Вісник № 138

Зміст

 1. Aтаманчук П.С., Кух А.М.[Компетентнісні показники дієвості навчання]{Compenence indicators effectiveness training} 3-9Template file :: lib does not exist!
 2. Андрєєв А.М., Ткаченко С.П. [Особливості залучення студентів внз I-II рівнів акредитації до наукової роботи з фізики]{Features of attracting students of universities I-II levels of accreditation of scientific work in physics} 10-13Template file :: lib does not exist!
 3. Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. [Застосування наукового обладнання при виконанні лабораторного практикуму з іч-спектроскопії]{Application of scientific equipment at realization of laboratory practical work of ir-spectroscopy} 14-19Template file :: lib does not exist!
 4. Головко М.В. [Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: Олександр Шапченко – засновник херсонського науково-освітнього центру методики фізики]{Unknown names in the history of domestic physics didactics: Alexander Shapchenko – founder of the kherson scientific-educational center of physics methodology} 20-23Template file :: lib does not exist!
 5. Гончаренко Т.Л. [Проектування розвитку міжпредментої компетентності школярів під час вивчення молекулярної фізики в 10 класі]{Intersubject competence planning in the molecular physics study in the 10th grade} 24-29Template file :: lib does not exist!
 6. Грудинін Б.О. [Проблеми взаємодії школи та вишу в контексті організації дослідницької діяльності учнів і студентів з фізики та астрономії]{Problems of cooperation between school and higher educational establishment in the context of organizing physics and astronomy pupils and students research activity} 30-34Template file :: lib does not exist!
 7. Губанова А.О.[Сучасна методика вивчення поляризованого світла студентами природничих факультетів ВНЗ]{ Modern methods of studying polarized light by the students of natural faculties } 35-40Template file :: lib does not exist!
 8. Гуляєва Л.В. [Практико-орієнтоване навчання фізики в старшій школі в умовах компетентнісного підходу]{Practice-oriented teaching of physics in high school in conditions of competence approach} 41-45Template file :: lib does not exist!
 9. Гуляєва Т.В. [Удосконалення фізичного лабораторного практикуму у ВНЗ]{Improving practical work in teaching physics at universities} 46-50Template file :: lib does not exist!
 10. Давиденко С.М., Кнорозок Л.М., Руденко М.П. [Цифрові вимірювальні прилади у навчальному фізичному експерименті в середній школі]{Digital measuring devices are in educational physical experiment at high school} 51-53Template file :: lib does not exist!
 11. Дедович В.М.[Метод проектів у шкільному курсі фізики]{Project method in school physics course} 54-56Template file :: lib does not exist!
 12. Дьяконенко Н.Л., Любченко О.А. [Особливості викладання курсу фізики для студентів, що навчаються англійською мовою]{Special aspects of the methods of physics teaching for the students with english language of instruction} 57-59Template file :: lib does not exist!
 13. Закалюжний В.М.[Прикладна фізика та її місце в загальній фізичній освіті в контексті запровадження компетентнісно-орієнтованого навчання]{Applied physics and its place in general physical education in the context of the introduction of competency-basedlearning} 60-63Template file :: lib does not exist!
 14. Коваленко К.В., Матвійчук О.В., Подласов С.О. [Реалізація принципу наступності навчання фізики між загальноосвітньою та вищою технічною школами на засадах компетентнісного підходу]{Implementation of the principle of succession of teaching physics between secondary and higher technical schools on the basis of competence approach} 64-67Template file :: lib does not exist!
 15. Колечинцева Т.С. [Реалізація міжпредметних зв’язків між природничою та професійною підготовкою майбутніх судноводіїв у ВНЗ морського профілю]{Realization of intersubjects connections between the natural and professional training of navigators at the higher education institution of marine profile} 68-75Template file :: lib does not exist!
 16. Кремінський Б.Г. [Проблема навчання фізики в постіндустріальному суспільстві]{The problem of teaching physics in post-industrial society} 76-79Template file :: lib does not exist!
 17. Кузьменко О.С., Борота В.Г. [Методика вивчення положень навчання про симетрію в загальному курсі фізики для студентів нефізичних спеціальностей у вищих навчальних закладах]{Method of study of statutes of studies about symmetry in flat rate of physics for students of unphysical specialities in higher educational establishments} 80-84Template file :: lib does not exist!
 18. Кух А.М., Кух О.М. [Система формування методичної компетентності майбутніх вчителів фізики]{System forming methodical competence of future teachers of physics} 85-90Template file :: lib does not exist!
 19. Луценко Г.В., Козуля Л.В. [Аналіз особливостей впровадження проблемно-орієнтованого навчання у системі вищої освіти України]{Analysis of the peculiarities of problem-based learning implementation in Ukrainian higher education} 91-95Template file :: lib does not exist!
 20. Луценко Гр. В. [Моделювання системи управління професійною підготовкою фізиків-дослідників в університетах України]{Management system model of vocational training of research physicist at the universities of Ukraine} 96-99Template file :: lib does not exist!
 21. Максименко О.В. [Особливості сучасного стану організації дослідницької діяльності у фаховій підготовці майбутніх учителів]{Features of present state research organisation in the future teachers professional training} 100-103Template file :: lib does not exist!
 22. Мисліцька Н.А. [Діяльнісний підхід у формуванні методичної компетентності майбутнього вчителя фізики]{Activity approach in the formation of methodical competence of future teachers of physics} 104-107Template file :: lib does not exist!
 23. Мінаєв Ю.П., Лозовенко О.А., Даценко І.П. [Пружинний маятник: несподіваний ресурс для розвитку критичного мислення]{Spring pendulum: an unexpected resource for critical thinking} 108-113Template file :: lib does not exist!
 24. Ніколаєв О.М. [Організація фахової підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю]{Organization of professional training of future teachers of physical and technological profile} 114-117Template file :: lib does not exist!
 25. Опачко М.В. [Моделювання дидактичної взаємодії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення фізики в школі]{Modeling of the didactic interaction with information and communication technologies in the study of physics in schools} 118-121Template file :: lib does not exist!
 26. Остапчук М.В., Остапчук В.М. [Методика теоретичного вивчення електростатики в класах природничо-математичного профілю]{Methods of theoretical study electrostatics in classrooms natural mathematical structure} 122-129Template file :: lib does not exist!
 27. Паніна О.П. [Досвід застосування опорних конспектів як засобу організації самостійної роботи курсантів вищих морських навчальних закладів в умовах компетентнісного підходу до навчання фізики]{Experience of application of reference synopsis as the method self-contained work organizing of maritime higher school cadets with using competence-based approach for phisical tuting} 130-134Template file :: lib does not exist!
 28. Попова Т.М., Прудкий О.С., Уколов О.І. [Гумор в процесі вивчення фізики]{Humor during the physics learning} 135-137Template file :: lib does not exist!
 29. Правда М.І., П’янков В.П. [Коливання тіл правильної геометричної форми у лабораторному практикумі з фізики ]{Bodies oscilations regular geometric shape in the physics laboratory workshop} 138-141Template file :: lib does not exist!
 30. Пустовий О.М., Степура І.В. [Теленавчання природничо-математичного циклу: історія, досвід, перспективи]{Tv–education in natural sciences and math: history, experience and prospects} 142-145Template file :: lib does not exist!
 31. Рибалко О.О. [Технологія розробки засобами adobe flash інтерактивних електронних таблиць для учнів початкової школи]{Technology of development using adobe flash an interactive spreadsheets for elementary school students} 146-150Template file :: lib does not exist!
 32. Семакова Т.О., Сафонова Г.Ф. [Роль фізичних задач у процесі здійснення самоосвітньої діяльності студентів]{Physical sums in the process of self-education activity of students} 151-154Template file :: lib does not exist!
 33. Сільвейстр А.М. [Роль і місце викладача фізики як суб’єкта навчально-виховного процесу у формуванні фізичних знань студентів нефізичних спеціальностей ]{Role and place as the subject of physics teacher training and educational process in the formation of physical knowledge of students nonphysical specialties} 155-159Template file :: lib does not exist!
 34. Соколов Є.П. [Логічна операція руху. Група форми]{The logical operations of movement. Group of form} 160-165Template file :: lib does not exist!
 35. Сосницька Н.Л. [Акмеологічні детермінанти професійного розвитку майбутніх викладачів ПТНЗ]{Acmeological determinants of future vocational schools teachers’ professional development } 166-169Template file :: lib does not exist!
 36. Стучинська Н.В., Шморгун А.В., Белоус І.В. [Дослідницька робота студентів з фізико-математичних дисциплін]{Organization of student research on physical and mathematical sciences} 170-174Template file :: lib does not exist!
 37. Сусь Б.А., Грохольський Я.М. [Про двоїстість природи радіохвиль]{About the duality of nature of radio waves} 175-177Template file :: lib does not exist!
 38. Терещук С.І. [Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення]{The technology of mobile learning: problems and solutions} 178-180Template file :: lib does not exist!
 39. Фоменко В.В. [Проблеми фізичної освіти для нефізичних спеціальностей у сучасних умовах]{Problems of physical education for nonphysical specialities in modern terms} 181-184Template file :: lib does not exist!
 40. Шарко В.Д., Куриленко Н.В. [Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі формування екологічної компетентності учнів основної школи під час вивчення фізики]{Interdisciplinary communication in shaping students environmental competence in the study of physics} 185-190Template file :: lib does not exist!
 41. Шевчук О.Г. [Використання неповного ізоморфізму алгебр електро– та магнітостатики при викладанні курсу електродинаміки]{The use of partial isomorphism algebra eletro– and magnetostatics teaching eletrodynamics course} 191-195Template file :: lib does not exist!
 42. Шишкін Г.О. [Науково-методичні засади побудови моделі фізико-математичної підготовки майбутніх учителів технологій]{The scientific and methodical bases of building the model of physical and mathematical training of future technologies teachers} 196-201Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *