання студентської молоді України] {The problem of the functioning of the system of physical education of student’s youth of Ukraine} 281-285Template file :: lib does not exist!
 67. Третяк О. С. [Педагогічна діагностика як аудит знань, умінь та навичок студентів педагогічних ВУЗів] {Pedagogical diagnostic as audit of knowledge and skills of the teachers’ training higher schools students} 286-289Template file :: lib does not exist!
 68. Філіпов В. В., Сероштан В. М. [Оперативний педагогічний контроль біодинамічної структури технічних елементів бар’єрного бігу студентів факультету фізичного виховання] {Pedagogical operational control of biodynamic technical elements hurdles physical education students} 290-293Template file :: lib does not exist!
 69. Хассай Д. В., Мілаєв О. І., Голованов М. В., Бойко О. О. [Рівень розвитку педагогічної майстерності учителя фізичної культури – основа ефективної роботи з учнями] {Level of development pedagogical trade of teacher of physical culture – basis of effective work with pupils} 294-297Template file :: lib does not exist!
 70. Черненко А. Є., Сердюк Д. Г. [Дослідження фізичної підготовленності студентів 18-19 років] {Research of readiness of the students in the 18-19} 298-300Template file :: lib does not exist!
 71. Черняев В. В., Дрепин В. В. [Статическая выносливость как компонент профессионально–прикладной физической культуры будущего учителя] {Static performance as a component of pro – applied physical education future teacher} 301-303Template file :: lib does not exist!
 72. Шаповаленко В. І., Гаркуша С. В. [Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання] {The integration of innovative elements and interactive techniques in to the teaching process of physical education} 304-308Template file :: lib does not exist!
 73. Ювченко С. В. [Навчання основ національних видів боротьби студенток педагогічних спеціальностей в процесі фізичного виховання] {Learning the basics of the national wrestling students of pedagogical skills in physical education} 309-312Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *