Вісник № 147(1)

Зміст

 1. Ашанін В. С., Петренко Ю. І., Басенко О. В. [Щодо формування логіки системного підходу при викладанні біомеханіки]{Concerning formation of logics of systematic approach will teaching biomechanics} 3-6Template file :: lib does not exist!
 2. Бріжата І. А. [Програма модернізації біомеханічної підготовки фахівців фізичної культури і спорту]{Program for modernizing biomechanics training of specialists in physical culture and sports} 7-11Template file :: lib does not exist!
 3. Екимов В. Ю., Волков Ю. О., Шиндер М. В. [Учет перспективы при биомеханическом анализе видеоинформации]{On considering the perspective in biomechanical analysis of video information} 12-15Template file :: lib does not exist!
 4. Адирхаєв С. Г., Адирхаєва Л. В., Житовоз М. П. [Адаптивна фізична культура в процесі професійної підготовки та реабілітації студентів з інвалідністю]{Adaptive physical culture in the process of professional preparation and rehabilitation of students with disabilities} 16-21Template file :: lib does not exist!
 5. Бабенко В. Г., Бабенко Д. В., Євдокимова Л. Г. [Фізкультурно-спортивне право: регулювання суспільних відносин]{Sport and sports law: regulation of social relations} 22-25Template file :: lib does not exist!
 6. Багінська О. В. [Обґрунтування системи цільового управління в процесі формування рухової функції школярів (на прикладі дітей шести років)]{Justification the system of target management in the process of formation the motor function (for example, children of six years)} 26-31Template file :: lib does not exist!
 7. Белоус П. А., Борщ М. К. [Биомеханический анализ эффективности движений соревновательного упражнения спортсменов-лучников в квалификационном аспекте]{Biomechanical analysis of movements’ efficiency of competitive exercise athletes-archers in qualification aspect} 32-37Template file :: lib does not exist!
 8. Босенко А. І., Пліско В. І., Топчій М. С., Сінько І. С. [Дискусійні аспекти оцінки адаптаційних можливостей школярів, за даними індексу функціональних змін]{Controversial aspects of schoolchildren adaptions abilities evaluation according to index of functional changes} 38-44Template file :: lib does not exist!
 9. Бугаевский К. А. [Связь значений трохантерного индекса с морфо-функциональными показателями студенток низкого роста, при занятиях физической культурой в ВУЗе]{Connection of the values of the throchanter index with the morpho-functional indicators of low growth female students, while practicing physical culture in the university} 45-50Template file :: lib does not exist!
 10. Буховець Б. О., Романчук О. П., Чернишова Г. О. [Особливості змін мозкового кровообігу дітей з церебральним паралічем за впливу бобат-терапії]{Features of changes in cerebral blood circulation in children with cerebral palsy for the impact of bobath therapy} 51-57Template file :: lib does not exist!
 11. Вітченко А. М., Корнєва А. О., Мельникова-Єгорченко Н. С. [Пріоритетні напрямки вдосконалення процесу формування фізичної культури дітей молодшого шкільного віку]{Priority directions for improving the process of forming the physical culture of primary school children} 58-63Template file :: lib does not exist!
 12. Волошин О. О. [Удосконалення фізичної підготовленості студентів засобами боротьби на поясах алиш в процесі фізичного виховання]{This article represents the data of developments in the field students’ physical fitness by means of alysh belt wrestling during the physical education process} 64-68Template file :: lib does not exist!
 13. Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. [Особенности развития познавательных процессов у дошкольниц с различной двигательной асимметрии рук]{Features of development of mental functions associated with cognitive processes, the girls 4–5 years with various orientation manual motor asymmetry} 69-73Template file :: lib does not exist!
 14. Гамалий В. В., Шевчук Е. Н., Хабинец Т. А., Бакум А. В. [Техника соревновательных действий фехтовальщиков разной квалификации как основа для программирования их технической подготовки]{The technique of competitive actions of differently qualified foil fencers as a basis for their technical training programming} 74-78Template file :: lib does not exist!
 15. Головченко І. В., Боднар А. І., Чабан І. О., Міненко О. В. [Особливості змін ферментів амінотрансфераз в крові жінок 18-21 років в умовах використання різних видів фітнесу]{Features of changes in enzymes of aminotansferrase in blood of women 18-21 years under conditions of use of different fitness species} 79-85Template file :: lib does not exist!
 16. Грибан Г. П., Ткаченко П. П., Краснов В. П. [Особливості формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до занять із гирями під час навчально-виховного процесу з фізичного виховання]{Features of formation of students’ motivational and value attitudes to kettlebell lifting during teaching and educational process in the lessons of physical education} 86-89Template file :: lib does not exist!
 17. Гришко Ю. Ю. [Біомеханічні параметри статодинамічної стійкості тіла тенісистів]{Biomechanical parameters of stadodinamic stability of tenisist’s type} 90-93Template file :: lib does not exist!
 18. Erdmann W. S. [Geometry and inertia of the body as important factors in sport biomechanics]{Geometry and inertia of the body as important factors in sport biomechanics} 94-100Template file :: lib does not exist!
 19. Єдинак Г. А., Галаманжук Л. Л. [Особливості вияву показників емоційних процесів у хлопців із різними соматотипами]{The peculiarities of manifestation of the indicators of emotional processes of the boys with different somatotypes} 101-106Template file :: lib does not exist!
 20. Жула В. П., Жула Г. В., Коленко О. В., Українець Ю. В. [Біомеханічний контроль рівня сформованості координаційних здібностей волейболісток високої кваліфікації]{Biomechanical control of the level of formation of coordination abilities of volleyball players of high qualification} 107-110Template file :: lib does not exist!
 21. Жула Л. В., Маслов В. М., Жула О. В., Кравчук К. В. [Моделювання біодинамічної структури передачі м’яча двома руками зверху волейболісток різної кваліфікації]{Modeling of the biodynamic structure of the ball transfer by two hands on top by volleyball players of different qualifications} 111-114Template file :: lib does not exist!
 22. Іващенко О. В., Худолій О. М., Мірошниченко Д. Т. [Моделювання як метод оптимізації процесу навчання фізичних вправ хлопчиків 7 років]{Modeling as a method optimization of the process of physical radiation training cravers 7 years} 115-120Template file :: lib does not exist!
 23. Ковальчук В. В., Рябченко С. В., Долінська Л. В., Сморж М. В. [Неруйнівний експрес-аналіз рідини у біометричних вимірюваннях]{Non-destructive express-analysis of liquids in biometric measurements} 121-127Template file :: lib does not exist!
 24. Козина Ж. Л. [Интеграция спорта, науки и искусства как реализация идей олимпизма]{Integration of sport, science and art as the realization of the ideas of olympism} 128-140Template file :: lib does not exist!
 25. Коробейніков Г. В., Коробейнікова Л. Г., Дудник О. К., Іващенко О. О., Міщенко В. С., Воронцов А. В. [Прояв нейродинамічного реагування у кваліфікованих спортсменів з різним рівнем стресостійкості]{The manifestation of neurodynamic response among qualified athletes with different levels of stress tolerance} 141-144Template file :: lib does not exist!
 26. Литвинець І. В., Виноградський Б. А., Литвинець А. І. [Конкурси мистецтв у програмі ігор XI олімпіади в Берліні]{Art competitions in the program of the olympic games in Berlin} 145-150Template file :: lib does not exist!
 27. Максимова К. В., Мулик К. В. [Соціокультурні передумови застосування засобів оздоровчого фітнесу в системі вищих навальних закладів України]{Sociocultural backgrounds health fitness usage in the system of higher educational establishments of Ukraine} 151-154Template file :: lib does not exist!
 28. Марущак М. О. [Взаємозв’язок показників фізичного стану та спеціальної рухової підготовленості учнів основної школи в процесі навчання футболу]{The peculiarities of age dynamics of general and special physical preparedness of pupils of secondary schools in the process of learning to play football} 155-159Template file :: lib does not exist!
 29. Носко М. О., Архипов О. А., Половніков І. І. [Роль та місце біомеханічних технологій в навчанні руховим діям]{The role and place of biomechanical technologies in learning motor actions} 160-166Template file :: lib does not exist!
 30. Олійник О. М. [Підвищення психофізичного стану студентської молоді засобами спортивно-орієнтованого фізичного виховання]{Increase of mental and physical condition student young people by facilities sporting-oriented physical education} 167-170Template file :: lib does not exist!
 31. Павлова Ю. О. [Фактори низької якості життя осіб похилого віку]{Factors associated with low quality of life of older adults} 171-174Template file :: lib does not exist!
 32. Приймак С. Г. [Функціональний стан киснево-транспортної системи у студентів, що спеціалізуються у боксі]{The functional state of the oxygen-transport system for students specializing in boxing} 175-181Template file :: lib does not exist!
 33. Приймаков О. О., Кисленко Д. П., Юхно Ю. О. [Удосконалення фізичних якостей слухачів інституту управління державної охорони України]{Improvement of physical qualities of students of the institute of the department of state guard of Ukraine} 182-189Template file :: lib does not exist!
 34. Пронтенко К. В. [Концептуальний аналіз розвитку гирьового спорту у світі, Україні та збройних силах України]{Conceptual analysis of development of kettlebell sport in the world, Ukraine and ukrainian armed forces} 190-194Template file :: lib does not exist!
 35. Сотский Н. Б. [О числовых показателях биомеханической эффективности технических средств развития физических качеств спортсмена]{On numerical indicators of biomechanical efficiency of technical equipment for the development of the athlete’s physical qualities} 195-199Template file :: lib does not exist!
 36. Ткаченко Т. М, Приймаков О. О. [Використання рухливих ігор для поліпшення фізичного стану і корекції порушень постави у дітей молодшого шкільного віку на уроках фізичної культури]{The use of outdoor games at the physical education classes for improving the physical conditions and the posture impairment correction of primary school age children} 200-205Template file :: lib does not exist!
 37. Хорошуха М. Ф., Приймаков О. О., Філіппов М. М., Присяжнюк С. І., Коваленченко В. Ф. [Субмаксимальний power-ергометричний тест pwc170: від теорії до практики]{Submaximal power-ergometry test pwc170 : from theory to practice} 206-214Template file :: lib does not exist!
 38. Хохолко А. А., Михута И. Ю. [Факторная структура межмышечной координации при выполнении тестовых заданий со сложной двигательной структурой]{Factor structure of the intermuscular coordination when performing test tasks with complex motor structure} 215-220Template file :: lib does not exist!
 39. Худолій О. М., Приходько В. В., Іващенко О. В. [Особливості розвитку координаційних здібностей у дівчат 5-7 класів]{Features of development of coordination characteristics the girls grades 5-7} 221-228Template file :: lib does not exist!
 40. Цюкало Л. Є., Хлус Н. О. [Вплив здоров’язбережувальної технології степ-аеробіки на фізичну підготовленість дітей старшого дошкільного віку]{Influence of step aerobics health keeping technology on physical readiness of senior preschool children} 229-232Template file :: lib does not exist!
 41. Чернозуб А. А., Тітова Г. В., Дубачинський О. В., Славітяк О. С. [Адаптаційні зміни в організмі жінок середнього віку в умовах занять силовим фітнесом]{Adaptation changes in the organism of women of average age in conditions of employment by power-fitness} 233-238Template file :: lib does not exist!
 42. Чуста А. Ю., Носко Р. В., Дейнеко С. М. [Ефективність впливу методики формування рухових навичок студентів на біодинамічну структуру кидкових рухів у баскетболі]{Effectiveness of the influence of the formation methods for motor skills of students on the biodynamic structure of throwing movements in basketball} 239-242Template file :: lib does not exist!
 43. Шепеленко Т. В. [Порівняльна характеристика факторної структури підготовленості представників спортивної аеробіки чоловічої і жіночої статі]{Comparative characteristic of the factor structure of the preparedness of representatives f sports aerobics of men and women} 243-250Template file :: lib does not exist!
 44. Корягін В. М., Блавт О. З. [Інноваційний вектор модернізації системи тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп]{The innovative vector modernization in the test control system in physical education of students of special medical groups} 251-255Template file :: lib does not exist!
 45. Печковский И. В., Лавшук Д. А. [Повышение объективности оценки сенсорно-моторных реакций курсантов высших учебных заведений МВД]{Improvement of the objectivity of the assessment of sensor-motor reactions of the students of the ministry of internal affairs universities} 256-258Template file :: lib does not exist!
 46. Позюбанов Э. П., Терлюкевич А. И., Жданович А. А., Макась М. М. [Технология формирования ударно-тормозных упражнений]{Methodology of shock and brake exercises formation} 259-264Template file :: lib does not exist!
 47. Сотский Н. Б. [Элементы внутренней биомеханической структуры двигательного действия как возможная основа классификации технических средств физической культуры]{The elements of internal biomechanical structure of motor action as a possible basis for the classification of technical devices used in physical culture} 265-268Template file :: lib does not exist!
 48. Афтимичук О. Е. [Психомоторные компетенции в структуре профессиональной деятельности специалиста физической культуры]{The psychomotor competencies in the structure of professional activity of a physical culture specialist} 269-274Template file :: lib does not exist!
 49. Бермудес Д. В. [Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури та хореографії до реалізації варіативних модулів в процесі професійної діяльності]{Structural components of readiness of future physical training and choreography teachers for implementation of variant modules in the process of professional activity} 275-278Template file :: lib does not exist!
 50. Бондаренко В. В. [Вимоги до фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в національну поліцію України]{Requirements to the level of physical preparedness of candidates for entry into service at the national police of Ukraine} 279-282Template file :: lib does not exist!
 51. Бондаренко І. Г., Бойченко О. В., Тюветський Д. О., Бондаренко О. В. [Проблеми підготовки майбутнього вчителя з фізичного виховання за результатами соціологічного дослідження]{Problems of preparation of the future teacher of physical education according to the results of sociological research} 283-286Template file :: lib does not exist!
 52. Гавроник В. И., Максимович В. А., Знатнова Е. В. [Исторические этапы развития военно-прикладной физической подготовки]{Historical stages of development of military-applied physical training} 287-290Template file :: lib does not exist!
 53. Гаркуша С. В., Дейкун М. П., Гаркуша В. В. [Концепція формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій]{The concept of formation of readiness of future specialists of physical education to use health-retaining technology} 291-299Template file :: lib does not exist!
 54. Довжук Н. Ш., Воскобойнікова Г. Л. [Професійна адаптація майбутнього викладача медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах: аксіологічний вимір]{Professional adaptation of the future teacher of medical-biological disciplines in higher educational studies: acciological measurement} 300-303Template file :: lib does not exist!
 55. Зайцев В. О. [Дидактична складова підготовки майбутніх фахівців “здоров’я людини” до позакласної роботи з підлітками]{Resume. Didactic component of the training of future specialists “health” to extra curricular work with adolescents} 304-307Template file :: lib does not exist!
 56. Кузнєцова О. Т. [Діагностика когнітивного компоненту готовності студентів до використання оздоровчих технологій в процесі фізичного виховання та життєдіяльності]{Diagnostics of cognitive component of students’ readiness to the use of health-improving technologies in the process of physical education and life} 308-311Template file :: lib does not exist!
 57. Куртова Г. Ю., Архипов О. А, Короп М. Ю., Гамов В. Г., Вертель О. В. [Визначення відношення майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в інклюзивному класі]{Definition of attitude future teachers of physical culture to professional activity in the inclusive class} 312-315Template file :: lib does not exist!
 58. Лисенко Л. Л. [Методичні аспекти організації самостійної роботи майбутніх учителів фізичної культури з метою стимулювання їх творчої пошукової активності]{Methodical aspects of organization the independent work of future physical training teachers in order to stimulate their creative search activity} 316-322Template file :: lib does not exist!
 59. Медведєва І. М., Радзієвський В. П. [Сучасні і традиційні засоби аеробної спрямованості в системі фізичного виховання студентів медичних ВНЗ]{Modern and traditional means of aerobic orientation in the system of physical education of medical universities students} 323-328Template file :: lib does not exist!
 60. Осіпцов А. В., Школа О. М., Пристинський В. М., Житницький А. О. [Виховний потенціал професійно-прикладної фізичної підготовки у формуванні ціннісних орієнтацій учнівської молоді]{Educational potential professionally-applied physical preparation in the forming of the axiological orientation of the young students} 329-336Template file :: lib does not exist!
 61. Приходько В. В., Дзюбенко М. І. [Фактор волонтерства у процесах реформування спорту в Україні]{Volunteering factor in sport professional processes in Ukraine} 337-340Template file :: lib does not exist!
 62. Рoзумейко Н. С., Головач А. А. [Методика індивідуальної фізичної підготовки до вступу у вищі навчальні заклади ДПТС України]{Methods of individual physical training for those who enter higher educational institutions of the state penitentiary service of Ukraine (SPS)} 341-344Template file :: lib does not exist!
 63. Савонова О. В., Жиденко А. О. [Методичні аспекти підготовчого етапу створення електронних навчальних курсів з дисциплін природничо-наукового циклу підготовки студентів факультету фізичного виховання]{Methodological aspects of preliminary stage establishment of electronic educational courses of disciplines natural scientific cycle preparation for students of physical training faculty} 345-348Template file :: lib does not exist!
 64. Синіговець Л. І., Курілова В. І., Павленко В. Й. [Методичні особливості визначення критеріїв готовності майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської роботи засобами інформаційних технологій]{Methodical features of determination of criteria of future teachers of physical culture to creek and travel work by informational technologies} 349-354Template file :: lib does not exist!
 65. Смолянко Ю. М. [Організаційні та психолого-педагогічні умови удосконалення процесу формування професійної культури майбутніх вихователів ДНЗ]{Organizational and psychology and pedagogical conditions of process improvement of future preschool teachers’ professional culture formation} 355-360Template file :: lib does not exist!
 66. Строк А. Н., Городилин С. К., Гавроник В. И. [Проблемы организации военно-прикладной физической подготовки учащихся кадетских училищ]{Problems of the organization of military-applied physical training of students of cadet colleges} 361-364Template file :: lib does not exist!
 67. Таможська І. В. [Організаційно-методична діяльність університету св. Володимира щодо відбору кандидатур на вакантні кафедри (1901-1917 рр.)]{Organizational and methodical activity of st. Volodymyr university by selecting candidates to the vacant departments (1901-1917)} 365-369Template file :: lib does not exist!
 68. Ткаченко С. В., Кузьомко Л. М., Філіпов В. В., Синіговець І. В. [Удосконалення навчальної програми з дисципліни “Боротьба та методика її викладання” на факультетах фізичного виховання педагогічних вищих навчальних закладів]{Improving the training program of the discipline “Wrestling and teaching methodology” at physical education department at universities} 370-372Template file :: lib does not exist!
 69. Філоненко О. А., Лисюк С. М., Сорокопуд В. Б., Могильний Ф. В. [Педагогічний контроль фізичного розвитку курсантів (студентів) академії ДПТС]{Teaching control of cadets’(students’) physical development at the academy of the state penitentiary service} 373-376Template file :: lib does not exist!
 70. Федорець В. М. [Методологічні і методичні аспекти використання маєвтики для розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури]{Methodological and methodic aspects of using the maieutic approach for the development of the health preserving competence of a physical education teacher} 377-385Template file :: lib does not exist!
 71. Хлус Н. О., Кадикова Н. В. [Використання музичного супроводу для покращення психоемоційного стану студенток вишів під час занять степ-аеробікою]{Use of musical accompaniment for improving the psycho-emotional state of female students of higher educational institutions at step aerobics classes} 386-389Template file :: lib does not exist!
 72. Шитікова С. П. [Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти в Україні]{International projects as instruments for higher education reforms in Ukraine} 390-394Template file :: lib does not exist!
 73. Шуба Л. В, Шуба В. В. [Особливості спеціальної фізичної підготовки інструкторів у військових частинах]{Special forming professional skills of instructors from physical trainings in the military unite} 395-398Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *