Вісник № 124

Зміст

 1. Адирхаєв С.Г. [Проблеми навчання руховим діям і оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання]{Problems of teaching motor activities and optimization of motor activity of students with disabilities during the lessons of physical education} 3-7Template file :: lib does not exist!
 2. Борисенко В.В., Гагіна Н.В. [Діалог у контексті сучасної освітньої парадигми]{Dialogue in the context of the contemporary educational paradigm} 8-10Template file :: lib does not exist!
 3. Вихор В.Г. [Сучасний стан підготовки студентів та вчителів до управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі]{Current status of training students and teachers to management activities in secondary schools} 11-13Template file :: lib does not exist!
 4. Горденко С.І. [Тенденції розвитку законодавства України з огляду інтеграції Євросоюзу у сфері охорони праці]{The progress of legislation of Ukraine trends are from review of integration of European Union in the field of labour protection} 14-17Template file :: lib does not exist!
 5. Горошко Ю.В. [Вивчення інформаційних моделей за допомогою СУБД LIBREOFFICE BASE]{Information models study with DBMS libreoffice base} 18-23Template file :: lib does not exist!
 6. Грицик Н.В. [Технологія подкастинг у викладанні іноземної мови (за професійним спрямуванням)]{The technology of podcasting in teaching a foreign language (for professional purpose)} 24-27Template file :: lib does not exist!
 7. Каленський А.А. [Концепція розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей]{The concept of development of professional-pedagogical ethics of future teachers of special disciplines in higher educational establishments of agricultural and environmental industries} 28-31Template file :: lib does not exist!
 8. Клак І.Є. [Теоретичні засади компетентнісного підходу в системі вищої професійної освіти]{Theoretical principles of competence approach in the system of higher professional education} 32-34Template file :: lib does not exist!
 9. Люлька В.С., Симоненко М.Ю. [Застосування інноваційних освітніх технологій у процесі викладання креслення]{The use of innovative educational technologies in teaching drawings} 35-37Template file :: lib does not exist!
 10. Настрадін В.П. [Педагогічна технологія формування наукових навичок у студентів магістратури]{Pedagogical technology for moulding of scientific skills of magistracy undergraduates} 38-41Template file :: lib does not exist!
 11. Пасацька І.М. [Розвиток вищої професійної освіти України в умовах європейського співробітництва (на прикладі підготовки фахівців з соціальної роботи)]{The development of higher education in Ukraine under european cooperation (on the example of training social workers)} 42-44Template file :: lib does not exist!
 12. Редько Т.М. [Проблема збереження здоров’я студентів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти]{Preserving students’health at the current stage of development of higher education} 45-48Template file :: lib does not exist!
 13. Спірічева О.В. [Основні передумови формування компетентнісної моделі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі]{Main prerequisites for creating a competence model for teaching foreign languages at the higher educational institution} 49-52Template file :: lib does not exist!
 14. Торубара О.М., Рем О.М. [Теоретико-методологічні аспекти системи контролю навчальних досягнень студентів у процесі професійної освіти]{The theoretical and methodological aspects of the system for students academic achievements control during the professional education} 53-56Template file :: lib does not exist!
 15. Шандиба О.В. [Вдосконалення системи цільової післядипломної підготовки кадрів вищої кваліфікації для інноваційної діяльності в промисловості України]{Improvement of system of target-oriented post-graduate training of top-qualification staff for innovative activity in industry of Ukraine} 57-62Template file :: lib does not exist!
 16. Артюх М.С. [Працевлаштування працівників під час оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості]{Employment of workers during optimization school network rural location} 63-66Template file :: lib does not exist!
 17. Браташ С.В. [Система шкільної освіти в Україні та її складова фізична культура]{The Ukrainian educational school system and physical culture as its component} 67-69Template file :: lib does not exist!
 18. Велігура О.О. [Зміст співацьких навичок учнів молодшого шкільного віку загальноосвітніх закладів]{The content of the singers skills younger pupils schools} 70-73Template file :: lib does not exist!
 19. Євтух М.Б. [Проблема соціального здоров’я в Україні]{A problem of social health is in Ukraine} 74-77Template file :: lib does not exist!
 20. Єрмоленко А.О. [Професіограма й професійний портрет сучасного вчителя історії]{Job description and professional portrait of a modern history teacher} 78-81Template file :: lib does not exist!
 21. Івах С.М., Левецька М.І. [Основні засоби розвитку креативності дітей раннього віку]{The main tools of creativity in early infants} 82-85Template file :: lib does not exist!
 22. Кужель І.Ю., Нітченко Г.М. [Інтернет-залежність як актуальна проблема сучасної школи]{The internet-addiction as the actual problem of modern school} 86-89Template file :: lib does not exist!
 23. Мащенко А.І. [Особливості формування музично-естетичної компетентності підлітків у закладах позашкільної освіти]{Features of formation of musical and teens’ aesthetic competence in out-of-school institutions} 90-94Template file :: lib does not exist!
 24. Миколаєнко А.Є. [Використання у змісті трудового навчання поняття “наступність”]{The use in maintenance of labour studies of concept “following”} 95-98Template file :: lib does not exist!
 25. Михайленко О. М. [“Диференціальні рівняння” для підготовки учнів 11 класу під час гурткової роботи при Малій академії наук]{Applied orientation of mathematical problems on the subject of differential equations for 11 form pupils of the small academy of sciences mathematical circle} 99-103Template file :: lib does not exist!
 26. Носко Ю.М. [Загартовування та його вплив на організм учнів початкової школи]{Hardening and its impact on the primary schoolchildren} 104-107Template file :: lib does not exist!
 27. Пінчук М.В. [Роль педагога та школи у перевихованні важковиховуваних учнів]{The role of the teacher and the school to re-education difficult students} 108-110Template file :: lib does not exist!
 28. Шупило І.П. [Порівняльний аналіз рухового здоров’я, розвитку, підготовленості дівчат 16-18 років, які займаються аеробікою в позашкільних навчальних закладах]{Comparative analysis of motor health, development and preparedness of girls aged 16-18 who do aerobics in extra-scholastic establishments} 111-114Template file :: lib does not exist!
 29. Архипов О.А., Носко М.О. [Біокінематичний аналіз прямого нападаючого удару у волейболі]{Biokinematics analysis of straight attacking blow in volleyball} 115-120Template file :: lib does not exist!
 30. Багаліка Т.М. [Педагогічні умови ефективного функціонування педагогічної системи професійної підготовки військовослужбовців]{Pedagogical conditions for effective functioning of pedagogical system of professional training for military personnel} 121-123Template file :: lib does not exist!
 31. Бивалькевич Л.М. [Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів]{Experimental verification of future engineers-teachers’training effectiveness to develop technical creativity of the students in vocational and technical educational establishments} 124-128Template file :: lib does not exist!
 32. Бикова О.В. [Вплив хореографічної культури на розвиток індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії]{The choreographic influence of culture on the development individual creative abilities of future teachers of choreography} 129-131Template file :: lib does not exist!
 33. Васюта О.І. [Розвиток репродуктивної культури студентської молоді]{Development of reproductive culture of students} 132-135Template file :: lib does not exist!
 34. Вдовенко І.С. [Стратегія розвитку професійної освіти та напрямки щодо її покращення]{Strategy of professional education and directions for improving it} 136-139Template file :: lib does not exist!
 35. Вдовенко О.І. [Дидактичні умови розвитку творчих здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості]{Didactic conditions of development of creative abilities of the future workers of the food industry} 140-143Template file :: lib does not exist!
 36. Гречановська О.В. [Значення стилів поведінки у формуванні конфліктологічної культури студентів технічних ВНЗ]{Importance of styles in the formation of conduct conflictologicfl culture of students of technical universities} 144-147Template file :: lib does not exist!
 37. Джуринський П.Б. [Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчо-розвивальної діяльності у загальноосвітній школі]{Theoretical and methodological aspects of future pe teachers’ training for health-improving and developing activity in secondary school} 148-151Template file :: lib does not exist!
 38. Завгородня О.Л. [Методика підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності]{Methodology of training of future physical training teachers preparation for professional activity} 152-155Template file :: lib does not exist!
 39. Зеленська О.П. [Використання іншомовних автентичних матеріалів у процесі культурологічної підготовки курсантів ВНЗ системи МВС України]{Using the foreign authentic materials in the process of the culturological training of the cadets at the higher educational establishments of the system of the ministry of internal affairs of Ukraine} 156-159Template file :: lib does not exist!
 40. Каменська І.С., Великдан Ю.В. [Проблеми формування професійної компетентності майбутніх інспекторів з охорони праці під час їх практичної підготовки]{The problem of formation of professional competence of future inspectors on labour protection during their practical training} 160-162Template file :: lib does not exist!
 41. Козерук Ю.В., Євсейчик Я.О. [Самооцінка як фактор становлення особистості студента]{Self-esteem as a factor of students’ personality} 163-165Template file :: lib does not exist!
 42. Коляда А.М., Царенко С.В. [Педагогічні умови формування в майбутніх учителів технологій ціннісного ставлення до продуктивної праці під час роботи в навчальних майстернях]{Pedagogical terms of forming future teachers technology value treatment for productive work while working in educational workshops} 166-168Template file :: lib does not exist!
 43. Коньок М.М. [Критерії та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя технологій до використання міжпредметних зв’язків]{Criteria and levels of readiness forming of future teachers of technologies for using interdisciplinary connections} 169-173Template file :: lib does not exist!
 44. Кудлай О.В., Носовець Н.М. [Гурток як форма організації позаурочної роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів]{The circle as the form of extra-curricular activity’s organization of professional-technical schools’ students} 174-177Template file :: lib does not exist!
 45. Максименко І.Г. [Порівняльний аналіз антропометричних, функціональних характеристик та показників фізичної підготовленості студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату]{Comparative analysis of anthropometric and functional characteristics and physical preparedness of students-powerlifters with musculoskeletal diseases} 178-182Template file :: lib does not exist!
 46. Мінько Н.П. [Методика технічної підготовки майбутніх учителів технологій]{Methods of forming technical training of future technologies teachers} 183-185Template file :: lib does not exist!
 47. Нищак І.Д. [Інженерно-графічна культура вчителя технологій як професійний феномен]{Engineering graphic culture of teacher of technology as a professional phenomenon} 186-188Template file :: lib does not exist!
 48. Олексенко О.О. [Зміст підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації]{Content of training of future managers of international economic relations for cross-cultural communication} 189-191Template file :: lib does not exist!
 49. Осадченко Т.М. [Структурні компоненти готовності майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи]{Structural components of future teacher’s readiness for creating of health saving environment in the primary school} 192-195Template file :: lib does not exist!
 50. Пермінова В.А. [Критерії, рівні, показники підготовки бакалаврів права до творчої діяльності]{Criteria, levels, indicators of training of bachelors of law to creative activity} 196-199Template file :: lib does not exist!
 51. Пінчук Я.Ю., Видра О.Г. [Проблема формування потреби у професійній самореалізації у майбутніх учителів технологій]{Problem of need formation for professional self-realization to future teachers of technology} 200-202Template file :: lib does not exist!
 52. Пискун О.М., Гапанович А.В. [Підготовка майбутніх учителів технологій до національного виховання учнів у процесі трудового навчання]{Future teachers of technologies training to pupils national education in the process of labour training} 203-205Template file :: lib does not exist!
 53. Полетай О.М. [Ефективні форми роботи з технічно обдарованими дітьми]{Effective work forms with the technically gifted children} 206-209Template file :: lib does not exist!
 54. Пригодій А.В. [Методика навчання основам наукових досліджень майбутніх учителів технологій]{Methods of teaching based research technology future teachers} 210-212Template file :: lib does not exist!
 55. Ребенок В.М., Борщ М.В. [Методологія технічного знання майбутніх учителів професійної підготовки на заняттях зі спеціальних дисциплін]{Methodology of technical knowledge of future professional training teachers at the lessons of specialized disciplines} 213-216Template file :: lib does not exist!
 56. Самусь Т.В. [Вплив педагогічних умов на формування здоров’язбережувальних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів]{Pedagogical conditions influence to the formation the health-care competences of future engineers-teachers} 217-220Template file :: lib does not exist!
 57. Семенова О.В. [Художньо-творча компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: теоретичний аспект]{Art-creative competency of a future teacher of fine arts theoretical aspect} 221-224Template file :: lib does not exist!
 58. Солдатенко О.І. [Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання]{Structural and functional model of training future teachers of music to develop the students’ musical skills in the aesthetic education schools} 225-229Template file :: lib does not exist!
 59. Тополь О.В. [Соціально-психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції]{Social and psychological rehabilitation of the antiterrorist operation participants} 230-233Template file :: lib does not exist!
 60. Фурс Т.І. [Місце перекладацької компетентності у процесі професійного становлення майбутнього вчителя іноземних мов]{The translation competence role in the process of future teacher of foreign languages professional formation} 234-237Template file :: lib does not exist!
 61. Ципіна Д.С. [Експериментальне дослідження ефективності педагогічної технології формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів]{Experimental research of educational technology of future managers’ rhetorical competence formation} 238-240Template file :: lib does not exist!
 62. Черниговская С.А., Неханевич О. Б. [Обоснование направления реформы вузовской дисциплины “Физическое воспитание” для студентов специальностей, отнесенных к инженерному типу]{Rationale direction of reform high school discipline “physical education” for students majoring in engineering type} 241-244Template file :: lib does not exist!
 63. Агалець І.О. [Соціалізація іміджу освітянина: історичні витоки проблеми періоду ХХ століття на теренах Радянського Союзу]{Socialization image educator: the xx century period on the soviet union territory historical originals problems} 245-249Template file :: lib does not exist!
 64. Вільчковська А.Е. [Хореотерпія як метод психофізичного оздоровлення людини]{Choreotherapy as a method of man’s mental and physical sanitation} 250-253Template file :: lib does not exist!
 65. Винничук Р.В. [Освітньо-виховні ідеї як основа виховання загальнолюдських цінностей]{Educative ideas as the basis for education universal values} 254-257Template file :: lib does not exist!
 66. Дацків І.Є. [Професійна підготовка молоді Закарпаття як форма соціальної підтримки]{Professional training of Transcarpathian youth as a form of social support} 258-260Template file :: lib does not exist!
 67. Дереш В.С. [Зміни соціалізаційного впливу сім’ї на формування дитини в Україні другої половини хх століття]{Socialization change impact on the formation of family child in the second half of Ukraine twentieth century} 261-265Template file :: lib does not exist!
 68. Кабанова О.О. [Внесок і. П. Соколянського у розвиток вітчизняної освіти на зламі 20-х рр. ХХ ст]{A contribution of i. P. Sokolyanskiy is to development of domestic education on the fracture of 20-th age} 266-268Template file :: lib does not exist!
 69. Кащук М.Г. [Організаційно-педагогічні засади правового виховання старшокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття)]{Organizational and pedagogical principles of legal education of senior students in educational work of secondary school(second half of twentieth century)} 269-272Template file :: lib does not exist!
 70. Кліх Л.В., Макодзей Л.І. [Кредитна система навчання – основа забезпечення мобільності студентів]{The credit system of education – the foundation of students’ mobility} 273-275Template file :: lib does not exist!
 71. Максименко О.О. [Сучасна практика організації навчання іноземних мов у ланці повної середньої освіти Франції]{Contemporary practice of organistion of foreign language teaching in upper secondary education of France} 276-279Template file :: lib does not exist!
 72. Марко В.Ю. [Поняття діалогу в контексті католицької школи]{The concept of dialogue in catholic schools} 280-282Template file :: lib does not exist!
 73. Невмержицька О.В. [Аксіологічні засади радянської педагогічної думки (1919 – 1939)]{Axiological principles of the soviet educational thought} 283-287Template file :: lib does not exist!
 74. Нікольська Н.В. [Двомовність у суспільному житті та освіті школярів України]{Bilingualism in public life and pupils’ education in Ukraine} 288-291Template file :: lib does not exist!
 75. Пригодій М.А. [Використання компаративного аналізу в дослідженнях з порівняльної педагогіки]{The use of comparative analysis in comparative pedagogics research} 292-294Template file :: lib does not exist!
 76. Тарасюк Л.В. [Еволюція впровадження моніторингу навчальних досягнень старшокласників]{The evolution of the implementation of monitoring learning achievement of senior pupils} 295-298Template file :: lib does not exist!
 77. Шеверун Н.В. [Якість навчання у вищій освіті – перспективи розвитку в ЄС]{Quality of education in higher education – perspectives of Development} 299-302Template file :: lib does not exist!
 78. Юрженко В.В. [Досвід використання навчальних коміксів в технологічних освітніх системах найбільш розвинутих країн світу]{Use of educational technology in comics educational systems of most developed countries of the world} 303-306Template file :: lib does not exist!